Sri Durga Chandrakala Stuti – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತುತಿಃ


ವೇಧೋಹರೀಶ್ವರಸ್ತುತ್ಯಾಂ ವಿಹರ್ತ್ರೀಂ ವಿಂಧ್ಯಭೂಧರೇ |
ಹರಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀಂ ವಂದೇ ಹಂತ್ರೀಂ ವಿಬುಧವಿದ್ವಿಷಾಮ್ || ೧ ||

ಅಭ್ಯರ್ಥನೇನ ಸರಸೀರುಹಸಂಭವಸ್ಯ
ತ್ಯಕ್ತ್ವೋದಿತಾ ಭಗವದಕ್ಷಿಪಿಧಾನಲೀಲಾಮ್ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಪದಪಾಕರಣೇ ಪುರಸ್ತಾತ್
ಮಾತಾ ಮಮಾಸ್ತು ಮಧುಕೈಟಭಯೋರ್ನಿಹಂತ್ರೀ || ೨ ||

ಪ್ರಾಙ್ನಿರ್ಜರೇಷು ನಿಹತೈರ್ನಿಜಶಕ್ತಿಲೇಶೈಃ
ಏಕೀಭವದ್ಭಿರುದಿತಾಽಖಿಲಲೋಕಗುಪ್ತ್ಯೈ |
ಸಂಪನ್ನಶಸ್ತ್ರನಿಕರಾ ಚ ತದಾಯುಧಸ್ಥೈಃ
ಮಾತಾ ಮಮಾಸ್ತು ಮಹಿಷಾಂತಕರೀ ಪುರಸ್ತಾತ್ || ೩ ||

ಪ್ರಾಲೇಯಶೈಲತನಯಾ ತನುಕಾಂತಿಸಂಪತ್
ಕೋಶೋದಿತಾ ಕುವಲಯಚ್ಛವಿಚಾರುದೇಹಾ |
ನಾರಾಯಣೀ ನಮದಭೀಪ್ಸಿತಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ
ಸುಪ್ರೀತಿಮಾವಹತು ಶುಂಭನಿಶುಂಭಹಂತ್ರೀ || ೪ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀತಿ ಮಹಿಷಾಂತಕರೀತಿ ಯಸ್ಯಾಃ
ನಾರಾಯಣೀತ್ಯಪಿ ಚ ನಾಮಭಿರಂಕಿತಾನಿ |
ಸೂಕ್ತಾನಿ ಪಂಕಜಭುವಾ ಚ ಸುರರ್ಷಿಭಿಶ್ಚ
ದೃಷ್ಟಾನಿ ಪಾವಕಮುಖೈಶ್ಚ ಶಿವಾಂ ಭಜೇ ತಾಮ್ || ೫ ||

ಉತ್ಪತ್ತಿದೈತ್ಯಹನನಸ್ತವನಾತ್ಮಕಾನಿ
ಸಂರಕ್ಷಕಾಣ್ಯಖಿಲಭೂತಹಿತಾಯ ಯಸ್ಯಾಃ |
ಸೂಕ್ತಾನ್ಯಶೇಷನಿಗಮಾಂತವಿದಃ ಪಠಂತಿ
ತಾಂ ವಿಶ್ವಮಾತರಮಜಸ್ರಮಭಿಷ್ಟವೀಮಿ || ೬ ||

ಯೇ ವೈಪ್ರಚಿತ್ತಪುನರುತ್ಥಿತಶುಂಭಮುಖ್ಯೈಃ
ದುರ್ಭಿಕ್ಷಘೋರಸಮಯೇನ ಚ ಕಾರಿತಾಸು |
ಆವಿಷ್ಕೃತಾಸ್ತ್ರಿಜಗದಾರ್ತಿಷು ರೂಪಭೇದಾಃ
ತೈರಂಬಿಕಾ ಸಮಭಿರಕ್ಷತು ಮಾಂ ವಿಪದ್ಭ್ಯಃ || ೭ ||

ಸೂಕ್ತಂ ಯದೀಯಮರವಿಂದಭವಾದಿ ದೃಷ್ಟಂ
ಆವರ್ತ್ಯ ದೇವ್ಯನುಪದಂ ಸುರಥಃ ಸಮಾಧಿಃ |
ದ್ವಾವಪ್ಯವಾಪತುರಭೀಷ್ಟಮನನ್ಯಲಭ್ಯಂ
ತಾಮಾದಿದೇವತರುಣೀಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ || ೮ ||

ಮಾಹಿಷ್ಮತೀತನುಭವಂ ಚ ರುರುಂ ಚ ಹಂತುಂ
ಆವಿಷ್ಕೃತೈರ್ನಿಜರಸಾದವತಾರಭೇದೈಃ |
ಅಷ್ಟಾದಶಾಹತನವಾಹತಕೋಟಿಸಂಖ್ಯೈಃ
ಅಂಬಾ ಸದಾ ಸಮಭಿರಕ್ಷತು ಮಾಂ ವಿಪದ್ಭ್ಯಃ || ೯ ||

ಏತಚ್ಚರಿತ್ರಮಖಿಲಂ ಲಿಖಿತಂ ಹಿ ಯಸ್ಯಾಃ
ಸಂಪೂಜಿತಂ ಸದನ ಏವ ನಿವೇಶಿತಂ ವಾ |
ದುರ್ಗಂ ಚ ತಾರಯತಿ ದುಸ್ತರಮಪ್ಯಶೇಷಂ
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಚ ಸರ್ವಮುಮಾಂ ಭಜೇ ತಾಮ್ || ೧೦ ||

ಯತ್ಪೂಜನಸ್ತುತಿನಮಸ್ಕೃತಿಭಿರ್ಭವಂತಿ
ಪ್ರೀತಾಃ ಪಿತಾಮಹರಮೇಶಹರಾಸ್ತ್ರಯೋಽಪಿ |
ತೇಷಾಮಪಿ ಸ್ವಕಗುಣೈರ್ದದತೀ ವಪೂಂಷಿ
ತಾಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ತರುಣೀಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೧ ||

ಕಾಂತಾರಮಧ್ಯದೃಢಲಗ್ನತಯಾಽವಸನ್ನಾಃ
ಮಗ್ನಾಶ್ಚ ವಾರಿಧಿಜಲೇ ರಿಪುಭಿಶ್ಚ ರುದ್ಧಾಃ |
ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯ ಚರಣೌ ವಿಪದಸ್ತರಂತಿ
ಸಾ ಮೇ ಸದಾಽಸ್ತು ಹೃದಿ ಸರ್ವಜಗತ್ಸವಿತ್ರೀ || ೧೨ ||

ಬಂಧೇ ವಧೇ ಮಹತಿ ಮೃತ್ಯುಭಯೇ ಪ್ರಸಕ್ತೇ
ವಿತ್ತಕ್ಷಯೇ ಚ ವಿವಿಧೇ ಯ ಮಹೋಪತಾಪೇ |
ಯತ್ಪಾದಪೂಜನಮಿಹ ಪ್ರತಿಕಾರಮಾಹುಃ
ಸಾ ಮೇ ಸಮಸ್ತಜನನೀ ಶರಣಂ ಭವಾನೀ || ೧೩ ||

ಬಾಣಾಸುರಪ್ರಹಿತಪನ್ನಗಬಂಧಮೋಕ್ಷಃ
ತದ್ಬಾಹುದರ್ಪದಲನಾದುಷಯಾ ಚ ಯೋಗಃ |
ಪ್ರಾದ್ಯುಮ್ನಿನಾ ದ್ರುತಮಲಭ್ಯತ ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್
ಸಾ ಮೇ ಶಿವಾ ಸಕಲಮಪ್ಯಶುಭಂ ಕ್ಷಿಣೋತು || ೧೪ ||

ಪಾಪಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯತನಯಃ ಪುನರುತ್ಥಿತೋ ಮಾಂ
ಅದ್ಯಾಪಿ ಹರ್ತುಮಯಮಾಗತ ಇತ್ಯುದೀತಮ್ |
ಯತ್ಸೇವನೇನ ಭಯಮಿಂದಿರಯಾಽವಧೂತಂ
ತಾಮಾದಿದೇವತರುಣೀಂ ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ || ೧೫ ||

ಯದ್ಧ್ಯಾನಜಂ ಸುಖಮವಾಪ್ಯಮನಂತಪುಣ್ಯೈಃ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಮಚ್ಯುತ ಪರಿಗ್ರಹಮಾಶ್ವವಾಪುಃ |
ಗೋಪಾಂಗನಾಃ ಕಿಲ ಯದರ್ಚನಪುಣ್ಯಮಾತ್ರಾಃ
ಸಾ ಮೇ ಸದಾ ಭಗವತೀ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೧೬ ||

ರಾತ್ರಿಂ ಪ್ರಪದ್ಯ ಇತಿ ಮಂತ್ರವಿದಃ ಪ್ರಪನ್ನಾನ್
ಉದ್ಬೋಧ್ಯ ಮೃತ್ಯುವಧಿಮನ್ಯಫಲೈಃ ಪ್ರಲೋಭ್ಯ |
ಬುದ್ಧ್ವಾ ಚ ತದ್ವಿಮುಖತಾಂ ಪ್ರತನಂ ನಯಂತೀಂ
ಆಕಾಶಮಾದಿಜನನೀಂ ಜಗತಾಂ ಭಜೇ ತಾಮ್ || ೧೭ ||

ದೇಶಕಾಲೇಷು ದುಷ್ಟೇಷು ದುರ್ಗಾಚಂದ್ರಕಲಾಸ್ತುತಿಃ |
ಸಂಧ್ಯಯೋರನುಸಂಧೇಯಾ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವೃತ್ತಯೇ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತವಿರಚಿತಾ ದುರ್ಗಾಚಂದ್ರಕಳಾಸ್ತುತಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed