Devarshi Kruta Gajanana Stotram – శ్రీ గజానన స్తోత్రం (దేవర్షి కృతం)


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

దేవర్షయ ఊచుః |
విదేహరూపం భవబంధహారం
సదా స్వనిష్ఠం స్వసుఖప్రదం తమ్ |
అమేయసాంఖ్యేన చ లభ్యమీశం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧ ||

మునీంద్రవంద్యం విధిబోధహీనం
సుబుద్ధిదం బుద్ధిధరం ప్రశాంతమ్ |
వికాలహీనం సకలాంతగం వై
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౨ ||

అమేయరూపం హృది సంస్థితం తం
బ్రహ్మాహమేకం భ్రమనాశకారమ్ |
అనాదిమధ్యాంతమపారరూపం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౩ ||

జగత్ప్రమాణం జగదీశమేవ-
-మగమ్యమాద్యం జగదాదిహీనమ్ |
అనాత్మనాం మోహప్రదం పురాణం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౪ ||

న భూర్న రూపం న జలం ప్రకాశం
న తేజసిస్థం న సమీరణస్థమ్ |
న ఖే గతం పంచవిభూతిహీనం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౫ ||

న విశ్వగం తైజసగం న ప్రాజ్ఞం
సమష్టివ్యష్టిస్థమనంతగం న |
గుణైర్విహీనం పరమార్థభూతం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౬ ||

గుణేశగం నైవ చ బిందుసంస్థం
న దేహినం బోధమయం న ఢుంఢిమ్ |
సంయోగహీనాః ప్రవదంతి తత్స్థం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౭ ||

అనాగతం నైవ గతం గణేశం
కథం తదాకారమయం వదామః |
తథాపి సర్వం ప్రభుదేహసంస్థం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౮ ||

యది త్వయా నాథ కృతం న కించి-
-త్తదా కథం సర్వమిదం విభాతి |
అతో మహాత్మానమచింత్యమేవ
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౯ ||

సుసిద్ధిదం భక్తజనస్య దేవం
స కామికానామిహ సౌఖ్యదం తమ్ |
అకామికానాం భవబంధహారం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧౦ ||

సురేంద్రసేవ్యం హ్యసురైః సుసేవ్యం
సమానభావేన విరాజయంతమ్ |
అనంతవాహం ముషకధ్వజం తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧౧ ||

సదా సుఖానందమయే జలే చ
సముద్రజే చేక్షురసే నివాసమ్ |
ద్వంద్వస్య పానేన చ నాశరూపే
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧౨ ||

చతుఃపదార్థా వివిధప్రకాశా-
-స్త ఏవ హస్తాః స చతుర్భుజం తమ్ |
అనాథనాథం చ మహోదరం వై
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧౩ ||

మహాఖుమారూఢమకాలకాలం
విదేహయోగేన చ లభ్యమానమ్ |
అమాయినం మాయికమోహదం తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧౪ ||

రవిస్వరూపం రవిభాసహీనం
హరిస్వరూపం హరిబోధహీనమ్ |
శివస్వరూపం శివభాసనాశం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧౫ ||

మహేశ్వరీస్థం చ సుశక్తిహీనం
ప్రభుం పరేశం పరవంద్యమేవమ్ |
అచాలకం చాలకబీజభూతం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧౬ ||

శివాదిదేవైశ్చ ఖగైః సువంద్యం
నరైర్లతావృక్షపశుప్రభూభిః |
చరాచరైర్లోకవిహీనమేవం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧౭ ||

మనోవచోహీనతయా సుసంస్థం
నివృత్తిమాత్రం హ్యజమవ్యయం తమ్ |
తథాపి దేవం పుర ఆస్థితం తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧౮ ||

వయం సుధన్యా గణపస్తవేన
తథైవ నత్యార్చనతస్తవైవ |
గణేశరూపాశ్చ కృతాస్త్వయా తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౧౯ ||

గజాఖ్యబీజం ప్రవదంతి వేదా-
-స్తదేవ చిహ్నేన చ యోగినస్త్వామ్ |
గచ్ఛంతి తేనైవ గజాననస్త్వం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౨౦ ||

పురాణవేదాః శివవిష్ణుకాద్యా-
-ఽమరాః శుకాద్యా గణపస్తవే వై |
వికుంఠితాః కిం చ వయం స్తవామ
గజాననం భక్తియుతా భజామః || ౨౧ ||

ముద్గల ఉవాచ |
ఏవం స్తుత్వా గణేశానం నేముః సర్వే పునః పునః |
తానుత్థాప్య వచో రమ్యం గజానన ఉవాచ హ || ౨౨ ||

గజానన ఉవాచ |
వరం బ్రూత మహాభాగా దేవాః సర్షిగణాః పరమ్ |
స్తోత్రేణ ప్రీతిసంయుక్తః పరం దాస్యామి వాంఛితమ్ || ౨౩ ||

గజాననవచః శ్రుత్వా హర్షయుక్తాః సురర్షయః |
జగుస్తం భక్తిభావేన సాశ్రునేత్రాః ప్రజాపతే || ౨౪ ||

దేవర్షయ ఊచుః |
గజానన యది స్వామిన్ ప్రసన్నో వరదోఽసి భోః |
తదా భక్తిం దృఢాం దేహి లోభహీనాం త్వదీయకామ్ || ౨౫ ||

లోభాసురస్య దేవేశ కృతా శాంతిః సుఖప్రదా |
తదా జగదిదం సర్వం వరయుక్తం కృతం త్వయా || ౨౬ ||

అధునా దేవదేవేశ కర్మయుక్తా ద్విజాదయః |
భవిష్యంతి ధరాయాం వై వయం స్వస్థానగాస్తథా || ౨౭ ||

స్వస్వధర్మరతాః సర్వే గజానన కృతాస్త్వయా |
అతఃపరం వరం యాచామహే ఢుంఢే కమప్యహో || ౨౮ ||

యదా తే స్మరణం నాథ కరిష్యామో వయం ప్రభో |
తదా సంకటహీనాన్ వై కురు త్వం నో గజానన || ౨౯ ||

ఏవముక్త్వా ప్రణేముస్తం గజాననమనామయమ్ |
స తానువాచ ప్రీతాత్మా భక్త్యధీనస్వభావతః || ౩౦ ||

గజానన ఉవాచ |
యద్యచ్చ ప్రార్థితం దేవా మునయః సర్వమంజసా |
భవిష్యతి న సందేహో మత్స్మృత్యా సర్వదా హి వః || ౩౧ ||

భవత్కృతమదీయం వై స్తోత్రం సర్వత్ర సిద్ధిదమ్ |
భవిష్యతి విశేషేణ మమ భక్తిప్రదాయకమ్ || ౩౨ ||

పుత్రపౌత్రప్రదం పూర్ణం ధనధాన్యవివర్ధనమ్ |
సర్వసంపత్కరం దేవాః పఠనాచ్ఛ్రవణాన్నృణామ్ || ౩౩ ||

మారణోచ్చాటనాదీని నశ్యంతి స్తోత్రపాఠతః |
పరకృత్యం చ విప్రేంద్రా అశుభం నైవ బాధతే || ౩౪ ||

సంగ్రామే జయదం చైవ యాత్రాకాలే ఫలప్రదమ్ |
శత్రూచ్చాటనకాద్యేషు ప్రశస్తం తద్భవిష్యతి || ౩౫ ||

కారాగృహగతస్యైవ బంధనాశకరం భవేత్ |
అసాధ్యం సాధయేత్ సర్వమనేనైవ సురర్షయః || ౩౬ ||

ఏకవింశతివారం చైకవింశతి దినావధిమ్ |
ప్రయోగం యః కరోత్యేవ స భవేత్ సర్వసిద్ధిభాక్ || ౩౭ ||

ధర్మార్థకామమోక్షాణాం బ్రహ్మభూతస్య దాయకమ్ |
భవిష్యతి న సందేహః స్తోత్రం మద్భక్తివర్ధనమ్ |
ఏవముక్త్వా గణాధీశస్తత్రైవాంతరధీయత || ౩౮ ||

ఇతి శ్రీమన్ముద్గలపురాణే గజాననచరితే త్రిచత్వారింశోఽధ్యాయే దేవమునికృత గజాననస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: