Sri Tripura Bhairavi stotram – ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಉವಾಚ-

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಸ್ಸ್ತುತಿ ಶತೈರಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಂ
ಜಾನಂತಿನೈವ ಜಗದಾದಿಮನಾದಿಮೂರ್ತಿಮ್ |
ತಸ್ಮಾದಮೂಂ ಕುಚನತಾಂ ನವಕುಂಕುಮಾಸ್ಯಾಂ
ಸ್ಥೂಲಾಂ ಸ್ತುವೇ ಸಕಲವಾಙ್ಮಯಮಾತೃಭೂತಾಮ್ || ೧ ||

ಸದ್ಯಸ್ಸಮುದ್ಯತ ಸಹಸ್ರ ದಿವಾಕರಾಭಾಂ
ವಿದ್ಯಾಕ್ಷಸೂತ್ರವರದಾಭಯಚಿಹ್ನಹಸ್ತಾಂ |
ನೇತ್ರೋತ್ಪಲೈಸ್ತ್ರಿಭಿರಲಂಕೃತವಕ್ತ್ರಪದ್ಮಾಂ
ತ್ವಾಂ ತಾರಹಾರರುಚಿರಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಭಜಾಮಃ || ೨ ||

ಸಿಂದೂರಪೂರರುಚಿರಾಂ ಕುಚಭಾರನಮ್ರಾಂ
ಜನ್ಮಾಂತರೇಷು ಕೃತಪುಣ್ಯ ಫಲೈಕಗಮ್ಯಾಂ |
ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭೇದಕಲಹಾಕುಲಮಾನಭೇದೈ-
-ರ್ಜಾನಂತಿಕಿಂಜಡಧಿಯ ಸ್ತವರೂಪಮನ್ಯೇ || ೩ ||

ಸ್ಥೂಲಾಂ ವದಂತಿ ಮುನಯಃ ಶ್ರುತಯೋ ಗೃಣಂತಿ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂ ವದಂತಿ ವಚಸಾಮಧಿವಾಸಮನ್ಯೇ |
ತ್ವಾಂಮೂಲಮಾಹುರಪರೇ ಜಗತಾಂಭವಾನಿ
ಮನ್ಯಾಮಹೇ ವಯಮಪಾರಕೃಪಾಂಬುರಾಶಿಮ್ || ೪ ||

ಚಂದ್ರಾವತಂಸ ಕಲಿತಾಂ ಶರದಿಂದುಶುಭ್ರಾಂ
ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಮಯೀಂ ಹೃದಿಭಾವಯಂತೀ |
ತ್ವಾಂ ಪುಸ್ತಕಂಜಪಪಟೀಮಮೃತಾಢ್ಯ ಕುಂಭಾಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂಚ ಹಸ್ತಕಮಲೈರ್ದಧತೀಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ || ೫ ||

ಶಂಭುಸ್ತ್ವಮದ್ರಿತನಯಾ ಕಲಿತಾರ್ಧಭಾಗೋ
ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಮಂಬ ಕಮಲಾಪರಿಣದ್ಧದೇಹಃ |
ಪದ್ಮೋದ್ಭವಸ್ತ್ವಮಸಿ ವಾಗಧಿವಾಸಭೂಮಿ-
ರೇಷಾಂ ಕ್ರಿಯಾಶ್ಚ ಜಗತಿ ತ್ರಿಪುರೇತ್ವಮೇವ || ೬ ||

ಆಶ್ರಿತ್ಯವಾಗ್ಭವ ಭವಾಂಶ್ಚತುರಃ ಪರಾದೀನ್-
ಭಾವಾನ್ಪದಾತ್ತು ವಿಹಿತಾನ್ಸಮುದಾರಯಂತೀಂ |
ಕಾಲಾದಿಭಿಶ್ಚ ಕರಣೈಃ ಪರದೇವತಾಂ ತ್ವಾಂ
ಸಂವಿನ್ಮಯೀಂಹೃದಿಕದಾಪಿ ನವಿಸ್ಮರಾಮಿ || ೭ ||

ಆಕುಂಚ್ಯ ವಾಯುಮಭಿಜಿತ್ಯಚ ವೈರಿಷಟ್ಕಂ
ಆಲೋಕ್ಯನಿಶ್ಚಲಧಿಯಾ ನಿಜನಾಸಿಕಾಗ್ರಾಂ |
ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕಲಿತೇಂದುಕಲಾವತಂಸಂ
ತ್ವದ್ರೂಪಮಂಬ ಕೃತಿನಸ್ತರುಣಾರ್ಕಮಿತ್ರಂ || ೮ ||

ತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಮನ್ಮಥರಿಪೋರ್ವಪುರರ್ಧಭಾಗಂ
ಸೃಷ್ಟಿಂಕರೋಷಿ ಜಗತಾಮಿತಿ ವೇದವಾದಃ |
ಸತ್ಯಂತದದ್ರಿತನಯೇ ಜಗದೇಕಮಾತಃ
ನೋಚೇದ ಶೇಷಜಗತಃ ಸ್ಥಿತಿರೇವನಸ್ಯಾತ್ || ೯ ||

ಪೂಜಾಂವಿಧಾಯಕುಸುಮೈಃ ಸುರಪಾದಪಾನಾಂ
ಪೀಠೇತವಾಂಬ ಕನಕಾಚಲ ಕಂದರೇಷು |
ಗಾಯಂತಿಸಿದ್ಧವನಿತಾಸ್ಸಹಕಿನ್ನರೀಭಿ-
ರಾಸ್ವಾದಿತಾಮೃತರಸಾರುಣಪದ್ಮನೇತ್ರಾಃ || ೧೦ ||

ವಿದ್ಯುದ್ವಿಲಾಸ ವಪುಷಃ ಶ್ರಿಯಮಾವಹಂತೀಂ
ಯಾಂತೀಮುಮಾಂಸ್ವಭವನಾಚ್ಛಿವರಾಜಧಾನೀಂ |
ಸೌಂದರ್ಯಮಾರ್ಗಕಮಲಾನಿಚಕಾ ಸಯಂತೀಂ
ದೇವೀಂಭಜೇತ ಪರಮಾಮೃತ ಸಿಕ್ತಗಾತ್ರಾಂ || ೧೧ ||

ಆನಂದಜನ್ಮಭವನಂ ಭವನಂ ಶ್ರುತೀನಾಂ
ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರ ತನುಮಂಬತವಾಶ್ರಯಾಮಿ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುಭಿರುಪಾಸಿತಪಾದಪದ್ಮಂ
ಸೌಭಾಗ್ಯಜನ್ಮವಸತಿಂ ತ್ರಿಪುರೇಯಥಾವತ್ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಾರ್ಥಭಾವಿಭುವನಂ ಸೃಜತೀಂದುರೂಪಾ
ಯಾತದ್ಬಿಭರ್ತಿ ಪುನರರ್ಕ ತನುಸ್ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಹರತಿತಂ ಸಕಲಂಯುಗಾಂತೇ
ತಾಂ ಶಾರದಾಂ ಮನಸಿ ಜಾತು ನ ವಿಸ್ಮರಾಮಿ || ೧೩ ||

ನಾರಾಯಣೀತಿ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಿಣೀತಿ
ಗೌರೀತಿ ಖೇದಶಮನೀತಿ ಸರಸ್ವತೀತಿ |
ಜ್ಞಾನಪ್ರದೇತಿ ನಯನತ್ರಯಭೂಷಿತೇತಿ
ತ್ವಾಮದ್ರಿರಾಜತನಯೇ ವಿಬುಧಾ ಪದಂತಿ || ೧೪ ||

ಯೇಸ್ತುವಂತಿಜಗನ್ಮಾತಃ ಶ್ಲೋಕೈರ್ದ್ವಾದಶಭಿಃಕ್ರಮಾತ್ |
ತ್ವಾಮನು ಪಾಪ್ರ್ಯವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುಸ್ತೇ ಪರಾಂಶ್ರಿಯಂ || ೧೫ ||

ಇತಿತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಪಂಚಾಂಗಂ ಭೈರವೀಮಯಂ |
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗೋಪ್ಯತಮಂಗೋಪ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸ್ವಯೋನಿವತ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಳೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ ಪಂಚಾಂಗಖಂಡ ನಿರೂಪಣೇ ಶ್ರೀಭೈರವೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: