Sri Tripura Bhairavi Hrudayam – ஶ்ரீ த்ரிபுரபை⁴ரவீ ஹ்ருத³யம்


மேரௌ கி³ரிவரேகௌ³ரீ ஶிவத்⁴யானபராயணா |
பார்வதீ பரிபப்ரச்ச² பரானுக்³ரஹவாஞ்ச²யா || 1 ||

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச-
ப⁴க³வம்ஸ்த்வன்முகா²ம்போ⁴ஜாச்ச்²ருதா த⁴ர்மா அனேகஶ꞉ |
புனஶ்ஶ்ரோதும் ஸமிச்சா²மி பை⁴ரவீஸ்தோத்ரமுத்தமம் || 2 ||

ஶ்ரீஶங்கர உவாச-
ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி பை⁴ரவீ ஹ்ருத³யாஹ்வயம் |
ஸ்தோத்ரம் து பரமம் புண்யம் ஸர்வகள்யாணகாரகம் || 3 ||

யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண ஸர்வாபீ⁴ஷ்டம் ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் |
வினா த்⁴யானாதி³னா வா(அ)பி பை⁴ரவீ பரிதுஷ்யதி || 4 ||

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீபை⁴ரவீஹ்ருத³யமந்த்ரஸ்ய த³க்ஷிணாமூர்தி꞉ ருஷி꞉ பம்ங்க்திஶ்ச²ந்த³꞉ – ப⁴யவித்⁴வம்ஸினீ பை⁴ரவீதே³வதா – ஹகாரோ பீ³ஜம் – ரீம் ஶக்தி꞉ – ரை꞉ கீலகம் ஸர்வப⁴யவித்⁴வம்ஸனார்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ||

அத² கரன்யாஸ꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஐம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஐம் கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ||

அதா²ங்க³ன்யாஸ꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் ஐம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் ஹ்ரீம் கவசாய ஹும் |
ஓம் ஶ்ரீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் ஐம் அஸ்த்ராய ப²ட் |

த்⁴யானம் |
தே³வைர்த்⁴யேயாம் த்ரினேத்ராமஸுரப⁴டக⁴னாரண்யகோ⁴ராக்³னி ரூபாம்
ரௌத்³ரீம் ரக்தாம்ப³ராட்⁴யாம் ரதி க⁴டக⁴டிதோ ரோஜயுக்³மோக்³ரரூபாம் |
சந்த்³ரார்த⁴ப்⁴ராஜி ப⁴வ்யாப⁴ரண கரலஸத்³பா³லபி³ம்பா³ம் ப⁴வானீம்
ஸிந்தூ³ராபூரிதாங்கீ³ம் த்ரிபு⁴வனஜனநீம் பை⁴ரவீம் பா⁴வயாமி || 1 ||

பஞ்சசாமரவ்ருத்தம் –
ப⁴வப்⁴ரமத்ஸமஸ்தபூ⁴த வேத³மார்க³தா³யினீம்
து³ரந்தது³꞉க²தா³ரிணீம் ஸுரத்³ருஹாம்
ப⁴வப்ரதா³ம் ப⁴வாந்த⁴காரபே⁴த³ன ப்ரபா⁴கராம்
மிதப்ரபா⁴ம் ப⁴வச்சி²தா³ம் ப⁴ஜாமி பை⁴ரவீம் ஸதா³ || 2 ||

உர꞉ ப்ரலம்பி³தாஹிமால்யசந்த்³ரபா³லபூ⁴ஷணாம்
நவாம்பு³த³ப்ரபா⁴ம் ஸரோஜசாருலோசனத்ரயாம்
ஸுபர்வப்³ருந்த³வந்தி³தாம் ஸுராபத³ந்தகாரகாம்
ப⁴வானுபா⁴வபா⁴வினீம் ப⁴ஜாமி பை⁴ரவீம் ஸதா³ || 3 ||

அக²ண்ட³பூ⁴மி மண்ட³லைக பா⁴ரதீ⁴ரதா⁴ரிணீம்
ஸுப⁴க்திபா⁴விதாத்மனாம் விபூ⁴திப⁴வ்யதா³யினீம்
ப⁴வப்ரபஞ்சகாரிணீம் விஹாரிணீம் ப⁴வாம்பு³தௌ⁴
ப⁴வஸ்யஹ்ருத³யபா⁴வினீம் ப⁴ஜாமி பை³ரவீம் ஸதா³ || 4 ||

ஶரச்சமத்க்ருதார்த⁴ சந்த்³ரசந்த்³ரிகாவிரோதி⁴க
ப்ரபா⁴வதீ முகா²ப்³ஜ மஞ்ஜுமாது⁴ரீ மிலத்³கி³ராம்
பு⁴ஜங்க³மாலயா ந்ருமுண்ட³மாலயா ச மண்டி³தாம்
ஸுப⁴க்திமுக்திபூ⁴திதா³ம் ப⁴ஜாமி பை⁴ரவீம் ஸதா³ || 5 ||

ஸுதா⁴ம்ஶுஸூர்யவஹ்னி லோசனத்ரயான்விதானநாம்
நராந்தகாந்தக ப்ரபூ⁴தி ஸர்வத³த்தத³க்ஷிணாம்
ஸமுண்ட³சண்ட³க²ண்ட³ன ப்ரசண்ட³சந்த்³ரஹாஸினீம்
தமோமதிப்ரகாஶினீம் ப⁴ஜாமி பை⁴ரவீம் ஸதா³ || 6 ||

த்ரிஶூலினீம் த்ரிபுண்ட்³ரினீம் த்ரிக²ண்டி³னீம் த்ரித³ண்டி³னீம்
கு³ணத்ரயாதிரிக்தமப்யசிந்த்யசித்ஸ்வரூபிணீம்
ஸவாஸவா(அ)தி³தேயவைரி ப்³ருந்த³வம்ஶபே⁴தி³னீம்
ப⁴வப்ரபா⁴வபா⁴வினீம் ப⁴ஜாமி பை⁴ரவீம் ஸதா³ || 7 ||

ஸுதீ³ப்தகோடிபா³லபா⁴னுமண்ட³லப்ரபா⁴ங்க³பா⁴ம்
தி³க³ந்ததா³ரிதாந்த⁴கார பூ⁴ரிபுஞ்ஜபத்³த⁴திம்
த்³விஜன்மனித்யத⁴ர்மனீதிவ்ருத்³தி⁴லக்³னமானஸாம்
ஸரோஜரோசிரானநாம் ப⁴ஜாமி பை⁴ரவீம் ஸதா³ || 8 ||

சலத்ஸுவர்ணகுண்ட³ல ப்ரபோ⁴ல்லஸத்கபோலருக்
ஸமாகுலானநாம்பு³ஜஸ்த²ஶுப்⁴ரகீர நாஸிகாம்
ஸசந்த்³ரபா⁴லபை⁴ரவாஸ்ய த³ர்ஶன ஸ்ப்ருஹச்சகோர-
நீலகஞ்ஜத³ர்ஶனாம் ப⁴ஜாமி பை⁴ரவீம் ஸதா³ || 9 ||

இத³ம்ஹ்ருதா³க்²யஸங்க³தஸ்தவம் பட²ந்தியே(அ)னிஶம்
பட²ந்தி தே கதா³பினாந்த⁴கூபரூபவத்³ப⁴வே
ப⁴வந்தி ச ப்ரபூ⁴தப⁴க்தி முக்திரூப உஜ்ஜ்வலா꞉
ஸ்துதா ப்ரஸீத³தி ப்ரமோத³மானஸா ச பை⁴ரவீ || 10 ||

யஶோஜக³த்யஜஸ்ரமுஜ்ஜ்வலஞ்ஜயத்யலம்ஸமோ
ந தஸ்ய ஜாயதே பராஜயோ(அ)ஞ்ஜஸா ஜக³த்த்ரயே
ஸதா³ ஸ்துதிம் ஶுபா⁴மிமாம் பட²த்யனந்யமானஸோ
ப⁴வந்தி தஸ்ய ஸம்பதோ³(அ)பி ஸந்ததம் ஸுக²ப்ரதா³꞉ || 11 ||

ஜபபூஜாதி³காஸ்ஸர்வா꞉ ஸ்தோத்ரபாடா²தி³காஶ்ச யா꞉
பை⁴ரவீஹ்ருத³யஸ்யாஸ்ய கலான்னார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் || 12 ||

கிமத்ர ப³ஹினோக்தேன ஶ்ருணு தே³வி மஹேஶ்வரி
நாத꞉ பரதரம் கிஞ்சித் புண்யமஸ்தி ஜக³த்த்ரயே || 13 ||

இதி ஶ்ரீபை⁴ரவகுலஸர்வஸ்வே ஶ்ரீபை⁴ரவீஹ்ருத³யஸ்தோத்ரம் ||

மரின்னி த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed