Sri Bagalamukhi Hrudayam – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² ஹ்ருத³யம்


ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ²ஹ்ருத³யமாலாமந்த்ரஸ்ய நாரத³ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉  ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ² தே³வதா ஹ்லீம் பீ³ஜம்  க்லீம் ஶக்தி꞉  ஐம் கீலகம் ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ||

அத² ந்யாஸ꞉ |
ஓம் நாரத³ருஷயே நம꞉ ஶிரஸி |
ஓம் அனுஷ்டுப் ச²ந்த³ஸே நம꞉ முகே² |
ஓம் ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ² தே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருத³யே |
ஓம் ஹ்லீம் பீ³ஜாய நம꞉ கு³ஹ்யே |
ஓம் க்லீம் ஶக்தயே நம꞉ பாத³யோ꞉ |
ஓம் ஐம் கீலகாய நம꞉ ஸர்வாங்கே³ |

கரன்யாஸ꞉ |
ஓம் ஹ்லீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்லீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஐம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்லீம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்லீம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஐம் கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

அங்க³ன்யாஸ꞉ |
ஓம் ஹ்லீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் ஐம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் ஹ்லீம் கவசாய ஹும் |
ஓம் க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் ஐம் அஸ்த்ராய ப²ட் |
ஓம் ஹ்லீம் க்லீம் ஐம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ||

த்⁴யானம் |
பீதாம்ப³ராம் பீதமால்யாம் பீதாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் |
பீதகஞ்ஜபத³த்³வந்த்³வாம் ப³க³ளாம் சிந்தயே(அ)னிஶம் ||

இதி த்⁴யாத்வா பஞ்சமுத்³ரயா ஸம்பூஜ்ய ||

பீதஶங்க²க³தா³ஹஸ்தே பீதசந்த³னசர்சிதே |
ப³க³ளே மே வரம் தே³ஹி ஶத்ருஸங்க⁴விதா³ரிணீ ||

ஸம்ப்ரார்த்²ய ||

ஓம் ஹ்லீம் க்லீம் ஐம் ப³க³ளாமுக்²யை க³தா³தா⁴ரிண்யை ப்ரேதாஸனாத்⁴யாஸின்யை ஸ்வாஹா ||

இதி மந்த்ரம் ஜபித்வா புன꞉ பூர்வவத்³த்⁴ருத³யாதி³ ஷட³ங்க³ன்யாஸம் க்ருத்வா
ஸ்தோத்ரம் படே²த் ||

கரன்யாஸ꞉ |
ஓம் ஹ்லீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்லீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஐம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்லீம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்லீம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஐம் கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

அங்க³ன்யாஸ꞉ |
ஓம் ஹ்லீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் ஐம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் ஹ்லீம் கவசாய ஹும் |
ஓம் க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் ஐம் அஸ்த்ராயப²ட் |
ஓம் ஹ்லீம் க்லீம் ஐம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ ||

வந்தே³(அ)ஹம் ப³க³ளாம் தே³வீம் பீதபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாம் |
தேஜோரூபமயீம் தே³வீம் பீததேஜஸ்ஸ்வரூபிணீம் || 1 ||

க³தா³ப்⁴ரமணாபி⁴ன்னாப்⁴ராம் ப்⁴ருகுடீபீ⁴ஷணானநாம் |
பீ⁴ஷயந்தீம் பீ⁴மஶத்ரூன் ப⁴ஜே ப⁴க்தஸ்ய ப⁴வ்யதா³ம் || 2 ||

பூர்ணசந்த்³ரஸமானாஸ்யாம் பீதக³ந்தா⁴னுலேபனாம் |
பீதாம்ப³ரபரீதா⁴னாம் பவித்ராமாஶ்ரயாம்யஹம் || 3 ||

பாலயந்தீமனுபலம் ப்ரஸமீக்ஷ்யாவனீதலே |
பீதாசாரரதாம் ப⁴க்தாம் தாம் ப⁴வானீம் ப⁴ஜாம்யஹம் || 4 ||

பீதபத்³மபத³த்³வந்த்³வாம் சம்பகாரண்யவாஸினீம் |
பீதாவதம்ஸாம் பரமாம் வந்தே³ பத்³மஜவந்தி³தாம் || 5 ||

லஸச்சாருஸிஞ்ஜத்ஸுமஞ்ஜீரபாதா³ம்
சலத்ஸ்வர்ணகர்ணாவதம்ஸாஞ்சிதாஸ்யாம் |
வலத்பீதசந்த்³ரானநாம் சந்த்³ரவந்த்³யாம்
ப⁴ஜே பத்³மஜாதீ³ட்³யஸத்பாத³பத்³மாம் || 6 ||

ஸுபீதாப⁴யாமாலயா பூதமந்த்ரம்
பரம் தே ஜபந்தோ ஜயம் ஸல்லப⁴ந்தே |
ரணே ராக³ரோஷாப்லுதானாம் ரிபூணாம்
விவாதே³ ப³லாத்³வைரக்ருத்³தா⁴தமாத꞉ || 7 ||

ப⁴ரத்பீதபா⁴ஸ்வத்ப்ரபா⁴ஹஸ்கராபா⁴ம்
க³தா³க³ஞ்ஜிதாமித்ரக³ர்வாம் க³ரிஷ்டா²ம் |
க³ரீயோ கு³ணாகா³ர கா³த்ராம் கு³ணாட்⁴யாம்
க³ணேஶாதி³க³ம்யாம் ஶ்ரயே நிர்கு³ணாட்⁴யாம் || 8 ||

ஜனா யே ஜபந்த்யுக்³ரபீ³ஜம் ஜக³த்ஸு
பரம் ப்ரத்யஹம் தே ஸ்மரந்த꞉ ஸ்வரூபம் |
ப⁴வேத்³வாதி³னாம் வாங்முக²ஸ்தம்ப⁴ ஆத்³யே
ஜயோ ஜாயதே ஜல்பதாமாஶு தேஷாம் || 9 ||

தவ த்⁴யானநிஷ்டா² ப்ரதிஷ்டா²த்மப்ரஜ்ஞா-
வதாம் பாத³பத்³மார்சனே ப்ரேமயுக்தா꞉ |
ப்ரஸன்னா ந்ருபா꞉ ப்ராக்ருதா꞉ பண்டி³தா வா
புராணாதி³கா³தா⁴ஸுதுல்யா ப⁴வந்தி || 10 ||

நமாமஸ்தே மாத꞉ கனககமனீயாங்க்⁴ரி ஜலஜம்
ப³லத்³வித்³யுத்³வர்ணாம் க⁴னதிமிர வித்⁴வம்ஸ கரணம் |
ப⁴வாப்³தௌ⁴ மக்³னாத்மோத்தரணகரணம் ஸர்வஶரணம்
ப்ரபன்னானாம் மாதர்ஜக³தி ப³க³ளே து³꞉க²த³மனம் || 11 ||

ஜ்வலஜ்ஜ்யோத்ஸ்னாரத்னாகரமணிவிஷக்தாங்கப⁴வனம்
ஸ்மராமஸ்தே தா⁴ம ஸ்மரஹரஹரீந்த்³ரேந்து³ ப்ரமுகை²꞉ |
அஹோராத்ரம் ப்ராத꞉ ப்ரணயனவனீயம் ஸுவிஶத³ம்
பரம் பீதாகாரம் பரிசிதமணித்³வீபவஸனம் || 12 ||

வதா³மஸ்தே மாத꞉ ஶ்ருதிஸுக²கரம் நாம லலிதம்
லஸன்மாத்ராவர்ணம் ஜக³தி ப³க³ளேதி ப்ரசரிதம் |
சலந்தஸ்திஷ்ட²ந்தோ வயமுபவிஶந்தோ(அ)பி ஶயனே
ப⁴ஜாமோ யச்ச்²ரேயோ தி³வி து³ரவலப்⁴யம் தி³விஷதா³ம் || 13 ||

பதா³ர்சாயாம் ப்ரீதி꞉ ப்ரதிதி³னமபூர்வா ப்ரப⁴வது
யதா² தே ப்ராஸன்ன்யம் ப்ரதிப²லமபேக்ஷ்யம் ப்ரணமதாம் |
அனல்பம் தன்மாதர்ப⁴வதி ப்⁴ருதப⁴க்த்யா ப⁴வது நோ
தி³ஶாத꞉ ஸத்³ப⁴க்திம் பு⁴வி ப⁴க³வதாம் பூ⁴ரி ப⁴வதா³ம் || 14 ||

மம ஸகலரிபூணாம் வாங்முகே² ஸ்தம்ப⁴யாஶு
ப⁴க³வதி ரிபுஜிஹ்வாம் கீலய ப்ரஸ்த²துல்யாம் |
வ்யவஸிதக²லபு³த்³தி⁴ம் நாஶயாஶு ப்ரக³ல்பா⁴ம்
மம குரு ப³ஹுகார்யம் ஸத்க்ருபே(அ)ம்ப³ ப்ரஸீத³ || 15 ||

வ்ரஜது மம ரிபூணாம் ஸத்³மனி ப்ரேதஸம்ஸ்தா²
கரத்⁴ருதக³த³யா தான் கா⁴தயித்வாஶு ரோஷாத் |
ஸத⁴ன வஸன தா⁴ன்யம் ஸத்³ம தேஷாம் ப்ரத³ஹ்ய
புனரபி ப³க³ளா ஸ்வஸ்தா²னமாயாது ஶீக்⁴ரம் || 16 ||

கரத்⁴ருதரிபு ஜிஹ்வாபீட³ன வ்யக்³ரஹஸ்தாம்
புனரபி க³த³யா தாம்ஸ்தாட³யந்தீம் ஸுதந்த்ராம் |
ப்ரணதஸுரக³ணானாம் பாலிகாம் பீதவஸ்த்ராம்
ப³ஹுப³ல ப³க³ளாம் தாம் பீதவஸ்த்ராம் நமாம꞉ || 17 ||

ஹ்ருத³யவசனகாயை꞉ குர்வதாம் ப⁴க்திபுஞ்ஜம்
ப்ரகடித கருணார்த்³ராம் ப்ரீணதீஜல்பதீதி |
த⁴னமத² ப³ஹுதா⁴ன்யம் புத்ரபௌத்ராதி³வ்ருத்³தி⁴꞉
ஸகலமபி கிமேப்⁴யோ தே³யமேவம் த்வவஶ்யம் || 18 ||

தவ சரணஸரோஜம் ஸர்வதா³ ஸேவ்யமானம்
த்³ருஹிணஹரிஹராத்³யைர்தே³வப்³ருந்தை³꞉ ஶரண்யம் |
ம்ருது³லமபி ஶரணம் தே ஶர்மத³ம் ஸூரிஸேவ்யம்
வயமிஹ கரவாமோ மாதரேதத்³விதே⁴யம் || 19 ||

ப³க³ளாஹ்ருத³யஸ்தோத்ரமித³ம் ப⁴க்தி ஸமன்வித꞉ |
படே²த்³யோ ப³க³ளா தஸ்ய ப்ரஸன்னா பாட²தோ ப⁴வேத் || 20 ||

பீதாத்⁴யானபரோ ப⁴க்தோ ய꞉ ஶ்ருணோத்யவிகல்பத꞉ |
நிஷ்கல்மஷோ ப⁴வேன்மர்த்யோ ம்ருதோ மோக்ஷமவாப்னுயாத் || 21 ||

ஆஶ்வினஸ்ய ஸிதே பக்ஷே மஹாஷ்டம்யாம் தி³வானிஶம் |
யஸ்த்வித³ம் பட²தே ப்ரேம்ணா ப³க³ளா ப்ரீதிமேதி ஸ꞉ || 22 ||

தே³வ்யாலயே பட²ன் மர்த்யோ ப³க³ளாம் த்⁴யாயதீஶ்வரீம் |
பீதவஸ்த்ராவ்ருதோ யஸ்து தஸ்ய நஶ்யந்தி ஶத்ரவ꞉ || 23 ||

பீதாசாரரதோ நித்யம் பீதபூ⁴ஷாம் விசிந்தயன் |
ப³க³ளாயா꞉ படே²ன்னித்யம் ஹ்ருத³யஸ்தோத்ரமுத்தமம் || 24 ||

ந கிஞ்சித்³ து³ர்லப⁴ம் தஸ்ய த்³ருஶ்யதே ஜக³தீதலே |
ஶத்ரவோ க்³லானிமாயாந்தி தஸ்ய த³ர்ஶனமாத்ரத꞉ || 25 ||

இதி ஸித்³தே⁴ஶ்வரதந்த்ரே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீ ப³க³ளாபடலே ஶ்ரீப³க³ளாஹ்ருத³யஸ்தோத்ரம் ||

மரின்னி த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed