Sri Mathangi Hrudayam – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ ஹ்ருத³யம்


ஏகதா³ கௌதுகாவிஷ்டா பை⁴ரவம் பூ⁴தஸேவிதம் ।
பை⁴ரவீ பரிபப்ரச்ச² ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா ॥ 1 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ்யுவாச ।
ப⁴க³வன் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ பூ⁴தவாத்ஸல்யபா⁴வந ।
அஹம் து வேத்துமிச்சா²மி ஸர்வபூ⁴தோபகாரம் ॥ 2 ॥

கேந மந்த்ரேண ஜப்தேந ஸ்தோத்ரேண படி²தேந ச ।
ஸர்வதா² ஶ்ரேயஸாம் ப்ராப்திர்பூ⁴தாநாம் பூ⁴திமிச்ச²தாம் ॥ 3 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।
ஶ்ருணு தே³வி தவ ஸ்நேஹாத்ப்ராயோ கோ³ப்யமபி ப்ரியே ।
கத²யிஷ்யாமி தத்ஸர்வம் ஸுக²ஸம்பத்கரம் ஶுப⁴ம் ॥ 4 ॥

பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் நித்யம் ஸர்வஸம்பத்திதா³யகம் ।
வித்³யைஶ்வர்யஸுகா²வாப்தி மங்க³ளப்ரத³முத்தமம் ॥ 5 ॥

மாதங்க்³யா ஹ்ருத³யம் ஸ்தோத்ரம் து³꞉க²தா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜநம் ।
மங்க³ளம் மங்க³ளாநாம் ச ஹ்யஸ்தி ஸர்வஸுக²ப்ரத³ம் ॥ 6 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீமாதங்கீ³ ஹ்ருத³யஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய த³க்ஷிணாமூர்திர்ருஷி꞉ விராட் ச²ந்த³꞉ மாதங்கீ³ தே³வதா ஹ்ரீம் பீ³ஜம் ஹூம் ஶக்தி꞉ க்லீம் கீலகம் ஸர்வவாஞ்சி²தார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² பாடே² விநியோக³꞉ ॥

ருஷ்யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் த³க்ஷிணாமூர்திர்ருஷயே நம꞉ ஶிரஸி । விராட்ச²ந்த³ஸே நமோ முகே² । மாதங்கீ³தே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருதி³ । ஹ்ரீம் பீ³ஜாய நம꞉ கு³ஹ்யே । ஹூம் ஶக்தயே நம꞉ பாத³யோ꞉ । க்லீம் கீலகாய நமோ நாபௌ⁴ । விநியோக³ய நம꞉ ஸர்வாங்கே³ ॥

கரந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஹ்ரீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ । ஓம் க்லீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ । ஓம் ஹூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ । ஓம் ஹ்ரீம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ । ஓம் க்லீம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ । ஓம் ஹூம் கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ । ஓம் க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா । ஓம் ஹூம் ஶிகா²யை வஷட் । ஓம் ஹ்ரீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । ஓம் க்லீம் கவசாய ஹும் । ஓம் ஹூம் அஸ்த்ராய ப²ட் ।

த்⁴யாநம் ।
ஶ்யாமாம் ஶுப்⁴ராம்ஶுபா⁴லாம் த்ரிகமலநயநாம் ரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்தா²ம்
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³த்ரீம் ஸுரநிகரகராஸேவ்யகஞ்ஜாங்க்⁴ரியுக்³மாம் ।
நீலாம்போ⁴ஜாம்ஶுகாந்திம் நிஶிசரநிகராரண்யதா³வாக்³நிரூபாம்
மாதங்கீ³மாவஹந்தீமபி⁴மதப²லதா³ம் மோதி³நீம் சிந்தயாமி ॥ 7 ॥

நமஸ்தே மாதங்க்³யை ம்ருது³முதி³ததந்வை தநுமதாம்
பரஶ்ரேயோதா³யை கமலசரணத்⁴யாநமநஸாம் ।
ஸதா³ ஸம்ஸேவ்யாயை ஸத³ஸி விபு³தை⁴ர்தி³வ்யதி⁴ஷணை-
-ர்த³யார்த்³ராயை தே³வ்யை து³ரிதத³ளநோத்³த³ண்ட³மநஸே ॥ 8 ॥

பரம் மாதஸ்தே யோ ஜபதி மநுமவ்யக்³ரஹ்ருத³ய꞉
கவித்வம் கல்பாநாம் கலயதி ஸுகல்ப꞉ ப்ரதிபத³ம் ।
அபி ப்ராயோ ரம்யா(அ)ம்ருதமயபதா³ தஸ்ய லலிதா
நடீம் மந்யா வாணீ நடதி ரஸநாயாம் ச ப²லிதா ॥ 9 ॥

தவ த்⁴யாயந்தோ யே வபுரநுஜபந்தி ப்ரவளிதம்
ஸதா³ மந்த்ரம் மாதர்நஹி ப⁴வதி தேஷாம் பரிப⁴வ꞉ ।
கத³ம்பா³நாம் மாலா꞉ ஶிரஸி யுஞ்ஜந்தி ஸத³யே
ப⁴வந்தி ப்ராயஸ்தே யுவதிஜநயூத²ஸ்வவஶகா³꞉ ॥ 10 ॥

ஸரோஜை꞉ ஸாஹஸ்ரை꞉ ஸரஸிஜபத³த்³வந்த்³வமபி யே
ஸஹஸ்ரம் நாமோக்த்வா தத³பி தவ ஙேந்தம் மநுமிதம் ।
ப்ருத²ங்நாம்நா தேநாயுதகலிதமர்சந்தி க²லு தே
ஸதா³ தே³வவ்ராதப்ரணமிதபதா³ம்போ⁴ஜயுக³ளா꞉ ॥ 11 ॥

தவ ப்ரீத்யை மாதர்த³த³தி ப³லிமாதா⁴ய ப³லிநா
ஸமத்ஸ்யம் மாம்ஸம் வா ஸுருசிரஸிதம் ராஜருசிதம் ।
ஸுபுண்யா யே ஸ்வாந்தஸ்தவ சரணமோதை³கரஸிகா
அஹோ பா⁴க்³யம் தேஷாம் த்ரிபு⁴வநமலம் வஶ்யமகி²லம் ॥ 12 ॥

லஸல்லோலஶ்ரோத்ராப⁴ரணகிரணக்ராந்திகலிதம்
[ மிதஸ்மித்யாபந்நப்ரதிபி⁴தமமந்நம் விகரிதம் ]
மிதஸ்மேரஜ்யோத்ஸ்நாப்ரதிப²லிதபா⁴பி⁴ர்விகரிதம் ।
முகா²ம்போ⁴ஜம் மாதஸ்தவ பரிலுட²த்³ப்⁴ரூமது⁴கரம்
ரமா யே த்⁴யாயந்தி த்யஜதி ந ஹி தேஷாம் ஸுப⁴வநம் ॥ 13 ॥

பர꞉ ஶ்ரீமாதங்க்³யா ஜபதி ஹ்ருத³யாக்²ய꞉ ஸுமநஸா-
-மயம் ஸேவ்ய꞉ ஸத்³யோ(அ)பி⁴மதப²லத³ஶ்சாதிலலித꞉ ।
நரா யே ஶ்ருண்வந்தி ஸ்தவமபி பட²ந்தீமமநிஶம்
ந தேஷாம் து³ஷ்ப்ராப்யம் ஜக³தி யத³ளப்⁴யம் தி³விஷதா³ம் ॥ 14 ॥

த⁴நார்தீ² த⁴நமாப்நோதி தா³ரார்தீ² ஸுந்த³ரீம் ப்ரியாம் ।
ஸுதார்தீ² லப⁴தே புத்ரம் ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரகீர்தநாத் ॥ 15 ॥

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் விவிதா⁴ம் விப⁴வப்ரதா³ம் ।
ஜயார்தீ² பட²நாத³ஸ்ய ஜயம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 16 ॥

நஷ்டராஜ்யோ லபே⁴த்³ராஜ்யம் ஸர்வஸம்பத்ஸமாஶ்ரிதம் ।
குபே³ரஸமஸம்பத்தி꞉ ஸ ப⁴வேத்³த்⁴ருத³யம் பட²ன் ॥ 17 ॥

கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந யத்³யதி³ச்ச²தி மாநவ꞉ ।
மாதங்கீ³ஹ்ருத³யஸ்தோத்ரபாடா²த்தத்ஸர்வமாப்நுயாத் ॥ 18 ॥

இதி ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்திஸம்ஹிதாயாம் ஶ்ரீ மாதங்கீ³ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed