Sri Matangi Kavacham – శ్రీ మాతంగీ కవచం (సుముఖీ కవచం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీపార్వత్యువాచ |
దేవదేవ మహాదేవ సృష్టిసంహారకారక |
మాతంగ్యాః కవచం బ్రూహి యది స్నేహోఽస్తి తే మయి || ౧ ||

శివ ఉవాచ |
అత్యంతగోపనం గుహ్యం కవచం సర్వకామదమ్ |
తవ ప్రీత్యా మయాఽఽఖ్యాతం నాన్యేషు కథ్యతే శుభే || ౨ ||

శపథం కురు మే దేవి యది కించిత్ప్రకాశసే |
అనయా సదృశీ విద్యా న భూతా న భవిష్యతి || ౩ ||

ధ్యానమ్ |
శవాసనాం రక్తవస్త్రాం యువతీం సర్వసిద్ధిదామ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా మహాదేవీం పఠేత్కవచముత్తమమ్ || ౪ ||

కవచమ్ |
ఉచ్ఛిష్టం రక్షతు శిరః శిఖాం చండాలినీ తతః |
సుముఖీ కవచం రక్షేద్దేవీ రక్షతు చక్షుషీ || ౫ ||

మహాపిశాచినీ పాయాన్నాసికాం హ్రీం సదాఽవతు |
ఠః పాతు కంఠదేశం మే ఠః పాతు హృదయం తథా || ౬ ||

ఠో భుజౌ బాహుమూలే చ సదా రక్షతు చండికా |
ఐం చ రక్షతు పాదౌ మే సౌః కుక్షిం సర్వతః శివా || ౭ ||

ఐం హ్రీం కటిదేశం చ ఆం హ్రీం సంధిషు సర్వదా |
జ్యేష్ఠమాతంగ్యంగులీర్మే అంగుల్యగ్రే నమామి చ || ౮ ||

ఉచ్ఛిష్టచాండాలి మాం పాతు త్రైలోక్యస్య వశంకరీ |
శివే స్వాహా శరీరం మే సర్వసౌభాగ్యదాయినీ || ౯ ||

ఉచ్ఛిష్టచాండాలి మాతంగి సర్వవశంకరి నమః |
స్వాహా స్తనద్వయం పాతు సర్వశత్రువినాశినీ || ౧౦ ||

అత్యంతగోపనం దేవి దేవైరపి సుదుర్లభమ్ |
భ్రష్టేభ్యః సాధకేభ్యోఽపి ద్రష్టవ్యం న కదాచన || ౧౧ ||

దత్తేన సిద్ధిహానిః స్యాత్సర్వథా న ప్రకాశ్యతామ్ |
ఉచ్ఛిష్టేన బలిం దత్వా శనౌ వా మంగలే నిశి || ౧౨ ||

రజస్వలాభగం స్పృష్ట్వా జపేన్మంత్రం చ సాధకః |
రజస్వలాయా వస్త్రేణ హోమం కుర్యాత్సదా సుధీః || ౧౩ ||

సిద్ధవిద్యా ఇతో నాస్తి నియమో నాస్తి కశ్చన |
అష్టసహస్రం జపేన్మంత్రం దశాంశం హవనాదికమ్ || ౧౪ ||

భూర్జపత్రే లిఖిత్వా చ రక్తసూత్రేణ వేష్టయేత్ |
ప్రాణప్రతిష్ఠామంత్రేణ జీవన్యాసం సమాచరేత్ || ౧౫ ||

స్వర్ణమధ్యే తు సంస్థాప్య ధారయేద్దక్షిణే కరే |
సర్వసిద్ధిర్భవేత్తస్య అచిరాత్పుత్రవాన్భవేత్ || ౧౬ ||

స్త్రీభిర్వామకరే ధార్యం బహుపుత్రా భవేత్తదా |
వంధ్యా వా కాకవంధ్యా వా మృతవత్సా చ సాంగనా || ౧౭ ||

జీవద్వత్సా భవేత్సాపి సమృద్ధిర్భవతి ధ్రువమ్ |
శక్తిపూజాం సదా కుర్యాచ్ఛివాబలిం ప్రదాపయేత్ || ౧౮ ||

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా మాతంగీ యో జపేత్సదా |
తస్య సిద్ధిర్న భవతి పురశ్చరణలక్షతః || ౧౯ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలతంత్రే మాతంగీ సుముఖీ కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See details – Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed