Devarshi Kruta Gajanana Stotram – ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವರ್ಷಿ ಕೃತಂ)


ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ |
ವಿದೇಹರೂಪಂ ಭವಬಂಧಹಾರಂ
ಸದಾ ಸ್ವನಿಷ್ಠಂ ಸ್ವಸುಖಪ್ರದಂ ತಮ್ |
ಅಮೇಯಸಾಂಖ್ಯೇನ ಚ ಲಭ್ಯಮೀಶಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧ ||

ಮುನೀಂದ್ರವಂದ್ಯಂ ವಿಧಿಬೋಧಹೀನಂ
ಸುಬುದ್ಧಿದಂ ಬುದ್ಧಿಧರಂ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ |
ವಿಕಾಲಹೀನಂ ಸಕಲಾಂತಗಂ ವೈ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೨ ||

ಅಮೇಯರೂಪಂ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ತಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮೇಕಂ ಭ್ರಮನಾಶಕಾರಮ್ |
ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾಂತಮಪಾರರೂಪಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೩ ||

ಜಗತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಜಗದೀಶಮೇವ-
-ಮಗಮ್ಯಮಾದ್ಯಂ ಜಗದಾದಿಹೀನಮ್ |
ಅನಾತ್ಮನಾಂ ಮೋಹಪ್ರದಂ ಪುರಾಣಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೪ ||

ನ ಭೂರ್ನ ರೂಪಂ ನ ಜಲಂ ಪ್ರಕಾಶಂ
ನ ತೇಜಸಿಸ್ಥಂ ನ ಸಮೀರಣಸ್ಥಮ್ |
ನ ಖೇ ಗತಂ ಪಂಚವಿಭೂತಿಹೀನಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೫ ||

ನ ವಿಶ್ವಗಂ ತೈಜಸಗಂ ನ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ
ಸಮಷ್ಟಿವ್ಯಷ್ಟಿಸ್ಥಮನಂತಗಂ ನ |
ಗುಣೈರ್ವಿಹೀನಂ ಪರಮಾರ್ಥಭೂತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೬ ||

ಗುಣೇಶಗಂ ನೈವ ಚ ಬಿಂದುಸಂಸ್ಥಂ
ನ ದೇಹಿನಂ ಬೋಧಮಯಂ ನ ಢುಂಢಿಮ್ |
ಸಂಯೋಗಹೀನಾಃ ಪ್ರವದಂತಿ ತತ್ಸ್ಥಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೭ ||

ಅನಾಗತಂ ನೈವ ಗತಂ ಗಣೇಶಂ
ಕಥಂ ತದಾಕಾರಮಯಂ ವದಾಮಃ |
ತಥಾಪಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಭುದೇಹಸಂಸ್ಥಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೮ ||

ಯದಿ ತ್ವಯಾ ನಾಥ ಕೃತಂ ನ ಕಿಂಚಿ-
-ತ್ತದಾ ಕಥಂ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ |
ಅತೋ ಮಹಾತ್ಮಾನಮಚಿಂತ್ಯಮೇವ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೯ ||

ಸುಸಿದ್ಧಿದಂ ಭಕ್ತಜನಸ್ಯ ದೇವಂ
ಸ ಕಾಮಿಕಾನಾಮಿಹ ಸೌಖ್ಯದಂ ತಮ್ |
ಅಕಾಮಿಕಾನಾಂ ಭವಬಂಧಹಾರಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧೦ ||

ಸುರೇಂದ್ರಸೇವ್ಯಂ ಹ್ಯಸುರೈಃ ಸುಸೇವ್ಯಂ
ಸಮಾನಭಾವೇನ ವಿರಾಜಯಂತಮ್ |
ಅನಂತವಾಹಂ ಮುಷಕಧ್ವಜಂ ತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧೧ ||

ಸದಾ ಸುಖಾನಂದಮಯೇ ಜಲೇ ಚ
ಸಮುದ್ರಜೇ ಚೇಕ್ಷುರಸೇ ನಿವಾಸಮ್ |
ದ್ವಂದ್ವಸ್ಯ ಪಾನೇನ ಚ ನಾಶರೂಪೇ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧೨ ||

ಚತುಃಪದಾರ್ಥಾ ವಿವಿಧಪ್ರಕಾಶಾ-
-ಸ್ತ ಏವ ಹಸ್ತಾಃ ಸ ಚತುರ್ಭುಜಂ ತಮ್ |
ಅನಾಥನಾಥಂ ಚ ಮಹೋದರಂ ವೈ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧೩ ||

ಮಹಾಖುಮಾರೂಢಮಕಾಲಕಾಲಂ
ವಿದೇಹಯೋಗೇನ ಚ ಲಭ್ಯಮಾನಮ್ |
ಅಮಾಯಿನಂ ಮಾಯಿಕಮೋಹದಂ ತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧೪ ||

ರವಿಸ್ವರೂಪಂ ರವಿಭಾಸಹೀನಂ
ಹರಿಸ್ವರೂಪಂ ಹರಿಬೋಧಹೀನಮ್ |
ಶಿವಸ್ವರೂಪಂ ಶಿವಭಾಸನಾಶಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧೫ ||

ಮಹೇಶ್ವರೀಸ್ಥಂ ಚ ಸುಶಕ್ತಿಹೀನಂ
ಪ್ರಭುಂ ಪರೇಶಂ ಪರವಂದ್ಯಮೇವಮ್ |
ಅಚಾಲಕಂ ಚಾಲಕಬೀಜಭೂತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧೬ ||

ಶಿವಾದಿದೇವೈಶ್ಚ ಖಗೈಃ ಸುವಂದ್ಯಂ
ನರೈರ್ಲತಾವೃಕ್ಷಪಶುಪ್ರಭೂಭಿಃ |
ಚರಾಚರೈರ್ಲೋಕವಿಹೀನಮೇವಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧೭ ||

ಮನೋವಚೋಹೀನತಯಾ ಸುಸಂಸ್ಥಂ
ನಿವೃತ್ತಿಮಾತ್ರಂ ಹ್ಯಜಮವ್ಯಯಂ ತಮ್ |
ತಥಾಪಿ ದೇವಂ ಪುರ ಆಸ್ಥಿತಂ ತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧೮ ||

ವಯಂ ಸುಧನ್ಯಾ ಗಣಪಸ್ತವೇನ
ತಥೈವ ನತ್ಯಾರ್ಚನತಸ್ತವೈವ |
ಗಣೇಶರೂಪಾಶ್ಚ ಕೃತಾಸ್ತ್ವಯಾ ತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೧೯ ||

ಗಜಾಖ್ಯಬೀಜಂ ಪ್ರವದಂತಿ ವೇದಾ-
-ಸ್ತದೇವ ಚಿಹ್ನೇನ ಚ ಯೋಗಿನಸ್ತ್ವಾಮ್ |
ಗಚ್ಛಂತಿ ತೇನೈವ ಗಜಾನನಸ್ತ್ವಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೨೦ ||

ಪುರಾಣವೇದಾಃ ಶಿವವಿಷ್ಣುಕಾದ್ಯಾ-
-ಽಮರಾಃ ಶುಕಾದ್ಯಾ ಗಣಪಸ್ತವೇ ವೈ |
ವಿಕುಂಠಿತಾಃ ಕಿಂ ಚ ವಯಂ ಸ್ತವಾಮ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ || ೨೧ ||

ಮುದ್ಗಲ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಗಣೇಶಾನಂ ನೇಮುಃ ಸರ್ವೇ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ತಾನುತ್ಥಾಪ್ಯ ವಚೋ ರಮ್ಯಂ ಗಜಾನನ ಉವಾಚ ಹ || ೨೨ ||

ಗಜಾನನ ಉವಾಚ |
ವರಂ ಬ್ರೂತ ಮಹಾಭಾಗಾ ದೇವಾಃ ಸರ್ಷಿಗಣಾಃ ಪರಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಪ್ರೀತಿಸಂಯುಕ್ತಃ ಪರಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಾಂಛಿತಮ್ || ೨೩ ||

ಗಜಾನನವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹರ್ಷಯುಕ್ತಾಃ ಸುರರ್ಷಯಃ |
ಜಗುಸ್ತಂ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಸಾಶ್ರುನೇತ್ರಾಃ ಪ್ರಜಾಪತೇ || ೨೪ ||

ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ |
ಗಜಾನನ ಯದಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋಽಸಿ ಭೋಃ |
ತದಾ ಭಕ್ತಿಂ ದೃಢಾಂ ದೇಹಿ ಲೋಭಹೀನಾಂ ತ್ವದೀಯಕಾಮ್ || ೨೫ ||

ಲೋಭಾಸುರಸ್ಯ ದೇವೇಶ ಕೃತಾ ಶಾಂತಿಃ ಸುಖಪ್ರದಾ |
ತದಾ ಜಗದಿದಂ ಸರ್ವಂ ವರಯುಕ್ತಂ ಕೃತಂ ತ್ವಯಾ || ೨೬ ||

ಅಧುನಾ ದೇವದೇವೇಶ ಕರ್ಮಯುಕ್ತಾ ದ್ವಿಜಾದಯಃ |
ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಧರಾಯಾಂ ವೈ ವಯಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಗಾಸ್ತಥಾ || ೨೭ ||

ಸ್ವಸ್ವಧರ್ಮರತಾಃ ಸರ್ವೇ ಗಜಾನನ ಕೃತಾಸ್ತ್ವಯಾ |
ಅತಃಪರಂ ವರಂ ಯಾಚಾಮಹೇ ಢುಂಢೇ ಕಮಪ್ಯಹೋ || ೨೮ ||

ಯದಾ ತೇ ಸ್ಮರಣಂ ನಾಥ ಕರಿಷ್ಯಾಮೋ ವಯಂ ಪ್ರಭೋ |
ತದಾ ಸಂಕಟಹೀನಾನ್ ವೈ ಕುರು ತ್ವಂ ನೋ ಗಜಾನನ || ೨೯ ||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಣೇಮುಸ್ತಂ ಗಜಾನನಮನಾಮಯಮ್ |
ಸ ತಾನುವಾಚ ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಭಕ್ತ್ಯಧೀನಸ್ವಭಾವತಃ || ೩೦ ||

ಗಜಾನನ ಉವಾಚ |
ಯದ್ಯಚ್ಚ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಂ ದೇವಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವಮಂಜಸಾ |
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹೋ ಮತ್ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಹಿ ವಃ || ೩೧ ||

ಭವತ್ಕೃತಮದೀಯಂ ವೈ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ಭವಿಷ್ಯತಿ ವಿಶೇಷೇಣ ಮಮ ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೩೨ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ |
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ದೇವಾಃ ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾನ್ನೃಣಾಮ್ || ೩೩ ||

ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠತಃ |
ಪರಕೃತ್ಯಂ ಚ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರಾ ಅಶುಭಂ ನೈವ ಬಾಧತೇ || ೩೪ ||

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯದಂ ಚೈವ ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಶತ್ರೂಚ್ಚಾಟನಕಾದ್ಯೇಷು ಪ್ರಶಸ್ತಂ ತದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೩೫ ||

ಕಾರಾಗೃಹಗತಸ್ಯೈವ ಬಂಧನಾಶಕರಂ ಭವೇತ್ |
ಅಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಯೇತ್ ಸರ್ವಮನೇನೈವ ಸುರರ್ಷಯಃ || ೩೬ ||

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಚೈಕವಿಂಶತಿ ದಿನಾವಧಿಮ್ |
ಪ್ರಯೋಗಂ ಯಃ ಕರೋತ್ಯೇವ ಸ ಭವೇತ್ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಭಾಕ್ || ೩೭ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಸ್ಯ ದಾಯಕಮ್ |
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮದ್ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಮ್ |
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಗಣಾಧೀಶಸ್ತತ್ರೈವಾಂತರಧೀಯತ || ೩೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಗಜಾನನಚರಿತೇ ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ದೇವಮುನಿಕೃತ ಗಜಾನನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed