Sri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಭದ್ರಕಾಳೀಮಹಂ ವಂದೇ ವೀರಭದ್ರಸತೀಂ ಶಿವಾಮ್ |
ಸುತ್ರಾಮಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಂ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ || ೧ ||

ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ |
ಮಹಾಶ್ರಯಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ದಕ್ಷಯಾಗವಿಭೇದಿನೀ || ೨ ||

ರುದ್ರಕೋಪಸಮುದ್ಭೂತಾ ಭದ್ರಾ ಮುದ್ರಾ ಶಿವಂಕರೀ |
ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರವದನಾ ರೋಷತಾಮ್ರಾಕ್ಷಶೋಭಿನೀ || ೩ ||

ಇಂದ್ರಾದಿದಮನೀ ಶಾಂತಾ ಚಂದ್ರಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾ |
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ಮುಕ್ತಾ ಚಂಡಿಕಾನಂದದಾಯಿನೀ || ೪ ||

ಸೌದಾಮಿನೀ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಃ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ |
ಸುವಾಸಿನೀ ಸುನಾಸಾ ಚ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ಧುರಂಧರಾ || ೫ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ದೇವಯೋನಿರಯೋನಿಜಾ |
ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ಲೋಕಕಳ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ || ೬ ||

ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಾ ಗೌರೀ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನೀ |
ತೇಜೋವತೀ ಮಹಾಮಾತಾ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾ || ೭ ||

ವೀರಭದ್ರಕೃತಾನಂದಭೋಗಿನೀ ವೀರಸೇವಿತಾ |
ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಸತ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿನೀ || ೮ ||

ಜ್ಞಾನರೂಪಾ ಕಳಾತೀತಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ |
ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ಶುಭ್ರಾ ಕ್ಷಮಾ ಶ್ರೀಃ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೯ ||

ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮಿನೀ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ |
ದೇವಪ್ರಿಯಾ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರೀ ದಕ್ಷಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೀ || ೧೦ ||

ಶಿವಶಾಸನಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಶೈವಾನಂದವಿಧಾಯಿನೀ |
ಭವಪಾಶನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ಸವನಾಂಗಸುಕಾರಿಣೀ || ೧೧ ||

ಲಂಬೋದರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಭೀಷಣಾಸ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ |
ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಾರ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾವತೀ || ೧೨ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸೇನಾಯುದ್ಧಸುಕಾಂಕ್ಷಿಣೀ |
ಇಚ್ಛಾ ಶಂಭೋಃ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಃ ಚಂಡೀ ಚಂಡಪರಾಕ್ರಮಾ || ೧೩ ||

ಶೋಭಾ ಭಗವತೀ ಮಾಯಾ ದುರ್ಗಾ ನೀಲಾ ಮನೋಗತಿಃ |
ಖೇಚರೀ ಖಡ್ಗಿನೀ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ಶುಲವಿಧಾರಿಣೀ || ೧೪ ||

ಸುಬಾಣಾ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾ ಚ ಪಾದಸಂಚಾರಿಣೀ ಪರಾ |
ತಪಃಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ದೇವೀ ವೀರಭದ್ರಸಹಾಯಿನೀ || ೧೫ ||

ಧನಧಾನ್ಯಕರೀ ವಿಶ್ವಾ ಮನೋಮಾಲಿನ್ಯಹಾರಿಣೀ |
ಸುನಕ್ಷತ್ರೋದ್ಭವಕರೀ ವಂಶವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರಸಂಸೇವ್ಯಾ ಶಾಂಕರೀ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿಹಾರಿಣೀ ಸುಮನಸ್ವಿನೀ || ೧೭ ||

ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕೃತಾವಾಸಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಏವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯಾಃ ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ವಿದುಃ || ೧೮ ||

ಪುಣ್ಯಂ ಯಶೋ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಂ ಧನಂ ಬಹು |
ದದಾತಿ ದೇವೀ ತಸ್ಯಾಶು ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೯ ||

ಭೌಮವಾರೇ ಭೃಗೌ ಚೈವ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ |
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ವಿಧಾಯ ಚ ಸುಭಕ್ತಿಮಾನ್ || ೨೦ ||

ವೀರಭದ್ರಾಲಯೇ ಭದ್ರಾಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸುರಸೇವಿತಾಮ್ |
ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾನಾ ಭೋಗಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ || ೨೧ ||

ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಶೀಘ್ರಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಪರಂತಪ |
ಅಥವಾ ಸ್ವಗೃಹೇ ವೀರಭದ್ರಪತ್ನೀಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೨೨ ||

ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ವಿಧಿವತ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ರೋಗಾ ನಶ್ಯಂತಿ ತಸ್ಯಾಶು ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ || ೨೩ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರಭಕ್ತಾನಾಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಬೋಧಯ |
ರಹಸ್ಯಂ ಸಾರಭೂತಂ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸಂಭವಿಷ್ಯಸಿ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಳ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed