Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham – శ్రీ మహాగణపతి మంత్రవిగ్రహ కవచం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

ఓం అస్య శ్రీమహాగణపతి మంత్రవిగ్రహ కవచస్య | శ్రీశివ ఋషిః | దేవీగాయత్రీ ఛందః | శ్రీ మహాగణపతిర్దేవతా | ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం బీజాని | గణపతయే వరవరదేతి శక్తిః | సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా కీలకమ్ | శ్రీ మహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః |
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం – అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
గ్లౌం గం గణపతయే – తర్జనీభ్యాం నమః |
వరవరద – మధ్యమాభ్యాం నమః |
సర్వజనం మే – అనామికాభ్యాం నమః |
వశమానయ – కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
స్వాహా – కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

న్యాసః |
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం – హృదయాయ నమః |
గ్లౌం గం గణపతయే – శిరసే స్వాహా |
వరవరద – శిఖాయై వషట్ |
సర్వజనం మే – కవచాయ హుమ్ |
వశమానయ – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
స్వాహా – అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ –
బీజాపూరగదేక్షుకార్ముక ఋజా చక్రాబ్జపాశోత్పల
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణరత్నకలశప్రోద్యత్కరాంభోరుహః |
ధ్యేయో వల్లభయా సపద్మకరయా శ్లిష్టోజ్వలద్భూషయా
విశ్వోత్పత్తివిపత్తిసంస్థితికరో విఘ్నేశ ఇష్టార్థదః |

ఇతి ధ్యాత్వా | లం ఇత్యాది మానసోపచారైః సంపూజ్య కవచం పఠేత్ |

ఓంకారో మే శిరః పాతు శ్రీంకారః పాతు ఫాలకమ్ |
హ్రీం బీజం మే లలాటేఽవ్యాత్ క్లీం బీజం భ్రూయుగం మమ || ౧ ||

గ్లౌం బీజం నేత్రయోః పాతు గం బీజం పాతు నాసికామ్ |
గం బీజం ముఖపద్మేఽవ్యాద్మహాసిద్ధిఫలప్రదమ్ || ౨ ||

ణకారో దంతయోః పాతు పకారో లంబికాం మమ |
తకారః పాతు మే తాల్వోర్యేకార ఓష్ఠయోర్మమ || ౩ ||

వకారః కంఠదేశేఽవ్యాద్రకారశ్చోపకంఠకే |
ద్వితీయస్తు వకారో మే హృదయం పాతు సర్వదా || ౪ ||

రకారస్తు ద్వితీయో వై ఉభౌ పార్శ్వౌ సదా మమ |
దకార ఉదరే పాతు సకారో నాభిమండలే || ౫ ||

ర్వకారః పాతు మే లింగం జకారః పాతు గుహ్యకే |
నకారః పాతు మే జంఘే మేకారో జానునోర్ద్వయోః || ౬ ||

వకారః పాతు మే గుల్ఫౌ శకారః పాదయోర్ద్వయోః |
మాకారస్తు సదా పాతు దక్షపాదాంగులీషు చ || ౭ ||

నకారస్తు సదా పాతు వామపాదాంగులీషు చ |
యకారో మే సదా పాతు దక్షపాదతలే తథా || ౮ ||

స్వాకారో బ్రహ్మరూపాఖ్యో వామపాదతలే తథా |
హాకారః సర్వదా పాతు సర్వాంగే గణపః ప్రభుః || ౯ ||

పూర్వే మాం పాతు శ్రీరుద్రః శ్రీం హ్రీం క్లీం ఫట్ కలాధరః |
ఆగ్నేయ్యాం మే సదా పాతు హ్రీం శ్రీం క్లీం లోకమోహనః || ౧౦ ||

దక్షిణే శ్రీయమః పాతు క్రీం హ్రం ఐం హ్రీం హ్స్రౌం నమః |
నైరృత్యే నిరృతిః పాతు ఆం హ్రీం క్రోం క్రోం నమో నమః || ౧౧ ||

పశ్చిమే వరుణః పాతు శ్రీం హ్రీం క్లీం ఫట్ హ్స్రౌం నమః |
వాయుర్మే పాతు వాయవ్యే హ్రూం హ్రీం శ్రీం హ్స్ఫ్రేం నమో నమః || ౧౨ ||

ఉత్తరే ధనదః పాతు శ్రీం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ధనేశ్వరః |
ఈశాన్యే పాతు మాం దేవో హ్రౌం హ్రీం జూం సః సదాశివః || ౧౩ ||

ప్రపన్నపారిజాతాయ స్వాహా మాం పాతు ఈశ్వరః |
ఊర్ధ్వం మే సర్వదా పాతు గం గ్లౌం క్లీం హ్స్రౌం నమో నమః || ౧౪ ||

అనంతాయ నమః స్వాహా అధస్తాద్దిశి రక్షతు |
పూర్వే మాం గణపః పాతు దక్షిణే క్షేత్రపాలకః || ౧౫ ||

పశ్చిమే పాతు మాం దుర్గా ఐం హ్రీం క్లీం చండికా శివా |
ఉత్తరే వటుకః పాతు హ్రీం వం వం వటుకః శివః || ౧౬ ||

స్వాహా సర్వార్థసిద్ధేశ్చ దాయకో విశ్వనాయకః |
పునః పూర్వే చ మాం పాతు శ్రీమానసితభైరవః || ౧౭ ||

ఆగ్నేయ్యాం పాతు నో హ్రీం హ్రీం హ్రుం క్రోం క్రోం రురుభైరవః |
దక్షిణే పాతు మాం క్రౌం క్రోం హ్రైం హ్రైం మే చండభైరవః || ౧౮ ||

నైరృత్యే పాతు మాం హ్రీం హ్రూం హ్రౌం హ్రౌం హ్రీం హ్స్రైం నమో నమః |
స్వాహా మే సర్వభూతాత్మా పాతు మాం క్రోధభైరవః || ౧౯ ||

పశ్చిమే ఈశ్వరః పాతు క్రీం క్లీం ఉన్మత్తభైరవః |
వాయవ్యే పాతు మాం హ్రీం క్లీం కపాలీ కమలేక్షణః || ౨౦ ||

ఉత్తరే పాతు మాం దేవో హ్రీం హ్రీం భీషణభైరవః |
ఈశాన్యే పాతు మాం దేవః క్లీం హ్రీం సంహారభైరవః || ౨౧ ||

ఊర్ధ్వం మే పాతు దేవేశః శ్రీసమ్మోహనభైరవః |
అధస్తాద్వటుకః పాతు సర్వతః కాలభైరవః || ౨౨ ||

ఇతీదం కవచం దివ్యం బ్రహ్మవిద్యాకలేవరమ్ |
గోపనీయం ప్రయత్నేన యదీచ్ఛేదాత్మనః సుఖమ్ || ౨౩ ||

జననీజారవద్గోప్యా విద్యైషేత్యాగమా జగుః |
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం సంక్రాంతౌ గ్రహణేష్వపి || ౨౪ ||

భౌమేఽవశ్యం పఠేద్ధీరో మోహయత్యఖిలం జగత్ |
ఏకావృత్యా భవేద్విద్యా ద్విరావృత్యా ధనం లభేత్ || ౨౫ ||

త్రిరావృత్యా రాజవశ్యం తుర్యావృత్యాఽఖిలాః ప్రజాః |
పంచావృత్యా గ్రామవశ్యం షడావృత్యా చ మంత్రిణః || ౨౬ ||

సప్తావృత్యా సభావశ్యా అష్టావృత్యా భువః శ్రియమ్ |
నవావృత్యా చ నారీణాం సర్వాకర్షణకారకమ్ || ౨౭ ||

దశావృత్తీః పఠేన్నిత్యం షణ్మాసాభ్యాసయోగతః |
దేవతా వశమాయాతి కిం పునర్మానవా భువి || ౨౮ ||

కవచస్య చ దివ్యస్య సహస్రావర్తనాన్నరః |
దేవతాదర్శనం సద్యో నాత్రకార్యా విచారణా || ౨౯ ||

అర్ధరాత్రే సముత్థాయ చతుర్థ్యాం భృగువాసరే |
రక్తమాలాంబరధరో రక్తగంధానులేపనః || ౩౦ ||

సావధానేన మనసా పఠేదేకోత్తరం శతమ్ |
స్వప్నే మూర్తిమయం దేవం పశ్యత్యేవ న సంశయః || ౩౧ ||

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా గణేశం భజతే నరః |
కోటిలక్షం ప్రజప్త్వాపి న మంత్రం సిద్ధిదో భవేత్ || ౩౨ ||

పుష్పాంజల్యష్టకం దత్వా మూలేనైవ సకృత్ పఠేత్ |
అపివర్షసహస్రాణాం పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ || ౩౩ ||

భూర్జే లిఖిత్వా స్వర్ణస్తాం గుటికాం ధారయేద్యది |
కంఠే వా దక్షిణే బాహౌ సకుర్యాద్దాసవజ్జగత్ || ౩౪ ||

న దేయం పరశిష్యేభ్యో దేయం శిష్యేభ్య ఏవ చ |
అభక్తేభ్యోపి పుత్రేభ్యో దత్వా నరకమాప్నుయాత్ || ౩౫ ||

గణేశభక్తియుక్తాయ సాధవే చ ప్రయత్నతః |
దాతవ్యం తేన విఘ్నేశః సుప్రసన్నో భవిష్యతి || ౩౬ ||

ఇతి శ్రీదేవీరహస్యే శ్రీమహాగణపతి మంత్రవిగ్రహకవచం సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed