Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತೇ |
ನರನಾರೀಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಶಿವಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಪಾರ್ವತೀ || ೧ ||

ದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಭುವನೇಶೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ಯದ್ಯಹಂ ತವ ವಲ್ಲಭಾ || ೨ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ಶುಭಮ್ |
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಮಧಿಕಂ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಮೋಕ್ಷಹೇತುಕಮ್ || ೩ ||

ಶುಚಿಭಿಃ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ |
ತ್ರಿಕಾಲಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತೈಃ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ || ೪ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಃ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ ಚತುರ್ವಿಧಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ೫ ||

ಸ್ತೊತ್ರಮ್ –
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಯೋಗಾ ಮಹೋತ್ಕಟಾ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಕುಮಾರೀ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ || ೬ ||

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಯೋಗಿನೀ ಕೋಟಿಸೇವಿತಾ |
ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ಕೌಮಾರೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೭ ||

ಪಿಂಗಳಾ ಚ ವಿಲಾಸೀ ಚ ಜ್ವಾಲಿನೀ ಜ್ವಾಲರೂಪಿಣೀ |
ಈಶ್ವರೀ ಕ್ರೂರಸಂಹಾರೀ ಕುಲಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೮ ||

ವೈಷ್ಣವೀ ಸುಭಗಾಕಾರೀ ಸುಕುಲ್ಯಾ ಕುಲಪೂಜಿತಾ |
ವಾಮಾಂಗಾ ವಾಮಚಾರಾ ಚ ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾ ತಥಾ || ೯ ||

ಡಾಕಿನೀ ಯೋಗಿನೀರೂಪಾ ಭೂತೇಶೀ ಭೂತನಾಯಿಕಾ |
ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾ ಪ್ರಬುದ್ಧಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ || ೧೦ ||

ಭೂಚರೀ ಖೇಚರೀ ಮಾಯಾ ಮಾತಂಗೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ |
ಕಾಂತಾ ಪತಿವ್ರತಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಸುಚಕ್ಷುಃ ಕುಂಡವಾಸಿನೀ || ೧೧ ||

ಉಮಾ ಕುಮಾರೀ ಲೋಕೇಶೀ ಸುಕೇಶೀ ಪದ್ಮರಾಗಿಣೀ |
ಇಂದ್ರಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಂಡಾಲೀ ಚಂಡಿಕಾ ವಾಯುವಲ್ಲಭಾ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಧಾತುಮಯೀ-ಮೂರ್ತಿ-ರ್ಜಲರೂಪಾ ಜಲೋದರೀ |
ಆಕಾಶೀ ರಣಗಾ ಚೈವ ನೃಕಪಾಲವಿಭೂಷಣಾ || ೧೩ ||

ನರ್ಮದಾ ಮೋಕ್ಷದಾ ಚೈವ ಕಾಮಧರ್ಮಾರ್ಥದಾಯಿನೀ |
ಗಾಯತ್ರೀ ಚಾಽಥ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ತೀರ್ಥಗಾಮಿನೀ || ೧೪ ||

ಅಷ್ಟಮೀ ನವಮೀ ಚೈವ ದಶಮ್ಯೈಕಾದಶೀ ತಥಾ |
ಪೌರ್ಣಮಾಸೀ ಕುಹೂರೂಪಾ ತಿಥಿಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೫ ||

ಸುರಾರಿನಾಶಕಾರೀ ಚ ಉಗ್ರರೂಪಾ ಚ ವತ್ಸಲಾ |
ಅನಲಾ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಚ ಅರುಣಾ ಪೀತಲೋಚನಾ || ೧೬ ||

ಲಜ್ಜಾ ಸರಸ್ವತೀ ವಿದ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ |
ನಾಗಪಾಶಧರಾ ಮೂರ್ತಿ-ರಗಾಧಾ ಧೃತಕುಂಡಲಾ || ೧೭ ||

ಕ್ಷತರೂಪೀ ಕ್ಷಯಕರೀ ತೇಜಸ್ವಿನೀ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ |
ಅವ್ಯಕ್ತಾ-ವ್ಯಕ್ತಲೋಕಾ ಚ ಶಂಭುರೂಪಾ ಮನಸ್ವಿನೀ || ೧೮ ||

ಮಾತಂಗೀ ಮತ್ತಮಾತಂಗೀ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ |
ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ಚ ವಾರಾಹೀ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಶುಭಾ || ೧೯ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ನಿರ್ಧನೋ ಧನವಾನ್ ಭವೇತ್ || ೨೦ ||

ಮೂರ್ಖೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚೋರೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಗತಿಮ್ |
ವೇದಾನಾಂ ಪಾಠಕೋ ವಿಪ್ರಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೨೧ ||

ವೈಶ್ಯಸ್ತು ಧನವಾನ್ಭೂಯಾಚ್ಛೂದ್ರಸ್ತು ಸುಖಮೇಧತೇ |
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಚೈಕಚೇತಸಃ || ೨೨ ||

ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನ ತೇ ವೈ ದುಃಖಭಾಗಿನಃ |
ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ವಾ ಚತುರ್ಥಕಮ್ || ೨೩ ||

ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಚ ಪೂಜಿತಾಃ |
ರುದ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ದೇವಾಃ ಪನ್ನಗಾ ಗರುಡಂ ಯಥಾ || ೨೪ ||

ಶತ್ರವಃ ಪ್ರಪಲಾಯಂತೇ ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರವಿಲೋಕನಾತ್ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ದೇವೀಶಂಕರಸಂವಾದೇ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed