Sri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ భద్రకాళీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీనందికేశ్వర ఉవాచ |
భద్రకాళీమహం వందే వీరభద్రసతీం శివామ్ |
సుతామ్రార్చితపాదాబ్జం సుఖసౌభాగ్యదాయినీమ్ || ౧ ||

అథ స్తోత్రమ్ |
భద్రకాళీ కామరూపా మహావిద్యా యశస్వినీ |
మహాశ్రయా మహాభాగా దక్షయాగవిభేదినీ || ౨ ||

రుద్రకోపసముద్భూతా భద్రా ముద్రా శివంకరీ |
చంద్రికా చంద్రవదనా రోషతామ్రాక్షశోభినీ || ౩ ||

ఇంద్రాదిదమనీ శాంతా చంద్రలేఖావిభూషితా |
భక్తార్తిహారిణీ ముక్తా చండికానందదాయినీ || ౪ ||

సౌదామినీ సుధామూర్తిః దివ్యాలంకారభూషితా |
సువాసినీ సునాసా చ త్రికాలజ్ఞా ధురంధరా || ౫ ||

సర్వజ్ఞా సర్వలోకేశీ దేవయోనిరయోనిజా |
నిర్గుణా నిరహంకారా లోకకళ్యాణకారిణీ || ౬ ||

సర్వలోకప్రియా గౌరీ సర్వగర్వవిమర్దినీ |
తేజోవతీ మహామాతా కోటిసూర్యసమప్రభా || ౭ ||

వీరభద్రకృతానందభోగినీ వీరసేవితా |
నారదాదిమునిస్తుత్యా నిత్యా సత్యా తపస్వినీ || ౮ ||

జ్ఞానరూపా కళాతీతా భక్తాభీష్టఫలప్రదా |
కైలాసనిలయా శుభ్రా క్షమా శ్రీః సర్వమంగళా || ౯ ||

సిద్ధవిద్యా మహాశక్తిః కామినీ పద్మలోచనా |
దేవప్రియా దైత్యహంత్రీ దక్షగర్వాపహారిణీ || ౧౦ ||

శివశాసనకర్త్రీ చ శైవానందవిధాయినీ |
భవపాశనిహంత్రీ చ సవనాంగసుకారిణీ || ౧౧ ||

లంబోదరీ మహాకాళీ భీషణాస్యా సురేశ్వరీ |
మహానిద్రా యోగనిద్రా ప్రజ్ఞా వార్తా క్రియావతీ || ౧౨ ||

పుత్రపౌత్రప్రదా సాధ్వీ సేనాయుద్ధసుకాంక్షిణీ |
ఇచ్ఛా శంభోః కృపాసింధుః చండీ చండపరాక్రమా || ౧౩ ||

శోభా భగవతీ మాయా దుర్గా నీలా మనోగతిః |
ఖేచరీ ఖడ్గినీ చక్రహస్తా శూలవిధారిణీ || ౧౪ ||

సుబాణా శక్తిహస్తా చ పాదసంచారిణీ పరా |
తపఃసిద్ధిప్రదా దేవీ వీరభద్రసహాయినీ || ౧౫ ||

ధనధాన్యకరీ విశ్వా మనోమాలిన్యహారిణీ |
సునక్షత్రోద్భవకరీ వంశవృద్ధిప్రదాయినీ || ౧౬ ||

బ్రహ్మాదిసురసంసేవ్యా శాంకరీ ప్రియభాషిణీ |
భూతప్రేతపిశాచాదిహారిణీ సుమనస్వినీ || ౧౭ ||

పుణ్యక్షేత్రకృతావాసా ప్రత్యక్షపరమేశ్వరీ |
ఏవం నామ్నాం భద్రకాళ్యాః శతమష్టోత్తరం విదుః || ౧౮ ||

పుణ్యం యశో దీర్ఘమాయుః పుత్రపౌత్రం ధనం బహు |
దదాతి దేవీ తస్యాశు యః పఠేత్ స్తోత్రముత్తమమ్ || ౧౯ ||

భౌమవారే భృగౌ చైవ పౌర్ణమాస్యాం విశేషతః |
ప్రాతః స్నాత్వా నిత్యకర్మ విధాయ చ సుభక్తిమాన్ || ౨౦ ||

వీరభద్రాలయే భద్రాం సంపూజ్య సురసేవితామ్ |
పఠేత్ స్తోత్రమిదం దివ్యం నానా భోగప్రదం శుభమ్ || ౨౧ ||

అభీష్టసిద్ధిం ప్రాప్నోతి శీఘ్రం విద్వాన్ పరంతప |
అథవా స్వగృహే వీరభద్రపత్నీం సమర్చయేత్ || ౨౨ ||

స్తోత్రేణానేన విధివత్ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ |
రోగా నశ్యంతి తస్యాశు యోగసిద్ధిం చ విందతి || ౨౩ ||

సనత్కుమారభక్తానామిదం స్తోత్రం ప్రబోధయ |
రహస్యం సారభూతం చ సర్వజ్ఞః సంభవిష్యసి || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీభద్రకాళ్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed