Sri Gopala Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಗೌರೀ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಶಂಕರಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖಿಲನಾಥಸ್ತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಕಃ || ೧ ||

ತ್ವಮೇವ ಪೂಜ್ಯಸೇ ಲೋಕೈರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಸುರಾದಿಭಿಃ |
ನಿತ್ಯಂ ಪಠಸಿ ದೇವೇಶ ಕಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹೇಶ್ವರ || ೨ ||

ಆಶ್ಚರ್ಯಮಿದಮತ್ಯಂತಂ ಜಾಯತೇ ಮಮ ಶಂಕರ |
ತತ್ಪ್ರಾಣೇಶ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಂಶಯಂ ಛಿಂಧಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ || ೩ ||

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ-
ಧನ್ಯಾಸಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾಸಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ |
ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಂ ಚ ಯತ್ಪೃಚ್ಛಸಿ ವರಾನನೇ || ೪ ||

ಸ್ತ್ರೀಸ್ವಭಾವಾನ್ಮಹಾದೇವಿ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೫ ||

ದತ್ತೇ ಚ ಸಿದ್ಧಿಹಾನಿಃ ಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ |
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೬ ||

ಧನರತ್ನೌಘಮಾಣಿಕ್ಯಂ ತುರಂಗಂ ಚ ಗಜಾದಿಕಮ್ |
ದದಾತಿ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೭ ||

ತತ್ತೇಽಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತಾ ಪ್ರಿಯೇ |
ಯೋಽಸೌ ನಿರಂಜನೋ ದೇವಶ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪೀ ಜನಾರ್ದನಃ || ೮ ||

ಸಂಸಾರಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾರಣಾಯ ನೃಣಾಂ ಸದಾ |
ಶ್ರೀರಂಗಾದಿಕರೂಪೇಣ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ || ೯ ||

ತತೋ ಲೋಕಾ ಮಹಾಮೂಢಾ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿವಿವರ್ಜಿತಾಃ |
ನಿಶ್ಚಯಂ ನಾಧಿಗಚ್ಛಂತಿ ಪುನರ್ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ || ೧೦ ||

ನಿರಂಜನೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿಕಾಮದಃ |
ಬೃಂದಾವನವಿಹಾರಾಯ ಗೋಪಾಲಂ ರೂಪಮುದ್ವಹನ್ || ೧೧ ||

ಮುರಳೀವಾದನಾಧಾರೀ ರಾಧಾಯೈ ಪ್ರೀತಿಮಾವಹನ್ |
ಅಂಶಾಂಶೇಭ್ಯಃ ಸಮುನ್ಮೀಲ್ಯ ಪೂರ್ಣರೂಪಕಳಾಯುತಃ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರೋ ಭಗವಾನ್ ನಂದಗೋಪವರೋದ್ಯತಃ |
ಧರಣೀರೂಪಿಣೀ ಮಾತಾ ಯಶೋದಾ ನಂದಗೇಹಿನೀ || ೧೩ ||

ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಾಚಿತೋ ನಾಥೋ ದೇವಕ್ಯಾಂ ವಸುದೇವತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣಾಽಭ್ಯರ್ಥಿತೋ ದೇವೋ ದೇವೈರಪಿ ಸುರೇಶ್ವರಃ || ೧೪ ||

ಜಾತೋಽವನ್ಯಾಂ ಚ ಮುದಿತೋ ಮುರಳೀವಾಚನೇಚ್ಛಯಾ |
ಶ್ರಿಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ವಚಃ ಕೃತ್ವಾ ತತೋ ಜಾತೋ ಮಹೀತಲೇ || ೧೫ ||

ಸಂಸಾರಸಾರಸರ್ವಸ್ವಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಮಹದುಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಏತಜ್ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಂದ್ಯಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಸನಾತನಮ್ || ೧೬ ||

ಗೌರತೇಜೋ ವಿನಾ ಯಸ್ತು ಶ್ಯಾಮತೇಜಸ್ಸಮರ್ಚಯೇತ್ |
ಜಪೇದ್ವಾ ಧ್ಯಾಯತೇ ವಾಪಿ ಸ ಭವೇತ್ಪಾತಕೀ ಶಿವೇ || ೧೭ ||

ಸ ಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಸುರಾಪೀ ಚ ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯೀ ಚ ಪಂಚಮಃ |
ಏತೈರ್ದೋಷೈರ್ವಿಲಿಪ್ಯೇತ ತೇಜೋಭೇದಾನ್ಮಹೀಶ್ವರಿ || ೧೮ ||

ತಸ್ಮಾಜ್ಜ್ಯೋತಿರಭೂದ್ದ್ವೇಧಾ ರಾಧಾಮಾಧವರೂಪಕಮ್ |
ತಸ್ಮಾದಿದಂ ಮಹಾದೇವಿ ಗೋಪಾಲೇನೈವ ಭಾಷಿತಮ್ || ೧೯ ||

ದುರ್ವಾಸಸೋ ಮುನೇರ್ಮೋಹೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ರಾಸಮಂಡಲೇ |
ತತಃ ಪೃಷ್ಟವತೀ ರಾಧಾ ಸಂದೇಹಂ ಭೇದಮಾತ್ಮನಃ || ೨೦ ||

ನಿರಂಜನಾತ್ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಮಾಯಾತೀತಂ ಜಗನ್ಮಯಂ |
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇನ ತತಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ರಾಧಾಯೈ ನಾರದಾಯ ಚ || ೨೧ ||

ತತೋ ನಾರದತಸ್ಸರ್ವಂ ವಿರಳಾ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತಥಾ |
ಕಲೌ ಜಾನಂತಿ ದೇವೇಶಿ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೨೨ ||

ಶಠಾಯ ಕೃಪಣಾಯಾಥ ಡಾಂಭಿಕಾಯ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಮವಾಪ್ನೋತಿ ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ || ೨೩ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀನಾರದ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಗೋಪಾಲೋ ದೇವತಾ, ಕಾಮೋ ಬೀಜಂ, ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಃ, ಚಂದ್ರಃ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಭಕ್ತಿರೂಪಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಶ್ರೀ ಬೃಂದಾವನನಿವಾಸಃ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀರಾಧಾಪ್ರಿಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಮಂತ್ರಃ, ಧರ್ಮಾದಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ನಾರದ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಶ್ರೀಗೋಪಾಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ |
ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ |
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಫಾಲಯೋಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ ಮೂಲಮಂತ್ರಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಕ್ಲಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಕ್ಲಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ಲೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಕ್ಲೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ಲಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಮೂಲಮಂತ್ರನ್ಯಾಸಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೋವಿಂದಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೋಪೀಜನ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವಲ್ಲಭಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸ್ವಾಹಾ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಗೋವಿಂದಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಗೋಪೀಜನ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ವಲ್ಲಭಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಸ್ವಾಹಾ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |

ಫುಲ್ಲೇಂದೀವರಕಾಂತಿಮಿಂದುವದನಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಪ್ರಿಯಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಮುದಾರಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಸುಂದರಮ್ |
ಗೋಪೀನಾಂ ನಯನೋತ್ಪಲಾರ್ಚಿತತನುಂ ಗೋಗೋಪಸಂಘಾವೃತಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಕಲವೇಣುವಾದನಪರಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಭೂಷಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ ಲಲಾಟಫಲಕೇ ವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲೇ ಕೌಸ್ತುಭಂ
ನಾಸಾಗ್ರೇ ವರಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಲೇ ವೇಣುಂ ಕರೇ ಕಂಕಣಮ್ |
ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚಂದನಂ ಚ ಕಲಯನ್ ಕಂಠೇ ಚ ಮುಕ್ತಾವಲಿಂ
ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಪರಿವೇಷ್ಟಿತೋ ವಿಜಯತೇ ಗೋಪಾಲಚೂಡಾಮಣಿಃ || ೨ ||

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ದೇವಃ ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಬೀಜಶಿರೋಮಣಿಃ |
ಶ್ರೀಗೋಪಾಲೋ ಮಹೀಪಾಲೋ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ || ೧ ||

ಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಃ ಪುಂಡರೀಕಃ ಸನಾತನಃ |
ಗೋಪತಿರ್ಭೂಪತಿಃ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಹರ್ತಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ || ೨ ||

ಆದಿಕರ್ತಾ ಮಹಾಕರ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಜಗಜ್ಜೀವೋ ಜಗದ್ಧಾತಾ ಜಗದ್ಭರ್ತಾ ಜಗದ್ವಸುಃ || ೩ ||

ಮತ್ಸ್ಯೋ ಭೀಮಃ ಕುಹೂಭರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ವಾರಾಹಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ನಾರಾಯಣೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಗೋವಿಂದೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ || ೪ ||

ಗೋಕುಲೇಶೋ ಮಹಾಚಂದ್ರಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ |
ಕಮಲಾಮುಖಲೋಲಾಕ್ಷಃ ಪುಂಡರೀಕಃ ಶುಭಾವಹಃ || ೫ ||

ದುರ್ವಾಸಾಃ ಕಪಿಲೋ ಭೌಮಃ ಸಿಂಧುಸಾಗರಸಂಗಮಃ |
ಗೋವಿಂದೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋತ್ರಃ ಕಾಳಿಂದೀಪ್ರೇಮಪೂರಕಃ || ೬ ||

ಗೋಪಸ್ವಾಮೀ ಗೋಕುಲೇಂದ್ರಃ ಗೋವರ್ಧನವರಪ್ರದಃ |
ನಂದಾದಿಗೋಕುಲತ್ರಾತಾ ದಾತಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನಃ || ೭ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳದಾತಾ ಚ ಸರ್ವಕಾಮವರಪ್ರದಃ |
ಆದಿಕರ್ತಾ ಮಹೀಭರ್ತಾ ಸರ್ವಸಾಗರಸಿಂಧುಜಃ || ೮ ||

ಗಜಗಾಮೀ ಗಜೋದ್ಧಾರೀ ಕಾಮೀ ಕಾಮಕಲಾನಿಧಿಃ |
ಕಳಂಕರಹಿತಶ್ಚಂದ್ರೋ ಬಿಂಬಾಸ್ಯೋ ಬಿಂಬಸತ್ತಮಃ || ೯ ||

ಮಾಲಾಕಾರಃ ಕೃಪಾಕಾರಃ ಕೋಕಿಲಸ್ವರಭೂಷಣಃ |
ರಾಮೋ ನೀಲಾಂಬರೋ ದೇಹೀ ಹಲೀ ದ್ವಿವಿದಮರ್ದನಃ || ೧೦ ||

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಪುರೀಭೇತ್ತಾ ಮಹಾಮಾರೀವಿನಾಶನಃ |
ಶಿವಃ ಶಿವತಮೋ ಭೇತ್ತಾ ಬಲಾರಾತಿಪ್ರಪೂಜಕಃ || ೧೧ ||

ಕುಮಾರೀವರದಾಯೀ ಚ ವರೇಣ್ಯೋ ಮೀನಕೇತನಃ |
ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ಧೀರೋ ಧರಾಪತಿರುದಾರಧೀಃ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಪತಿಃ ಪ್ರತಿರಾಜಹಾ |
ಬೃಂದಾಪತಿಃ ಕುಲಂ ಗ್ರಾಮೀ ಧಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಸನಾತನಃ || ೧೩ ||

ರೇವತೀರಮಣೋ ರಾಮಃ ಪ್ರಿಯಶ್ಚಂಚಲಲೋಚನಃ |
ರಾಮಾಯಣಶರೀರಶ್ಚ ರಾಮೋ ರಾಮಃ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಃ || ೧೪ ||

ಶರ್ವರಃ ಶರ್ವರೀ ಶರ್ವಃ ಸರ್ವತ್ರ ಶುಭದಾಯಕಃ |
ರಾಧಾರಾಧಯಿತಾರಾಧೀ ರಾಧಾಚಿತ್ತಪ್ರಮೋದಕಃ || ೧೫ ||

ರಾಧಾರತಿಸುಖೋಪೇತೋ ರಾಧಾಮೋಹನತತ್ಪರಃ |
ರಾಧಾವಶೀಕರೋ ರಾಧಾಹೃದಯಾಂಭೋಜಷಟ್ಪದಃ || ೧೬ ||

ರಾಧಾಲಿಂಗನಸಮ್ಮೋದೋ ರಾಧಾನರ್ತನಕೌತುಕಃ |
ರಾಧಾಸಂಜಾತಸಂಪ್ರೀತೋ ರಾಧಾಕಾಮಫಲಪ್ರದಃ || ೧೭ ||

ಬೃಂದಾಪತಿಃ ಕೋಕನಿಧಿಃ ಕೋಕಶೋಕವಿನಾಶನಃ |
ಚಂದ್ರಾಪತಿಶ್ಚಂದ್ರಪತಿಶ್ಚಂಡಕೋದಂಡಭಂಜನಃ || ೧೮ ||

ರಾಮೋ ದಾಶರಥೀ ರಾಮೋ ಭೃಗುವಂಶಸಮುದ್ಭವಃ |
ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಮೋಹೋ ಮೋಹಾಂಧಭಂಜನಃ || ೧೯ ||

ವೃಷಭಾನುಭವೋ ಭಾವೀ ಕಾಶ್ಯಪಿಃ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ |
ಕೋಲಾಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಲೀ ಹಲೀ ಹಲಧರಪ್ರಿಯಃ || ೨೦ ||

ರಾಧಾಮುಖಾಬ್ಜಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಭಾಸ್ಕರೋ ರವಿಜೋ ವಿಧುಃ |
ವಿಧಿರ್ವಿಧಾತಾ ವರುಣೋ ವಾರುಣೋ ವಾರುಣೀಪ್ರಿಯಃ || ೨೧ ||

ರೋಹಿಣೀಹೃದಯಾನಂದೀ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜೋ ಬಲಿಃ |
ನೀಲಾಂಬರೋ ರೌಹಿಣೇಯೋ ಜರಾಸಂಧವಧೋಽಮಲಃ || ೨೨ ||

ನಾಗೋ ಜವಾಂಭೋ ವಿರುದೋ ವೀರಹಾ ವರದೋ ಬಲೀ |
ಗೋಪದೋ ವಿಜಯೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಸನಾತನಃ || ೨೩ ||

ಪರಶುರಾಮವಚೋಗ್ರಾಹೀ ವರಗ್ರಾಹೀ ಸೃಗಾಲಹಾ |
ದಮಘೋಷೋಪದೇಷ್ಟಾ ಚ ರಥಗ್ರಾಹೀ ಸುದರ್ಶನಃ || ೨೪ ||

ವೀರಪತ್ನೀಯಶಸ್ತ್ರಾತಾ ಜರಾವ್ಯಾಧಿವಿಘಾತಕಃ |
ದ್ವಾರಕಾವಾಸತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಹುತಾಶನವರಪ್ರದಃ || ೨೫ ||

ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾರೀ ನೀಲಾಂಬರಧರಃ ಪ್ರಭುಃ |
ವಿಭುಃ ಶರಾಸನೋ ಧನ್ವೀ ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ || ೨೬ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣೋ ಲಕ್ಷ್ಯೋ ರಕ್ಷೋವಂಶವಿನಾಶಕಃ |
ವಾಮನೋ ವಾಮನೀಭೂತೋ ವಮನೋ ವಮನಾರುಹಃ || ೨೭ ||

ಯಶೋದಾನಂದನಃ ಕರ್ತಾ ಯಮಳಾರ್ಜುನಮುಕ್ತಿದಃ |
ಉಲೂಖಲೀ ಮಹಾಮಾನೋ ದಾಮಬದ್ಧಾಹ್ವಯೀ ಶಮೀ || ೨೮ ||

ಭಕ್ತಾನುಕಾರೀ ಭಗವಾನ್ ಕೇಶವೋಽಚಲಧಾರಕಃ |
ಕೇಶಿಹಾ ಮಧುಹಾ ಮೋಹೀ ವೃಷಾಸುರವಿಘಾತಕಃ || ೨೯ ||

ಅಘಾಸುರವಿಘಾತೀ ಚ ಪೂತನಾಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ |
ಕುಬ್ಜಾವಿನೋದೀ ಭಗವಾನ್ ಕಂಸಮೃತ್ಯುರ್ಮಹಾಮುಖೀ || ೩೦ ||

ಅಶ್ವಮೇಧೋ ವಾಜಪೇಯೋ ಗೋಮೇಧೋ ನರಮೇಧವಾನ್ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಶ್ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಃ || ೩೧ ||

ರವಿಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶೋ ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕರ್ತಾ ಚ ಕಮಲಾವಾಂಛಿತಪ್ರದಃ || ೩೨ ||

ಕಮಲೀ ಕಮಲಾಕ್ಷಶ್ಚ ಕಮಲಾಮುಖಲೋಲುಪಃ |
ಕಮಲಾವ್ರತಧಾರೀ ಚ ಕಮಲಾಭಃ ಪುರಂದರಃ || ೩೩ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಧಿಕಚಿತ್ತಶ್ಚ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮದೋತ್ಕಟಃ |
ತಾಟಕಾರಿಃ ಸುರತ್ರಾತಾ ಮಾರೀಚಕ್ಷೋಭಕಾರಕಃ || ೩೪ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾಂತೋ ರಾಮೋ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ |
ಲಂಕಾಧಿಪಕುಲಧ್ವಂಸೀ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಃ || ೩೫ ||

ಸೀತಾನಂದಕರೋ ರಾಮೋ ವೀರೋ ವಾರಿಧಿಬಂಧನಃ |
ಖರದೂಷಣಸಂಹಾರೀ ಸಾಕೇತಪುರವಾಸವಾನ್ || ೩೬ ||

ಚಂದ್ರಾವಳಿಪತಿಃ ಕೂಲಃ ಕೇಶಿಕಂಸವಧೋಽಮರಃ |
ಮಾಧವೋ ಮಧುಹಾ ಮಾಧ್ವೀ ಮಾಧ್ವೀಕೋ ಮಾಧವೀ ವಿಭುಃ || ೩೭ ||

ಮುಂಜಾಟವೀಗಾಹಮಾನೋ ಧೇನುಕಾರಿರ್ದಶಾತ್ಮಜಃ |
ವಂಶೀವಟವಿಹಾರೀ ಚ ಗೋವರ್ಧನವನಾಶ್ರಯಃ || ೩೮ ||

ತಥಾ ತಾಳವನೋದ್ದೇಶೀ ಭಾಂಡೀರವನಶಂಕರಃ |
ತೃಣಾವರ್ತಕೃಪಾಕಾರೀ ವೃಷಭಾನುಸುತಾಪತಿಃ || ೩೯ ||

ರಾಧಾಪ್ರಾಣಸಮೋ ರಾಧಾವದನಾಬ್ಜಮಧೂತ್ಕಟಃ |
ಗೋಪೀರಂಜನದೈವಜ್ಞಃ ಲೀಲಾಕಮಲಪೂಜಿತಃ || ೪೦ ||

ಕ್ರೀಡಾಕಮಲಸಂದೋಹೋ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರೀತಿರಂಜನಃ |
ರಂಜಕೋ ರಂಜನೋ ರಂಗೋ ರಂಗೀ ರಂಗಮಹೀರುಹಃ || ೪೧ ||

ಕಾಮಃ ಕಾಮಾರಿಭಕ್ತಶ್ಚ ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಕವಿಃ |
ನಾರದೋ ದೇವಲೋ ಭೀಮೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲಮುಖಾಂಬುಜಃ || ೪೨ ||

ಅಂಬುಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಯೋಗೀ ದತ್ತವರೋ ಮುನಿಃ |
ಋಷಭಃ ಪರ್ವತೋ ಗ್ರಾಮೋ ನದೀಪವನವಲ್ಲಭಃ || ೪೩ ||

ಪದ್ಮನಾಭಃ ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ರುದ್ರೋಽಹಿಭೂಷಿತಃ |
ಗಣಾನಾಂ ತ್ರಾಣಕರ್ತಾ ಚ ಗಣೇಶೋ ಗ್ರಹಿಳೋ ಗ್ರಹಿಃ || ೪೪ ||

ಗಣಾಶ್ರಯೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಕ್ರೋಡೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯಃ |
ಯಾದವೇಂದ್ರೋ ದ್ವಾರಕೇಂದ್ರೋ ಮಥುರಾವಲ್ಲಭೋ ಧುರೀ || ೪೫ ||

ಭ್ರಮರಃ ಕುಂತಲೀ ಕುಂತೀಸುತರಕ್ಷೀ ಮಹಾಮನಾಃ |
ಯಮುನಾವರದಾತಾ ಚ ಕಾಶ್ಯಪಸ್ಯ ವರಪ್ರದಃ || ೪೬ ||

ಶಂಖಚೂಡವಧೋದ್ದಾಮೋ ಗೋಪೀರಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ |
ಪಾಂಚಜನ್ಯಕರೋ ರಾಮೀ ತ್ರಿರಾಮೀ ವನಜೋ ಜಯಃ || ೪೭ ||

ಫಾಲ್ಗುಣಃ ಫಲ್ಗುನಸಖೋ ವಿರಾಧವಧಕಾರಕಃ |
ರುಕ್ಮಿಣೀಪ್ರಾಣನಾಥಶ್ಚ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಿಯಂಕರಃ || ೪೮ ||

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾವೃಕ್ಷೋ ದಾನವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾಫಲಃ |
ಅಂಕುಶೋ ಭೂಸುರೋ ಭಾವೋ ಭಾಮಕೋ ಭ್ರಾಮಕೋ ಹರಿಃ || ೪೯ ||

ಸರಳಃ ಶಾಶ್ವತೋ ವೀರೋ ಯದುವಂಶಶಿವಾತ್ಮಕಃ |
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ಬಲಕರ್ತಾ ಚ ಪ್ರಹರ್ತಾ ದೈತ್ಯಹಾ ಪ್ರಭುಃ || ೫೦ ||

ಮಹಾಧನೋ ಮಹಾವೀರೋ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ |
ತುಲಸೀದಾಮಶೋಭಾಢ್ಯೋ ಜಾಲಂಧರವಿನಾಶನಃ || ೫೧ ||

ಸೂರಃ ಸೂರ್ಯೋ ಮೃಕಂಡುಶ್ಚ ಭಾಸ್ವರೋ ವಿಶ್ವಪೂಜಿತಃ |
ರವಿಸ್ತಮೋಹಾ ವಹ್ನಿಶ್ಚ ಬಾಡಬೋ ಬಡಬಾನಲಃ || ೫೨ ||

ದೈತ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶೀ ಚ ಗರುಡೋ ಗರುಡಾಗ್ರಜಃ |
ಗೋಪೀನಾಥೋ ಮಹೀನಾಥೋ ಬೃಂದಾನಾಥೋಽವರೋಧಕಃ || ೫೩ ||

ಪ್ರಪಂಚೀ ಪಂಚರೂಪಶ್ಚ ಲತಾಗುಲ್ಮಶ್ಚ ಗೋಮತಿಃ |
ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾರೂಪೋ ಗೋದಾ ವೇತ್ರವತೀ ತಥಾ || ೫೪ ||

ಕಾವೇರೀ ನರ್ಮದಾ ತಾಪೀ ಗಂಡಕೀ ಸರಯೂ ರಜಃ |
ರಾಜಸಸ್ತಾಮಸಸ್ಸತ್ತ್ವೀ ಸರ್ವಾಂಗೀ ಸರ್ವಲೋಚನಃ || ೫೫ ||

ಸುಧಾಮಯೋಽಮೃತಮಯೋ ಯೋಗಿನಾಂ ವಲ್ಲಭಃ ಶಿವಃ |
ಬುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುಃ ಶಚೀಪತಿಃ || ೫೬ ||

ವಂಶೀ ವಂಶಧರೋ ಲೋಕೋ ವಿಲೋಕೋ ಮೋಹನಾಶನಃ |
ರವರಾವೋ ರವೋ ರಾವೋ ವಲೋ ವಾಲೋ ವಲಾಹಕಃ || ೫೭ ||

ಶಿವೋ ರುದ್ರೋ ನಲೋ ನೀಲೋ ಲಾಂಗಲೀ ಲಾಂಗಲಾಶ್ರಯಃ |
ಪಾರದಃ ಪಾವನೋ ಹಂಸೋ ಹಂಸಾರೂಢೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ || ೫೮ ||

ಮೋಹಿನೀಮೋಹನೋ ಮಾಯೀ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾಸುಖೀ |
ವೃಷೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲೀದಮನಕಾರಕಃ || ೫೯ ||

ಕುಬ್ಜಾಭಾಗ್ಯಪ್ರದೋ ವೀರೋ ರಜಕಕ್ಷಯಕಾರಕಃ |
ಕೋಮಲೋ ವಾರುಣೀ ರಾಜಾ ಜಲಜೋ ಜಲಧಾರಕಃ || ೬೦ ||

ಹಾರಕಃ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಖಡ್ಗಧಾರೀ ಕೃಪಾಕಾರೀ ರಾಧಾರಮಣಸುಂದರಃ || ೬೧ ||

ದ್ವಾದಶಾರಣ್ಯಸಂಭೋಗೀ ಶೇಷನಾಗಫಣಾಲಯಃ |
ಕಾಮಃ ಶ್ಯಾಮಃ ಸುಖಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಕೃತಿಃ || ೬೨ ||

ಹರಿರ್ಹರೋ ನರೋ ನಾರೋ ನರೋತ್ತಮ ಇಷುಪ್ರಿಯಃ |
ಗೋಪಾಲಚಿತ್ತಹರ್ತಾ ಚ ಕರ್ತಾ ಸಂಸಾರತಾರಕಃ || ೬೩ ||

ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಗೌರೀಗುರುರನಾಶ್ರಯಃ |
ಸಾಧುರ್ಮಧುರ್ವಿಧುರ್ಧಾತಾ ತ್ರಾತಾಽಕ್ರೂರಪರಾಯಣಃ || ೬೪ ||

ರೋಲಂಬೀ ಚ ಹಯಗ್ರೀವೋ ವಾನರಾರಿರ್ವನಾಶ್ರಯಃ |
ವನಂ ವನೀ ವನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾವಂದ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ || ೬೫ ||

ಸ್ಯಮಂತಕಮಣಿಪ್ರಾಜ್ಞಃ ವಿಜ್ಞೋ ವಿಘ್ನವಿಘಾತಕಃ |
ಗೋವರ್ಧನೋ ವರ್ಧನೀಯೋ ವರ್ಧನೀ ವರ್ಧನಪ್ರಿಯಃ || ೬೬ ||

ವಾರ್ಧನ್ಯೋ ವರ್ಧನೋ ವರ್ಧೀ ವರ್ಧಿಷ್ಣಸ್ತು ಸುಖಪ್ರಿಯಃ |
ವರ್ಧಿತೋ ವರ್ಧಕೋ ವೃದ್ಧೋ ಬೃಂದಾರಕಜನಪ್ರಿಯಃ || ೬೭ ||

ಗೋಪಾಲರಮಣೀಭರ್ತಾ ಸಾಂಬಕುಷ್ಠವಿನಾಶನಃ |
ರುಕ್ಮಿಣೀಹರಣಪ್ರೇಮಾ ಪ್ರೇಮೀ ಚಂದ್ರಾವಲೀಪತಿಃ || ೬೮ ||

ಶ್ರೀಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ಚ ನಾರಾಯಣ ನರೋ ಬಲೀ |
ಗಣೋ ಗಣಪತಿಶ್ಚೈವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ || ೬೯ ||

ವ್ಯಾಸೋ ನಾರಾಯಣೋ ದಿವ್ಯೋ ಭವ್ಯೋ ಭಾವುಕಧಾರಕಃ |
ಶ್ವಃಶ್ರೇಯಸಂ ಶಿವಂ ಭದ್ರಂ ಭಾವುಕಂ ಭವುಕಂ ಶುಭಮ್ || ೭೦ ||

ಶುಭಾತ್ಮಕಃ ಶುಭಃ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತೋ ಮೇಘನಾದಹಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವೋ ದೀನಾನಾಮುದ್ಧಾರಕರಣಕ್ಷಮಃ || ೭೧ ||

ಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಲೋಚನಃ |
ಕೃಷ್ಣಃ ಕಾಮೀ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಮಸ್ತಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ || ೭೨ ||

ನಂದೋ ನಂದೀ ಮಹಾನಂದೀ ಮಾದೀ ಮಾದನಕಃ ಕಿಲೀ |
ಮೀಲೀ ಹಿಲೀ ಗಿಲೀ ಗೋಲೀ ಗೋಲೋ ಗೋಲಾಲಯೋ ಗುಲೀ || ೭೩ ||

ಗುಗ್ಗುಲೀ ಮಾರಕೀ ಶಾಖೀ ವಟಃ ಪಿಪ್ಪಲಕಃ ಕೃತೀ |
ಮ್ಲೇಚ್ಛಹಾ ಕಾಲಹರ್ತಾ ಚ ಯಶೋದಾ ಯಶ ಏವ ಚ || ೭೪ ||

ಅಚ್ಯುತಃ ಕೇಶವೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಹರಿಃ ಸತ್ಯೋ ಜನಾರ್ದನಃ |
ಹಂಸೋ ನಾರಾಯಣೋ ನೀಲೋ ಲೀನೋ ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ || ೭೫ ||

ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ ವಿಷನಾಶನಃ |
ಸಿಂಹಭಾನುರ್ಮಹಾಭಾನು-ರ್ವೀರಭಾನುರ್ಮಹೋದಧಿಃ || ೭೬ ||

ಸಮುದ್ರೋಽಬ್ಧಿರಕೂಪಾರಃ ಪಾರಾವಾರಃ ಸರಿತ್ಪತಿಃ |
ಗೋಕುಲಾನಂದಕಾರೀ ಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ || ೭೭ ||

ಸದಾರಾಮಃ ಕೃಪಾರಾಮೋ ಮಹಾರಾಮೋ ಧನುರ್ಧರಃ |
ಪರ್ವತಃ ಪರ್ವತಾಕಾರೋ ಗಯೋ ಗೇಯೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || ೭೮ ||

ಕಮಲಾಶ್ವತರೋ ರಾಮೋ ರಾಮಾಯಣಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ದ್ಯೌರ್ದಿವೋ ದಿವಸೋ ದಿವ್ಯೋ ಭವ್ಯೋ ಭಾಗೀ ಭಯಾಪಹಃ || ೭೯ ||

ಪಾರ್ವತೀಭಾಗ್ಯಸಹಿತೋ ಭರ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಾಯವಾನ್ | [ವಿಲಾಸವಾನ್]
ವಿಲಾಸೀ ಸಾಹಸೀ ಸರ್ವೀ ಗರ್ವೀ ಗರ್ವಿತಲೋಚನಃ || ೮೦ ||

ಸುರಾರಿರ್ಲೋಕಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಜೀವನೋ ಜೀವನಾಂತಕಃ |
ಯಮೋ ಯಮಾರಿರ್ಯಮನೋ ಯಮೀ ಯಾಮವಿಘಾತಕಃ || ೮೧ ||

ವಂಶುಲೀ ಪಾಂಶುಲೀ ಪಾಂಸುಃ ಪಾಂಡುರರ್ಜುನವಲ್ಲಭಃ |
ಲಲಿತಾ ಚಂದ್ರಿಕಾಮಾಲಾ ಮಾಲೀ ಮಾಲಾಂಬುಜಾಶ್ರಯಃ || ೮೨ ||

ಅಂಬುಜಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಯಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಪ್ರಭುಃ |
ಮಣಿರ್ದಿನಮಣಿಶ್ಚೈವ ಕೇದಾರೋ ಬದರೀಶ್ರಯಃ || ೮೩ ||

ಬದರೀವನಸಂಪ್ರೀತೋ ವ್ಯಾಸಃ ಸತ್ಯವತೀಸುತಃ |
ಅಮರಾರಿನಿಹಂತಾ ಚ ಸುಧಾಸಿಂಧುವಿಧೂದಯಃ || ೮೪ ||

ಚಂದ್ರೋ ರವಿಃ ಶಿವಃ ಶೂಲೀ ಚಕ್ರೀ ಚೈವ ಗದಾಧರಃ |
ಶ್ರೀಕರ್ತಾ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀದೇವೋ ದೇವಕೀಸುತಃ || ೮೫ ||

ಶ್ರೀಪತಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮನಾಭೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ವಾಸುದೇವೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಕೇಶವೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ || ೮೬ ||

ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಧಾಮ ದೇವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಕಳಾಪೂರ್ಣೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ || ೮೭ ||

ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶೋ ಗೋಪಾಲಃ ಸರ್ವಪಾಲಕಃ |
ಅನಂತೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಂಜನಃ || ೮೮ ||

ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ |
ಪುರುಷಃ ಪ್ರಣವಾತೀತೋ ಮುಕುಂದಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ೮೯ ||

ಕ್ಷಣಾವನಿಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ವೈಕುಂಠೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ವಿಷ್ಣುರ್ದಾಮೋದರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಮಾಧವೋ ಮಥುರಾಪತಿಃ || ೯೦ ||

ದೇವಕೀಗರ್ಭಸಂಭೂತೋ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲೋ ಹರಿಃ |
ಶಿವಃ ಸಂಕರ್ಷಣಃ ಶಂಭುರ್ಭೂತನಾಥೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ || ೯೧ ||

ಅವ್ಯಯಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ |
ನಿರ್ವಾಣನಾಯಕೋ ನಿತ್ಯೋ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಃ || ೯೨ ||

ಕಲಾಕ್ಷಯಶ್ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕಮಲಾರೂಪತತ್ಪರಃ |
ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪೀತವಾಸಾ ವಸುದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಃ || ೯೩ ||

ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾರ್ಯೋ ನವನೀತಾಶನೋ ವಿಭುಃ |
ಪುರಾಣಃ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶಂಖಪಾಣಿಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ || ೯೪ ||

ಅನಿರುದ್ಧಶ್ಚಕ್ರಧರಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ |
ಗದಾಧರಃ ಸುರಾರ್ತಿಘ್ನೋ ಗೋವಿಂದೋ ನಂದಕಾಯುಧಃ || ೯೫ ||

ಬೃಂದಾವನಚರಃ ಶೌರಿರ್ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ |
ತೃಣಾವರ್ತಾಂತಕೋ ಭೀಮಸಾಹಸೋ ಬಹುವಿಕ್ರಮಃ || ೯೬ ||

ಶಕಟಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಬಕಾಸುರವಿನಾಶನಃ |
ಧೇನುಕಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಪೂತನಾರಿರ್ನೃಕೇಸರೀ || ೯೭ ||

ಪಿತಾಮಹೋ ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಸದಾಶಿವಃ |
ಅಪ್ರಮೇಯಃ ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋಽಪ್ರತರ್ಕ್ಯಃ ಸ್ವಪ್ನವರ್ಧನಃ || ೯೮ ||

ಧನ್ಯೋ ಮಾನ್ಯೋ ಭವೋ ಭಾವೋ ಧೀರಃ ಶಾಂತೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ |
ಅಂತರ್ಯಾಮೀಶ್ವರೋ ದಿವ್ಯೋ ದೈವಜ್ಞೋ ದೇವಸಂಸ್ತುತಃ || ೯೯ ||

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನೋ ಧಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಃ |
ಧಾತ್ರೀಪತಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪೂಜಿತಃ || ೧೦೦ ||

ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಃ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಃ |
ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಸೌಂದರ್ಯೋ ಜಗನ್ಮೋಹನವಿಗ್ರಹಃ || ೧೦೧ ||

ಮಂದಸ್ಮಿತತನುರ್ಗೋಪಗೋಪಿಕಾಪರಿವೇಷ್ಟಿತಃ |
ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದನಯನಶ್ಚಾಣೂರಾಂಧ್ರನಿಷೂದನಃ || ೧೦೨ ||

ಇಂದೀವರದಳಶ್ಯಾಮೋ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಃ |
ಮುರಳೀನಿನದಾಹ್ಲಾದೋ ದಿವ್ಯಮಾಲಾಂಬರಾವೃತಃ || ೧೦೩ ||

ಸುಕಪೋಲಯುಗಃ ಸುಭ್ರೂಯುಗಳಃ ಸುಲಲಾಟಕಮ್ |
ಕಂಬುಗ್ರೀವೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಞ್ಛುಭಲಕ್ಷಣಃ || ೧೦೪ ||

ಪೀನವಕ್ಷಾಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ |
ಕಳಂಕರಹಿತಃ ಶುದ್ಧೋ ದುಷ್ಟಶತ್ರುನಿಬರ್ಹಣಃ || ೧೦೫ ||

ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಃ ಕಟಕಾಂಗದಮಂಡಿತಃ |
ಮುದ್ರಿಕಾಭರಣೋಪೇತಃ ಕಟಿಸೂತ್ರವಿರಾಜಿತಃ || ೧೦೬ ||

ಮಂಜೀರರಂಜಿತಪದಃ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಃ |
ವಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಯುಗಳೋ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹಃ || ೧೦೭ ||

ಗೋಪಿಕಾನಯನಾನಂದಃ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಃ |
ಸಮಸ್ತಜಗದಾನಂದಃ ಸುಂದರೋ ಲೋಕನಂದನಃ || ೧೦೮ ||

ಯಮುನಾತೀರಸಂಚಾರೀ ರಾಧಾಮನ್ಮಥವೈಭವಃ |
ಗೋಪನಾರೀಪ್ರಿಯೋ ದಾಂತೋ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕಃ || ೧೦೯ ||

ಶೃಂಗಾರಮೂರ್ತಿಃ ಶ್ರೀಧಾಮಾ ತಾರಕೋ ಮೂಲಕಾರಣಮ್ |
ಸೃಷ್ಟಿಸಂರಕ್ಷಣೋಪಾಯಃ ಕ್ರೂರಾಸುರವಿಭಂಜನಃ || ೧೧೦ ||

ನರಕಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಮುರಾರಿರ್ವೈರಿಮರ್ದನಃ |
ಆದಿತೇಯಪ್ರಿಯೋ ದೈತ್ಯಭೀಕರೋ ಯದುಶೇಖರಃ || ೧೧೧ ||

ಜರಾಸಂಧಕುಲಧ್ವಂಸೀ ಕಂಸಾರಾತಿಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ |
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಕೀರ್ತನೀಯೋ ಯಾದವೇಂದ್ರೋ ಜಗನ್ನುತಃ || ೧೧೨ ||

ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣಃ ಸತ್ಯಭಾಮಾಜಾಂಬವತೀಪ್ರಿಯಃ |
ಮಿತ್ರವಿಂದಾನಾಗ್ನಜಿತೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾಸಮುಪಾಸಿತಃ || ೧೧೩ ||

ಸುಧಾಕರಕುಲೇ ಜಾತೋಽನಂತಃ ಪ್ರಬಲವಿಕ್ರಮಃ |
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪನ್ನೋ ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣಸ್ಥಿತಃ || ೧೧೪ ||

ಭದ್ರಾಸೂರ್ಯಸುತಾನಾಥೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ |
ಸಹಸ್ರಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಶೋ ಭೋಗಮೋಕ್ಷೈಕದಾಯಕಃ || ೧೧೫ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಃ ಸಂವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ |
ಗೋವರ್ಧನಧರೋ ನಾಥಃ ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪರಃ || ೧೧೬ ||

ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ |
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸುಲಭಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ || ೧೧೭ ||

ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಧುರಂಧರಃ |
ಮಹಾನುಭಾವಃ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಕೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ || ೧೧೮ ||

ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಃ ಶುದ್ಧಸಾತ್ತ್ವಿಕವಿಗ್ರಹಃ |
ಅಸಮಾನಃ ಸಮಸ್ತಾತ್ಮಾ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ || ೧೧೯ ||

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಣಂ ಸರ್ವಕಾರಣಮ್ |
ಗಂಭೀರಃ ಸರ್ವಭಾವಜ್ಞಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ || ೧೨೦ ||

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ |
ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸತ್ಯರತಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ || ೧೨೧ ||

ಆಪನ್ನಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನಃ ದ್ರೌಪದೀಮಾನರಕ್ಷಕಃ |
ಕಂದರ್ಪಜನಕಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಜಗನ್ನಾಟಕವೈಭವಃ || ೧೨೨ ||

ಭಕ್ತಿವಶ್ಯೋ ಗುಣಾತೀತಃ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ |
ದಮಘೋಷಸುತದ್ವೇಷೀ ಬಾಣಬಾಹುವಿಖಂಡನಃ || ೧೨೩ ||

ಭೀಷ್ಮಭಕ್ತಿಪ್ರದೋ ದಿವ್ಯಃ ಕೌರವಾನ್ವಯನಾಶನಃ |
ಕೌಂತೇಯಪ್ರಿಯಬಂಧುಶ್ಚ ಪಾರ್ಥಸ್ಯಂದನಸಾರಥಿಃ || ೧೨೪ ||

ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾವೀರಃ ಸ್ತಂಭಜಾತೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಃ ಸತ್ಯೋ ದೇವಪೂಜ್ಯೋಽಭಯಂಕರಃ || ೧೨೫ ||

ಉಪೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಾವರಜೋ ವಾಮನೋ ಬಲಿಬಂಧನಃ |
ಗಜೇಂದ್ರವರದಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಃ || ೧೨೬ ||

ಶೇಷಪರ್ಯಂಕಶಯನೋ ವೈನತೇಯರಥೋ ಜಯೀ |
ಅವ್ಯಾಹತಬಲೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನಃ ಪೂರ್ಣಮಾನಸಃ || ೧೨೭ ||

ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ |
ಯೋಗಿಹೃತ್ಪಂಕಜಾವಾಸೋ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮನ್ವಿತಃ || ೧೨೮ ||

ನಾದಬಿಂದುಕಳಾತೀತಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಃ |
ಸುಷುಮ್ನಾಮಾರ್ಗಸಂಚಾರೀ ದೇಹಸ್ಯಾಂತರಸಂಸ್ಥಿತಃ || ೧೨೯ ||

ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಮನಃಪ್ರಾಣಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಃಪ್ರಸಾದಕಃ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸರ್ವಗತೋ ದೇಹೀ ಜ್ಞಾನದರ್ಪಣಗೋಚರಃ || ೧೩೦ ||

ತತ್ತ್ವತ್ರಯಾತ್ಮಕೋಽವ್ಯಕ್ತಃ ಕುಂಡಲೀ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಶಾಂತೋ ದಾಂತೋ ಗತಕ್ಲಮಃ || ೧೩೧ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸದಾನಂದೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಪ್ರಭುಃ |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೧೩೨ ||

ಸಮಸ್ತಭುವನಾಧಾರಃ ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಃ |
ಸಮಸ್ತಸ್ಸರ್ವಭಾವಜ್ಞೋ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ || ೧೩೩ ||

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ನಿತ್ಯಸೌಖ್ಯೋ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಮ್ |
ವ್ಯೂಹಾರ್ಚಿತೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಪುರಾಧಿಪಃ || ೧೩೪ ||

ಪೂರ್ಣಾನಂದಘನೀಭೂತೋ ಗೋಪವೇಷಧರೋ ಹರಿಃ |
ಕಲಾಪಕುಸುಮಶ್ಯಾಮಃ ಕೋಮಲಃ ಶಾಂತವಿಗ್ರಹಃ || ೧೩೫ ||

ಗೋಪಾಂಗನಾವೃತೋಽನಂತೋ ಬೃಂದಾವನಸಮಾಶ್ರಯಃ |
ವೇಣುನಾದರತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೇವಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಕಃ || ೧೩೬ ||

ಜಲಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತೋ ನವನೀತಸ್ಯ ತಸ್ಕರಃ |
ಗೋಪಾಲಕಾಮಿನೀಜಾರಶ್ಚೋರಜಾರಶಿಖಾಮಣಿಃ || ೧೩೭ ||

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾಕಾಶಃ ಪರಾವಾಸಃ ಪರಿಸ್ಫುಟಃ |
ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ವ್ಯಾಪಕೋ ಲೋಕಪಾವನಃ || ೧೩೮ ||

ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಶೇಖರೋ ದೇವಶೇಖರಃ |
ವಿಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನಸಂಧಾನಸ್ತೇಜೋರಾಶಿರ್ಜಗತ್ಪತಿಃ || ೧೩೯ ||

ಭಕ್ತಲೋಕಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಭಕ್ತಮಂದಾರವಿಗ್ರಹಃ |
ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಃ || ೧೪೦ ||

ಭಕ್ತಾಧೀನಮನಾಃ ಪೂಜ್ಯೋ ಭಕ್ತಲೋಕಶಿವಂಕರಃ |
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಃ ಸರ್ವಭಕ್ತಾಘೌಘನಿಕೃಂತಕಃ || ೧೪೧ ||

ಅಪಾರಕರುಣಾಸಿಂಧುರ್ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತತತ್ಪರಃ || ೧೪೨ ||

[ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾನಾಥ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಮೀರಿತಂ | ]
ಸ್ಮರಣಾತ್ಪಾಪರಾಶೀನಾಂ ಖಂಡನಂ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಮ್ || ೧ ||

ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಕರಂ ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಸುರಾಪಾನಂ ಪರಸ್ತ್ರೀಗಮನಂ ತಥಾ || ೨ ||

ಪರದ್ರವ್ಯಾಪಹರಣಂ ಪರದ್ವೇಷಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಮಾನಸಂ ವಾಚಿಕಂ ಕಾಯಂ ಯತ್ಪಾಪಂ ಪಾಪಸಂಭವಮ್ || ೩ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಠನಾತ್ಸರ್ವೇ ನಶ್ಯಂತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಯುಕ್ತೋ ವೈ ವೈಷ್ಣವೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಮಾನ್ || ೪ ||

ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ರಾತ್ರೌ ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಕ್ರಮಾತ್ |
ಪೀತಾಂಬರಧರೋ ಧೀಮಾನ್ ಸುಗಂಧೀ ಪುಷ್ಪಚಂದನೈಃ || ೫ ||

ಪುಸ್ತಕಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಭಿರೇವ ಚ |
ರಾಧಾಧ್ಯಾನಾಂಕಿತೋ ಧೀರೋ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ || ೬ ||

ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ದೇವಿ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಚೈತ್ರೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಚ ಶುಕ್ಲೇ ಚ ಕುಹೂಸಂಕ್ರಾಂತಿವಾಸರೇ || ೭ ||

ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮೋಹಯೇತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ |
ತುಲಸೀಮಾಲಯಾ ಯುಕ್ತೋ ವೈಷ್ಣವೋ ಭಕ್ತಿತತ್ಪರಃ || ೮ ||

ರವಿವಾರೇ ಚ ಶುಕ್ರೇ ಚ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಶ್ರಾದ್ಧವಾಸರೇ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚ ಭೋಜಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ || ೯ ||

ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಚ ತತಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ಮಹಾನಿಶಾಯಾಂ ಸತತಂ ವೈಷ್ಣವೋ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸದಾ || ೧೦ ||

ದೇಶಾಂತರಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾಯಾತಿ ನ ಸಂಶಯಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ತು ಮಹಾದೇವಿ ಸುಂದರ್ಯಃ ಕಾಮಮೋಹಿತಾಃ || ೧೧ ||

ಮುಗ್ಧಾಃ ಸ್ವಯಂ ಸಮಾಯಾಂತಿ ವೈಷ್ಣವಂ ಚ ಭಜಂತಿ ತಾಃ |
ರೋಗೀ ರೋಗಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ || ೧೨ ||

ಗರ್ಭಿಣೀ ಜನಯೇತ್ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾ ವಿಂದತಿ ಸತ್ಪತಿಮ್ |
ರಾಜಾನೋ ವಶತಾಂ ಯಾಂತಿ ಕಿಂ ಪುನಃ ಕ್ಷುದ್ರಮಾನುಷಾಃ || ೧೩ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಶ್ರವಣಾತ್ ಪಠನಾತ್ ಪೂಜನಾತ್ ಪ್ರಿಯೇ |
ಧಾರಣಾತ್ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ವೈಷ್ಣವೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೪ ||

ವಂಶೀವಟೇ ಚಾನ್ಯವಟೇ ತಥಾ ಪಿಪ್ಪಲಕೇಽಥ ವಾ |
ಕದಂಬಪಾದಪತಲೇ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ || ೧೫ ||

ಯಃ ಪಠೇದ್ವೈಷ್ಣವೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯಾತಿ ಹರಿಮಂದಿರಮ್ |
ಕೃಷ್ಣೇನೋಕ್ತಂ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪುರಾ ಶಿವೇ || ೧೬ ||

ನಾರದಾಯ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾರದೇನ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ |
ಮಯಾ ತವ ವರಾರೋಹೇ ಪ್ರೋಕ್ತಮೇತತ್ಸುದುರ್ಲಭಮ್ || ೧೭ ||

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಕದಾಚನ |
ಶಠಾಯ ಪಾಪಿನೇ ಚೈವ ಲಂಪಟಾಯ ವಿಶೇಷತಃ || ೧೮ ||

ನ ದಾತವ್ಯಂ ನ ದಾತವ್ಯಂ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಕದಾಚನ |
ದೇಯಂ ಶಾಂತಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿರತಾಯ ಚ || ೧೯ ||

ಗೋದಾನಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾದೇರ್ವಾಜಪೇಯಶತಸ್ಯ ಚ |
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಂ ಪಾಠೇ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೨೦ ||

ಮೋಹನಂ ಸ್ತಂಭನಂ ಚೈವ ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ |
ಯದ್ಯದ್ವಾಂಛತಿ ಚಿತ್ತೇನ ತತ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವೈಷ್ಣವಃ || ೨೧ ||

ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯತೈಲಕೈಃ |
ಆಹಾರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದತ್ತ್ವಾ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸ್ವರ್ಣಭೂಷಣಮ್ || ೨೨ ||

ತತಃ ಪ್ರಾರಂಭಕರ್ತಾಸೌ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ |
ಶತಾವೃತ್ತ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಯಃ ಪಠೇದ್ವೈಷ್ಣವೋ ಜನಃ || ೨೩ ||

ಶ್ರೀಬೃಂದಾವನಚಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸರ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಯದ್ಗೃಹೇ ಪುಸ್ತಕಂ ದೇವಿ ಪೂಜಿತಂ ಚೈವ ತಿಷ್ಠತಿ || ೨೪ ||

ನ ಮಾರೀ ನ ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ನೋಪಸರ್ಗಭಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ |
ಸರ್ಪಾದಿಭೂತಯಕ್ಷಾದ್ಯಾ ನಶ್ಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೫ ||

ಶ್ರೀಗೋಪಾಲೋ ಮಹಾದೇವಿ ವಸೇತ್ತಸ್ಯ ಗೃಹೇ ಸದಾ |
ಯದ್ಗೃಹೇ ಚ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ನಾಮ್ನಾಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಪೂಜಿತಮ್ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸಮ್ಮೋಹನತಂತ್ರೇ ಹರಗೌರೀಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed