Sri Kamala Stotram – శ్రీ కమలా స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది.]

ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ |
దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ ||

తన్మాత్రం చైవ భూతాని తవ వక్షఃస్థలం స్మృతమ్ |
త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨ ||

దేవ దానవ గంధర్వ యక్ష రాక్షస కిన్నరైః |
స్తూయసే త్వం సదా లక్ష్మి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩ ||

లోకాతీతా ద్వైతాతీతా సమస్తభూతవేష్టితా |
విద్వజ్జనకీర్తితా చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౪ ||

పరిపూర్ణా సదా లక్ష్మి త్రాత్రీ తు శరణార్థిషు |
విశ్వాద్యా విశ్వకర్త్రీ చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౫ ||

బ్రహ్మరూపా చ సావిత్రీ త్వద్దీప్త్యా భాసతే జగత్ |
విశ్వరూపా వరేణ్యా చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౬ ||

క్షిత్యప్తేజోమరుద్వోమపంచభూతస్వరూపిణీ |
బంధాదేః కారణం త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౭ ||

మహేశే త్వం హైమవతీ కమలా కేశవేఽపి చ |
బ్రహ్మణః ప్రేయసీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౮ ||

చండీ దుర్గా కాళికా చ కౌశికీ సిద్ధిరూపిణీ |
యోగినీ యోగగమ్యా చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౯ ||

బాల్యే చ బాలికా త్వం హి యౌవనే యువతీతి చ |
స్థవిరే వృద్ధరూపా చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧౦ ||

గుణమయీ గుణాతీతా ఆద్యా విద్యా సనాతనీ |
మహత్తత్త్వాదిసంయుక్తా ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧౧ ||

తపస్వినీ తపః సిద్ధిః స్వర్గసిద్ధిస్తదర్థిషు |
చిన్మయీ ప్రకృతిస్త్వం తు ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧౨ ||

త్వమాదిర్జగతాం దేవి త్వమేవ స్థితికారణమ్ |
త్వమంతే నిధనస్థానం స్వేచ్ఛాచారా త్వమేవ హి || ౧౩ ||

చరాచరాణాం భూతానాం బహిరంతస్త్వమేవ హి |
వ్యాప్యవ్యాపకరూపేణ త్వం భాసి భక్తవత్సలే || ౧౪ ||

త్వన్మాయయా హృతజ్ఞానా నష్టాత్మానో విచేతసః |
గతాగతం ప్రపద్యంతే పాపపుణ్యవశాత్సదా || ౧౫ ||

తావత్సత్యం జగద్భాతి శుక్తికారజతం యథా |
యావన్న జ్ఞాయతే జ్ఞానం చేతసా నాన్వగామినీ || ౧౬ ||

త్వజ్జ్ఞానాత్తు సదా యుక్తః పుత్రదారగృహాదిషు |
రమంతే విషయాన్ సర్వానంతే దుఃఖప్రదాన్ ధ్రువమ్ || ౧౭ ||

త్వదాజ్ఞయా తు దేవేశి గగనే సూర్యమండలమ్ |
చంద్రశ్చ భ్రమతే నిత్యం ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧౮ ||

బ్రహ్మేశవిష్ణుజననీ బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంశ్రయా |
వ్యక్తాఽవ్యక్తా చ దేవేశి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧౯ ||

అచలా సర్వగా త్వం హి మాయాతీతా మహేశ్వరి |
శివాత్మా శాశ్వతా నిత్యా ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౦ ||

సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ |
అనంతా నిష్కాలా త్వం హి ప్రసన్నా భవసుందరి || ౨౧ ||

సర్వేశ్వరీ సర్వవంద్యా అచింత్యా పరమాత్మికా |
భుక్తిముక్తిప్రదా త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౨ ||

బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మలోకే త్వం వైకుంఠే సర్వమంగళా |
ఇంద్రాణీ అమరావత్యామంబికా వరుణాలయే || ౨౩ ||

యమాలయే కాలరూపా కుబేరభవనే శుభా |
మహానందాగ్నికోణే చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౪ ||

నైరృత్యాం రక్తదంతా త్వం వాయవ్యాం మృగవాహినీ |
పాతాళే వైష్ణవీరూపా ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౫ ||

సురసా త్వం మణిద్వీపే ఐశాన్యాం శూలధారిణీ |
భద్రకాళీ చ లంకాయాం ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౬ ||

రామేశ్వరీ సేతుబంధే సింహలే దేవమోహినీ |
విమలా త్వం చ శ్రీక్షేత్రే ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౭ ||

కాళికా త్వం కాళిఘట్టే కామాఖ్యా నీలపర్వతే |
విరజా ఔడ్రదేశే త్వం ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౮ ||

వారాణస్యామన్నపూర్ణా అయోధ్యాయాం మహేశ్వరీ |
గయాసురీ గయాధామ్ని ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౯ ||

భద్రకాళీ కురుక్షేత్రే కృష్ణ కాత్యాయనీ వ్రజే |
మహామాయా ద్వారకాయాం ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩౦ ||

క్షుధా త్వం సర్వజీవానాం వేలా చ సాగరస్య హి |
మహేశ్వరీ మథురాయాం ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩౧ ||

రామస్య జానకీ త్వం చ శివస్య మనమోహినీ |
దక్షస్య దుహితా చైవ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩౨ ||

విష్ణుభక్తిప్రదా త్వం చ కంసాసుర వినాశినీ |
రావణనాశినీ చైవ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩౩ ||

లక్ష్మీస్తోత్రమిదం పుణ్యం యః పఠేద్భక్తిసంయుతః |
సర్వజ్వరభయం నశ్యేత్ సర్వవ్యాధినివారణమ్ || ౩౪ ||

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యమాపదుద్ధారకారణమ్ |
త్రిసంధ్యమేకసంధ్యం వా యః పఠేత్ సతతం నరః || ౩౫ ||

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యస్తథా తు సర్వసంకటాత్ |
ముచ్యతే నాత్ర సందేహో భువి స్వర్గే రసాతలే || ౩౬ ||

సమస్తం చ తథా చైకం యః పఠేద్భక్తితత్పరః |
స సర్వదుష్కరం తీర్త్వా లభతే పరమాం గతిమ్ || ౩౭ ||

సుఖదం మోక్షదం స్తోత్రం యః పఠేద్భక్తిసంయుతః |
స తు కోటితీర్థఫలం ప్రాప్నోతి నాత్ర సంశయః || ౩౮ ||

ఏకా దేవీ తు కమలా యస్మింస్తుష్టా భవేత్సదా |
తస్యాఽసాధ్యం తు దేవేశి నాస్తికించిజ్జగత్త్రయే || ౩౯ ||

పఠనాదపి స్తోత్రస్య కిం న సిద్ధ్యతి భూతలే |
తస్మాత్ స్తోత్రవరం ప్రోక్తం సత్యం సత్యం హి పార్వతి || ౪౦ ||

ఇతి శ్రీ కమలా స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed