Sri Bagalamukhi Stotram 2 – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² ஸ்தோத்ரம் 2


அஸ்ய ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ²மஹாமந்த்ரஸ்ய – நாரதோ³ ப⁴க³வான் ருஷி꞉ – அதிஜக³தீச²ந்த³꞉ – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² தே³வதா – லாம் பீ³ஜம் இம் ஶக்தி꞉ – லம் கீலகம்-மம தூ³ரஸ்தா²னாம் ஸமீபஸ்தா²னாம் க³தி மதி வாக்த்ஸம்ப⁴னார்தே² ஜபே வினியோக³꞉

ஓம் ஹ்ரீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉
ப³க³ளாமுகீ² தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉
ஸர்வது³ஷ்டானாம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉
வாசம் முக²ம் பத³ம் ஸ்தம்ப⁴ய அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉
ஜிஹ்வாம் கீலய பு³த்³தி⁴ம் வினாஶய கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉
ஹ்ரீம் ஓம் ஸ்வாஹா கரதலகரப்ருஷ்டாப்⁴யாம் நம꞉

ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉
ப³க³ளாமுகீ² ஶிரஸே ஸ்வாஹா
ஸர்வது³ஷ்டானாம் ஶிகா²யை வஷத்
வாசம் முக²ம் பத³ம் ஸ்தம்ப⁴ய கவசா ஹும்
ஜிஹ்வாம் கீலய பு³த்³தி⁴ம் வினாஶய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்
ஹ்ரீம் ஓம் ஸ்வாஹா அஸ்த்ராய ப²ட்
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ |

த்⁴யானம் |

பீதாம்ப³ராம் த்ரிணேத்ராம் ச த்³விபு⁴ஜாம் த³ஹனோஜ்வலாம் |
ஶிலாபர்வதஹஸ்தாம் ச ரிபுகம்பாம் மஹோத்கடாம் || 1 ||

க³ம்பீ⁴ராம் ச மதோ³ன்மத்தாம் ஸ்வர்ணகாந்திஸமப்ரபா⁴ம் |
வைரினிர்த³ளனார்தா²ய ஸ்மரேத்தாம் ப³க³ளாமுகீ²ம் || 2 ||

சதுர்பு⁴ஜாம் த்ரிணயனாம் கமலாஸனஸம்ஸ்தி²தாம் |
த³க்ஷிணே முத்³க³ரம் பாஶம் வாமே ஜிஹ்வாம் ச வஜ்ரகம் || 3 ||

பீதாம்ப³ரத⁴ராம் ஸாந்த்³ராம் த்³ருட⁴பீனயோத⁴ராம் |
வைரிவாக்த்ஸம்பி⁴னீம் தே³வீம் ஸ்மராமி ப³க³ளாமுகீ²ம் || 4 ||

ஹேமகுண்ட³லபூ⁴ஷாங்கீ³ம் ஶீதசந்த்³ரார்த⁴ஶேக²ரீம் |
பீதபூ⁴ஷணபூ⁴ஷாட்⁴யாம் ஸ்வர்ணஸிம்ஹாஸனேஸ்தி²தாம் || 5 ||

த்ரிஶூலதா⁴ரிணீமம்பா³ம் ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யினீம் |
ஸர்வஶ்ருங்கா³ரவேஷாட்⁴யாம் ப⁴ஜேத்தாம் ப³க³ளாமுகீ²ம் || 6 ||

மத்⁴யே ஸுதா⁴ப்³தி⁴மணிமண்டப ரத்ன வேத்³யாம்
ஸிம்ஹாஸனோபரிக³தாம் பரிபீதவர்ணாம் |
பீதாம்ப³ராப⁴ரணமால்யவிபூ⁴ஷிதாங்கீ³ம்
தே³வீம் நமாமி த்⁴ருத முத்³க³ரவைரி ஜிஹ்வாம் || 7 ||

சலத்கனககுண்ட³லோல்லஸிதசாருக³ண்ட³ஸ்த²லாம்
லஸத்கனகசம்பக த்³யுதிமத³ர்தே⁴ந்து³ பி³ம்பா³ஞ்சிதாம் |
ஸதா³ஹிதவிபக்ஷகாம் த³ளிதவைரி ஜிஹ்வாஞ்சலாம்
நமாமி ப³க³ளாமுகீ²ம் தீ⁴மதாம் வாங்மனஸ்ஸ்தம்பி⁴னீம் || 8 ||

பீயூஷோ த³தி⁴மத்⁴யசாரு விலஸத்³ரத்னோஜ்வலே மண்டபே
யாஸிம்ஹாஸன மௌளிபாதிதரிபு ப்ரேதாஸனாத்⁴யாஸினீம் |
ஸ்வர்ணாபா⁴ம் கரபீடி³தாரிரஶனாம் ப்⁴ராம்யத்³க³தா³ம் பி³ப்⁴ரதீம்
யஸ்த்வாம் பஶ்யதி தஸ்ய யாந்தி விலயம் ஸத்³யோஹி ஸர்வாபத³꞉ || 9 ||

தே³வி த்வச்சரணாம்பு³ஜார்சனக்ருதே ய꞉ பீதபுஷ்பாஞ்ஜலிம்
முத்³ராம் வாமகரே நிதா⁴ய ச புனர்மந்த்ரீ மனோஜ்ஞாக்ஷரீம் |
பீட²த்⁴யானபரோபி கும்ப⁴கவஶாத்³பீ³ஜம் ஸ்மரேத்ப்ரார்தி²தம்
தஸ்யா மித்ரசயஸ்ய ஸம்ஸதி³ முக² ஸ்தம்போ⁴ ப⁴வேத்தத்க்ஷணாத் || 10 ||

(ஓம் ஹ்ரீம் ப³க³ளாமுகி² ஸர்வது³ஷ்டானாம் வாசம் முக²ம் பத³ம் ஸ்தம்ப⁴ய ஜிஹ்வாம் கீலய பு³த்³தி⁴ம் வினாஶய ஹ்ரீம் ஓம் ஸ்வாஹா)

மந்த்ரஸ்தாவத³யம் விபக்ஷத³ளனே ஸ்தோத்ரம் பவித்ரம் ச தே
யந்த்ரம்வாதி³னி யந்த்ரிணம் த்ரிஜக³தாம் ஜைத்ரம் ஸ சித்ரம் ச தத் |
ஶ்ரீமாதர்ப³க³ளேதி நாம லலிதம் யஸ்யாஸ்தி ஜந்தோர்முகே²
தன்னாமஸ்மரணேன வாக்³ப⁴வமுக² ஸ்தம்போ⁴ப⁴வேத்தத்க்ஷணாத் || 11 ||

து³ஷ்டஸ்தம்ப⁴னமுக்³ரவிக்⁴னஶமனம் தா³ரித்³ர்யவித்³ராவணம்
பூ⁴ப்⁴ருத்த்ஸம்ப⁴னகாரணம் ம்ருக³த்³ருஶாம் சேதஸ்ஸமாகர்ஷணம் |
ஸௌபா⁴க்³யைகனிகேதனம் மம த்³ருஶாம் காருண்யபூர்ணேக்ஷணே
ம்ருத்யோர்மாரணமாவிரஸ்து புரதோ மாதஸ்த்வதீ³யம் வபு꞉ || 12 ||

ஸங்க்²யாக்³ரே சோரத³ண்ட³ ப்ரஹரணஸமயே ப³ந்த⁴னே வைரிமத்⁴யே
வித்³யாவாதே³ விவாதே³ ப்ரகடிதன்ருபதௌ யுத்³த⁴காலே நிஶாயாம் |
வஶ்யே ச ஸ்தம்ப⁴னே வா ரிபுவத⁴ஸமயே ப்ராணபா³தே⁴ ரணே வா
க³ச்ச²ந்தீஷ்டம் த்ரிகாலம் தவ பட²னமித³ம் காரயேதா³ஶு தீ⁴ர꞉ || 13 ||

மாதர்ப⁴ஞ்ஜய மத்³விபக்ஷவத³னம் ஜிஹ்வாம் ச ஸங்கீலய
ப்³ராஹ்மீம் முத்³ரய முத்³ரயாஶுதி⁴ஷணாமங்க்⁴ர்யோர்க³திம் ஸ்தம்ப⁴ய |
ஶத்ரூன் சூர்ணய சூர்ணயாஶு க³த³யா கௌ³ராங்கி³ பீதாம்ப³ரே
விக்⁴னௌக⁴ம் ப³க³ளே ஹர ப்ரதிதி³னம் கௌமாரி வாமேக்ஷணே || 14 ||

மாதர்பை⁴ரவி ப⁴த்³ரகாளி விஜயே வாராஹி விஶ்வாஶ்ரயே
ஶ்ரீனித்யே ப³க³ளே மஹேஶி ஸமயே ராமே ஸுராமே ரமே |
மாதங்கி³ த்ரிபுரே பராத்பரதரே ஸ்வர்கா³பவர்க³ப்ரதே³
வந்தே³ஹம் ஶரணாக³தோஸ்மிக்ருபயா விஶ்வேஶ்வரீ த்ராஹி மாம் || 15 ||

த்வம் வித்³யா பரமா த்ரிலோகஜனநீ வ்யோஷானநம் சே²தி³னீ
யோஷாகர்ஷணகாரிணீ ச ஸுமஹாப³ந்தை⁴கஸம்பே⁴தி³னீ |
து³ஷ்டோச்சாடனகாரிணீ ரிபுமனஸ்ஸந்தோ³ஹஸந்தா³யினீ
ஜிஹ்வாகீலனபை⁴ரவீ விஜயதே ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரஸாராயணீ || 16 ||

ய꞉ க்ருதம் ஜபஸங்க்²யானாம் சிந்திதம் பரமேஶ்வரீ |
ஶத்ரூணாம் பு³த்³தி⁴னாஶாய க்³ருஹாண மத³னுக்³ரஹாத் || 17 ||

வைடூ³ர்யஹாரபரிஶோபி⁴தஹேமமாலாம்
மத்⁴யேதிபீன குசயோர்த்⁴ருதபீதவஸ்த்ராம் |
வ்யாக்⁴ராதி⁴ரூட⁴ பரிபூரித ரத்னஶோபா⁴ம்
நித்யம் ஸ்மராமி ப³க³ளாம் ரிபுவக்த்ர கீலாம் || 18 ||

ஏகாக்³ர மானஸோ பூ⁴த்வா ஸ்தோஷ்யத்யம்பா³ம் ஸுஶோப⁴னாம் |
ரஜன்யா ரசிதாம் மாலாம் கரே த்⁴ருத்வா ஜபேச்சு²சி꞉ || 19 ||

வாமே பாணௌ து பாஶம் ச தஸ்யாத⁴ஸ்தாத்³த்⁴ருட⁴ம் ஶுப⁴ம் |
த³க்ஷே கரே(அ)க்ஷஸூத்ரம் ச அத⁴꞉பத்³மம் ச தா⁴ரிணீம் || 20 ||

சாமுண்டே³ சண்டி³கோஷ்ட்ரே ஹுதவஹத³யிதே ஶ்யாமலே ஶ்ரீபு⁴ஜங்கீ³
து³ர்கே³ ப்ரத்யங்கி³ராத்³யே முரரிபுப⁴கி³னீ பா⁴ர்க³வீவாமனேத்ரே |
நானாரூபப்ரபே⁴தே³ ஸ்தி²திலயஜனநம் பாலயத்³ப⁴ர்க³ஹ்ருத்³யே
விஶ்வாத்³யே விஶ்வஜைத்ரீ த்ரிபுர꞉ ப³க³ளே விஶ்வவந்த்³யே த்வமேகா || 21 ||

சக்ரம் க²ட்³க³ம் முஸலமப⁴யம் த³க்ஷிணாபி⁴ஶ்ச தோ³ர்பி⁴꞉
ஶங்க²ம் கே²டம் ஹலமபி ச க³தா³ம் பி³ப்⁴ரதீம் வாமதோ³ர்பி⁴꞉ |
ஸிம்ஹாரூடா⁴மயுக³னயனாம் ஶ்யாமலாம் கஞ்ஜவக்த்ராம்
வந்தே³ தே³வீம் ஸகலவரதா³ம் பஞ்சமீம் மாத்ருமத்⁴யாம் || 22 ||

த்³வாத்ரிம்ஶதா³யுதயுதைஶ்சதுரஷ்டஹஸ்தை-
ரஷ்டோத்தரைஶ்ஶதகரைஶ்ச ஸஹஸ்ரஹஸ்தை꞉ |
ஸர்வாயுதை⁴ரயுத பா³ஹுபி⁴ரன்விதாம் தாம்
தே³வீம் ப⁴ஜாமி ப³க³ளாம் ரஸனாக்³ரஹஸ்தாம் || 23 ||

ஸர்வதஶ்ஶுப⁴கராம் த்³விபு⁴ஜாம் தாம்
கம்பு³ஹேம நவகுண்ட³ல கர்ணாம் |
ஶத்ருனிர்த³ளனகாரணகோபாம்
சிந்தயாமி ப³க³ளாம் ஹ்ருத³யாப்³ஜே || 24 ||

ஜிஹ்வாக்³ரமாதா³ய கரேண தே³வீம்
வாமேன ஶத்ரூன் பரிபீட³யந்தீம் |
க³தா³பி⁴கா⁴தேன ச த³க்ஷிணேன
பீதாம்ப³ராட்⁴யாம் த்³விபு⁴ஜாம் நமாமி || 25 ||

வந்தே³ வாரிஜலோசனாம் வஸுகராம் பீதாம்ப³ராட³ம்ப³ராம்
பீதாம்போ⁴ருஹஸம்ஸ்தி²தாம் த்ரினயனாம் பீதாங்க³ராகோ³ஜ்ஜ்வலாம் |
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயீம் மஹாகவிஜயீம் த்ரைலோக்யஸம்மோஹனீம்
வித்³யுத்கோடி நிபா⁴ம் ப்ரஸன்ன ப³க³ளாம் ப்ரத்யர்தி²வாக்த்ஸம்பி⁴னீம் || 26 ||

து³꞉கே²ன வா யதி³ ஸுகே²ன ச வா த்வதீ³யம்
ஸ்துத்வா(அ)த² நாமப³க³ளே ஸமுபைதி வஶ்யம் |
நிஶ்சித்ய ஶத்ருமப³லம் விஜயம் த்வத³ங்க்⁴ரி
பத்³மார்சகஸ்ய ப⁴வதீதி கிமத்ர சித்ரம் || 27 ||

விமோஹிதஜக³த்த்ரயாம் வஶக³தாவனவல்லபா⁴ம்
ப⁴ஜாமி ப³க³ளாமுகீ²ம் ப⁴வஸுகை²கஸந்தா⁴யினீம் |
கே³ஹம் நாததி க³ர்வித꞉ ப்ரணமதி ஸ்த்ரீஸங்க³மோ மோக்ஷதி
த்³வேஷீ மித்ரதி பாபக்ருத்ஸுக்ருததி க்ஷ்மாவல்லபோ⁴தா⁴வதி || 28 ||

ம்ருத்யுர்வைத்⁴ருதிதூ³ஷணம் ஸுகு³ணதி த்வத்பாத³ஸம்ஸேவனாத்
த்வாம் வந்தே³ ப⁴வபீ⁴திப⁴ஞ்ஜனகரீம் கௌ³ரீம் கி³ரீஶப்ரியாம் |
நித்யம் யஸ்து மனோஹரம் ஸ்தவமித³ம் தி³வ்யம் படே²த்ஸாத³ரம்
த்⁴ருத்வா யந்த்ரமித³ம் ததை²வ ஸமரே பா³ஹ்வோ꞉ கரே வா க³ளே || 29 ||

ராஜானோ வரயோஷிதோத²கரிணஸ்ஸர்வாம்ருகே³ந்த்³ரா வஶா꞉
ஸ்தோத்ரைர்யாந்தி விமோஹிதா ரிபுக³ணா லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்தி²ரா ஸித்³த⁴ய꞉ |
நிர்னித்³ரே ப³க³ளே ஸமுத்³ரனிலயே ரௌத்³ர்யாதி³ வாங்முத்³ரிகே
ப⁴த்³ரே ருத்³ரமனோஹரே த்ரிபு⁴வனத்ராணே த³ரித்³ராபஹே || 30 ||

ஸத்³ரத்னாகர பூ⁴மிகோ³ஜ்வல கரீ நிஸ்தந்த்³ரி சாந்த்³ரானநே
நீஹாராத்³ரிஸுதே நிஸர்க³ஸரளே வித்³யே ஸுராத்³யே நம꞉ |
தே³வீ தஸ்ய நிராமயாத்மஜமுகா²ன்யாயூம்ஷி த³த்³யாதி³த³ம்
யே நித்யம் ப்ரஜபந்தி ப⁴க்தி ப⁴ரிதாஸ்தேப்⁴யஸ்ஸ்தவம் நிஶ்சிதம் || 31 ||

நூனம் ஶ்ரேயோ வஶ்யமாரோக்³யதாம் ச ப்ராப்தஸ்ஸர்வம் பூ⁴தலே ஸாத⁴கஸ்து |
ப⁴க்த்யா நித்யம் ஸ்தோத்ரமேதத்பட²ன்வை வித்³யாம் கீர்திம் வம்ஶவ்ருத்³தி⁴ம் ச விந்தே³த் || 32 ||

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ²ஸ்தோத்ரம் ||


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed