Devarshi Kruta Gajanana Stotram – ஶ்ரீ க³ஜாநந ஸ்தோத்ரம் (தே³வர்ஷி க்ருதம்)


தே³வர்ஷய ஊசு꞉ ।
விதே³ஹரூபம் ப⁴வப³ந்த⁴ஹாரம்
ஸதா³ ஸ்வநிஷ்ட²ம் ஸ்வஸுக²ப்ரத³ம் தம் ।
அமேயஸாங்க்²யேந ச லப்⁴யமீஶம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 1 ॥

முநீந்த்³ரவந்த்³யம் விதி⁴போ³த⁴ஹீநம்
ஸுபு³த்³தி⁴த³ம் பு³த்³தி⁴த⁴ரம் ப்ரஶாந்தம் ।
விகாலஹீநம் ஸகலாந்தக³ம் வை
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 2 ॥

அமேயரூபம் ஹ்ருதி³ ஸம்ஸ்தி²தம் தம்
ப்³ரஹ்மாஹமேகம் ப்⁴ரமநாஶகாரம் ।
அநாதி³மத்⁴யாந்தமபாரரூபம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 3 ॥

ஜக³த்ப்ரமாணம் ஜக³தீ³ஶமேவ-
-மக³ம்யமாத்³யம் ஜக³தா³தி³ஹீநம் ।
அநாத்மநாம் மோஹப்ரத³ம் புராணம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 4 ॥

ந பூ⁴ர்ந ரூபம் ந ஜலம் ப்ரகாஶம்
ந தேஜஸிஸ்த²ம் ந ஸமீரணஸ்த²ம் ।
ந கே² க³தம் பஞ்சவிபூ⁴திஹீநம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 5 ॥

ந விஶ்வக³ம் தைஜஸக³ம் ந ப்ராஜ்ஞம்
ஸமஷ்டிவ்யஷ்டிஸ்த²மநந்தக³ம் ந ।
கு³ணைர்விஹீநம் பரமார்த²பூ⁴தம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 6 ॥

கு³ணேஶக³ம் நைவ ச பி³ந்து³ஸம்ஸ்த²ம்
ந தே³ஹிநம் போ³த⁴மயம் ந டு⁴ண்டி⁴ம் ।
ஸம்யோக³ஹீநா꞉ ப்ரவத³ந்தி தத்ஸ்த²ம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 7 ॥

அநாக³தம் நைவ க³தம் க³ணேஶம்
கத²ம் ததா³காரமயம் வதா³ம꞉ ।
ததா²பி ஸர்வம் ப்ரபு⁴தே³ஹஸம்ஸ்த²ம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 8 ॥

யதி³ த்வயா நாத² க்ருதம் ந கிஞ்சி-
-த்ததா³ கத²ம் ஸர்வமித³ம் விபா⁴தி ।
அதோ மஹாத்மாநமசிந்த்யமேவ
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 9 ॥

ஸுஸித்³தி⁴த³ம் ப⁴க்தஜநஸ்ய தே³வம்
ஸ காமிகாநாமிஹ ஸௌக்²யத³ம் தம் ।
அகாமிகாநாம் ப⁴வப³ந்த⁴ஹாரம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 10 ॥

ஸுரேந்த்³ரஸேவ்யம் ஹ்யஸுரை꞉ ஸுஸேவ்யம்
ஸமாநபா⁴வேந விராஜயந்தம் ।
அநந்தவாஹம் முஷகத்⁴வஜம் தம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 11 ॥

ஸதா³ ஸுகா²நந்த³மயே ஜலே ச
ஸமுத்³ரஜே சேக்ஷுரஸே நிவாஸம் ।
த்³வந்த்³வஸ்ய பாநேந ச நாஶரூபே
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 12 ॥

சது꞉பதா³ர்தா² விவித⁴ப்ரகாஶா-
-ஸ்த ஏவ ஹஸ்தா꞉ ஸ சதுர்பு⁴ஜம் தம் ।
அநாத²நாத²ம் ச மஹோத³ரம் வை
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 13 ॥

மஹாகு²மாரூட⁴மகாலகாலம்
விதே³ஹயோகே³ந ச லப்⁴யமாநம் ।
அமாயிநம் மாயிகமோஹத³ம் தம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 14 ॥

ரவிஸ்வரூபம் ரவிபா⁴ஸஹீநம்
ஹரிஸ்வரூபம் ஹரிபோ³த⁴ஹீநம் ।
ஶிவஸ்வரூபம் ஶிவபா⁴ஸநாஶம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 15 ॥

மஹேஶ்வரீஸ்த²ம் ச ஸுஶக்திஹீநம்
ப்ரபு⁴ம் பரேஶம் பரவந்த்³யமேவம் ।
அசாலகம் சாலகபீ³ஜபூ⁴தம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 16 ॥

ஶிவாதி³தே³வைஶ்ச க²கை³꞉ ஸுவந்த்³யம்
நரைர்லதாவ்ருக்ஷபஶுப்ரபூ⁴பி⁴꞉ ।
சராசரைர்லோகவிஹீநமேவம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 17 ॥

மநோவசோஹீநதயா ஸுஸம்ஸ்த²ம்
நிவ்ருத்திமாத்ரம் ஹ்யஜமவ்யயம் தம் ।
ததா²பி தே³வம் புர ஆஸ்தி²தம் தம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 18 ॥

வயம் ஸுத⁴ந்யா க³ணபஸ்தவேந
ததை²வ நத்யார்சநதஸ்தவைவ ।
க³ணேஶரூபாஶ்ச க்ருதாஸ்த்வயா தம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 19 ॥

க³ஜாக்²யபீ³ஜம் ப்ரவத³ந்தி வேதா³-
-ஸ்ததே³வ சிஹ்நேந ச யோகி³நஸ்த்வாம் ।
க³ச்ச²ந்தி தேநைவ க³ஜாநநஸ்த்வம்
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 20 ॥

புராணவேதா³꞉ ஶிவவிஷ்ணுகாத்³யா-
-(அ)மரா꞉ ஶுகாத்³யா க³ணபஸ்தவே வை ।
விகுண்டி²தா꞉ கிம் ச வயம் ஸ்தவாம
க³ஜாநநம் ப⁴க்தியுதா ப⁴ஜாம꞉ ॥ 21 ॥

முத்³க³ள உவாச ।
ஏவம் ஸ்துத்வா க³ணேஶாநம் நேமு꞉ ஸர்வே புந꞉ புந꞉ ।
தாநுத்தா²ப்ய வசோ ரம்யம் க³ஜாநந உவாச ஹ ॥ 22 ॥

க³ஜாநந உவாச ।
வரம் ப்³ரூத மஹாபா⁴கா³ தே³வா꞉ ஸர்ஷிக³ணா꞉ பரம் ।
ஸ்தோத்ரேண ப்ரீதிஸம்யுக்த꞉ பரம் தா³ஸ்யாமி வாஞ்சி²தம் ॥ 23 ॥

க³ஜாநநவச꞉ ஶ்ருத்வா ஹர்ஷயுக்தா꞉ ஸுரர்ஷய꞉ ।
ஜகு³ஸ்தம் ப⁴க்திபா⁴வேந ஸாஶ்ருநேத்ரா꞉ ப்ரஜாபதே ॥ 24 ॥

தே³வர்ஷய ஊசு꞉ ।
க³ஜாநந யதி³ ஸ்வாமிந் ப்ரஸந்நோ வரதோ³(அ)ஸி போ⁴꞉ ।
ததா³ ப⁴க்திம் த்³ருடா⁴ம் தே³ஹி லோப⁴ஹீநாம் த்வதீ³யகாம் ॥ 25 ॥

லோபா⁴ஸுரஸ்ய தே³வேஶ க்ருதா ஶாந்தி꞉ ஸுக²ப்ரதா³ ।
ததா³ ஜக³தி³த³ம் ஸர்வம் வரயுக்தம் க்ருதம் த்வயா ॥ 26 ॥

அது⁴நா தே³வதே³வேஶ கர்மயுக்தா த்³விஜாத³ய꞉ ।
ப⁴விஷ்யந்தி த⁴ராயாம் வை வயம் ஸ்வஸ்தா²நகா³ஸ்ததா² ॥ 27 ॥

ஸ்வஸ்வத⁴ர்மரதா꞉ ஸர்வே க³ஜாநந க்ருதாஸ்த்வயா ।
அத꞉பரம் வரம் யாசாமஹே டு⁴ண்டே⁴ கமப்யஹோ ॥ 28 ॥

யதா³ தே ஸ்மரணம் நாத² கரிஷ்யாமோ வயம் ப்ரபோ⁴ ।
ததா³ ஸங்கடஹீநாந் வை குரு த்வம் நோ க³ஜாநந ॥ 29 ॥

ஏவமுக்த்வா ப்ரணேமுஸ்தம் க³ஜாநநமநாமயம் ।
ஸ தாநுவாச ப்ரீதாத்மா ப⁴க்த்யதீ⁴நஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 30 ॥

க³ஜாநந உவாச ।
யத்³யச்ச ப்ரார்தி²தம் தே³வா முநய꞉ ஸர்வமஞ்ஜஸா ।
ப⁴விஷ்யதி ந ஸந்தே³ஹோ மத்ஸ்ம்ருத்யா ஸர்வதா³ ஹி வ꞉ ॥ 31 ॥

ப⁴வத்க்ருதமதீ³யம் வை ஸ்தோத்ரம் ஸர்வத்ர ஸித்³தி⁴த³ம் ।
ப⁴விஷ்யதி விஶேஷேண மம ப⁴க்திப்ரதா³யகம் ॥ 32 ॥

புத்ரபௌத்ரப்ரத³ம் பூர்ணம் த⁴நதா⁴ந்யவிவர்த⁴நம் ।
ஸர்வஸம்பத்கரம் தே³வா꞉ பட²நாச்ச்²ரவணாந்ந்ருணாம் ॥ 33 ॥

மாரணோச்சாடநாதீ³நி நஶ்யந்தி ஸ்தோத்ரபாட²த꞉ ।
பரக்ருத்யம் ச விப்ரேந்த்³ரா அஶுப⁴ம் நைவ பா³த⁴தே ॥ 34 ॥

ஸங்க்³ராமே ஜயத³ம் சைவ யாத்ராகாலே ப²லப்ரத³ம் ।
ஶத்ரூச்சாடநகாத்³யேஷு ப்ரஶஸ்தம் தத்³ப⁴விஷ்யதி ॥ 35 ॥

காராக்³ருஹக³தஸ்யைவ ப³ந்த⁴நாஶகரம் ப⁴வேத் ।
அஸாத்⁴யம் ஸாத⁴யேத் ஸர்வமநேநைவ ஸுரர்ஷய꞉ ॥ 36 ॥

ஏகவிம்ஶதிவாரம் சைகவிம்ஶதி தி³நாவதி⁴ம் ।
ப்ரயோக³ம் ய꞉ கரோத்யேவ ஸ ப⁴வேத் ஸர்வஸித்³தி⁴பா⁴க் ॥ 37 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம் ப்³ரஹ்மபூ⁴தஸ்ய தா³யகம் ।
ப⁴விஷ்யதி ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸ்தோத்ரம் மத்³ப⁴க்திவர்த⁴நம் ।
ஏவமுக்த்வா க³ணாதீ⁴ஶஸ்தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ॥ 38 ॥

இதி ஶ்ரீமந்முத்³க³ளபுராணே க³ஜாநநசரிதே த்ரிசத்வாரிம்ஶோ(அ)த்⁴யாயே தே³வமுநிக்ருத க³ஜாநநஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed