Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಷೋಡಶೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ


ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿತಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಸಾಮವೇದಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಿದಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮ್ಭುವನಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮುದ್ರಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೀಘ್ರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧುಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧುಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಸಾಧುಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಟ್ವಾಙ್ಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖರ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಗಭಾವರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಗಪರಿಚಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಙ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷೋಢಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರತುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರತುಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಭುಕ್ಷಕ್ರತುಮಣ್ಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವರ್ಗಾದಿಪವರ್ಗಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನನ್ತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾರಾಕಾರರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಸಂಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರುನ್ಧತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೇಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಾಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ವಿಮಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವಾಮ್ಪತಿನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಾಙ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಧೂಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಮ್ರವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಕರ್ಮಾದಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಕರ್ಮಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತಙ್ಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಗಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾವಣವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಯಜ್ಞಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕ್ರತುವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಶತಚನ್ದ್ರಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಧೇನ್ದುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: