Sri Tripura Bhairavi Hrudayam – ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಹೃದಯಂ


ಮೇರೌ ಗಿರಿವರೇಗೌರೀ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ |
ಪಾರ್ವತೀ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಪರಾನುಗ್ರಹವಾಂಛಯಾ || ೧ ||

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ-
ಭಗವಂಸ್ತ್ವನ್ಮುಖಾಂಭೋಜಾಚ್ಛ್ರುತಾ ಧರ್ಮಾ ಅನೇಕಶಃ |
ಪುನಶ್ಶ್ರೋತುಂ ಸಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಭೈರವೀಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀಶಂಕರ ಉವಾಚ-
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭೈರವೀ ಹೃದಯಾಹ್ವಯಂ |
ಸ್ತೋತ್ರಂ ತು ಪರಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಕಳ್ಯಾಣಕಾರಕಮ್ || ೩ ||

ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಂ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಂ |
ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಾದಿನಾ ವಾಽಪಿ ಭೈರವೀ ಪರಿತುಷ್ಯತಿ || ೪ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಭೈರವೀಹೃದಯಮಂತ್ರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಋಷಿಃ ಪಂಙ್ಕ್ತಿಶ್ಛಂದಃ – ಭಯವಿಧ್ವಂಸಿನೀ ಭೈರವೀದೇವತಾ – ಹಕಾರೋ ಬೀಜಂ – ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ – ರೈಃ ಕೀಲಕಂ ಸರ್ವಭಯವಿಧ್ವಂಸನಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಥಾಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ದೇವೈರ್ಧ್ಯೇಯಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮಸುರಭಟಘನಾರಣ್ಯಘೋರಾಗ್ನಿ ರೂಪಾಂ
ರೌದ್ರೀಂ ರಕ್ತಾಂಬರಾಢ್ಯಾಂ ರತಿ ಘಟಘಟಿತೋ ರೋಜಯುಗ್ಮೋಗ್ರರೂಪಾಮ್ |
ಚಂದ್ರಾರ್ಧಭ್ರಾಜಿ ಭವ್ಯಾಭರಣ ಕರಲಸದ್ಬಾಲಬಿಂಬಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಸಿಂದೂರಾಪೂರಿತಾಂಗೀಂ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀಂ ಭೈರವೀಂ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧ ||

ಪಂಚಚಾಮರವೃತ್ತಮ್ –
ಭವಭ್ರಮತ್ಸಮಸ್ತಭೂತ ವೇದಮಾರ್ಗದಾಯಿನೀಂ
ದುರಂತದುಃಖದಾರಿಣೀಂ ಸುರದ್ರುಹಾಮ್
ಭವಪ್ರದಾಂ ಭವಾಂಧಕಾರಭೇದನ ಪ್ರಭಾಕರಾಂ
ಮಿತಪ್ರಭಾಂ ಭವಚ್ಛಿದಾಂ ಭಜಾಮಿ ಭೈರವೀಂ ಸದಾ || ೨ ||

ಉರಃ ಪ್ರಲಂಬಿತಾಹಿಮಾಲ್ಯಚಂದ್ರಬಾಲಭೂಷಣಾಂ
ನವಾಂಬುದಪ್ರಭಾಂ ಸರೋಜಚಾರುಲೋಚನತ್ರಯಾಂ
ಸುಪರ್ವಬೃಂದವಂದಿತಾಂ ಸುರಾಪದಂತಕಾರಕಾಂ
ಭವಾನುಭಾವಭಾವಿನೀಂ ಭಜಾಮಿ ಭೈರವೀಂ ಸದಾ || ೩ ||

ಅಖಂಡಭೂಮಿ ಮಂಡಲೈಕ ಭಾರಧೀರಧಾರಿಣೀಂ
ಸುಭಕ್ತಿಭಾವಿತಾತ್ಮನಾಂ ವಿಭೂತಿಭವ್ಯದಾಯಿನೀಂ
ಭವಪ್ರಪಂಚಕಾರಿಣೀಂ ವಿಹಾರಿಣೀಂ ಭವಾಂಬುಧೌ
ಭವಸ್ಯಹೃದಯಭಾವಿನೀಂ ಭಜಾಮಿ ಬೈರವೀಂ ಸದಾ || ೪ ||

ಶರಚ್ಚಮತ್ಕೃತಾರ್ಧ ಚಂದ್ರಚಂದ್ರಿಕಾವಿರೋಧಿಕ
ಪ್ರಭಾವತೀ ಮುಖಾಬ್ಜ ಮಂಜುಮಾಧುರೀ ಮಿಲದ್ಗಿರಾಂ
ಭುಜಂಗಮಾಲಯಾ ನೃಮುಂಡಮಾಲಯಾ ಚ ಮಂಡಿತಾಂ
ಸುಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಭೂತಿದಾಂ ಭಜಾಮಿ ಭೈರವೀಂ ಸದಾ || ೫ ||

ಸುಧಾಂಶುಸೂರ್ಯವಹ್ನಿ ಲೋಚನತ್ರಯಾನ್ವಿತಾನನಾಂ
ನರಾಂತಕಾಂತಕ ಪ್ರಭೂತಿ ಸರ್ವದತ್ತದಕ್ಷಿಣಾಂ
ಸಮುಂಡಚಂಡಖಂಡನ ಪ್ರಚಂಡಚಂದ್ರಹಾಸಿನೀಂ
ತಮೋಮತಿಪ್ರಕಾಶಿನೀಂ ಭಜಾಮಿ ಭೈರವೀಂ ಸದಾ || ೬ ||

ತ್ರಿಶೂಲಿನೀಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಿನೀಂ ತ್ರಿಖಂಡಿನೀಂ ತ್ರಿದಂಡಿನೀಂ
ಗುಣತ್ರಯಾತಿರಿಕ್ತಮಪ್ಯಚಿನ್ತ್ಯಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ
ಸವಾಸವಾಽದಿತೇಯವೈರಿ ಬೃಂದವಂಶಭೇದಿನೀಂ
ಭವಪ್ರಭಾವಭಾವಿನೀಂ ಭಜಾಮಿ ಭೈರವೀಂ ಸದಾ || ೭ ||

ಸುದೀಪ್ತಕೋಟಿಬಾಲಭಾನುಮಂಡಲಪ್ರಭಾಂಗಭಾಂ
ದಿಗಂತದಾರಿತಾಂಧಕಾರ ಭೂರಿಪುಂಜಪದ್ಧತಿಂ
ದ್ವಿಜನ್ಮನಿತ್ಯಧರ್ಮನೀತಿವೃದ್ಧಿಲಗ್ನಮಾನಸಾಂ
ಸರೋಜರೋಚಿರಾನನಾಂ ಭಜಾಮಿ ಭೈರವೀಂ ಸದಾ || ೮ ||

ಚಲತ್ಸುವರ್ಣಕುಂಡಲ ಪ್ರಭೋಲ್ಲಸತ್ಕಪೋಲರುಕ್
ಸಮಾಕುಲಾನನಾಂಬುಜಸ್ಥಶುಭ್ರಕೀರ ನಾಸಿಕಾಂ
ಸಚಂದ್ರಭಾಲಭೈರವಾಸ್ಯ ದರ್ಶನ ಸ್ಪೃಹಚ್ಚಕೋರ-
ನೀಲಕಂಜದರ್ಶನಾಂ ಭಜಾಮಿ ಭೈರವೀಂ ಸದಾ || ೯ ||

ಇದಂಹೃದಾಖ್ಯಸಂಗತಸ್ತವಂ ಪಠಂತಿಯೇಽನಿಶಂ
ಪಠಂತಿ ತೇ ಕದಾಪಿನಾಂಧಕೂಪರೂಪವದ್ಭವೇ
ಭವಂತಿ ಚ ಪ್ರಭೂತಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿರೂಪ ಉಜ್ಜ್ವಲಾಃ
ಸ್ತುತಾ ಪ್ರಸೀದತಿ ಪ್ರಮೋದಮಾನಸಾ ಚ ಭೈರವೀ || ೧೦ ||

ಯಶೋಜಗತ್ಯಜಸ್ರಮುಜ್ಜ್ವಲಂಜಯತ್ಯಲಂಸಮೋ
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಪರಾಜಯೋಽಂಜಸಾ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ
ಸದಾ ಸ್ತುತಿಂ ಶುಭಾಮಿಮಾಂ ಪಠತ್ಯನನ್ಯಮಾನಸೋ
ಭವಂತಿ ತಸ್ಯ ಸಂಪದೋಽಪಿ ಸಂತತಂ ಸುಖಪ್ರದಾಃ || ೧೧ ||

ಜಪಪೂಜಾದಿಕಾಸ್ಸರ್ವಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಾದಿಕಾಶ್ಚ ಯಾಃ
ಭೈರವೀಹೃದಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕಲಾನ್ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಮ್ || ೧೨ ||

ಕಿಮತ್ರ ಬಹಿನೋಕ್ತೇನ ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ
ನಾತಃ ಪರತರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪುಣ್ಯಮಸ್ತಿ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭೈರವಕುಲಸರ್ವಸ್ವೇ ಶ್ರೀಭೈರವೀಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed