Sri Kamala Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2


ಶ್ರೀಶಂಕರ ಉವಾಚ |
ಅಥಾತಃ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾದ್ಯಸ್ಯ ನರೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧ ||

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಮ್ |
ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛೃಣು ಪರ್ವತನಂದಿನಿ || ೨ ||

ಅನಂತರೂಪಿಣೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಪಾರಗುಣಸಾಗರೀ |
ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಆಪದುದ್ಧಾರಿಣೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಆದ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶುಭಾ ಪರಾ |
ಆದ್ಯಾ ಆನಂದದಾತ್ರೀ ಚ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಇಂದುಮುಖೀ ಇಷ್ಟದಾತ್ರೀ ಇಷ್ಟಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಇಚ್ಛಾಮಯೀ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ಉಮಾ ಉಮಾಪತೇಸ್ತ್ವಂತು ಹ್ಯುತ್ಕಂಠಾಕುಲನಾಶಿನೀ |
ಉರ್ವೀಶ್ವರೀ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೬ ||

ಐರಾವತಪತಿಪೂಜ್ಯಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾಣಾಂ ಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಔದಾರ್ಯಗುಣಸಂಪನ್ನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೭ ||

ಕೃಷ್ಣವಕ್ಷಃಸ್ಥಿತಾ ದೇವಿ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ |
ಕೃಷ್ಣಚಿತ್ತಹರಾ ಕರ್ತ್ರೀ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಕಂದರ್ಪದಮನಾ ದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾನನಾ |
ಕರುಣಾರ್ಣವಸಂಪೂರ್ಣಾ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ಖಂಜನಾಕ್ಷೀ ಖಗನಾಸಾ ದೇವಿ ಖೇದವಿನಾಶಿನೀ |
ಖಂಜರೀಟಗತಿಶ್ಚೈವ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ಗೋವಿಂದವಲ್ಲಭಾ ದೇವೀ ಗಂಧರ್ವಕುಲಪಾವನೀ |
ಗೋಲೋಕವಾಸಿನೀ ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ಜ್ಞಾನದಾ ಗುಣದಾ ದೇವಿ ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಗುಣಾಕರೀ |
ಗಂಧಪುಷ್ಪಧರಾ ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೨ ||

ಘನಶ್ಯಾಮಪ್ರಿಯಾ ದೇವಿ ಘೋರಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ |
ಘೋರಪಾಪಹರಾ ಚೈವ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩ ||

ಚತುರ್ವೇದಮಯೀ ಚಿಂತ್ಯಾ ಚಿತ್ತಚೈತನ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಚತುರಾನನಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೪ ||

ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ |
ಚಂದ್ರಾರ್ಕನಖರಜ್ಯೋತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೫ ||

ಚಪಲಾ ಚತುರಾಧ್ಯಕ್ಷೀ ಚರಮೇ ಗತಿದಾಯಿನೀ |
ಚರಾಚರೇಶ್ವರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೬ ||

ಛತ್ರಚಾಮರಯುಕ್ತಾ ಚ ಛಲಚಾತುರ್ಯನಾಶಿನೀ |
ಛಿದ್ರೌಘಹಾರಿಣೀ ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೭ ||

ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೀ ಜಗದಾಧಾರರೂಪಿಣೀ |
ಜಯಪ್ರದಾ ಜಾನಕೀ ಚ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೮ ||

ಜಾನಕೀಶಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಜನಕೋತ್ಸವದಾಯಿನೀ |
ಜೀವಾತ್ಮನಾಂ ಚ ತ್ವಂ ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೯ ||

ಝಿಂಜೀರವಸ್ವನಾ ದೇವಿ ಝಂಝಾವಾತನಿವಾರಿಣೀ |
ಝರ್ಝರಪ್ರಿಯವಾದ್ಯಾ ಚ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೦ ||

ಟಂಕಕದಾಯಿನೀ ತ್ವಂ ಹಿ ತ್ವಂ ಚ ಠಕ್ಕಾರರೂಪಿಣೀ | [ಅರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀಂ]
ಢಕ್ಕಾದಿವಾದ್ಯಪ್ರಣಯಾ ಡಂಫವಾದ್ಯವಿನೋದಿನೀ |
ಡಮರುಪ್ರಣಯಾ ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೧ ||

ತಪ್ತಕಾಂಚನವರ್ಣಾಭಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲೋಕತಾರಿಣೀ |
ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೨ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರೀ ತ್ವಂ ಹಿ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಿಣೀ |
ತ್ರಿಗುಣಧಾರಿಣೀ ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೩ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಾ ತ್ವಂ ಹಿ ತೀರ್ಥಮೂಲಪದದ್ವಯಾ |
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ತ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೀ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೪ ||

ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ತ್ವಂ ಹಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾಪದ್ವಿನಾಶಿನೀ |
ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿನೀ ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೫ ||

ದೇವತಾನಾಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುಃಖಶೋಕವಿನಾಶಿನೀ |
ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಾಂಗೀ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೬ ||

ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಂ ಹಿ ದಿವ್ಯಯೋಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ |
ದಯಾಮಯೀ ದಯಾಧ್ಯಕ್ಷೀ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೭ ||

ಧ್ಯಾನಾತೀತಾ ಧರಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಧರ್ಮದಾ ಧೈರ್ಯದಾ ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೮ ||

ನವಗೋರೋಚನಾ ಗೌರೀ ನಂದನಂದನಗೇಹಿನೀ |
ನವಯೌವನಚಾರ್ವಂಗೀ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೯ ||

ನಾನಾರತ್ನಾದಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ನಾನಾರತ್ನಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ನಿತಂಬಿನೀ ನಲಿನಾಕ್ಷೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೦ ||

ನಿಧುವನಪ್ರೇಮಾನಂದಾ ನಿರಾಶ್ರಯಗತಿಪ್ರದಾ |
ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿತ್ಯರೂಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೧ ||

ಪೂರ್ಣಾನಂದಮಯೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಸನಾತನೀ |
ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಭಕ್ತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೨ ||

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಮುಖೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಪರಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೩ ||

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಿಣೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಗೇಹಿನೀ |
ಪದ್ಮರಾಗಧರಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೪ ||

ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾಸನಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಪದ್ಮಮಾಲಾವಿಧಾರಿಣೀ |
ಪ್ರಣವರೂಪಿಣೀ ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೫ ||

ಫುಲ್ಲೇಂದುವದನಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಫಣಿವೇಣಿ ವಿಮೋಹಿನೀ |
ಫಣಿಶಾಯಿಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೬ ||

ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೀ ವಿಶ್ವಭರ್ತ್ರೀ ವಿಶ್ವತ್ರಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ |
ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವಬಾಹ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೭ ||

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿರ್ಬೀಜಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವರದಾ ವಾಕ್ಯಸಿದ್ಧಾ ಚ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೮ ||

ವೇಣುವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಂ ಹಿ ವಂಶೀವಾದ್ಯವಿನೋದಿನೀ |
ವಿದ್ಯುದ್ಗೌರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೯ ||

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ |
ಭವಾರ್ಣವತ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೦ ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಭಾಗೀರಥೀ ಭಕ್ತಮಂಗಳದಾಯಿನೀ |
ಭಯದಾಽಭಯದಾತ್ರೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೧ ||

ಮನೋಽಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಮಹಾಮೋಹವಿನಾಶಿನೀ |
ಮೋಕ್ಷದಾ ಮಾನದಾತ್ರೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೨ ||

ಮಹಾಧನ್ಯಾ ಮಹಾಮಾನ್ಯಾ ಮಾಧವಮನಮೋಹಿನೀ |
ಮುಖರಾಪ್ರಾಣಹಂತ್ರೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೩ ||

ಯೌವನಪೂರ್ಣಸೌಂದರ್ಯಾ ಯೋಗಮಾಯಾ ಯೋಗೇಶ್ವರೀ |
ಯುಗ್ಮಶ್ರೀಫಲವೃಕ್ಷಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೪ ||

ಯುಗ್ಮಾಂಗದವಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಯುವತೀನಾಂ ಶಿರೋಮಣಿಃ |
ಯಶೋದಾಸುತಪತ್ನೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೫ ||

ರೂಪಯೌವನಸಂಪನ್ನಾ ರತ್ನಾಲಂಕಾರಧಾರಿಣೀ |
ರಾಕೇಂದುಕೋಟಿಸೌಂದರ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೬ ||

ರಮಾ ರಾಮಾ ರಾಮಪತ್ನೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ತಥಾ |
ರಾಜ್ಯದಾ ರಾಜ್ಯಹಂತ್ರೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೭ ||

ಲೀಲಾಲಾವಣ್ಯಸಂಪನ್ನಾ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ |
ಲಲನಾ ಪ್ರೀತಿದಾತ್ರೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೮ ||

ವಿದ್ಯಾಧರೀ ತಥಾ ವಿದ್ಯಾ ವಸುದಾ ತ್ವಂ ಹಿ ವಂದಿತಾ |
ವಿಂಧ್ಯಾಚಲವಾಸಿನೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೯ ||

ಶುಭ್ರಕಾಂಚನಗೌರಾಂಗೀ ಶಂಖಕಂಕಣಧಾರಿಣೀ |
ಶುಭದಾ ಶೀಲಸಂಪನ್ನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫೦ ||

ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದಿನೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಷೋಡಶೀ ವಯಸಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫೧ ||

ಸದಾನಂದಮಯೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ |
ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ ದೇವಿ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫೨ ||

ಸುಕೇಶೀ ಸುಖದಾ ದೇವಿ ಸುಂದರೀ ಸುಮನೋರಮಾ |
ಸುರೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫೩ ||

ಸರ್ವಸಂಕಟಹಂತ್ರೀ ತ್ವಂ ಸತ್ಯಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾ |
ಸೀತಾಪತಿಪ್ರಿಯಾ ದೇವಿ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫೪ ||

ಹೇಮಾಂಗಿನೀ ಹಾಸ್ಯಮುಖೀ ಹರಿಚಿತ್ತವಿಮೋಹಿನೀ |
ಹರಿಪಾದಪ್ರಿಯಾ ದೇವಿ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫೫ ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕ್ಷಮಾದಾತ್ರೀ ಕ್ಷೌಮವಾಸವಿಧಾರಿಣೀ |
ಕ್ಷೀಣಮಧ್ಯಾ ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಗೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫೬ ||

ಶ್ರೀಶಂಕರ ಉವಾಚ |
ಅಕಾರಾದಿ ಕ್ಷಕಾರಾಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತವಂ ಶುಭಮ್ |
ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಚ ದಿನೇ ದಿನೇ || ೫೭ ||

ಪೂಜನೀಯಾ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಕಮಲಾ ಕರುಣಾಮಯೀ |
ವಾಂಛಾಕಲ್ಪಲತಾ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೫೮ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಶೃಣುಯಾಚ್ಛ್ರಾವಯೇದಪಿ |
ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಹಿ ಪಾರ್ವತಿ || ೫೯ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ |
ತಂ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭವೇನ್ಮೂಕೋ ವಾದೀ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೬೦ ||

ಶೃಣುಯಾಚ್ಛ್ರಾವಯೇದ್ಯಸ್ತು ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದಪಿ |
ರಾಜಾನೋ ವಶಮಾಯಾಂತಿ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗಿರಿನಂದಿನಿ || ೬೧ ||

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದುಷ್ಟಸಂಘಾಶ್ಚ ಪಲಾಯಂತೇ ದಿಶೋ ದಶ |
ಭೂತಪ್ರೇತಗ್ರಹಾ ಯಕ್ಷಾ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಪನ್ನಗಾದಯಃ |
ವಿದ್ರವಂತಿ ಭಯಾರ್ತಾ ವೈ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಚ ಕೀರ್ತನಾತ್ || ೬೨ ||

ಸುರಾಶ್ಚ ಅಸುರಾಶ್ಚೈವ ಗಂಧರ್ವಾಃ ಕಿನ್ನರಾದಯಃ |
ಪ್ರಣಮಂತಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾಠಕಂ ಮುದಾ || ೬೩ ||

ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಚಾರ್ಥಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಚ ಸುತಂ ಲಭೇತ್ |
ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ರಾಜ್ಯಂ ಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ || ೬೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸುರಾಪಾನಂ ಸ್ತೇಯಂ ಗುರ್ವಂಗನಾಗಮಃ |
ಮಹಾಪಾಪೋಪಪಾಪಂ ಚ ತರಂತಿ ಸ್ತವಕೀರ್ತನಾತ್ || ೬೫ ||

ಗದ್ಯಪದ್ಯಮಯೀ ವಾಣೀ ಮುಖಾತ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ || ೬೬ ||

ವಂಧ್ಯಾ ಚಾಪಿ ಲಭೇತ್ ಪುತ್ರಂ ಗರ್ಭಿಣೀ ಪ್ರಸವೇತ್ಸುತಮ್ |
ಪಠನಾತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ ತೇ ಗಿರಿನಂದಿನಿ || ೬೭ ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಸಮಾಲಿಖ್ಯ ರೋಚನಾಕುಂಕುಮೇನ ತು |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಯಸ್ತು ಗಂಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈಸ್ತಥಾ || ೬೮ ||

ಧಾರಯೇದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಪುರುಷಃ ಸಿದ್ಧಿಕಾಂಕ್ಷಯಾ |
ಯೋಷಿದ್ವಾಮಭುಜೇ ಧೃತ್ವಾ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಮಯೀ ಭವೇತ್ || ೬೯ ||

ವಿಷಂ ನಿರ್ವಿಷತಾಂ ಯಾತಿ ಅಗ್ನಿರ್ಯಾತಿ ಚ ಶೀತತಾಮ್ |
ಶತ್ರವೋ ಮಿತ್ರತಾಂ ಯಾಂತಿ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೭೦ ||

ಬಹುನಾ ಕಿಮಿಹೋಕ್ತೇನ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ |
ವೈಕುಂಠೇ ಚ ವಸೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ || ೭೧ ||

ಇತಿ ರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶಿವಗೌರೀಸಂವಾದೇ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣಗ್ರಥಿತಂ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed