Kakaradi Sri Kali Ashtottara Shatanamavali – ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಕುಳ್ಳಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮನೀಯಸ್ವಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಳಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಶೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಕುಲಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಕಾಮಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮುದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣದೇಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಳಿಂದ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಶ್ಯಪ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಕುಲಿಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿನ್ನರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಕಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಳಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮುದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಜೀವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದೇವಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಂಗವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮುದಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬಕುಸುಮೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾದಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಕಮಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರೀಗಣಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರೀರಂಜನರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರೀವ್ರತಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಭೈರವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಟರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಟರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಶೀವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಕಾಮಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪೀಠನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಭಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಕನದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಠಿನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed