Sri Tara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ತಾರಾಮ್ಬಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತನುಕ್ಷೀಣಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ತುರೀಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀವ್ರಗಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರತಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದೇಕಜಟಾಶಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಿನ್ನಫಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿತೀಯಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಕರಾಳಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರೀಂದ್ರಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ರುಧಿರಾಸ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲರಾಮಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಅರ್ಧಕೇಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಶವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ರಗ್ವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣೇರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಸುಮಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪನ್ನಗಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಇಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಪ್ರಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಂಧಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾನನಾದಿಪರಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಥ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಥ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಥ್ಯಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಂಡವಾಚಾರಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಲನಾದರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೂರತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರಣಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ತ್ರಪಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಪಾಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೃಪ್ತಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಭಾವಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಭಕ್ತಾನುರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ತಾಮ್ರದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಮ್ರರಾಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಮ್ರಪಾತ್ರಪ್ರಭೋಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಪ್ರೇಮರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಭುಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಕಲ್ಪನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮರೂಪಾನುಕಾರಿಣೀ ನಮಃ | ೧೦೮


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed