Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామావళిః >>

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీభైరవ్యువాచ |
భగవన్ శ్రోతుమిచ్ఛామి మాతంగ్యాః శతనామకమ్ |
యద్గుహ్యం సర్వతంత్రేషు కేనాపి న ప్రకాశితమ్ || ౧ ||

శ్రీభైరవ ఉవాచ |
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి రహస్యాతిరహస్యకమ్ |
నాఖ్యేయం యత్ర కుత్రాపి పఠనీయం పరాత్పరమ్ || ౨ ||

యస్యైకవారపఠనాత్సర్వే విఘ్నా ఉపద్రవాః |
నశ్యంతి తత్క్షణాద్దేవి వహ్నినా తూలరాశివత్ || ౩ ||

ప్రసన్నా జాయతే దేవీ మాతంగీ చాస్య పాఠతః |
సహస్రనామపఠనే యత్ఫలం పరికీర్తితమ్ |
తత్కోటిగుణితం దేవీనామాష్టశతకం శుభమ్ || ౪ ||

అస్య శ్రీమాతంగ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య భగవాన్మతంగ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీమాతంగీ దేవతా శ్రీమాతంగీ ప్రీతయే జపే వినియోగః |

మహామత్తమాతంగినీ సిద్ధిరూపా
తథా యోగినీ భద్రకాళీ రమా చ |
భవానీ భవప్రీతిదా భూతియుక్తా
భవారాధితా భూతిసంపత్కరీ చ || ౧ ||

ధనాధీశమాతా ధనాగారదృష్టి-
-ర్ధనేశార్చితా ధీరవాపీ వరాంగీ |
ప్రకృష్టా ప్రభారూపిణీ కామరూపా
ప్రహృష్టా మహాకీర్తిదా కర్ణనాలీ || ౨ ||

కరాళీ భగా ఘోరరూపా భగాంగీ
భగాహ్వా భగప్రీతిదా భీమరూపా |
భవానీ మహాకౌశికీ కోశపూర్ణా
కిశోరీ కిశోరప్రియా నందఈహా || ౩ ||

మహాకారణాఽకారణా కర్మశీలా
కపాలీ ప్రసిద్ధా మహాసిద్ధఖండా |
మకారప్రియా మానరూపా మహేశీ
మలోల్లాసినీ లాస్యలీలాలయాంగీ || ౪ ||

క్షమా క్షేమశీలా క్షపాకారిణీ చా-
-ఽక్షయప్రీతిదా భూతియుక్తా భవానీ |
భవారాధితా భూతిసత్యాత్మికా చ
ప్రభోద్భాసితా భానుభాస్వత్కరా చ || ౫ ||

ధరాధీశమాతా ధరాగారదృష్టి-
-ర్ధరేశార్చితా ధీవరా ధీవరాంగీ |
ప్రకృష్టా ప్రభారూపిణీ ప్రాణరూపా
ప్రకృష్టస్వరూపా స్వరూపప్రియా చ || ౬ ||

చలత్కుండలా కామినీ కాంతయుక్తా
కపాలాఽచలా కాలకోద్ధారిణీ చ |
కదంబప్రియా కోటరీ కోటదేహా
క్రమా కీర్తిదా కర్ణరూపా చ కాక్ష్మీః || ౭ ||

క్షమాంగీ క్షయప్రేమరూపా క్షయా చ
క్షయాక్షా క్షయాహ్వా క్షయప్రాంతరా చ |
క్షవత్కామినీ క్షారిణీ క్షీరపూర్ణా
శివాంగీ చ శాకంభరీ శాకదేహా || ౮ ||

మహాశాకయజ్ఞా ఫలప్రాశకా చ
శకాహ్వాఽశకాహ్వా శకాఖ్యా శకా చ |
శకాక్షాంతరోషా సురోషా సురేఖా
మహాశేషయజ్ఞోపవీతప్రియా చ || ౯ ||

జయంతీ జయా జాగ్రతీ యోగ్యరూపా
జయాంగా జపధ్యానసంతుష్టసంజ్ఞా |
జయప్రాణరూపా జయస్వర్ణదేహా
జయజ్వాలినీ యామినీ యామ్యరూపా || ౧౦ ||

జగన్మాతృరూపా జగద్రక్షణా చ
స్వధావౌషడంతా విలంబాఽవిలంబా |
షడంగా మహాలంబరూపాసిహస్తా-
పదాహారిణీహారిణీ హారిణీ చ || ౧౧ ||

మహామంగళా మంగళప్రేమకీర్తి-
-ర్నిశుంభచ్ఛిదా శుంభదర్పాపహా చ |
తథాఽఽనందబీజాదిముక్తిస్వరూపా
తథా చండముండాపదా ముఖ్యచండా || ౧౨ ||

ప్రచండాఽప్రచండా మహాచండవేగా
చలచ్చామరా చామరా చంద్రకీర్తిః |
సుచామీకరా చిత్రభూషోజ్జ్వలాంగీ
సుసంగీతగీతా చ పాయాదపాయాత్ || ౧౩ ||

ఇతి తే కథితం దేవి నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
గోప్యం చ సర్వతంత్రేషు గోపనీయం చ సర్వదా || ౧౪ ||

ఏతస్య సతతాభ్యాసాత్సాక్షాద్దేవో మహేశ్వరః |
త్రిసంధ్యం చ మహాభక్త్యా పఠనీయం సుఖోదయమ్ || ౧౫ ||

న తస్య దుష్కరం కించిజ్జాయతే స్పర్శతః క్షణాత్ |
సుకృతం యత్తదేవాప్తం తస్మాదావర్తయేత్సదా || ౧౬ ||

సదైవ సన్నిధౌ తస్య దేవీ వసతి సాదరమ్ |
అయోగా యే త ఏవాగ్రే సుయోగాశ్చ భవంతి వై || ౧౭ ||

త ఏవ మిత్రభూతాశ్చ భవంతి తత్ప్రసాదతః |
విషాణి నోపసర్పంతి వ్యాధయో న స్పృశంతి తాన్ || ౧౮ ||

లూతావిస్ఫోటకాః సర్వే శమం యాంతి చ తత్క్షణాత్ |
జరాపలితనిర్ముక్తః కల్పజీవీ భవేన్నరః || ౧౯ ||

అపి కిం బహునోక్తేన సాన్నిధ్యం ఫలమాప్నుయాత్ |
యావన్మయా పురా ప్రోక్తం ఫలం సాహస్రనామకమ్ |
తత్సర్వం లభతే మర్త్యో మహామాయాప్రసాదతః || ౨౦ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే శ్రీమాతంగీశతనామస్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See details – Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed