Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯುವಾಚ |
ಭಗವನ್ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಮಾತಂಗ್ಯಾಃ ಶತನಾಮಕಮ್ |
ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ಕೇನಾಪಿ ನ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ |
ನಾಖ್ಯೇಯಂ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಪಠನೀಯಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ || ೨ ||

ಯಸ್ಯೈಕವಾರಪಠನಾತ್ಸರ್ವೇ ವಿಘ್ನಾ ಉಪದ್ರವಾಃ |
ನಶ್ಯಂತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾದ್ದೇವಿ ವಹ್ನಿನಾ ತೂಲರಾಶಿವತ್ || ೩ ||

ಪ್ರಸನ್ನಾ ಜಾಯತೇ ದೇವೀ ಮಾತಂಗೀ ಚಾಸ್ಯ ಪಾಠತಃ |
ಸಹಸ್ರನಾಮಪಠನೇ ಯತ್ಫಲಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ತತ್ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ದೇವೀನಾಮಾಷ್ಟಶತಕಂ ಶುಭಮ್ || ೪ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಾತಂಗ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ಮತಂಗ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀ ಪ್ರೀತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಮಹಾಮತ್ತಮಾತಂಗಿನೀ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾ
ತಥಾ ಯೋಗಿನೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ರಮಾ ಚ |
ಭವಾನೀ ಭವಪ್ರೀತಿದಾ ಭೂತಿಯುಕ್ತಾ
ಭವಾರಾಧಿತಾ ಭೂತಿಸಂಪತ್ಕರೀ ಚ || ೧ ||

ಧನಾಧೀಶಮಾತಾ ಧನಾಗಾರದೃಷ್ಟಿ-
-ರ್ಧನೇಶಾರ್ಚಿತಾ ಧೀರವಾಪೀ ವರಾಂಗೀ |
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ಪ್ರಭಾರೂಪಿಣೀ ಕಾಮರೂಪಾ
ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ಮಹಾಕೀರ್ತಿದಾ ಕರ್ಣನಾಲೀ || ೨ ||

ಕರಾಳೀ ಭಗಾ ಘೋರರೂಪಾ ಭಗಾಂಗೀ
ಭಗಾಹ್ವಾ ಭಗಪ್ರೀತಿದಾ ಭೀಮರೂಪಾ |
ಭವಾನೀ ಮಹಾಕೌಶಿಕೀ ಕೋಶಪೂರ್ಣಾ
ಕಿಶೋರೀ ಕಿಶೋರಪ್ರಿಯಾ ನಂದಈಹಾ || ೩ ||

ಮಹಾಕಾರಣಾಽಕಾರಣಾ ಕರ್ಮಶೀಲಾ
ಕಪಾಲೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾಸಿದ್ಧಖಂಡಾ |
ಮಕಾರಪ್ರಿಯಾ ಮಾನರೂಪಾ ಮಹೇಶೀ
ಮಲೋಲ್ಲಾಸಿನೀ ಲಾಸ್ಯಲೀಲಾಲಯಾಂಗೀ || ೪ ||

ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷೇಮಶೀಲಾ ಕ್ಷಪಾಕಾರಿಣೀ ಚಾ-
-ಽಕ್ಷಯಪ್ರೀತಿದಾ ಭೂತಿಯುಕ್ತಾ ಭವಾನೀ |
ಭವಾರಾಧಿತಾ ಭೂತಿಸತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಚ
ಪ್ರಭೋದ್ಭಾಸಿತಾ ಭಾನುಭಾಸ್ವತ್ಕರಾ ಚ || ೫ ||

ಧರಾಧೀಶಮಾತಾ ಧರಾಗಾರದೃಷ್ಟಿ-
-ರ್ಧರೇಶಾರ್ಚಿತಾ ಧೀವರಾ ಧೀವರಾಂಗೀ |
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ಪ್ರಭಾರೂಪಿಣೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಾ
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಸ್ವರೂಪಾ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಿಯಾ ಚ || ೬ ||

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಂತಯುಕ್ತಾ
ಕಪಾಲಾಽಚಲಾ ಕಾಲಕೋದ್ಧಾರಿಣೀ ಚ |
ಕದಂಬಪ್ರಿಯಾ ಕೋಟರೀ ಕೋಟದೇಹಾ
ಕ್ರಮಾ ಕೀರ್ತಿದಾ ಕರ್ಣರೂಪಾ ಚ ಕಾಕ್ಷ್ಮೀಃ || ೭ ||

ಕ್ಷಮಾಂಗೀ ಕ್ಷಯಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಕ್ಷಯಾ ಚ
ಕ್ಷಯಾಕ್ಷಾ ಕ್ಷಯಾಹ್ವಾ ಕ್ಷಯಪ್ರಾಂತರಾ ಚ |
ಕ್ಷವತ್ಕಾಮಿನೀ ಕ್ಷಾರಿಣೀ ಕ್ಷೀರಪೂರ್ಣಾ
ಶಿವಾಂಗೀ ಚ ಶಾಕಂಭರೀ ಶಾಕದೇಹಾ || ೮ ||

ಮಹಾಶಾಕಯಜ್ಞಾ ಫಲಪ್ರಾಶಕಾ ಚ
ಶಕಾಹ್ವಾಽಶಕಾಹ್ವಾ ಶಕಾಖ್ಯಾ ಶಕಾ ಚ |
ಶಕಾಕ್ಷಾಂತರೋಷಾ ಸುರೋಷಾ ಸುರೇಖಾ
ಮಹಾಶೇಷಯಜ್ಞೋಪವೀತಪ್ರಿಯಾ ಚ || ೯ ||

ಜಯಂತೀ ಜಯಾ ಜಾಗ್ರತೀ ಯೋಗ್ಯರೂಪಾ
ಜಯಾಂಗಾ ಜಪಧ್ಯಾನಸಂತುಷ್ಟಸಂಜ್ಞಾ |
ಜಯಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಜಯಸ್ವರ್ಣದೇಹಾ
ಜಯಜ್ವಾಲಿನೀ ಯಾಮಿನೀ ಯಾಮ್ಯರೂಪಾ || ೧೦ ||

ಜಗನ್ಮಾತೃರೂಪಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷಣಾ ಚ
ಸ್ವಧಾವೌಷಡಂತಾ ವಿಲಂಬಾಽವಿಲಂಬಾ |
ಷಡಂಗಾ ಮಹಾಲಂಬರೂಪಾಸಿಹಸ್ತಾ-
ಪದಾಹಾರಿಣೀಹಾರಿಣೀ ಹಾರಿಣೀ ಚ || ೧೧ ||

ಮಹಾಮಂಗಳಾ ಮಂಗಳಪ್ರೇಮಕೀರ್ತಿ-
-ರ್ನಿಶುಂಭಚ್ಛಿದಾ ಶುಂಭದರ್ಪಾಪಹಾ ಚ |
ತಥಾಽಽನಂದಬೀಜಾದಿಮುಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ
ತಥಾ ಚಂಡಮುಂಡಾಪದಾ ಮುಖ್ಯಚಂಡಾ || ೧೨ ||

ಪ್ರಚಂಡಾಽಪ್ರಚಂಡಾ ಮಹಾಚಂಡವೇಗಾ
ಚಲಚ್ಚಾಮರಾ ಚಾಮರಾ ಚಂದ್ರಕೀರ್ತಿಃ |
ಸುಚಾಮೀಕರಾ ಚಿತ್ರಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀ
ಸುಸಂಗೀತಗೀತಾ ಚ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಗೋಪ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ಗೋಪನೀಯಂ ಚ ಸರ್ವದಾ || ೧೪ ||

ಏತಸ್ಯ ಸತತಾಭ್ಯಾಸಾತ್ಸಾಕ್ಷಾದ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಚ ಮಹಾಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠನೀಯಂ ಸುಖೋದಯಮ್ || ೧೫ ||

ನ ತಸ್ಯ ದುಷ್ಕರಂ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಾಯತೇ ಸ್ಪರ್ಶತಃ ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಸುಕೃತಂ ಯತ್ತದೇವಾಪ್ತಂ ತಸ್ಮಾದಾವರ್ತಯೇತ್ಸದಾ || ೧೬ ||

ಸದೈವ ಸನ್ನಿಧೌ ತಸ್ಯ ದೇವೀ ವಸತಿ ಸಾದರಮ್ |
ಅಯೋಗಾ ಯೇ ತ ಏವಾಗ್ರೇ ಸುಯೋಗಾಶ್ಚ ಭವಂತಿ ವೈ || ೧೭ ||

ತ ಏವ ಮಿತ್ರಭೂತಾಶ್ಚ ಭವಂತಿ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ |
ವಿಷಾಣಿ ನೋಪಸರ್ಪಂತಿ ವ್ಯಾಧಯೋ ನ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ತಾನ್ || ೧೮ ||

ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟಕಾಃ ಸರ್ವೇ ಶಮಂ ಯಾಂತಿ ಚ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಜರಾಪಲಿತನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಕಲ್ಪಜೀವೀ ಭವೇನ್ನರಃ || ೧೯ ||

ಅಪಿ ಕಿಂ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಯಾವನ್ಮಯಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಫಲಂ ಸಾಹಸ್ರನಾಮಕಮ್ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಮರ್ತ್ಯೋ ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸಾದತಃ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed