Sri Kamala Stotram – ஶ்ரீ கமலா ஸ்தோத்ரம்


ஓங்காரரூபிணீ தே³வி விஶுத்³த⁴ஸத்த்வரூபிணீ ।
தே³வாநாம் ஜநநீ த்வம் ஹி ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 1 ॥

தந்மாத்ரம் சைவ பூ⁴தாநி தவ வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் ஸ்ம்ருதம் ।
த்வமேவ வேத³க³ம்யா து ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 2 ॥

தே³வ தா³நவ க³ந்த⁴ர்வ யக்ஷ ராக்ஷஸ கிந்நரை꞉ ।
ஸ்தூயஸே த்வம் ஸதா³ லக்ஷ்மி ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 3 ॥

லோகாதீதா த்³வைதாதீதா ஸமஸ்தபூ⁴தவேஷ்டிதா ।
வித்³வஜ்ஜநகீர்திதா ச ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 4 ॥

பரிபூர்ணா ஸதா³ லக்ஷ்மி த்ராத்ரீ து ஶரணார்தி²ஷு ।
விஶ்வாத்³யா விஶ்வகர்த்ரீ ச ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 5 ॥

ப்³ரஹ்மரூபா ச ஸாவித்ரீ த்வத்³தீ³ப்த்யா பா⁴ஸதே ஜக³த் ।
விஶ்வரூபா வரேண்யா ச ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 6 ॥

க்ஷித்யப்தேஜோமருத்³வோமபஞ்சபூ⁴தஸ்வரூபிணீ ।
ப³ந்தா⁴தே³꞉ காரணம் த்வம் ஹி ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 7 ॥

மஹேஶே த்வம் ஹைமவதீ கமலா கேஶவே(அ)பி ச ।
ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ரேயஸீ த்வம் ஹி ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 8 ॥

சண்டீ³ து³ர்கா³ காளிகா ச கௌஶிகீ ஸித்³தி⁴ரூபிணீ ।
யோகி³நீ யோக³க³ம்யா ச ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 9 ॥

பா³ல்யே ச பா³லிகா த்வம் ஹி யௌவநே யுவதீதி ச ।
ஸ்த²விரே வ்ருத்³த⁴ரூபா ச ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 10 ॥

கு³ணமயீ கு³ணாதீதா ஆத்³யா வித்³யா ஸநாதநீ ।
மஹத்தத்த்வாதி³ஸம்யுக்தா ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 11 ॥

தபஸ்விநீ தப꞉ ஸித்³தி⁴꞉ ஸ்வர்க³ஸித்³தி⁴ஸ்தத³ர்தி²ஷு ।
சிந்மயீ ப்ரக்ருதிஸ்த்வம் து ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 12 ॥

த்வமாதி³ர்ஜக³தாம் தே³வி த்வமேவ ஸ்தி²திகாரணம் ।
த்வமந்தே நித⁴நஸ்தா²நம் ஸ்வேச்சா²சாரா த்வமேவ ஹி ॥ 13 ॥

சராசராணாம் பூ⁴தாநாம் ப³ஹிரந்தஸ்த்வமேவ ஹி ।
வ்யாப்யவ்யாபகரூபேண த்வம் பா⁴ஸி ப⁴க்தவத்ஸலே ॥ 14 ॥

த்வந்மாயயா ஹ்ருதஜ்ஞாநா நஷ்டாத்மாநோ விசேதஸ꞉ ।
க³தாக³தம் ப்ரபத்³யந்தே பாபபுண்யவஶாத்ஸதா³ ॥ 15 ॥

தாவத்ஸத்யம் ஜக³த்³பா⁴தி ஶுக்திகாரஜதம் யதா² ।
யாவந்ந ஜ்ஞாயதே ஜ்ஞாநம் சேதஸா நாந்வகா³மிநீ ॥ 16 ॥

த்வஜ்ஜ்ஞாநாத்து ஸதா³ யுக்த꞉ புத்ரதா³ரக்³ருஹாதி³ஷு ।
ரமந்தே விஷயான் ஸர்வாநந்தே து³꞉க²ப்ரதா³ன் த்⁴ருவம் ॥ 17 ॥

த்வதா³ஜ்ஞயா து தே³வேஶி க³க³நே ஸூர்யமண்ட³லம் ।
சந்த்³ரஶ்ச ப்⁴ரமதே நித்யம் ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஜநநீ ப்³ரஹ்மாக்²யா ப்³ரஹ்மஸம்ஶ்ரயா ।
வ்யக்தா(அ)வ்யக்தா ச தே³வேஶி ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 19 ॥

அசலா ஸர்வகா³ த்வம் ஹி மாயாதீதா மஹேஶ்வரி ।
ஶிவாத்மா ஶாஶ்வதா நித்யா ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 20 ॥

ஸர்வகார்யநியந்த்ரீ ச ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரேஶ்வரீ ।
அநந்தா நிஷ்காலா த்வம் ஹி ப்ரஸந்நா ப⁴வஸுந்த³ரி ॥ 21 ॥

ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவந்த்³யா அசிந்த்யா பரமாத்மிகா ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³ த்வம் ஹி ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 22 ॥

ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மலோகே த்வம் வைகுண்டே² ஸர்வமங்க³ளா ।
இந்த்³ராணீ அமராவத்யாமம்பி³கா வருணாலயே ॥ 23 ॥

யமாலயே காலரூபா குபே³ரப⁴வநே ஶுபா⁴ ।
மஹாநந்தா³க்³நிகோணே ச ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 24 ॥

நைர்ருத்யாம் ரக்தத³ந்தா த்வம் வாயவ்யாம் ம்ருக³வாஹிநீ ।
பாதாலே வைஷ்ணவீரூபா ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 25 ॥

ஸுரஸா த்வம் மணித்³வீபே ஐஶாந்யாம் ஶூலதா⁴ரிணீ ।
ப⁴த்³ரகாளீ ச லங்காயாம் ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 26 ॥

ராமேஶ்வரீ ஸேதுப³ந்தே⁴ ஸிம்ஹலே தே³வமோஹிநீ ।
விமலா த்வம் ச ஶ்ரீக்ஷேத்ரே ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 27 ॥

காளிகா த்வம் காளிக⁴ட்டே காமாக்²யா நீலபர்வதே ।
விரஜா ஔட்³ரதே³ஶே த்வம் ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 28 ॥

வாராணஸ்யாமந்நபூர்ணா அயோத்⁴யாயாம் மஹேஶ்வரீ ।
க³யாஸுரீ க³யாதா⁴ம்நி ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 29 ॥

ப⁴த்³ரகாளீ குருக்ஷேத்ரே க்ருஷ்ண காத்யாயநீ வ்ரஜே ।
மஹாமாயா த்³வாரகாயாம் ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 30 ॥

க்ஷுதா⁴ த்வம் ஸர்வஜீவாநாம் வேலா ச ஸாக³ரஸ்ய ஹி ।
மஹேஶ்வரீ மது²ராயாம் ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 31 ॥

ராமஸ்ய ஜாநகீ த்வம் ச ஶிவஸ்ய மநமோஹிநீ ।
த³க்ஷஸ்ய து³ஹிதா சைவ ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 32 ॥

விஷ்ணுப⁴க்திப்ரதா³ த்வம் ச கம்ஸாஸுர விநாஶிநீ ।
ராவணநாஶிநீ சைவ ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸுந்த³ரி ॥ 33 ॥

லக்ஷ்மீஸ்தோத்ரமித³ம் புண்யம் ய꞉ படே²த்³ப⁴க்திஸம்யுத꞉ ।
ஸர்வஜ்வரப⁴யம் நஶ்யேத் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ॥ 34 ॥

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யமாபது³த்³தா⁴ரகாரணம் ।
த்ரிஸந்த்⁴யமேகஸந்த்⁴யம் வா ய꞉ படே²த் ஸததம் நர꞉ ॥ 35 ॥

முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴யஸ்ததா² து ஸர்வஸங்கடாத் ।
முச்யதே நாத்ர ஸந்தே³ஹோ பு⁴வி ஸ்வர்கே³ ரஸாதலே ॥ 36 ॥

ஸமஸ்தம் ச ததா² சைகம் ய꞉ படே²த்³ப⁴க்திதத்பர꞉ ।
ஸ ஸர்வது³ஷ்கரம் தீர்த்வா லப⁴தே பரமாம் க³திம் ॥ 37 ॥

ஸுக²த³ம் மோக்ஷத³ம் ஸ்தோத்ரம் ய꞉ படே²த்³ப⁴க்திஸம்யுத꞉ ।
ஸ து கோடிதீர்த²ப²லம் ப்ராப்நோதி நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 38 ॥

ஏகா தே³வீ து கமலா யஸ்மிம்ஸ்துஷ்டா ப⁴வேத்ஸதா³ ।
தஸ்யா(அ)ஸாத்⁴யம் து தே³வேஶி நாஸ்திகிஞ்சிஜ்ஜக³த்த்ரயே ॥ 39 ॥

பட²நாத³பி ஸ்தோத்ரஸ்ய கிம் ந ஸித்³த்⁴யதி பூ⁴தலே ।
தஸ்மாத் ஸ்தோத்ரவரம் ப்ரோக்தம் ஸத்யம் ஸத்யம் ஹி பார்வதி ॥ 40 ॥

இதி ஶ்ரீ கமலா ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed