Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீபை⁴ரவ்யுவாச ।
ப⁴க³வன் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி மாதங்க்³யா꞉ ஶதநாமகம் ।
யத்³கு³ஹ்யம் ஸர்வதந்த்ரேஷு கேநாபி ந ப்ரகாஶிதம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।
ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யகம் ।
நாக்²யேயம் யத்ர குத்ராபி பட²நீயம் பராத்பரம் ॥ 2 ॥

யஸ்யைகவாரபட²நாத்ஸர்வே விக்⁴நா உபத்³ரவா꞉ ।
நஶ்யந்தி தத்க்ஷணாத்³தே³வி வஹ்நிநா தூலராஶிவத் ॥ 3 ॥

ப்ரஸந்நா ஜாயதே தே³வீ மாதங்கீ³ சாஸ்ய பாட²த꞉ ।
ஸஹஸ்ரநாமபட²நே யத்ப²லம் பரிகீர்திதம் ।
தத்கோடிகு³ணிதம் தே³வீநாமாஷ்டஶதகம் ஶுப⁴ம் ॥ 4 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீமாதங்க்³யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரஸ்ய ப⁴க³வாந்மதங்க³ ருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீமாதங்கீ³ தே³வதா ஶ்ரீமாதங்கீ³ ப்ரீதயே ஜபே விநியோக³꞉ ।

மஹாமத்தமாதங்கி³நீ ஸித்³தி⁴ரூபா
ததா² யோகி³நீ ப⁴த்³ரகாளீ ரமா ச ।
ப⁴வாநீ ப⁴வப்ரீதிதா³ பூ⁴தியுக்தா
ப⁴வாராதி⁴தா பூ⁴திஸம்பத்கரீ ச ॥ 1 ॥

த⁴நாதீ⁴ஶமாதா த⁴நாகா³ரத்³ருஷ்டி-
-ர்த⁴நேஶார்சிதா தீ⁴ரவாபீ வராங்கீ³ ।
ப்ரக்ருஷ்டா ப்ரபா⁴ரூபிணீ காமரூபா
ப்ரஹ்ருஷ்டா மஹாகீர்திதா³ கர்ணநாலீ ॥ 2 ॥

கராளீ ப⁴கா³ கோ⁴ரரூபா ப⁴கா³ங்கீ³
ப⁴கா³ஹ்வா ப⁴க³ப்ரீதிதா³ பீ⁴மரூபா ।
ப⁴வாநீ மஹாகௌஶிகீ கோஶபூர்ணா
கிஶோரீ கிஶோரப்ரியா நந்த³ஈஹா ॥ 3 ॥

மஹாகாரணா(அ)காரணா கர்மஶீலா
கபாலீ ப்ரஸித்³தா⁴ மஹாஸித்³த⁴க²ண்டா³ ।
மகாரப்ரியா மாநரூபா மஹேஶீ
மலோல்லாஸிநீ லாஸ்யலீலாலயாங்கீ³ ॥ 4 ॥

க்ஷமா க்ஷேமஶீலா க்ஷபாகாரிணீ சா-
-(அ)க்ஷயப்ரீதிதா³ பூ⁴தியுக்தா ப⁴வாநீ ।
ப⁴வாராதி⁴தா பூ⁴திஸத்யாத்மிகா ச
ப்ரபோ⁴த்³பா⁴ஸிதா பா⁴நுபா⁴ஸ்வத்கரா ச ॥ 5 ॥

த⁴ராதீ⁴ஶமாதா த⁴ராகா³ரத்³ருஷ்டி-
-ர்த⁴ரேஶார்சிதா தீ⁴வரா தீ⁴வராங்கீ³ ।
ப்ரக்ருஷ்டா ப்ரபா⁴ரூபிணீ ப்ராணரூபா
ப்ரக்ருஷ்டஸ்வரூபா ஸ்வரூபப்ரியா ச ॥ 6 ॥

சலத்குண்ட³லா காமிநீ காந்தயுக்தா
கபாலா(அ)சலா காலகோத்³தா⁴ரிணீ ச ।
கத³ம்ப³ப்ரியா கோடரீ கோடதே³ஹா
க்ரமா கீர்திதா³ கர்ணரூபா ச காக்ஷ்மீ꞉ ॥ 7 ॥

க்ஷமாங்கீ³ க்ஷயப்ரேமரூபா க்ஷயா ச
க்ஷயாக்ஷா க்ஷயாஹ்வா க்ஷயப்ராந்தரா ச ।
க்ஷவத்காமிநீ க்ஷாரிணீ க்ஷீரபூர்ணா
ஶிவாங்கீ³ ச ஶாகம்ப⁴ரீ ஶாகதே³ஹா ॥ 8 ॥

மஹாஶாகயஜ்ஞா ப²லப்ராஶகா ச
ஶகாஹ்வா(அ)ஶகாஹ்வா ஶகாக்²யா ஶகா ச ।
ஶகாக்ஷாந்தரோஷா ஸுரோஷா ஸுரேகா²
மஹாஶேஷயஜ்ஞோபவீதப்ரியா ச ॥ 9 ॥

ஜயந்தீ ஜயா ஜாக்³ரதீ யோக்³யரூபா
ஜயாங்கா³ ஜபத்⁴யாநஸந்துஷ்டஸஞ்ஜ்ஞா ।
ஜயப்ராணரூபா ஜயஸ்வர்ணதே³ஹா
ஜயஜ்வாலிநீ யாமிநீ யாம்யரூபா ॥ 10 ॥

ஜக³ந்மாத்ருரூபா ஜக³த்³ரக்ஷணா ச
ஸ்வதா⁴வௌஷட³ந்தா விளம்பா³(அ)விளம்பா³ ।
ஷட³ங்கா³ மஹாலம்ப³ரூபாஸிஹஸ்தா-
பதா³ஹாரிணீஹாரிணீ ஹாரிணீ ச ॥ 11 ॥

மஹாமங்க³ளா மங்க³ளப்ரேமகீர்தி-
-ர்நிஶும்ப⁴ச்சி²தா³ ஶும்ப⁴த³ர்பாபஹா ச ।
ததா²(ஆ)நந்த³பீ³ஜாதி³முக்திஸ்வரூபா
ததா² சண்ட³முண்டா³பதா³ முக்²யசண்டா³ ॥ 12 ॥

ப்ரசண்டா³(அ)ப்ரசண்டா³ மஹாசண்ட³வேகா³
சலச்சாமரா சாமரா சந்த்³ரகீர்தி꞉ ।
ஸுசாமீகரா சித்ரபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாங்கீ³
ஸுஸங்கீ³தகீ³தா ச பாயாத³பாயாத் ॥ 13 ॥

இதி தே கதி²தம் தே³வி நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
கோ³ப்யம் ச ஸர்வதந்த்ரேஷு கோ³பநீயம் ச ஸர்வதா³ ॥ 14 ॥

ஏதஸ்ய ஸததாப்⁴யாஸாத்ஸாக்ஷாத்³தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
த்ரிஸந்த்⁴யம் ச மஹாப⁴க்த்யா பட²நீயம் ஸுகோ²த³யம் ॥ 15 ॥

ந தஸ்ய து³ஷ்கரம் கிஞ்சிஜ்ஜாயதே ஸ்பர்ஶத꞉ க்ஷணாத் ।
ஸுக்ருதம் யத்ததே³வாப்தம் தஸ்மாதா³வர்தயேத்ஸதா³ ॥ 16 ॥

ஸதை³வ ஸந்நிதௌ⁴ தஸ்ய தே³வீ வஸதி ஸாத³ரம் ।
அயோகா³ யே த ஏவாக்³ரே ஸுயோகா³ஶ்ச ப⁴வந்தி வை ॥ 17 ॥

த ஏவ மித்ரபூ⁴தாஶ்ச ப⁴வந்தி தத்ப்ரஸாத³த꞉ ।
விஷாணி நோபஸர்பந்தி வ்யாத⁴யோ ந ஸ்ப்ருஶந்தி தான் ॥ 18 ॥

லூதாவிஸ்போ²டகா꞉ ஸர்வே ஶமம் யாந்தி ச தத்க்ஷணாத் ।
ஜராபலிதநிர்முக்த꞉ கல்பஜீவீ ப⁴வேந்நர꞉ ॥ 19 ॥

அபி கிம் ப³ஹுநோக்தேந ஸாந்நித்⁴யம் ப²லமாப்நுயாத் ।
யாவந்மயா புரா ப்ரோக்தம் ப²லம் ஸாஹஸ்ரநாமகம் ।
தத்ஸர்வம் லப⁴தே மர்த்யோ மஹாமாயாப்ரஸாத³த꞉ ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே ஶ்ரீமாதங்கீ³ஶதநாமஸ்தோத்ரம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed