Sri Kamala Stotram – ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ದೇವಿ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದೇವಾನಾಂ ಜನನೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೧ ||

ತನ್ಮಾತ್ರಂ ಚೈವ ಭೂತಾನಿ ತವ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಸ್ಮೃತಮ್ |
ತ್ವಮೇವ ವೇದಗಮ್ಯಾ ತು ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೨ ||

ದೇವ ದಾನವ ಗಂಧರ್ವ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಕಿನ್ನರೈಃ |
ಸ್ತೂಯಸೇ ತ್ವಂ ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೩ ||

ಲೋಕಾತೀತಾ ದ್ವೈತಾತೀತಾ ಸಮಸ್ತಭೂತವೇಷ್ಟಿತಾ |
ವಿದ್ವಜ್ಜನಕೀರ್ತಿತಾ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೪ ||

ಪರಿಪೂರ್ಣಾ ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ರಾತ್ರೀ ತು ಶರಣಾರ್ಥಿಷು |
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೫ ||

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ವದ್ದೀಪ್ತ್ಯಾ ಭಾಸತೇ ಜಗತ್ |
ವಿಶ್ವರೂಪಾ ವರೇಣ್ಯಾ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೬ ||

ಕ್ಷಿತ್ಯಪ್ತೇಜೋಮರುದ್ವೋಮಪಂಚಭೂತಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಬಂಧಾದೇಃ ಕಾರಣಂ ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೭ ||

ಮಹೇಶೇ ತ್ವಂ ಹೈಮವತೀ ಕಮಲಾ ಕೇಶವೇಽಪಿ ಚ |
ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರೇಯಸೀ ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೮ ||

ಚಂಡೀ ದುರ್ಗಾ ಕಾಳಿಕಾ ಚ ಕೌಶಿಕೀ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಿಣೀ |
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೯ ||

ಬಾಲ್ಯೇ ಚ ಬಾಲಿಕಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಯೌವನೇ ಯುವತೀತಿ ಚ |
ಸ್ಥವಿರೇ ವೃದ್ಧರೂಪಾ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೧೦ ||

ಗುಣಮಯೀ ಗುಣಾತೀತಾ ಆದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸನಾತನೀ |
ಮಹತ್ತತ್ತ್ವಾದಿಸಂಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೧೧ ||

ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ವರ್ಗಸಿದ್ಧಿಸ್ತದರ್ಥಿಷು |
ಚಿನ್ಮಯೀ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ತು ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೧೨ ||

ತ್ವಮಾದಿರ್ಜಗತಾಂ ದೇವಿ ತ್ವಮೇವ ಸ್ಥಿತಿಕಾರಣಮ್ |
ತ್ವಮಂತೇ ನಿಧನಸ್ಥಾನಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಾ ತ್ವಮೇವ ಹಿ || ೧೩ ||

ಚರಾಚರಾಣಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಬಹಿರಂತಸ್ತ್ವಮೇವ ಹಿ |
ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕರೂಪೇಣ ತ್ವಂ ಭಾಸಿ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ || ೧೪ ||

ತ್ವನ್ಮಾಯಯಾ ಹೃತಜ್ಞಾನಾ ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನೋ ವಿಚೇತಸಃ |
ಗತಾಗತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಪಾಪಪುಣ್ಯವಶಾತ್ಸದಾ || ೧೫ ||

ತಾವತ್ಸತ್ಯಂ ಜಗದ್ಭಾತಿ ಶುಕ್ತಿಕಾರಜತಂ ಯಥಾ |
ಯಾವನ್ನ ಜ್ಞಾಯತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಚೇತಸಾ ನಾನ್ವಗಾಮಿನೀ || ೧೬ ||

ತ್ವಜ್ಜ್ಞಾನಾತ್ತು ಸದಾ ಯುಕ್ತಃ ಪುತ್ರದಾರಗೃಹಾದಿಷು |
ರಮಂತೇ ವಿಷಯಾನ್ ಸರ್ವಾನಂತೇ ದುಃಖಪ್ರದಾನ್ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೭ ||

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ತು ದೇವೇಶಿ ಗಗನೇ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮ್ |
ಚಂದ್ರಶ್ಚ ಭ್ರಮತೇ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೧೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುಜನನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಶ್ರಯಾ |
ವ್ಯಕ್ತಾಽವ್ಯಕ್ತಾ ಚ ದೇವೇಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೧೯ ||

ಅಚಲಾ ಸರ್ವಗಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಮಾಯಾತೀತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ಶಿವಾತ್ಮಾ ಶಾಶ್ವತಾ ನಿತ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಕಾರ್ಯನಿಯಂತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ |
ಅನಂತಾ ನಿಷ್ಕಾಲಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವಸುಂದರಿ || ೨೧ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವವಂದ್ಯಾ ಅಚಿಂತ್ಯಾ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೨೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ತ್ವಂ ವೈಕುಂಠೇ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ |
ಇಂದ್ರಾಣೀ ಅಮರಾವತ್ಯಾಮಂಬಿಕಾ ವರುಣಾಲಯೇ || ೨೩ ||

ಯಮಾಲಯೇ ಕಾಲರೂಪಾ ಕುಬೇರಭವನೇ ಶುಭಾ |
ಮಹಾನಂದಾಗ್ನಿಕೋಣೇ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೨೪ ||

ನೈರೃತ್ಯಾಂ ರಕ್ತದಂತಾ ತ್ವಂ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮೃಗವಾಹಿನೀ |
ಪಾತಾಳೇ ವೈಷ್ಣವೀರೂಪಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೨೫ ||

ಸುರಸಾ ತ್ವಂ ಮಣಿದ್ವೀಪೇ ಐಶಾನ್ಯಾಂ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ |
ಭದ್ರಕಾಳೀ ಚ ಲಂಕಾಯಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೨೬ ||

ರಾಮೇಶ್ವರೀ ಸೇತುಬಂಧೇ ಸಿಂಹಲೇ ದೇವಮೋಹಿನೀ |
ವಿಮಲಾ ತ್ವಂ ಚ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೨೭ ||

ಕಾಳಿಕಾ ತ್ವಂ ಕಾಳಿಘಟ್ಟೇ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ನೀಲಪರ್ವತೇ |
ವಿರಜಾ ಔಡ್ರದೇಶೇ ತ್ವಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೨೮ ||

ವಾರಾಣಸ್ಯಾಮನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಅಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಗಯಾಸುರೀ ಗಯಾಧಾಮ್ನಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೨೯ ||

ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ವ್ರಜೇ |
ಮಹಾಮಾಯಾ ದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೩೦ ||

ಕ್ಷುಧಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವಜೀವಾನಾಂ ವೇಲಾ ಚ ಸಾಗರಸ್ಯ ಹಿ |
ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಥುರಾಯಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೩೧ ||

ರಾಮಸ್ಯ ಜಾನಕೀ ತ್ವಂ ಚ ಶಿವಸ್ಯ ಮನಮೋಹಿನೀ |
ದಕ್ಷಸ್ಯ ದುಹಿತಾ ಚೈವ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೩೨ ||

ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಪ್ರದಾ ತ್ವಂ ಚ ಕಂಸಾಸುರ ವಿನಾಶಿನೀ |
ರಾವಣನಾಶಿನೀ ಚೈವ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸುಂದರಿ || ೩೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ |
ಸರ್ವಜ್ವರಭಯಂ ನಶ್ಯೇತ್ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ || ೩೪ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಮಾಪದುದ್ಧಾರಕಾರಣಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಮೇಕಸಂಧ್ಯಂ ವಾ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸತತಂ ನರಃ || ೩೫ ||

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಸ್ತಥಾ ತು ಸರ್ವಸಂಕಟಾತ್ |
ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹೋ ಭುವಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ರಸಾತಲೇ || ೩೬ ||

ಸಮಸ್ತಂ ಚ ತಥಾ ಚೈಕಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿತತ್ಪರಃ |
ಸ ಸರ್ವದುಷ್ಕರಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಲಭತೇ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೩೭ ||

ಸುಖದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ |
ಸ ತು ಕೋಟಿತೀರ್ಥಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೩೮ ||

ಏಕಾ ದೇವೀ ತು ಕಮಲಾ ಯಸ್ಮಿಂಸ್ತುಷ್ಟಾ ಭವೇತ್ಸದಾ |
ತಸ್ಯಾಽಸಾಧ್ಯಂ ತು ದೇವೇಶಿ ನಾಸ್ತಿಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯೇ || ೩೯ ||

ಪಠನಾದಪಿ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ತೋತ್ರವರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಹಿ ಪಾರ್ವತಿ || ೪೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed