Sri Mathangi Hrudayam – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಹೃದಯಂ


ಏಕದಾ ಕೌತುಕಾವಿಷ್ಟಾ ಭೈರವಂ ಭೂತಸೇವಿತಮ್ |
ಭೈರವೀ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾ || ೧ ||

ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯುವಾಚ |
ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಭೂತವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವನ |
ಅಹಂ ತು ವೇತ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಭೂತೋಪಕಾರಮ್ || ೨ ||

ಕೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ಜಪ್ತೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಪಠಿತೇನ ಚ |
ಸರ್ವಥಾ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಭೂತಿಮಿಚ್ಛತಾಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ಪ್ರಾಯೋ ಗೋಪ್ಯಮಪಿ ಪ್ರಿಯೇ |
ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸುಖಸಂಪತ್ಕರಂ ಶುಭಮ್ || ೪ ||

ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿದಾಯಕಮ್ |
ವಿದ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಸುಖಾವಾಪ್ತಿ ಮಂಗಳಪ್ರದಮುತ್ತಮಮ್ || ೫ ||

ಮಾತಂಗ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನಮ್ |
ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಾನಾಂ ಚ ಹ್ಯಸ್ತಿ ಸರ್ವಸುಖಪ್ರದಮ್ || ೬ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀ ಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೃಷಿಃ ವಿರಾಟ್ ಛಂದಃ ಮಾತಂಗೀ ದೇವತಾ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಹೂಂ ಶಕ್ತಿಃ ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ ಸರ್ವವಾಂಛಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೃಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ | ವಿರಾಟ್ಛಂದಸೇ ನಮೋ ಮುಖೇ | ಮಾತಂಗೀದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಿ | ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ | ಹೂಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ | ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮೋ ನಾಭೌ | ವಿನಿಯೋಗಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಹೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಹೂಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ಹೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ | ಓಂ ಹೂಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಶುಭ್ರಾಂಶುಭಾಲಾಂ ತ್ರಿಕಮಲನಯನಾಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಂ
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ಸುರನಿಕರಕರಾಸೇವ್ಯಕಂಜಾಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮಾಮ್ |
ನೀಲಾಂಭೋಜಾಂಶುಕಾಂತಿಂ ನಿಶಿಚರನಿಕರಾರಣ್ಯದಾವಾಗ್ನಿರೂಪಾಂ
ಮಾತಂಗೀಮಾವಹಂತೀಮಭಿಮತಫಲದಾಂ ಮೋದಿನೀಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ || ೭ ||

ನಮಸ್ತೇ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ಮೃದುಮುದಿತತನ್ವೈ ತನುಮತಾಂ
ಪರಶ್ರೇಯೋದಾಯೈ ಕಮಲಚರಣಧ್ಯಾನಮನಸಾಮ್ |
ಸದಾ ಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ಸದಸಿ ವಿಬುಧೈರ್ದಿವ್ಯಧಿಷಣೈ-
-ರ್ದಯಾರ್ದ್ರಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ ದುರಿತದಲನೋದ್ದಂಡಮನಸೇ || ೮ ||

ಪರಂ ಮಾತಸ್ತೇ ಯೋ ಜಪತಿ ಮನುಮವ್ಯಗ್ರಹೃದಯಃ
ಕವಿತ್ವಂ ಕಲ್ಪಾನಾಂ ಕಲಯತಿ ಸುಕಲ್ಪಃ ಪ್ರತಿಪದಮ್ |
ಅಪಿ ಪ್ರಾಯೋ ರಮ್ಯಾಽಮೃತಮಯಪದಾ ತಸ್ಯ ಲಲಿತಾ
ನಟೀಂ ಮನ್ಯಾ ವಾಣೀ ನಟತಿ ರಸನಾಯಾಂ ಚ ಫಲಿತಾ || ೯ ||

ತವ ಧ್ಯಾಯಂತೋ ಯೇ ವಪುರನುಜಪಂತಿ ಪ್ರವಲಿತಂ
ಸದಾ ಮಂತ್ರಂ ಮಾತರ್ನಹಿ ಭವತಿ ತೇಷಾಂ ಪರಿಭವಃ |
ಕದಂಬಾನಾಂ ಮಾಲಾಃ ಶಿರಸಿ ಯುಂಜಂತಿ ಸದಯೇ
ಭವಂತಿ ಪ್ರಾಯಸ್ತೇ ಯುವತಿಜನಯೂಥಸ್ವವಶಗಾಃ || ೧೦ ||

ಸರೋಜೈಃ ಸಾಹಸ್ರೈಃ ಸರಸಿಜಪದದ್ವಂದ್ವಮಪಿ ಯೇ
ಸಹಸ್ರಂ ನಾಮೋಕ್ತ್ವಾ ತದಪಿ ತವ ಙೇಂತಂ ಮನುಮಿತಮ್ |
ಪೃಥಙ್ನಾಮ್ನಾ ತೇನಾಯುತಕಲಿತಮರ್ಚಂತಿ ಖಲು ತೇ
ಸದಾ ದೇವವ್ರಾತಪ್ರಣಮಿತಪದಾಂಭೋಜಯುಗಳಾಃ || ೧೧ ||

ತವ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಮಾತರ್ದದತಿ ಬಲಿಮಾಧಾಯ ಬಲಿನಾ
ಸಮತ್ಸ್ಯಂ ಮಾಂಸಂ ವಾ ಸುರುಚಿರಸಿತಂ ರಾಜರುಚಿತಮ್ |
ಸುಪುಣ್ಯಾ ಯೇ ಸ್ವಾಂತಸ್ತವ ಚರಣಮೋದೈಕರಸಿಕಾ
ಅಹೋ ಭಾಗ್ಯಂ ತೇಷಾಂ ತ್ರಿಭುವನಮಲಂ ವಶ್ಯಮಖಿಲಮ್ || ೧೨ ||

ಲಸಲ್ಲೋಲಶ್ರೋತ್ರಾಭರಣಕಿರಣಕ್ರಾಂತಿಕಲಿತಂ
[ ಮಿತಸ್ಮಿತ್ಯಾಪನ್ನಪ್ರತಿಭಿತಮಮನ್ನಂ ವಿಕರಿತಮ್ ]
ಮಿತಸ್ಮೇರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರತಿಫಲಿತಭಾಭಿರ್ವಿಕರಿತಂ |
ಮುಖಾಂಭೋಜಂ ಮಾತಸ್ತವ ಪರಿಲುಠದ್ಭ್ರೂಮಧುಕರಂ
ರಮಾ ಯೇ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ತ್ಯಜತಿ ನ ಹಿ ತೇಷಾಂ ಸುಭವನಮ್ || ೧೩ ||

ಪರಃ ಶ್ರೀಮಾತಂಗ್ಯಾ ಜಪತಿ ಹೃದಯಾಖ್ಯಃ ಸುಮನಸಾ-
-ಮಯಂ ಸೇವ್ಯಃ ಸದ್ಯೋಽಭಿಮತಫಲದಶ್ಚಾತಿಲಲಿತಃ |
ನರಾ ಯೇ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಸ್ತವಮಪಿ ಪಠಂತೀಮಮನಿಶಂ
ನ ತೇಷಾಂ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಜಗತಿ ಯದಲಭ್ಯಂ ದಿವಿಷದಾಮ್ || ೧೪ ||

ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ದಾರಾರ್ಥೀ ಸುಂದರೀಂ ಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ಸುತಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ || ೧೫ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿವಿಧಾಂ ವಿಭವಪ್ರದಾಮ್ |
ಜಯಾರ್ಥೀ ಪಠನಾದಸ್ಯ ಜಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೧೬ ||

ನಷ್ಟರಾಜ್ಯೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸಮಾಶ್ರಿತಮ್ |
ಕುಬೇರಸಮಸಂಪತ್ತಿಃ ಸ ಭವೇದ್ಧೃದಯಂ ಪಠನ್ || ೧೭ ||

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಯದ್ಯದಿಚ್ಛತಿ ಮಾನವಃ |
ಮಾತಂಗೀಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಾತ್ತತ್ಸರ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed