Sri Bagalamukhi Hrudayam – ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಹೃದಯಂ


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀಹೃದಯಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಾರದಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀ ದೇವತಾ | ಹ್ಲೀಂ ಬೀಜಮ್ | ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಐಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ನಾರದಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಓಂ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಓಂ ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ |
ಪೀತಾಂಬರಾಂ ಪೀತಮಾಲ್ಯಾಂ ಪೀತಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಪೀತಕಂಜಪದದ್ವಂದ್ವಾಂ ಬಗಳಾಂ ಚಿಂತಯೇಽನಿಶಮ್ ||

ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪಂಚಮುದ್ರಯಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ||

ಪೀತಶಂಖಗದಾಹಸ್ತೇ ಪೀತಚಂದನಚರ್ಚಿತೇ |
ಬಗಳೇ ಮೇ ವರಂ ದೇಹಿ ಶತ್ರುಸಂಘವಿದಾರಿಣೀ ||

ಸಂಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ||

ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಬಗಳಾಮುಖ್ಯೈ ಗದಾಧಾರಿಣ್ಯೈ ಪ್ರೇತಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಇತಿ ಮಂತ್ರಂ ಜಪಿತ್ವಾ ಪುನಃ ಪೂರ್ವವದ್ಧೃದಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಂ ಕೃತ್ವಾ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇತ್ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ |
ಓಂ ಹ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ವಂದೇಽಹಂ ಬಗಳಾಂ ದೇವೀಂ ಪೀತಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಮ್ |
ತೇಜೋರೂಪಮಯೀಂ ದೇವೀಂ ಪೀತತೇಜಸ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ || ೧ ||

ಗದಾಭ್ರಮಣಾಭಿನ್ನಾಭ್ರಾಂ ಭ್ರುಕುಟೀಭೀಷಣಾನನಾಂ |
ಭೀಷಯಂತೀಂ ಭೀಮಶತ್ರೂನ್ ಭಜೇ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಭವ್ಯದಾಮ್ || ೨ ||

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಸಮಾನಾಸ್ಯಾಂ ಪೀತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಂ |
ಪೀತಾಂಬರಪರೀಧಾನಾಂ ಪವಿತ್ರಾಮಾಶ್ರಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಪಾಲಯಂತೀಮನುಪಲಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾವನೀತಲೇ |
ಪೀತಾಚಾರರತಾಂ ಭಕ್ತಾಂ ತಾಂ ಭವಾನೀಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಪೀತಪದ್ಮಪದದ್ವಂದ್ವಾಂ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀಂ |
ಪೀತಾವತಂಸಾಂ ಪರಮಾಂ ವಂದೇ ಪದ್ಮಜವಂದಿತಾಮ್ || ೫ ||

ಲಸಚ್ಚಾರುಸಿಂಜತ್ಸುಮಂಜೀರಪಾದಾಂ
ಚಲತ್ಸ್ವರ್ಣಕರ್ಣಾವತಂಸಾಂಚಿತಾಸ್ಯಾಂ |
ವಲತ್ಪೀತಚಂದ್ರಾನನಾಂ ಚಂದ್ರವಂದ್ಯಾಂ
ಭಜೇ ಪದ್ಮಜಾದೀಡ್ಯಸತ್ಪಾದಪದ್ಮಾಮ್ || ೬ ||

ಸುಪೀತಾಭಯಾಮಾಲಯಾ ಪೂತಮಂತ್ರಂ
ಪರಂ ತೇ ಜಪಂತೋ ಜಯಂ ಸಲ್ಲಭಂತೇ |
ರಣೇ ರಾಗರೋಷಾಪ್ಲುತಾನಾಂ ರಿಪೂಣಾಂ
ವಿವಾದೇ ಬಲಾದ್ವೈರಕೃದ್ಧಾತಮಾತಃ || ೭ ||

ಭರತ್ಪೀತಭಾಸ್ವತ್ಪ್ರಭಾಹಸ್ಕರಾಭಾಂ
ಗದಾಗಂಜಿತಾಮಿತ್ರಗರ್ವಾಂ ಗರಿಷ್ಠಾಮ್ |
ಗರೀಯೋ ಗುಣಾಗಾರ ಗಾತ್ರಾಂ ಗುಣಾಢ್ಯಾಂ
ಗಣೇಶಾದಿಗಮ್ಯಾಂ ಶ್ರಯೇ ನಿರ್ಗುಣಾಢ್ಯಾಮ್ || ೮ ||

ಜನಾ ಯೇ ಜಪಂತ್ಯುಗ್ರಬೀಜಂ ಜಗತ್ಸು
ಪರಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ತೇ ಸ್ಮರಂತಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಭವೇದ್ವಾದಿನಾಂ ವಾಙ್ಮುಖಸ್ತಂಭ ಆದ್ಯೇ
ಜಯೋ ಜಾಯತೇ ಜಲ್ಪತಾಮಾಶು ತೇಷಾಮ್ || ೯ ||

ತವ ಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ಮಪ್ರಜ್ಞಾ-
ವತಾಂ ಪಾದಪದ್ಮಾರ್ಚನೇ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತಾಃ |
ಪ್ರಸನ್ನಾ ನೃಪಾಃ ಪ್ರಾಕೃತಾಃ ಪಂಡಿತಾ ವಾ
ಪುರಾಣಾದಿಗಾಧಾಸುತುಲ್ಯಾ ಭವಂತಿ || ೧೦ ||

ನಮಾಮಸ್ತೇ ಮಾತಃ ಕನಕಕಮನೀಯಾಂಘ್ರಿ ಜಲಜಂ
ಬಲದ್ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಾಂ ಘನತಿಮಿರ ವಿಧ್ವಂಸ ಕರಣಮ್ |
ಭವಾಬ್ಧೌ ಮಗ್ನಾತ್ಮೋತ್ತರಣಕರಣಂ ಸರ್ವಶರಣಂ
ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ಮಾತರ್ಜಗತಿ ಬಗಳೇ ದುಃಖದಮನಮ್ || ೧೧ ||

ಜ್ವಲಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರತ್ನಾಕರಮಣಿವಿಷಕ್ತಾಂಕಭವನಂ
ಸ್ಮರಾಮಸ್ತೇ ಧಾಮ ಸ್ಮರಹರಹರೀಂದ್ರೇಂದು ಪ್ರಮುಖೈಃ |
ಅಹೋರಾತ್ರಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಣಯನವನೀಯಂ ಸುವಿಶದಂ
ಪರಂ ಪೀತಾಕಾರಂ ಪರಿಚಿತಮಣಿದ್ವೀಪವಸನಮ್ || ೧೨ ||

ವದಾಮಸ್ತೇ ಮಾತಃ ಶ್ರುತಿಸುಖಕರಂ ನಾಮ ಲಲಿತಂ
ಲಸನ್ಮಾತ್ರಾವರ್ಣಂ ಜಗತಿ ಬಗಳೇತಿ ಪ್ರಚರಿತಮ್ |
ಚಲಂತಸ್ತಿಷ್ಠಂತೋ ವಯಮುಪವಿಶಂತೋಽಪಿ ಶಯನೇ
ಭಜಾಮೋ ಯಚ್ಛ್ರೇಯೋ ದಿವಿ ದುರವಲಭ್ಯಂ ದಿವಿಷದಾಮ್ || ೧೩ ||

ಪದಾರ್ಚಾಯಾಂ ಪ್ರೀತಿಃ ಪ್ರತಿದಿನಮಪೂರ್ವಾ ಪ್ರಭವತು
ಯಥಾ ತೇ ಪ್ರಾಸನ್ನ್ಯಂ ಪ್ರತಿಫಲಮಪೇಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಣಮತಾಮ್ |
ಅನಲ್ಪಂ ತನ್ಮಾತರ್ಭವತಿ ಭೃತಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವತು ನೋ
ದಿಶಾತಃ ಸದ್ಭಕ್ತಿಂ ಭುವಿ ಭಗವತಾಂ ಭೂರಿ ಭವದಾಮ್ || ೧೪ ||

ಮಮ ಸಕಲರಿಪೂಣಾಂ ವಾಙ್ಮುಖೇ ಸ್ತಂಭಯಾಶು
ಭಗವತಿ ರಿಪುಜಿಹ್ವಾಂ ಕೀಲಯ ಪ್ರಸ್ಥತುಲ್ಯಾಮ್ |
ವ್ಯವಸಿತಖಲಬುದ್ಧಿಂ ನಾಶಯಾಶು ಪ್ರಗಲ್ಭಾಂ
ಮಮ ಕುರು ಬಹುಕಾರ್ಯಂ ಸತ್ಕೃಪೇಽಂಬ ಪ್ರಸೀದ || ೧೫ ||

ವ್ರಜತು ಮಮ ರಿಪೂಣಾಂ ಸದ್ಮನಿ ಪ್ರೇತಸಂಸ್ಥಾ
ಕರಧೃತಗದಯಾ ತಾನ್ ಘಾತಯಿತ್ವಾಶು ರೋಷಾತ್ |
ಸಧನ ವಸನ ಧಾನ್ಯಂ ಸದ್ಮ ತೇಷಾಂ ಪ್ರದಹ್ಯ
ಪುನರಪಿ ಬಗಳಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನಮಾಯಾತು ಶೀಘ್ರಮ್ || ೧೬ ||

ಕರಧೃತರಿಪು ಜಿಹ್ವಾಪೀಡನ ವ್ಯಗ್ರಹಸ್ತಾಂ
ಪುನರಪಿ ಗದಯಾ ತಾಂಸ್ತಾಡಯಂತೀಂ ಸುತಂತ್ರಾಮ್ |
ಪ್ರಣತಸುರಗಣಾನಾಂ ಪಾಲಿಕಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ
ಬಹುಬಲ ಬಗಳಾಂ ತಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ನಮಾಮಃ || ೧೭ ||

ಹೃದಯವಚನಕಾಯೈಃ ಕುರ್ವತಾಂ ಭಕ್ತಿಪುಂಜಂ
ಪ್ರಕಟಿತ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರೀಣತೀಜಲ್ಪತೀತಿ |
ಧನಮಥ ಬಹುಧಾನ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿವೃದ್ಧಿಃ
ಸಕಲಮಪಿ ಕಿಮೇಭ್ಯೋ ದೇಯಮೇವಂ ತ್ವವಶ್ಯಮ್ || ೧೮ ||

ತವ ಚರಣಸರೋಜಂ ಸರ್ವದಾ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ದ್ರುಹಿಣಹರಿಹರಾದ್ಯೈರ್ದೇವಬೃಂದೈಃ ಶರಣ್ಯಮ್ |
ಮೃದುಲಮಪಿ ಶರಣಂ ತೇ ಶರ್ಮದಂ ಸೂರಿಸೇವ್ಯಂ
ವಯಮಿಹ ಕರವಾಮೋ ಮಾತರೇತದ್ವಿಧೇಯಮ್ || ೧೯ ||

ಬಗಳಾಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಃ |
ಪಠೇದ್ಯೋ ಬಗಳಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಪಾಠತೋ ಭವೇತ್ || ೨೦ ||

ಪೀತಾಧ್ಯಾನಪರೋ ಭಕ್ತೋ ಯಃ ಶೃಣೋತ್ಯವಿಕಲ್ಪತಃ |
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷೋ ಭವೇನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಮೃತೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೧ ||

ಆಶ್ವಿನಸ್ಯ ಸಿತೇ ಪಕ್ಷೇ ಮಹಾಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ದಿವಾನಿಶಮ್ |
ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ಪಠತೇ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಬಗಳಾ ಪ್ರೀತಿಮೇತಿ ಸಃ || ೨೨ ||

ದೇವ್ಯಾಲಯೇ ಪಠನ್ ಮರ್ತ್ಯೋ ಬಗಳಾಂ ಧ್ಯಾಯತೀಶ್ವರೀಮ್ |
ಪೀತವಸ್ತ್ರಾವೃತೋ ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ನಶ್ಯಂತಿ ಶತ್ರವಃ || ೨೩ ||

ಪೀತಾಚಾರರತೋ ನಿತ್ಯಂ ಪೀತಭೂಷಾಂ ವಿಚಿಂತಯನ್ |
ಬಗಳಾಯಾಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೨೪ ||

ನ ಕಿಂಚಿದ್ ದುರ್ಲಭಂ ತಸ್ಯ ದೃಶ್ಯತೇ ಜಗತೀತಲೇ |
ಶತ್ರವೋ ಗ್ಲಾನಿಮಾಯಾಂತಿ ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರತಃ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರತಂತ್ರೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಪಟಲೇ ಶ್ರೀಬಗಳಾಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಂ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: