Sri Mathangi Stotram – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತಶ್ಚರಣಾಂಬುಜೇ ತೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ವಿಸ್ತೃತ ಕೀರ್ತಿಮಾಯುಃ |
ಅನ್ಯೇ ಪರಂ ವಾ ವಿಭವಂ ಮುನೀಂದ್ರಾಃ
ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಿ ಪರೇಣ ಚಾನ್ಯೇ || ೧

ನಮಾಮಿ ದೇವೀಂ ನವಚಂದ್ರಮೌಳೇ-
ರ್ಮಾತಂಗಿನೀ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸಾಂ |
ಆಮ್ನಾಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾರ್ಥಂ
ಪ್ರಬೋಧಯಂತೀಂ ಪ್ರಿಯಮಾದರೇಣ || ೨ ||

ವಿನಮ್ರದೇವಸ್ಥಿರಮೌಳಿರತ್ನೈಃ
ವಿರಾಜಿತಂ ತೇ ಚರಣಾರವಿಂದಂ |
ಅಕೃತ್ರಿಮಾಣಂ ವಚಸಾಂ ವಿಶುಕ್ಲಾಂ
ಪದಾಂ ಪದಂ ಶಿಕ್ಷಿತನೂಪುರಾಭ್ಯಾಮ್ || ೩ ||

ಕೃತಾರ್ಥಯಂತೀಂ ಪದವೀಂ ಪದಾಭ್ಯಾಂ
ಆಸ್ಫಾಲಯಂತೀಂ ಕಲವಲ್ಲಕೀಂ ತಾಂ |
ಮಾತಂಗಿನೀಂ ಸದ್ಧೃದಯಾಂ ಧಿನೋಮಿ
ಲೀಲಾಂಶುಕಾಂ ಶುದ್ಧ ನಿತಂಬಬಿಂಬಾಮ್ || ೪ ||

ತಾಲೀದಳೇನಾರ್ಪಿತಕರ್ಣಭೂಷಾಂ
ಮಾಧ್ವೀಮದೋದ್ಘೂರ್ಣಿತನೇತ್ರಪದ್ಮಾಂ
ಘನಸ್ತನೀಂ ಶಂಭುವಧೂಂ ನಮಾಮಿ
ತಟಿಲ್ಲತಾಕಾಂತಿಮನರ್ಘ್ಯಭೂಷಾಮ್ || ೫ ||

ಚಿರೇಣ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ನವರೋಮರಾಜ್ಯಾ
ಸ್ಮರಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಜಗತಾಮಧೀಶೇ |
ವಲಿತ್ರಯಾಢ್ಯಂ ತಮ ಮಧ್ಯಮಂಬ
ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂ ಶುಶ್ರಿಯಮಾವಹಂತಮ್ || ೬ ||

ಕಾಂತ್ಯಾ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಕಮಲಾಕರಾಣಾಂ
ಕದಂಬಮಾಲಾಂಚಿತಕೇಶಪಾಶಂ |
ಮಾತಂಗಕನ್ಯೇ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ
ಧ್ಯಾಯೇಹಮಾರಕ್ತಕಪೋಲಬಿಂಬಮ್ || ೭ ||

ಬಿಂಬಾಧರಂ ನ್ಯಸ್ತಲಲಾಮರಮ್ಯ-
ಮಾಲೋಲಲೀಲಾಲಕಮಾಯತಾಕ್ಷಂ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತೇ ವದನಂ ಮಹೇಶಿ
ಸ್ತುವೇನ್ವಹಂ ಶಂಕರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ || ೮ ||

ಮಾತಂಗಿನೀಂ ವಾಗಧಿದೇವತಾಂ ತಾಂ
ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ |
ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ನಿತ್ಯಮುಪಾಶ್ರಯಂತಿ
ಪರತ್ರ ಕೈಲಾಸತಲೇ ವಸಂತಿ || ೯ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: