Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯೇಶ್ವರ |
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಬಗಳಾಯಾ ವದಾಧುನಾ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ |
ಶೃಣು ವತ್ಸ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರ್ಯಾ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ || ೨ ||

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಠನಾತ್ಸದ್ಯೋ ವಾದೀ ಮೂಕೋಭವೇತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ |
ರಿಪವಸ್ಸ್ತಂಭನಂ ಯಾನ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಪೀತಾಂಬರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಪೀತಾಂಬರೀ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀಪೀತಾಂಬರೀ ಪ್ರೀತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ಬಗಳಾ ವಿಷ್ಣುವನಿತಾ ವಿಷ್ಣುಶಂಕರಭಾಮಿನೀ |
ಬಹುಳಾ ದೇವಮಾತಾ ಚ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಸೂರಪಿ || ೪ ||

ಮಹಾಮತ್ಸ್ಯಾ ಮಹಾಕೂರ್ಮಾ ಮಹಾವಾರಾಹರೂಪಿಣೀ |
ನಾರಸಿಂಹಪ್ರಿಯಾ ರಮ್ಯಾ ವಾಮನಾ ಪಟುರೂಪಿಣೀ || ೫ ||

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ರಾಮಾ ರಾಮಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ಕೃಷ್ಣಾ ಕಪರ್ದಿನೀ ಕೃತ್ಯಾ ಕಲಹಾ ಚ ವಿಕಾರಿಣೀ || ೬ ||

ಬುದ್ಧಿರೂಪಾ ಬುದ್ಧಭಾರ್ಯಾ ಬೌದ್ಧಪಾಷಂಡಖಂಡಿನೀ |
ಕಲ್ಕಿರೂಪಾ ಕಲಿಹರಾ ಕಲಿದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ || ೭ ||

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಕೋಟಿಕಂದರ್ಪಮೋಹಿನೀ |
ಕೇವಲಾ ಕಠಿನಾ ಕಾಳೀ ಕಲಾ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನೀ || ೮ ||

ಕೇಶವೀ ಕೇಶವಾರಾಧ್ಯಾ ಕಿಶೋರೀ ಕೇಶವಸ್ತುತಾ |
ರುದ್ರರೂಪಾ ರುದ್ರಮೂರ್ತೀ ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರದೇವತಾ || ೯ ||

ನಕ್ಷತ್ರರೂಪಾ ನಕ್ಷತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರೇಶಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ನಕ್ಷತ್ರೇಶಪ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರಪತಿವಂದಿತಾ || ೧೦ ||

ನಾಗಿನೀ ನಾಗಜನನೀ ನಾಗರಾಜಪ್ರವಂದಿತಾ |
ನಾಗೇಶ್ವರೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ನಾಗರೀ ಚ ನಗಾತ್ಮಜಾ || ೧೧ ||

ನಗಾಧಿರಾಜತನಯಾ ನಗರಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ನವೀನಾ ನೀರದಾ ಪೀತಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಸೌಂದರ್ಯಕಾರಿಣೀ || ೧೨ ||

ರಕ್ತಾ ನೀಲಾ ಘನಾ ಶುಭ್ರಾ ಶ್ವೇತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಸುಂದರೀ ಸೌಭಗಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಣಾಭಾ ಸ್ವರ್ಗತಿಪ್ರದಾ || ೧೩ ||

ರಿಪುತ್ರಾಸಕರೀ ರೇಖಾ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ |
ಭಾಮಿನೀ ಚ ತಥಾ ಮಾಯಾ ಸ್ತಂಭಿನೀ ಮೋಹಿನೀ ಶುಭಾ || ೧೪ ||

ರಾಗದ್ವೇಷಕರೀ ರಾತ್ರೀ ರೌರವಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀ |
ಯಕ್ಷಿಣೀ ಸಿದ್ಧನಿವಹಾ ಸಿದ್ಧೇಶಾ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಿಣೀ || ೧೫ ||

ಲಂಕಾಪತಿಧ್ವಂಸಕರೀ ಲಂಕೇಶೀ ರಿಪುವಂದಿತಾ |
ಲಂಕಾನಾಥಕುಲಹರಾ ಮಹಾರಾವಣಹಾರಿಣೀ || ೧೬ ||

ದೇವದಾನವಸಿದ್ಧೌಘಪೂಜಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಪುರಾಣರೂಪಾ ಪರಮಾ ಪರತಂತ್ರವಿನಾಶಿನೀ || ೧೭ ||

ವರದಾ ವರದಾರಾಧ್ಯಾ ವರದಾನಪರಾಯಣಾ |
ವರದೇಶಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ವೀರಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ || ೧೮ ||

ವಸುದಾ ಬಹುದಾ ವಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ವರಾನನಾ |
ಬಲದಾ ಪೀತವಸನಾ ಪೀತಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ || ೧೯ ||

ಪೀತಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಪೀತಹಾರಾ ಪೀತಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || ೨೦ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ |
ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಃ ಕ್ಷಯಂ ಸದ್ಯೋ ಯಾತಿ ನೈವಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೧ ||

ಪ್ರಭಾತಕಾಲೇ ಪ್ರಯತೋ ಮನುಷ್ಯಃ
ಪಠೇತ್ಸುಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಿಚಿಂತ್ಯ ಪೀತಾಮ್ |
ಧ್ರುವಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತವೃದ್ಧಿಃ
ವಿನಾಶಮಾಯಾತಿ ಚ ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಃ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಯಾಮಲೇ ನಾರದವಿಷ್ಣುಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಬಗಳಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

error: Not allowed