Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రామకృష్ణ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


శ్రీరామచంద్రశ్రీకృష్ణ సూర్యచంద్రకులోద్భవౌ |
కౌసల్యాదేవకీపుత్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧ ||

దివ్యరూపౌ దశరథవసుదేవాత్మసంభవౌ |
జానకీరుక్మిణీకాంతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨ ||

ఆయోధ్యాద్వారకాధీశౌ శ్రీమద్రాఘవయాదవౌ |
శ్రీకాకుత్స్థేంద్రరాజేంద్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩ ||

శాంతాసుభద్రాసోదర్యౌ సౌమిత్రీగదపూర్వజౌ |
త్రేతాద్వాపరసంభూతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౪ ||

విళంబివిశ్వావసుజౌ సౌమ్యదక్షాయణోద్భవౌ |
వసంతవర్షఋతుజౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౫ ||

చైత్రశ్రావణసంభూతౌ మేషసింహాఖ్యమాసజౌ |
సితాసితదళోద్భూతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౬ ||

నవమీస్వష్టమీజాతౌ సౌమ్యవాసరసంభవౌ |
అదితిబ్రహ్మతారాజౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౭ ||

మధ్యాహ్నార్ధనిశోత్పన్నౌ కుళీరవృషలగ్నజౌ |
ద్వాత్రింశల్లక్షణోపేతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౮ ||

దూర్వాదళఘనశ్యామౌ ద్విచతుర్బాహుసంభవౌ |
కోదండచక్రహస్తాబ్జౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౯ ||

వశిష్ఠగార్గ్యసచివౌ సిద్ధార్థోద్ధవమంత్రిణౌ |
గాధేయసాందీపిశిష్యౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧౦ ||

లవప్రద్యుమ్నజనకౌ కుశసాంబసితాన్వితౌ |
హనుమద్గరుడారూఢౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧౧ ||

తాటకాపూతనారాతి ఖరకంసశిరోహరౌ |
కాకకాళీయదర్పఘ్నౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧౨ ||

కబంధనరకారాతీ విరాధమురమర్దనౌ |
దశాస్యశిశుపాలఘ్నౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧౩ ||

అహల్యానృపశాపఘ్నౌ శివకంసధనుర్భిదౌ |
లీలామానుషరూపాఢ్యౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧౪ ||

దండకారణ్యసంచారీ బృందావనవిహారిణౌ |
ఏకాఽనేకకళత్రాఢ్యౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧౫ ||

శబరీ ద్రౌపదీపూజ్యౌ జటాయుర్భీష్మముక్తిదౌ |
మునిపాండవసంరక్షౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧౬ ||

జామదగ్న్యాహంకృతిఘ్న బాణాసురమదాపహౌ |
జయాన్వితౌ జగత్పూజ్యౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧౭ ||

పితృవాక్యైకనిరతౌ పితృబంధవిమోచకౌ |
చీరపీతాంబరధరౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧౮ ||

సుమంత్రదారుకాభిఖ్యౌ సారథీజగదీశ్వరౌ |
గుహపార్థప్రియసఖౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧౯ ||

పరంతపౌ శూర్పణఖారుక్మివైరూప్యకారిణౌ |
జంబూకశంఖచూడఘ్నౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨౦ ||

సముద్రసేతునిర్మాతృ సముద్రకృతపత్తనౌ |
మహాసత్వమహామాయౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨౧ ||

వీరౌ విశ్వామిత్రధర్మయజ్ఞరక్షణతత్పరౌ |
దృఢవ్రతౌ సుచరితౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨౨ ||

త్రిజటాఖ్య కుచేలాఖ్య ద్విజదారిద్ర్యహారిణౌ |
యోగిధ్యేయపదాంభోజౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨౩ ||

మహాత్మానౌ సప్తతాళయమళార్జునభంజనౌ |
మారుతాక్రూరవరదౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨౪ ||

శివోపదిష్టగీతార్థ పార్థగీతోపదేశకౌ |
వార్ధీశ శక్రమానఘ్నౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨౫ ||

దేవదేవౌ కుంభకర్ణ దంతవక్త్రనిషూదనౌ |
వాలిపౌండ్రకహంతారౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨౬ ||

దూషణత్రిశిరోహంతృ సాల్వాఘాసురసూదనౌ |
మారీచ శకటధ్వంసౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨౭ ||

సుగ్రీవేష్ట జరాసంధ తనయేప్సితరాజ్యదౌ |
సత్యవాక్ సత్యసంకల్పౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨౮ ||

విభీషణాభయశ్రీద భగదత్తాఽభయప్రదౌ |
జటాజూటకిరీటాద్యౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨౯ ||

చిత్రకూటాచలావాసి రైవతాచలలోలుపౌ |
సర్వభూతహృదావాసౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩౦ ||

శరభంగోత్తమపద ముచుకుందవరప్రదౌ |
సచ్చిదానందరూపాఢ్యౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩౧ ||

ఋక్షవానరసేనాఢ్య వృష్టియాదవసైనికౌ |
పరాత్పరౌ జితామిత్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩౨ ||

ఋషిసంఘకృతాతిథ్య మునిపత్న్యర్పితోదనౌ |
నిరమయౌ నిరాతంకౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩౩ ||

ధరాధరవినిర్భేత్తృ గోవర్ధనధరోద్ధరౌ |
సుబాహు శతధన్వఘ్నౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩౪ ||

దశాస్యాన్వయసంహర్తృ దుర్యోధనకులాంతకౌ |
సర్వభూతహితోద్యుక్తౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩౫ ||

మృతశాఖామృగోజ్జీవి మృతగోగోపజీవకౌ |
బ్రహ్మేంద్రాదిస్తుతిప్రీతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩౬ ||

శివలింగప్రతిష్ఠాతృ కృతకైలాసయాత్రకౌ |
నిరంజనౌ నిష్కళంకౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩౭ ||

మృతద్విజసుతోజ్జీవి వినష్ట గురుపుత్రదౌ |
నిర్మమౌ నిరహంకారౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩౮ ||

సరయూ యమునాతీర విహారాసక్తమానసౌ |
వాల్మీకివ్యాససంస్తుత్యౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩౯ ||

భూమీశార్చితపాదాబ్జ భూభారపరిహారకౌ |
ధర్మసంస్థాపనోద్యుక్తౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౪౦ ||

రాజరాజప్రీతికర రాజేంద్రాన్వయపాలకౌ |
సర్వాభీష్టప్రదాతారౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౪౧ ||

ఇతి శ్రీ రామకృష్ణ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed