Sri Bagalamukhi Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ – ನಾರದೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ – ಅತಿಜಗತೀಛಂದಃ – ಶ್ರೀ ಬಗಳಾಮುಖೀ ದೇವತಾ – ಲಾಂ ಬೀಜಂ ಇಂ ಶಕ್ತಿಃ – ಲಂ ಕೀಲಕಂ-ಮಮ ದೂರಸ್ಥಾನಾಂ ಸಮೀಪಸ್ಥಾನಾಂ ಗತಿ ಮತಿ ವಾಕ್ತ್ಸಂಭನಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಬಗಳಾಮುಖೀ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಸರ್ವದುಷ್ಟಾನಾಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ವಾಚಂ ಮುಖಂ ಪದಂ ಸ್ತಂಭಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಜಿಹ್ವಾಂ ಕೀಲಯ ಬುದ್ಧಿಂ ವಿನಾಶಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಹ್ರೀಂ ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಬಗಳಾಮುಖೀ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ
ಸರ್ವದುಷ್ಟಾನಾಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷತ್
ವಾಚಂ ಮುಖಂ ಪದಂ ಸ್ತಂಭಯ ಕವಚಾ ಹುಂ
ಜಿಹ್ವಾಂ ಕೀಲಯ ಬುದ್ಧಿಂ ವಿನಾಶಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್
ಹ್ರೀಂ ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |

ಪೀತಾಂಬರಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಂ ಚ ದ್ವಿಭುಜಾಂ ದಹನೋಜ್ವಲಾಂ |
ಶಿಲಾಪರ್ವತಹಸ್ತಾಂ ಚ ರಿಪುಕಂಪಾಂ ಮಹೋತ್ಕಟಾಮ್ || ೧ ||

ಗಂಭೀರಾಂ ಚ ಮದೋನ್ಮತ್ತಾಂ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತಿಸಮಪ್ರಭಾಂ |
ವೈರಿನಿರ್ದಳನಾರ್ಥಾಯ ಸ್ಮರೇತ್ತಾಂ ಬಗಳಾಮುಖೀಮ್ || ೨ ||

ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಂ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಮುದ್ಗರಂ ಪಾಶಂ ವಾಮೇ ಜಿಹ್ವಾಂ ಚ ವಜ್ರಕಮ್ || ೩ ||

ಪೀತಾಂಬರಧರಾಂ ಸಾಂದ್ರಾಂ ದೃಢಪೀನಯೋಧರಾಂ |
ವೈರಿವಾಕ್ತ್ಸಂಭಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಬಗಳಾಮುಖೀಮ್ || ೪ ||

ಹೇಮಕುಂಡಲಭೂಷಾಂಗೀಂ ಶೀತಚಂದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರೀಂ |
ಪೀತಭೂಷಣಭೂಷಾಢ್ಯಾಂ ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನೇಸ್ಥಿತಾಮ್ || ೫ ||

ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಣೀಮಂಬಾಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀಂ |
ಸರ್ವಶೃಂಗಾರವೇಷಾಢ್ಯಾಂ ಭಜೇತ್ತಾಂ ಬಗಳಾಮುಖೀಮ್ || ೬ ||

ಮಧ್ಯೇ ಸುಧಾಬ್ಧಿಮಣಿಮಂಟಪ ರತ್ನ ವೇದ್ಯಾಂ
ಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿಗತಾಂ ಪರಿಪೀತವರ್ಣಾಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಾಭರಣಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಂಗೀಂ
ದೇವೀಂ ನಮಾಮಿ ಧೃತ ಮುದ್ಗರವೈರಿ ಜಿಹ್ವಾಮ್ || ೭ ||

ಚಲತ್ಕನಕಕುಂಡಲೋಲ್ಲಸಿತಚಾರುಗಂಡಸ್ಥಲಾಂ
ಲಸತ್ಕನಕಚಂಪಕ ದ್ಯುತಿಮದರ್ಧೇಂದು ಬಿಂಬಾಂಚಿತಾಮ್ |
ಸದಾಹಿತವಿಪಕ್ಷಕಾಂ ದಳಿತವೈರಿ ಜಿಹ್ವಾಂಚಲಾಂ
ನಮಾಮಿ ಬಗಳಾಮುಖೀಂ ಧೀಮತಾಂ ವಾಙ್ಮನಸ್ಸ್ತಂಭಿನೀಮ್ || ೮ ||

ಪೀಯೂಷೋ ದಧಿಮಧ್ಯಚಾರು ವಿಲಸದ್ರತ್ನೋಜ್ವಲೇ ಮಂಟಪೇ
ಯಾಸಿಂಹಾಸನ ಮೌಳಿಪಾತಿತರಿಪು ಪ್ರೇತಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೀಮ್ |
ಸ್ವರ್ಣಾಭಾಂ ಕರಪೀಡಿತಾರಿರಶನಾಂ ಭ್ರಾಮ್ಯದ್ಗದಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ಯಾಂತಿ ವಿಲಯಂ ಸದ್ಯೋಹಿ ಸರ್ವಾಪದಃ || ೯ ||

ದೇವಿ ತ್ವಚ್ಚರಣಾಂಬುಜಾರ್ಚನಕೃತೇ ಯಃ ಪೀತಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ
ಮುದ್ರಾಂ ವಾಮಕರೇ ನಿಧಾಯ ಚ ಪುನರ್ಮಂತ್ರೀ ಮನೋಜ್ಞಾಕ್ಷರೀಂ |
ಪೀಠಧ್ಯಾನಪರೋಪಿ ಕುಂಭಕವಶಾದ್ಬೀಜಂ ಸ್ಮರೇತ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಂ
ತಸ್ಯಾ ಮಿತ್ರಚಯಸ್ಯ ಸಂಸದಿ ಮುಖ ಸ್ತಂಭೋ ಭವೇತ್ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ || ೧೦ ||

(ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಬಗಳಾಮುಖಿ ಸರ್ವದುಷ್ಟಾನಾಂ ವಾಚಂ ಮುಖಂ ಪದಂ ಸ್ತಂಭಯ ಜಿಹ್ವಾಂ ಕೀಲಯ ಬುದ್ಧಿಂ ವಿನಾಶಯ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ)

ಮಂತ್ರಸ್ತಾವದಯಂ ವಿಪಕ್ಷದಳನೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಚ ತೇ
ಯಂತ್ರಂವಾದಿನಿ ಯಂತ್ರಿಣಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಜೈತ್ರಂ ಸ ಚಿತ್ರಂ ಚ ತತ್ |
ಶ್ರೀಮಾತರ್ಬಗಳೇತಿ ನಾಮ ಲಲಿತಂ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಜಂತೋರ್ಮುಖೇ
ತನ್ನಾಮಸ್ಮರಣೇನ ವಾಗ್ಭವಮುಖ ಸ್ತಂಭೋಭವೇತ್ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ || ೧೧ ||

ದುಷ್ಟಸ್ತಂಭನಮುಗ್ರವಿಘ್ನಶಮನಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಿದ್ರಾವಣಂ
ಭೂಭೃತ್ತ್ಸಂಭನಕಾರಣಂ ಮೃಗದೃಶಾಂ ಚೇತಸ್ಸಮಾಕರ್ಷಣಂ |
ಸೌಭಾಗ್ಯೈಕನಿಕೇತನಂ ಮಮ ದೃಶಾಂ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣೇಕ್ಷಣೇ
ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾರಣಮಾವಿರಸ್ತು ಪುರತೋ ಮಾತಸ್ತ್ವದೀಯಂ ವಪುಃ || ೧೨ ||

ಸಂಖ್ಯಾಗ್ರೇ ಚೋರದಂಡ ಪ್ರಹರಣಸಮಯೇ ಬಂಧನೇ ವೈರಿಮಧ್ಯೇ
ವಿದ್ಯಾವಾದೇ ವಿವಾದೇ ಪ್ರಕಟಿತನೃಪತೌ ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ನಿಶಾಯಾಂ |
ವಶ್ಯೇ ಚ ಸ್ತಂಭನೇ ವಾ ರಿಪುವಧಸಮಯೇ ಪ್ರಾಣಬಾಧೇ ರಣೇ ವಾ
ಗಚ್ಛಂತೀಷ್ಟಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ತವ ಪಠನಮಿದಂ ಕಾರಯೇದಾಶು ಧೀರಃ || ೧೩ ||

ಮಾತರ್ಭಂಜಯ ಮದ್ವಿಪಕ್ಷವದನಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ಚ ಸಂಕೀಲಯ
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಮುದ್ರಯ ಮುದ್ರಯಾಶುಧಿಷಣಾಮಂಘ್ರ್ಯೋರ್ಗತಿಂ ಸ್ತಂಭಯ |
ಶತ್ರೂನ್ ಚೂರ್ಣಯ ಚೂರ್ಣಯಾಶು ಗದಯಾ ಗೌರಾಂಗಿ ಪೀತಾಂಬರೇ
ವಿಘ್ನೌಘಂ ಬಗಳೇ ಹರ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕೌಮಾರಿ ವಾಮೇಕ್ಷಣೇ || ೧೪ ||

ಮಾತರ್ಭೈರವಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ವಿಜಯೇ ವಾರಾಹಿ ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯೇ
ಶ್ರೀನಿತ್ಯೇ ಬಗಳೇ ಮಹೇಶಿ ಸಮಯೇ ರಾಮೇ ಸುರಾಮೇ ರಮೇ |
ಮಾತಂಗಿ ತ್ರಿಪುರೇ ಪರಾತ್ಪರತರೇ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಪ್ರದೇ
ವಂದೇಹಂ ಶರಣಾಗತೋಸ್ಮಿಕೃಪಯಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೧೫ ||

ತ್ವಂ ವಿದ್ಯಾ ಪರಮಾ ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀ ವ್ಯೋಷಾನನಂ ಛೇದಿನೀ
ಯೋಷಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ಚ ಸುಮಹಾಬಂಧೈಕಸಂಭೇದಿನೀ |
ದುಷ್ಟೋಚ್ಚಾಟನಕಾರಿಣೀ ರಿಪುಮನಸ್ಸಂದೋಹಸಂದಾಯಿನೀ
ಜಿಹ್ವಾಕೀಲನಭೈರವೀ ವಿಜಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸಾರಾಯಣೀ || ೧೬ ||

ಯಃ ಕೃತಂ ಜಪಸಂಖ್ಯಾನಾಂ ಚಿಂತಿತಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಶತ್ರೂಣಾಂ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾಯ ಗೃಹಾಣ ಮದನುಗ್ರಹಾತ್ || ೧೭ ||

ವೈಡೂರ್ಯಹಾರಪರಿಶೋಭಿತಹೇಮಮಾಲಾಂ
ಮಧ್ಯೇತಿಪೀನ ಕುಚಯೋರ್ಧೃತಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ |
ವ್ಯಾಘ್ರಾಧಿರೂಢ ಪರಿಪೂರಿತ ರತ್ನಶೋಭಾಂ
ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಬಗಳಾಂ ರಿಪುವಕ್ತ್ರ ಕೀಲಾಮ್ || ೧೮ ||

ಏಕಾಗ್ರ ಮಾನಸೋ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ತೋಷ್ಯತ್ಯಂಬಾಂ ಸುಶೋಭನಾಂ |
ರಜನ್ಯಾ ರಚಿತಾಂ ಮಾಲಾಂ ಕರೇ ಧೃತ್ವಾ ಜಪೇಚ್ಛುಚಿಃ || ೧೯ ||

ವಾಮೇ ಪಾಣೌ ತು ಪಾಶಂ ಚ ತಸ್ಯಾಧಸ್ತಾದ್ಧೃಢಂ ಶುಭಂ |
ದಕ್ಷೇ ಕರೇಽಕ್ಷಸೂತ್ರಂ ಚ ಅಧಃಪದ್ಮಂ ಚ ಧಾರಿಣೀಂ || ೨೦ ||

ಚಾಮುಂಡೇ ಚಂಡಿಕೋಷ್ಟ್ರೇ ಹುತವಹದಯಿತೇ ಶ್ಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀಭುಜಂಗೀ
ದುರ್ಗೇ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾದ್ಯೇ ಮುರರಿಪುಭಗಿನೀ ಭಾರ್ಗವೀವಾಮನೇತ್ರೇ |
ನಾನಾರೂಪಪ್ರಭೇದೇ ಸ್ಥಿತಿಲಯಜನನಂ ಪಾಲಯದ್ಭರ್ಗಹೃದ್ಯೇ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯೇ ವಿಶ್ವಜೈತ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಃ ಬಗಳೇ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯೇ ತ್ವಮೇಕಾ || ೨೧ ||

ಚಕ್ರಂ ಖಡ್ಗಂ ಮುಸಲಮಭಯಂ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಶ್ಚ ದೋರ್ಭಿಃ
ಶಂಖಂ ಖೇಟಂ ಹಲಮಪಿ ಚ ಗದಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ವಾಮದೋರ್ಭಿಃ |
ಸಿಂಹಾರೂಢಾಮಯುಗನಯನಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಕಂಜವಕ್ತ್ರಾಂ
ವಂದೇ ದೇವೀಂ ಸಕಲವರದಾಂ ಪಂಚಮೀಂ ಮಾತೃಮಧ್ಯಾಮ್ || ೨೨ ||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಾಯುತಯುತೈಶ್ಚತುರಷ್ಟಹಸ್ತೈ-
ರಷ್ಟೋತ್ತರೈಶ್ಶತಕರೈಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತೈಃ |
ಸರ್ವಾಯುಧೈರಯುತ ಬಾಹುಭಿರನ್ವಿತಾಂ ತಾಂ
ದೇವೀಂ ಭಜಾಮಿ ಬಗಳಾಂ ರಸನಾಗ್ರಹಸ್ತಾಮ್ || ೨೩ ||

ಸರ್ವತಶ್ಶುಭಕರಾಂ ದ್ವಿಭುಜಾಂ ತಾಂ
ಕಂಬುಹೇಮ ನವಕುಂಡಲ ಕರ್ಣಾಂ |
ಶತ್ರುನಿರ್ದಳನಕಾರಣಕೋಪಾಂ
ಚಿಂತಯಾಮಿ ಬಗಳಾಂ ಹೃದಯಾಬ್ಜೇ || ೨೪ ||

ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಮಾದಾಯ ಕರೇಣ ದೇವೀಂ
ವಾಮೇನ ಶತ್ರೂನ್ ಪರಿಪೀಡಯಂತೀಂ |
ಗದಾಭಿಘಾತೇನ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇನ
ಪೀತಾಂಬರಾಢ್ಯಾಂ ದ್ವಿಭುಜಾಂ ನಮಾಮಿ || ೨೫ ||

ವಂದೇ ವಾರಿಜಲೋಚನಾಂ ವಸುಕರಾಂ ಪೀತಾಂಬರಾಡಂಬರಾಂ
ಪೀತಾಂಭೋರುಹಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಪೀತಾಂಗರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ |
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಂ ಮಹಾಕವಿಜಯೀಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಮ್ಮೋಹನೀಂ
ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿ ನಿಭಾಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಗಳಾಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿವಾಕ್ತ್ಸಂಭಿನೀಂ || ೨೬ ||

ದುಃಖೇನ ವಾ ಯದಿ ಸುಖೇನ ಚ ವಾ ತ್ವದೀಯಂ
ಸ್ತುತ್ವಾಽಥ ನಾಮಬಗಳೇ ಸಮುಪೈತಿ ವಶ್ಯಂ |
ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಶತ್ರುಮಬಲಂ ವಿಜಯಂ ತ್ವದಂಘ್ರಿ
ಪದ್ಮಾರ್ಚಕಸ್ಯ ಭವತೀತಿ ಕಿಮತ್ರ ಚಿತ್ರಮ್ || ೨೭ ||

ವಿಮೋಹಿತಜಗತ್ತ್ರಯಾಂ ವಶಗತಾವನವಲ್ಲಭಾಂ
ಭಜಾಮಿ ಬಗಳಾಮುಖೀಂ ಭವಸುಖೈಕಸಂಧಾಯಿನೀಂ |
ಗೇಹಂ ನಾತತಿ ಗರ್ವಿತಃ ಪ್ರಣಮತಿ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗಮೋ ಮೋಕ್ಷತಿ
ದ್ವೇಷೀ ಮಿತ್ರತಿ ಪಾಪಕೃತ್ಸುಕೃತತಿ ಕ್ಷ್ಮಾವಲ್ಲಭೋಧಾವತಿ || ೨೮ ||

ಮೃತ್ಯುರ್ವೈಧೃತಿದೂಷಣಂ ಸುಗುಣತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಸಂಸೇವನಾತ್
ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಭವಭೀತಿಭಂಜನಕರೀಂ ಗೌರೀಂ ಗಿರೀಶಪ್ರಿಯಾಂ |
ನಿತ್ಯಂ ಯಸ್ತು ಮನೋಹರಂ ಸ್ತವಮಿದಂ ದಿವ್ಯಂ ಪಠೇತ್ಸಾದರಂ
ಧೃತ್ವಾ ಯನ್ತ್ರಮಿದಂ ತಥೈವ ಸಮರೇ ಬಾಹ್ವೋಃ ಕರೇ ವಾ ಗಳೇ || ೨೯ ||

ರಾಜಾನೋ ವರಯೋಷಿತೋಥಕರಿಣಸ್ಸರ್ವಾಮೃಗೇಂದ್ರಾ ವಶಾಃ
ಸ್ತೋತ್ರೈರ್ಯಾಂತಿ ವಿಮೋಹಿತಾ ರಿಪುಗಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಥಿರಾ ಸಿದ್ಧಯಃ |
ನಿರ್ನಿದ್ರೇ ಬಗಳೇ ಸಮುದ್ರನಿಲಯೇ ರೌದ್ರ್ಯಾದಿ ವಾಙ್ಮುದ್ರಿಕೇ
ಭದ್ರೇ ರುದ್ರಮನೋಹರೇ ತ್ರಿಭುವನತ್ರಾಣೇ ದರಿದ್ರಾಪಹೇ || ೩೦ ||

ಸದ್ರತ್ನಾಕರ ಭೂಮಿಗೋಜ್ವಲ ಕರೀ ನಿಸ್ತಂದ್ರಿ ಚಾಂದ್ರಾನನೇ
ನೀಹಾರಾದ್ರಿಸುತೇ ನಿಸರ್ಗಸರಳೇ ವಿದ್ಯೇ ಸುರಾದ್ಯೇ ನಮಃ |
ದೇವೀ ತಸ್ಯ ನಿರಾಮಯಾತ್ಮಜಮುಖಾನ್ಯಾಯೂಂಷಿ ದದ್ಯಾದಿದಂ
ಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಜಪನ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಭರಿತಾಸ್ತೇಭ್ಯಸ್ಸ್ತವಂ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೩೧ ||

ನೂನಂ ಶ್ರೇಯೋ ವಶ್ಯಮಾರೋಗ್ಯತಾಂ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಸರ್ವಂ ಭೂತಲೇ ಸಾಧಕಸ್ತು |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠನ್ವೈ ವಿದ್ಯಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ವಂಶವೃದ್ಧಿಂ ಚ ವಿನ್ದೇತ್ || ೩೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಳೇ ಶ್ರೀಬಗಳಾಮುಖೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed