Sri Subrahmanya Pooja Vidhanam – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పూజా విధానం


(ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.)

పూర్వాంగం పశ్యతు ||

శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) పశ్యతు ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ వల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ప్రసాదేన సర్వోపశాంతి పూర్వక దీర్ఘాయురారోగ్య ధన కళత్ర పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ధ్యర్థం స్థిరలక్ష్మీ కీర్తిలాభ శత్రుపరాజయాది సకలాభీష్ట సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పూజాం కరిష్యే ||

ధ్యానం –
షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం
శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ |
పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం హస్తైర్దదానం సదా
ధ్యాయేదీప్సిత సిద్ధిదం శివసుతం వందే సురారాధితమ్ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యం ధ్యాయామి |

ఆవాహనం –
సుబ్రహ్మణ్య మహాభాగ క్రౌంచాఖ్యగిరిభేదన |
ఆవాహయామి దేవ త్వం భక్తాభీష్టప్రదో భవ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యం ఆవాహయామి |

ఆసనం –
అగ్నిపుత్ర మహాభాగ కార్తికేయ సురార్చిత |
రత్నసింహాసనం దేవ గృహాణ వరదావ్యయ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ఆసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
గణేశానుజ దేవేశ వల్లీకామదవిగ్రహ |
పాద్యం గృహాణ గాంగేయ భక్త్యా దత్తం సురార్చిత ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
బ్రహ్మాది దేవబృందానాం ప్రణవార్థోపదేశక |
అర్ఘ్యం గృహాణ దేవేశ తారకాంతక షణ్ముఖ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
ఏలాకుంకుమకస్తూరీకర్పూరాదిసువాసితైః |
తీర్థైరాచమ్యతాం దేవ గంగాధరసుతావ్యయ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి |

పంచామృత స్నానం –
శర్కరా మధు గోక్షీర ఫలసార ఘృతైర్యుతమ్ |
పంచామృతస్నానమిదం బాహులేయ గృహాణ భో ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః పంచామృతస్నానం సమర్పయామి |

శుద్ధోదక స్నానం –
స్వామిన్ శరవణోద్భూత శూరపద్మాసురాంతక |
గంగాదిసలిలైః స్నాహి దేవసేనామనోహర ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
దుకూలవస్త్రయుగళం ముక్తాజాలసమన్వితమ్ |
ప్రీత్యా గృహాణ గాంగేయ భక్తాపద్భంజనక్షమ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

ఉపవీతం –
రాజతం బ్రహ్మసూత్రం చ కాంచనం చోత్తరీయకమ్ |
యజ్ఞోపవీతం దేవేశ గృహాణ సురనాయక ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ఉపవీతం సమర్పయామి |

భస్మ –
నిత్యాగ్నిహోత్రసంభూతం విరజాహోమభావితమ్ |
గృహాణ భస్మ హే స్వామిన్ భక్తానాం భూతిదో భవ ||
(స్వామివారి మీద చిటికెడు భస్మను వేయండి)
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః భస్మ సమర్పయామి |

గంధం –
కస్తూరీకుంకుమాద్యైశ్చ వాసితం సహిమోదకమ్ |
గంధం విలేపనార్థాయ గృహాణ క్రౌంచదారణ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః గంధాన్ ధారయామి |

అక్షతలు –
అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలేయాన్ తండులాన్ శుభాన్ |
కాంచనాక్షతసంయుక్తాన్ కుమార ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి |

ఆభరణం –
భూషణాని విచిత్రాణి హేమరత్నమయాని చ |
గృహాణ భువనాధార భుక్తిముక్తిఫలప్రద ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ఆభరణాని సమర్పయామి |

పుష్పం –
పున్నగ వకుళాశోక నీప పాటల జాతి చ |
వాసంతికా బిల్వజాజీ పుష్పాణి పరిగృహ్యతామ్ |
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథాంగ పూజ –
సురవందితపాదాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ముకురాకారజానవే నమః – జానునీ పూజయామి |
కరిరాజకరోరవే నమః – ఊరూ పూజయామి |
రత్నకింకిణికాయుక్తకటయే నమః – కటిం పూజయామి |
గుహాయ నమః – గుహ్యం పూజయామి |
హేరంబసహోదరాయ నమః – ఉదరం పూజయామి |
సునాభయే నమః – నాభిం పూజయామి |
సుహృదే నమః – హృదయం పూజయామి |
విశాలవక్షసే నమః – వక్షఃస్థలం పూజయామి |
కృత్తికాస్తనంధయాయ నమః – స్తనౌ పూజయామి |
శత్రుజయోర్జితబాహవే నమః – బాహూన్ పూజయామి |
శక్తిహస్తాయ నమః – హస్తాన్ పూజయామి |
పుష్కరస్రజే నమః – కంఠం పూజయామి |
షణ్ముఖాయ నమః – ముఖాని పూజయామి |
సునాసాయ నమః – నాసికే పూజయామి |
ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః – నేత్రాణి పూజయామి |
హిరణ్యకుండలాయ నమః – కర్ణౌ పూజయామి |
ఫాలనేత్రసుతాయ నమః – ఫాలం పూజయామి |
వేదశిరోవేద్యాయ నమః – శిరః పూజయామి |
సేనాపతయే నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

అథ అష్టోత్తరశతనామ పూజా –

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః పశ్యతు |

శ్రీ వల్లీ అష్టోత్తరశతనామావళిః పశ్యతు |

శ్రీ దేవసేనా అష్టోత్తరశతనామావళిః పశ్యతు |

ధూపం –
దశాంగం గుగ్గులూపేతం సుగంధం సుమనోహరమ్ |
కపిలాఘృతసంయుక్తం ధూపం గృహ్ణీష్వ షణ్ముఖ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ధూపమాఘ్రాపయామి |

దీపం –
సాజ్యం త్రివర్తిసంయుక్తం వహ్నినా యోజితం మయా |
దీపం గృహాణ స్కందేశ త్రైలోక్యతిమిరాపహమ్ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః దీపం దర్శయామి |
ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

నైవేద్యం –
లేహ్యం చోష్యం చ భోజ్యం చ పానీయం షడ్రసాన్వితమ్ |
భక్ష్యశాకాదిసంయుక్తం నైవేద్యం స్కంద గృహ్యతామ్ |
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ | భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి
(సాయంకాలే – ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అ॒మృ॒తో॒ప॒స్తర॑ణమసి |
ఓం ప్రా॒ణాయ॒ స్వాహా” | ఓం అ॒పా॒నాయ॒ స్వాహా” |
ఓం వ్యా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం ఉ॒దా॒నాయ॒ స్వాహా” |
ఓం స॒మా॒నాయ॒ స్వాహా” |

మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి |
అ॒మృ॒తా॒పి॒ధా॒నమ॑సి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి |
హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి |
శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
పూగీఫలసమాయుక్తం నాగవల్లీదళైర్యుతమ్ |
కర్పూరచూర్ణసంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
దేవసేనాపతే స్కంద సంసారధ్వాంతభారక |
నీరాజనమిదం దేవ గృహ్యతాం సురసత్తమ ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః కర్పూరనీరాజనం దర్శయామి |

మంత్రపుష్పం –
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నో స్కందః ప్రచోదయాత్ |
పుష్పాంజలిం ప్రదాస్యామి భక్తాభీష్టప్రదాయక |
గృహాణవల్లీరమణ సుప్రీతేనాంతరాత్మనా ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః పుష్పాంజలిం సమర్పయామి |

ప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ |
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే ||
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల ||
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష సురేశ్వర ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి |

నమస్కారం –
షడాననం కుంకుమరక్తవర్ణం
ద్విషడ్భుజం బాలకమంబికాసుతమ్ |
రుద్రస్య సూనుం సురసైన్యనాథం
గుహం సదాఽహం శరణం ప్రపద్యే ||
వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ప్రార్థనా నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

రాజోపచార పూజా –
ఓం వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః |
ఛత్రమాచ్ఛాదయామి |
చామరైర్వీజయామి |
గీతం శ్రావయామి |
నృత్యం దర్శయామి |
వాద్యం ఘోషయామి |
ఆందోళికాన్ ఆరోహయామి |
అశ్వాన్ ఆరోహయామి |
గజాన్ ఆరోహయామి |
ఓం వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
దేవసేనాపతే స్వామిన్ సేనానీరఖిలేష్టద |
ఇదమర్ఘ్యం ప్రదాస్యామి సుప్రీతో భవ సర్వదా ||
ఓం వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః |
ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యమ్ || ౧ ||

చంద్రాత్రేయ మహాభాగ సోమ సోమవిభూషణ |
ఇదమర్ఘ్యం ప్రదాస్యామి సుప్రీతో భవ సర్వదా ||
ఓం వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః |
ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యమ్ || ౨ ||

నీలకంఠ మహాభాగ సుబ్రహ్మణ్యసువాహన |
ఇదమర్ఘ్యం ప్రదాస్యామి సుప్రీతో భవ సర్వదా ||
ఓం వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః |
ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యమ్ || ౩ ||

క్షమాప్రార్థనా –
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం సురేశ్వర |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే ||

అనయా ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః వల్లీదేవసేనా సమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్య స్వామి సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

4 thoughts on “Sri Subrahmanya Pooja Vidhanam – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పూజా విధానం

స్పందించండి

error: Not allowed