Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్


శ్రీ భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామవళిః >>

కైలాసశిఖరే రమ్యే నానారత్నోపశోభితే |
నరనారీహితార్థాయ శివం పప్రచ్ఛ పార్వతీ || ౧ ||

దేవ్యువాచ –
భువనేశీ మహావిద్యా నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
కథయస్వ మహాదేవ యద్యహం తవ వల్లభా || ౨ ||

ఈశ్వర ఉవాచ –
శృణు దేవి మహాభాగే స్తవరాజమిదం శుభమ్ |
సహస్రనామ్నామధికం సిద్ధిదం మోక్షహేతుకమ్ || ౩ ||

శుచిభిః ప్రాతరుత్థాయ పఠితవ్యం సమాహితైః |
త్రికాలం శ్రద్ధయా యుక్తైః సర్వకామఫలప్రదమ్ || ౪ ||

అస్య శ్రీభువనేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమంత్రస్య శక్తిః ఋషిః గాయత్రీ ఛందః శ్రీ భువనేశ్వరీ దేవతా చతుర్విధఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ౫ ||

స్తొత్రమ్ –
మహామాయా మహావిద్యా మహాయోగా మహోత్కటా |
మాహేశ్వరీ కుమారీ చ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ || ౬ ||

వాగీశ్వరీ యోగరూపా యోగినీ కోటిసేవితా |
జయా చ విజయా చైవ కౌమారీ సర్వమంగళా || ౭ ||

పింగళా చ విలాసీ చ జ్వాలినీ జ్వాలరూపిణీ |
ఈశ్వరీ క్రూరసంహారీ కులమార్గప్రదాయినీ || ౮ ||

వైష్ణవీ సుభగాకారీ సుకుల్యా కులపూజితా |
వామాంగా వామచారా చ వామదేవప్రియా తథా || ౯ ||

డాకినీ యోగినీరూపా భూతేశీ భూతనాయికా |
పద్మావతీ పద్మనేత్రా ప్రబుద్ధా చ సరస్వతీ || ౧౦ ||

భూచరీ ఖేచరీ మాయా మాతంగీ భువనేశ్వరీ |
కాంతా పతివ్రతా సాక్షీ సుచక్షుః కుండవాసినీ || ౧౧ ||

ఉమా కుమారీ లోకేశీ సుకేశీ పద్మరాగిణీ |
ఇంద్రాణీ బ్రహ్మచండాలీ చండికా వాయువల్లభా || ౧౨ ||

సర్వధాతుమయీ-మూర్తి-ర్జలరూపా జలోదరీ |
ఆకాశీ రణగా చైవ నృకపాలవిభూషణా || ౧౩ ||

నర్మదా మోక్షదా చైవ కామధర్మార్థదాయినీ |
గాయత్రీ చాఽథ సావిత్రీ త్రిసంధ్యా తీర్థగామినీ || ౧౪ ||

అష్టమీ నవమీ చైవ దశమ్యైకాదశీ తథా |
పౌర్ణమాసీ కుహూరూపా తిథిమూర్తిస్వరూపిణీ || ౧౫ ||

సురారినాశకారీ చ ఉగ్రరూపా చ వత్సలా |
అనలా అర్ధమాత్రా చ అరుణా పీతలోచనా || ౧౬ ||

లజ్జా సరస్వతీ విద్యా భవానీ పాపనాశినీ |
నాగపాశధరా మూర్తి-రగాధా ధృతకుండలా || ౧౭ ||

క్షతరూపీ క్షయకరీ తేజస్వినీ శుచిస్మితా |
అవ్యక్తా-వ్యక్తలోకా చ శంభురూపా మనస్వినీ || ౧౮ ||

మాతంగీ మత్తమాతంగీ మహాదేవప్రియా సదా |
దైత్యహన్త్రీ చ వారాహీ సర్వశాస్త్రమయీ శుభా || ౧౯ ||

య ఇదం పఠతే భక్త్యా శృణుయాద్వా సమాహితః |
అపుత్రో లభతే పుత్రం నిర్ధనో ధనవాన్ భవేత్ || ౨౦ ||

మూర్ఖోఽపి లభతే శాస్త్రం చోరోఽపి లభతే గతిమ్ |
వేదానాం పాఠకో విప్రః క్షత్రియో విజయీ భవేత్ || ౨౧ ||

వైశ్యస్తు ధనవాన్భూయాచ్ఛూద్రస్తు సుఖమేధతే |
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః || ౨౨ ||

యే పఠంతి సదా భక్త్యా న తే వై దుఃఖభాగినః |
ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం వా చతుర్థకమ్ || ౨౩ ||

యే పఠంతి సదా భక్త్యా స్వర్గలోకే చ పూజితాః |
రుద్రం దృష్ట్వా యథా దేవాః పన్నగా గరుడం యథా || ౨౪ ||

శత్రవః ప్రపలాయంతే తస్య వక్త్రవిలోకనాత్ || ౨౫ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే దేవీశంకరసంవాదే భువనేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ||


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

స్పందించండి

error: Not allowed