Sri Mathangi Hrudayam – శ్రీ మాతంగీ హృదయం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఏకదా కౌతుకావిష్టా భైరవం భూతసేవితమ్ |
భైరవీ పరిపప్రచ్ఛ సర్వభూతహితే రతా || ౧ ||

శ్రీభైరవ్యువాచ |
భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ భూతవాత్సల్యభావన |
అహం తు వేత్తుమిచ్ఛామి సర్వభూతోపకారమ్ || ౨ ||

కేన మంత్రేణ జప్తేన స్తోత్రేణ పఠితేన చ |
సర్వథా శ్రేయసాం ప్రాప్తిర్భూతానాం భూతిమిచ్ఛతామ్ || ౩ ||

శ్రీభైరవ ఉవాచ |
శృణు దేవి తవ స్నేహాత్ప్రాయో గోప్యమపి ప్రియే |
కథయిష్యామి తత్సర్వం సుఖసంపత్కరం శుభమ్ || ౪ ||

పఠతాం శృణ్వతాం నిత్యం సర్వసంపత్తిదాయకమ్ |
విద్యైశ్వర్యసుఖావాప్తి మంగళప్రదముత్తమమ్ || ౫ ||

మాతంగ్యా హృదయం స్తోత్రం దుఃఖదారిద్ర్యభంజనమ్ |
మంగళం మంగళానాం చ హ్యస్తి సర్వసుఖప్రదమ్ || ౬ ||

అస్య శ్రీమాతంగీ హృదయస్తోత్ర మంత్రస్య దక్షిణామూర్తిరృషిః విరాట్ ఛందః మాతంగీ దేవతా హ్రీం బీజం హూం శక్తిః క్లీం కీలకం సర్వవాంఛితార్థసిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగః ||

ఋష్యాదిన్యాసః –
ఓం దక్షిణామూర్తిరృషయే నమః శిరసి | విరాట్ఛందసే నమో ముఖే | మాతంగీదేవతాయై నమః హృది | హ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే | హూం శక్తయే నమః పాదయోః | క్లీం కీలకాయ నమో నాభౌ | వినియోగయ నమః సర్వాంగే ||

కరన్యాసః –
ఓం హ్రీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం హూం మధ్యమాభ్యాం నమః | ఓం హ్రీం అనామికాభ్యాం నమః | ఓం క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | ఓం హూం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఓం హ్రీం హృదయాయ నమః | ఓం క్లీం శిరసే స్వాహా | ఓం హూం శిఖాయై వషట్ | ఓం హ్రీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | ఓం క్లీం కవచాయ హుమ్ | ఓం హూం అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ |
శ్యామాం శుభ్రాంశుభాలాం త్రికమలనయనాం రత్నసింహాసనస్థాం
భక్తాభీష్టప్రదాత్రీం సురనికరకరాసేవ్యకంజాంఘ్రియుగ్మామ్ |
నీలాంభోజాంశుకాంతిం నిశిచరనికరారణ్యదావాగ్నిరూపాం
మాతంగీమావహంతీమభిమతఫలదాం మోదినీం చింతయామి || ౭ ||

నమస్తే మాతంగ్యై మృదుముదితతన్వై తనుమతాం
పరశ్రేయోదాయై కమలచరణధ్యానమనసామ్ |
సదా సంసేవ్యాయై సదసి విబుధైర్దివ్యధిషణై-
-ర్దయార్ద్రాయై దేవ్యై దురితదలనోద్దండమనసే || ౮ ||

పరం మాతస్తే యో జపతి మనుమవ్యగ్రహృదయః
కవిత్వం కల్పానాం కలయతి సుకల్పః ప్రతిపదమ్ |
అపి ప్రాయో రమ్యాఽమృతమయపదా తస్య లలితా
నటీం మన్యా వాణీ నటతి రసనాయాం చ ఫలితా || ౯ ||

తవ ధ్యాయంతో యే వపురనుజపంతి ప్రవలితం
సదా మంత్రం మాతర్నహి భవతి తేషాం పరిభవః |
కదంబానాం మాలాః శిరసి యుంజంతి సదయే
భవంతి ప్రాయస్తే యువతిజనయూథస్వవశగాః || ౧౦ ||

సరోజైః సాహస్రైః సరసిజపదద్వంద్వమపి యే
సహస్రం నామోక్త్వా తదపి తవ ఙేంతం మనుమితమ్ |
పృథఙ్నామ్నా తేనాయుతకలితమర్చంతి ఖలు తే
సదా దేవవ్రాతప్రణమితపదాంభోజయుగళాః || ౧౧ ||

తవ ప్రీత్యై మాతర్దదతి బలిమాధాయ బలినా
సమత్స్యం మాంసం వా సురుచిరసితం రాజరుచితమ్ |
సుపుణ్యా యే స్వాంతస్తవ చరణమోదైకరసికా
అహో భాగ్యం తేషాం త్రిభువనమలం వశ్యమఖిలమ్ || ౧౨ ||

లసల్లోలశ్రోత్రాభరణకిరణక్రాంతికలితం
[ మితస్మిత్యాపన్నప్రతిభితమమన్నం వికరితమ్ ]
మితస్మేరజ్యోత్స్నాప్రతిఫలితభాభిర్వికరితం |
ముఖాంభోజం మాతస్తవ పరిలుఠద్భ్రూమధుకరం
రమా యే ధ్యాయంతి త్యజతి న హి తేషాం సుభవనమ్ || ౧౩ ||

పరః శ్రీమాతంగ్యా జపతి హృదయాఖ్యః సుమనసా-
-మయం సేవ్యః సద్యోఽభిమతఫలదశ్చాతిలలితః |
నరా యే శృణ్వంతి స్తవమపి పఠంతీమమనిశం
న తేషాం దుష్ప్రాప్యం జగతి యదలభ్యం దివిషదామ్ || ౧౪ ||

ధనార్థీ ధనమాప్నోతి దారార్థీ సుందరీం ప్రియామ్ |
సుతార్థీ లభతే పుత్రం స్తవస్యాస్య ప్రకీర్తనాత్ || ౧౫ ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం వివిధాం విభవప్రదామ్ |
జయార్థీ పఠనాదస్య జయం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ || ౧౬ ||

నష్టరాజ్యో లభేద్రాజ్యం సర్వసంపత్సమాశ్రితమ్ |
కుబేరసమసంపత్తిః స భవేద్ధృదయం పఠన్ || ౧౭ ||

కిమత్ర బహునోక్తేన యద్యదిచ్ఛతి మానవః |
మాతంగీహృదయస్తోత్రపాఠాత్తత్సర్వమాప్నుయాత్ || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీదక్షిణామూర్తిసంహితాయాం శ్రీ మాతంగీ హృదయ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See details – Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Mathangi Hrudayam – శ్రీ మాతంగీ హృదయం

స్పందించండి

error: Not allowed