Sri Ganesha Hrudaya Kavacham – శ్రీ గణేశ హృదయ కవచం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

నమస్తస్మై గణేశాయ సర్వవిఘ్నవినాశినే |
కార్యారంభేషు సర్వేషు పూజితో యః సురైరపి || ౧ ||

పార్వత్యువాచ |
భగవన్ దేవదేవేశ లోకానుగ్రహకారకః |
ఇదానీం శ్రోతృమిచ్ఛామి కవచం యత్ప్రకాశితమ్ || ౨ ||

ఏకాక్షరస్య మంత్రస్య త్వయా ప్రీతేన చేతసా |
వదైతద్విధివద్దేవ యది తే వల్లభాస్మ్యహమ్ || ౩ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి నాఖ్యేయమపి తే ధ్రువమ్ |
ఏకాక్షరస్య మంత్రస్య కవచం సర్వకామదమ్ || ౪ ||

యస్య స్మరణమాత్రేణ న విఘ్నాః ప్రభవంతి హి |
త్రికాలమేకకాలం వా యే పఠంతి సదా నరాః || ౫ ||

తేషాం క్వాపి భయం నాస్తి సంగ్రామే సంకటే గిరౌ |
భూతవేతాలరక్షోభిర్గ్రహైశ్చాపి న బాధ్యతే || ౬ ||

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా యో జపేద్గణనాయకమ్ |
న చ సిద్ధిమవాప్నోతి మూఢో వర్షశతైరపి || ౭ ||

అఘోరో మే యథా మంత్రో మంత్రాణాముత్తమోత్తమః |
తథేదం కవచం దేవి దుర్లభం భువి మానవైః || ౮ ||

గోపనీయం ప్రయత్నేన నాజ్యేయం యస్య కస్యచిత్ |
తవ ప్రీత్యా మహేశాని కవచం కథ్యతేఽద్భుతమ్ || ౯ ||

ఏకాక్షరస్య మంత్రస్య గణకశ్చర్షిరీరితః |
త్రిష్టుప్ ఛందస్తు విఘ్నేశో దేవతా పరికీర్తితా || ౧౦ ||

గం బీజం శక్తిరోంకారః సర్వకామార్థసిద్ధయే |
సర్వవిఘ్నవినాశాయ వినియోగస్తు కీర్తితః || ౧౧ ||

ధ్యానమ్ |
రక్తాంభోజస్వరూపం లసదరుణసరోజాధిరూఢం త్రినేత్రం
పాశం చైవాంకుశం వా వరదమభయదం బాహుభిర్ధారయంతమ్ |
శక్త్యా యుక్తం గజాస్యం పృథుతరజఠరం నాగయజ్ఞోపవీతం
దేవం చంద్రార్ధచూడం సకలభయహరం విఘ్నరాజం నమామి || ౧౨ ||

కవచమ్ |
గణేశో మే శిరః పాతు ఫాలం పాతు గజాననః |
నేత్రే గణపతిః పాతు గజకర్ణః శ్రుతీ మమ || ౧౩ ||

కపోలౌ గణనాథస్తు ఘ్రాణం గంధర్వపూజితః |
ముఖం మే సుముఖః పాతు చిబుకం గిరిజాసుతః || ౧౪ ||

జిహ్వాం పాతు గణక్రీడో దంతాన్ రక్షతు దుర్ముఖః |
వాచం వినాయకః పాతు కంఠం పాతు మదోత్కటః || ౧౫ ||

స్కంధౌ పాతు గజస్కంధో బాహూ మే విఘ్ననాశనః |
హస్తౌ రక్షతు హేరంబో వక్షః పాతు మహాబలః || ౧౬ ||

హృదయం మే గణపతిరుదరం మే మహోదరః |
నాభిం గంభీరహృదయో పృష్ఠం పాతు సురప్రియః || ౧౭ ||

కటిం మే వికటః పాతు గుహ్యం మే గుహపూజితః |
ఊరూ మే పాతు కౌమారం జానునీ చ గణాధిపః || ౧౮ ||

జంఘే జయప్రదః పాతు గుల్ఫౌ మే ధూర్జటిప్రియః |
చరణౌ దుర్జయః పాతు సాంగం మే గణనాయకః || ౧౯ ||

ఆమోదో మేఽగ్రతః పాతు ప్రమోదః పాతు పృష్ఠతః |
దక్షిణే పాతు సిద్ధీశో వామే విద్యాధరార్చితః || ౨౦ ||

ప్రాచ్యాం రక్షతు మాం నిత్యం చింతామణివినాయకః |
ఆగ్నేయ్యాం వక్రతుండో మే దక్షిణస్యాముమాసుతః || ౨౧ ||

నైరృత్యాం సర్వవిఘ్నేశో పాతు నిత్యం గణేశ్వరః |
ప్రతీచ్యాం సిద్ధిదః పాతు వాయవ్యాం గజకర్ణకః || ౨౨ ||

కౌబేర్యాం సర్వసిద్ధీశో ఈశాన్యామీశనందనః |
ఊర్ధ్వం వినాయకః పాతు అధో మూషకవాహనః || ౨౩ ||

దివా గోక్షీరధవళః పాతు నిత్యం గజాననః |
రాత్రౌ పాతు గణక్రీడో సంధ్యయో సురవందితః || ౨౪ ||

పాశాంకుశాభయకరః సర్వతః పాతు మాం సదా |
గ్రహభూతపిశాచేభ్యో పాతు నిత్యం గణేశ్వరః || ౨౫ ||

సత్త్వం రజస్తమో వాచం బుద్ధిం జ్ఞానం స్మృతిం దయామ్ |
ధర్మం చతుర్విధం లక్ష్మీం లజ్జాం కీర్తిం కులం వపుః || ౨౬ ||

ధనధాన్యగృహాన్దారాన్ పుత్రాన్పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా |
ఏకదంతోఽవతు శ్రీమాన్ సర్వతః శంకరాత్మజః || ౨౭ ||

సిద్ధిదం కీర్తిదం దేవి ప్రపఠేన్నియతః శుచిః |
ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం వాపి భక్తితః || ౨౮ ||

న తస్య దుర్లభం కించిత్ త్రిషు లోకేషు విద్యతే |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో జాయతే భువి మానవః || ౨౯ ||

యం యం కామయతే మర్త్యః సుదుర్లభమనోరథమ్ |
తం తం ప్రాప్నోతి సకలం షణ్మాసాన్నాత్ర సంశయః || ౩౦ ||

మోహనస్తంభనాకర్షమారణోచ్చాటనం వశమ్ |
స్మరణాదేవ జాయంతే నాత్ర కార్యా విచారణా || ౩౧ ||

సర్వవిఘ్నహరేద్దేవీం గ్రహపీడానివారణమ్ |
సర్వశత్రుక్షయకరం సర్వాపత్తినివారణమ్ || ౩౨ ||

ధృత్వేదం కవచం దేవి యో జపేన్మంత్రముత్తమమ్ |
న వాచ్యతే స విఘ్నౌఘైః కదాచిదపి కుత్రచిత్ || ౩౩ ||

భూర్జే లిఖిత్వా విధివద్ధారయేద్యో నరః శుచిః |
ఏకబాహో శిరః కంఠే పూజయిత్వా గణాధిపమ్ || ౩౪ ||

ఏకాక్షరస్య మంత్రస్య కవచం దేవి దుర్లభమ్ |
యో ధారయేన్మహేశాని న విఘ్నైరభిభూయతే || ౩౫ ||

గణేశహృదయం నామ కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ |
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి తస్య సిద్ధిః కరే స్థితా || ౩౬ ||

న ప్రకాశ్యం మహేశాని కవచం యత్ర కుత్రచిత్ |
దాతవ్యం భక్తియుక్తాయ గురుదేవపరాయ చ || ౩౭ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే పార్వతీపరమేశ్వర సంవాదే శ్రీ గణేశ హృదయ కవచం సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed