Sri Durga Chandrakala Stuti – శ్రీ దుర్గా చంద్రకళా స్తుతిః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

వేధోహరీశ్వరస్తుత్యాం విహర్త్రీం వింధ్యభూధరే |
హరప్రాణేశ్వరీం వందే హంత్రీం విబుధవిద్విషామ్ || ౧ ||

అభ్యర్థనేన సరసీరుహసంభవస్య
త్యక్త్వోదితా భగవదక్షిపిధానలీలామ్ |
విశ్వేశ్వరీ విపదపాకరణే పురస్తాత్
మాతా మమాస్తు మధుకైటభయోర్నిహంత్రీ || ౨ ||

ప్రాఙ్నిర్జరేషు నిహతైర్నిజశక్తిలేశైః
ఏకీభవద్భిరుదితాఽఖిలలోకగుప్త్యై |
సంపన్నశస్త్రనికరా చ తదాయుధస్థైః
మాతా మమాస్తు మహిషాంతకరీ పురస్తాత్ || ౩ ||

ప్రాలేయశైలతనయా తనుకాంతిసంపత్
కోశోదితా కువలయచ్ఛవిచారుదేహా |
నారాయణీ నమదభీప్సితకల్పవల్లీ
సుప్రీతిమావహతు శుంభనిశుంభహంత్రీ || ౪ ||

విశ్వేశ్వరీతి మహిషాంతకరీతి యస్యాః
నారాయణీత్యపి చ నామభిరంకితాని |
సూక్తాని పంకజభువా చ సురర్షిభిశ్చ
దృష్టాని పావకముఖైశ్చ శివాం భజే తామ్ || ౫ ||

ఉత్పత్తిదైత్యహననస్తవనాత్మకాని
సంరక్షకాణ్యఖిలభూతహితాయ యస్యాః |
సూక్తాన్యశేషనిగమాంతవిదః పఠంతి
తాం విశ్వమాతరమజస్రమభిష్టవీమి || ౬ ||

యే వైప్రచిత్తపునరుత్థితశుంభముఖ్యైః
దుర్భిక్షఘోరసమయేన చ కారితాసు |
ఆవిష్కృతాస్త్రిజగదార్తిషు రూపభేదాః
తైరంబికా సమభిరక్షతు మాం విపద్భ్యః || ౭ ||

సూక్తం యదీయమరవిందభవాది దృష్టం
ఆవర్త్య దేవ్యనుపదం సురథః సమాధిః |
ద్వావప్యవాపతురభీష్టమనన్యలభ్యం
తామాదిదేవతరుణీం ప్రణమామి మూర్ధ్నా || ౮ ||

మాహిష్మతీతనుభవం చ రురుం చ హంతుం
ఆవిష్కృతైర్నిజరసాదవతారభేదైః |
అష్టాదశాహతనవాహతకోటిసంఖ్యైః
అంబా సదా సమభిరక్షతు మాం విపద్భ్యః || ౯ ||

ఏతచ్చరిత్రమఖిలం లిఖితం హి యస్యాః
సంపూజితం సదన ఏవ నివేశితం వా |
దుర్గం చ తారయతి దుస్తరమప్యశేషం
శ్రేయః ప్రయచ్ఛతి చ సర్వముమాం భజే తామ్ || ౧౦ ||

యత్పూజనస్తుతినమస్కృతిభిర్భవంతి
ప్రీతాః పితామహరమేశహరాస్త్రయోఽపి |
తేషామపి స్వకగుణైర్దదతీ వపూంషి
తామీశ్వరస్య తరుణీం శరణం ప్రపద్యే || ౧౧ ||

కాంతారమధ్యదృఢలగ్నతయాఽవసన్నాః
మగ్నాశ్చ వారిధిజలే రిపుభిశ్చ రుద్ధాః |
యస్యాః ప్రపద్య చరణౌ విపదస్తరంతి
సా మే సదాఽస్తు హృది సర్వజగత్సవిత్రీ || ౧౨ ||

బంధే వధే మహతి మృత్యుభయే ప్రసక్తే
విత్తక్షయే చ వివిధే య మహోపతాపే |
యత్పాదపూజనమిహ ప్రతికారమాహుః
సా మే సమస్తజననీ శరణం భవానీ || ౧౩ ||

బాణాసురప్రహితపన్నగబంధమోక్షః
తద్బాహుదర్పదలనాదుషయా చ యోగః |
ప్రాద్యుమ్నినా ద్రుతమలభ్యత యత్ప్రసాదాత్
సా మే శివా సకలమప్యశుభం క్షిణోతు || ౧౪ ||

పాపః పులస్త్యతనయః పునరుత్థితో మాం
అద్యాపి హర్తుమయమాగత ఇత్యుదీతమ్ |
యత్సేవనేన భయమిందిరయాఽవధూతం
తామాదిదేవతరుణీం శరణం గతోఽస్మి || ౧౫ ||

యద్ధ్యానజం సుఖమవాప్యమనంతపుణ్యైః
సాక్షాత్తమచ్యుత పరిగ్రహమాశ్వవాపుః |
గోపాంగనాః కిల యదర్చనపుణ్యమాత్రాః
సా మే సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧౬ ||

రాత్రిం ప్రపద్య ఇతి మంత్రవిదః ప్రపన్నాన్
ఉద్బోధ్య మృత్యువధిమన్యఫలైః ప్రలోభ్య |
బుద్ధ్వా చ తద్విముఖతాం ప్రతనం నయంతీం
ఆకాశమాదిజననీం జగతాం భజే తామ్ || ౧౭ ||

దేశకాలేషు దుష్టేషు దుర్గాచంద్రకలాస్తుతిః |
సంధ్యయోరనుసంధేయా సర్వాపద్వినివృత్తయే || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీమదపయ్యదీక్షితవిరచితా దుర్గాచంద్రకళాస్తుతిః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దుర్గా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed