Sri Dhumavathi Hrudayam – ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ಹೃದಯಂ


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ-ಪಿಪ್ಪಲಾದಋಷಿಃ- ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ- ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ದೇವತಾ- ಧೂಂ ಬೀಜಂ- ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ- ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ -ಸರ್ವಶತ್ರು ಸಂಹಾರಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಧಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೌಂ ಕನಿಷ್ಠಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಧಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಧೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಧೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ |
ಓಂ ಧೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಧಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಂ |
ಧೂಮ್ರಾಭಾಂ ಧೂಮ್ರವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಟಿತದಶನಾಂ ಮುಕ್ತಬಾಲಾಂಬರಾಢ್ಯಾಂ |
ಕಾಕಾಂಕಸ್ಯಂದನಸ್ಥಾಂ ಧವಳಕರಯುಗಾಂ ಶೂರ್ಪಹಸ್ತಾತಿರೂಕ್ಷಾಮ್ |
ಕಂಕಾಂಕ್ಷುತ್ಕ್ಷಾಂತ ದೇಹಂ ಮುಹುರತಿ ಕುಟಿಲಾಂ ವಾರಿದಾಭಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ |
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಧೂಮಾವತೀಂ ಕುಟಿಲಿತನಯನಾಂ ಭೀತಿದಾಂ ಭೀಷಣಾಸ್ಯಾಮ್ || ೧ ||

ಕಲ್ಪಾದೌ ಯಾ ಕಾಳಿಕಾದ್ಯಾಽಚೀಕಲನ್ಮಧುಕೈಟಭೌ |
ಕಲ್ಪಾಂತೇ ತ್ರಿಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೨ ||

ಗುಣಾಗಾರಾ ಗಮ್ಯಗುಣಾ ಯಾ ಗುಣಾಗುಣವರ್ಧಿನೀ |
ಗೀತಾವೇದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೈಃ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೩ ||

ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಖರ್ವಖಂಡಿನೀ ಖಲರಕ್ಷಸಾಂ |
ಧಾರಿಣೀ ಖೇಟಕಸ್ಯಾಪಿ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೪ ||

ಘೂರ್ಣ ಘೂರ್ಣಕರಾಘೋರಾ ಘೂರ್ಣಿತಾಕ್ಷೀ ಘನಸ್ವನಾ |
ಘಾತಿನೀ ಘಾತಕಾನಾಂ ಯಾ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೫ ||

ಚರ್ವಂತೀಮಸ್ತಿಖಂಡಾನಾಂ ಚಂಡಮುಂಡವಿದಾರಿಣೀಂ |
ಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೬ ||

ಛಿನ್ನಗ್ರೀವಾಂ ಕ್ಷತಾಂಛನ್ನಾಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ |
ಛೇದಿನೀಂ ದುಷ್ಟಸಂಘಾನಾಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೭ ||

ಜಾತಾಯಾ ಯಾಚಿತಾದೇವೈರಸುರಾಣಾಂ ವಿಘಾತಿನೀಂ |
ಜಲ್ಪಂತೀಂ ಬಹುಗರ್ಜಂತೀಂ ಭಜೇತಾಂ ಧೂಮ್ರರೂಪಿಣೀಮ್ || ೮ ||

ಝಂಕಾರಕಾರಿಣೀಂ ಝುಂಝಾ ಝಂಝಮಾಝಮವಾದಿನೀಂ |
ಝಟಿತ್ಯಾಕರ್ಷಿಣೀಂ ದೇವೀಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೯ ||

ಹೇತಿಪಟಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾನ್ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರಕಾರಿಣೀಂ |
ಘೋರಾಘನಘಟಾಟೋಪಾಂ ವಂದೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೧೦ ||

ಠಂಠಂಠಂಠಂ ಮನುಪ್ರೀತಾಂ ಠಃಠಃಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ |
ಠಮಕಾಹ್ವಗತಿಪ್ರೀತಾಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೧೧ ||

ಡಮರೂ ಡಿಂಡಿಮಾರಾವಾಂ ಡಾಕಿನೀಗಣಮಂಡಿತಾಂ |
ಡಾಕಿನೀಭೋಗಸಂತುಷ್ಟಾಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೧೨ ||

ಢಕ್ಕಾನಾದೇನಸಂತುಷ್ಟಾಂ ಢಕ್ಕಾವಾದನಸಿದ್ಧಿದಾಂ |
ಢಕ್ಕಾವಾದಚಲಚ್ಚಿತ್ತಾಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೧೩ ||

ತತ್ವವಾರ್ತಾ ಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾಂ ಭವಪಾಥೋಧಿತಾರಿಣೀಂ |
ತಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ ತಾರಾಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೧೪ ||

ಥಾಂಥೀಂಥೂಂಥೇಮಂತ್ರರೂಪಾಂ ಥೈಂಥೋಥಂಥಃಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ |
ಥಕಾರವರ್ಣಸರ್ವಸ್ವಾಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೧೫ ||

ದುರ್ಗಾಸ್ವರೂಪಿಣೀದೇವೀಂ ದುಷ್ಟದಾನವದಾರಿಣೀಂ |
ದೇವದೈತ್ಯಕೃತಧ್ವಂಸಾಂ ವಂದೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೧೬ ||

ಧ್ವಾಂತಾಕಾರಾಂಧಕಧ್ವಂಸಾಂ ಮುಕ್ತಧಮ್ಮಿಲ್ಲಧಾರಿಣೀಂ |
ಧೂಮಧಾರಾಪ್ರಭಾಂ ಧೀರಾಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೧೭ ||

ನರ್ತಕೀನಟನಪ್ರೀತಾಂ ನಾಟ್ಯಕರ್ಮವಿವರ್ಧಿನೀಂ |
ನಾರಸಿಂಹೀಂ ನರಾರಾಧ್ಯಾಂ ನೌಮಿ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೧೮ ||

ಪಾರ್ವತೀಪತಿಸಂಪೂಜ್ಯಾಂ ಪರ್ವತೋಪರಿವಾಸಿನೀಂ |
ಪದ್ಮಾರೂಪಾಂ ಪದ್ಮಪೂಜ್ಯಾಂ ನೌಮಿ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೧೯ ||

ಫೂತ್ಕಾರಸಹಿತಶ್ವಾಸಾಂ ಫಟ್‍ಮಂತ್ರಫಲದಾಯಿನೀಂ |
ಫೇತ್ಕಾರಿಗಣಸಂಸೇವ್ಯಾಂ ಸೇವೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೨೦ ||

ಬಲಿಪೂಜ್ಯಾಂ ಬಲಾರಾಧ್ಯಾಂ ಬಗಳಾರೂಪಿಣೀಂ ವರಾಂ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದಿತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೨೧ ||

ಭವ್ಯರೂಪಾಂ ಭವಾರಾಧ್ಯಾಂ ಭುವನೇಶೀಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ |
ಭಕ್ತಭವ್ಯಪ್ರದಾಂ ದೇವೀಂ ಭಜೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೨೨ ||

ಮಾಯಾಂ ಮಧುಮತೀಂ ಮಾನ್ಯಾಂ ಮಕರಧ್ವಜಮಾನಿತಾಂ |
ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಮದಾಸ್ವಾದಾಂ ಮನ್ಯೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೨೩ ||

ಯೋಗಯಜ್ಞಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾಂ ಯೋಗಿನೀಪರಿಸೇವಿತಾಂ |
ಯಶೋದಾಂ ಯಜ್ಞಫಲದಾಂ ಯಜೇದ್ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೨೪ ||

ರಾಮಾರಾಧ್ಯಪದದ್ವಂದ್ವಾಂ ರಾವಣಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀಂ |
ರಮೇಶರಮಣೀಪೂಜ್ಯಾಮಹಂ ಧೂಮಾವತೀಂ ಶ್ರಯೇ || ೨೫ ||

ಲಕ್ಷಲೀಲಾಕಳಾಲಕ್ಷ್ಯಾಂ ಲೋಕವಂದ್ಯಪದಾಂಬುಜಾಂ |
ಲಂಬಿತಾಂ ಬೀಜಕೋಶಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೨೬ ||

ಬಕಪೂಜ್ಯಪದಾಂಭೋಜಾಂ ಬಕಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಂ |
ಬಾಲಾಂತೀಕಾರಿಸಂಧ್ಯೇಯಾಂ ವಂದೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೨೭ ||

ಶಂಕರೀಂ ಶಂಕರಪ್ರಾಣಾಂ ಸಂಕಟಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀಂ |
ಶತ್ರುಸಂಹಾರಿಣೀಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಶ್ರಯೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೨೮ ||

ಷಡಾನನಾರಿಸಂಹಂತ್ರೀಂ ಷೋಡಶೀರೂಪಧಾರಿಣೀಂ |
ಷಡ್ರಸಾಸ್ವಾದಿನೀಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ನೇವೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೨೯ ||

ಸುರಸೇವಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಂ ಸುರಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀಂ |
ಸುಂದರೀಗಣಸಂಸೇವ್ಯಾಂ ಸೇವೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೩೦ ||

ಹೇರಂಬಜನನೀಂ ಯೋಗ್ಯಾಂ ಹಾಸ್ಯಲಾಸ್ಯವಿಹಾರಿಣೀಂ |
ಹಾರಿಣೀಂ ಶತ್ರುಸಂಘಾನಾಂ ಸೇವೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೩೧ ||

ಕ್ಷೀರೋದತೀರಸಂವಾಸಾಂ ಕ್ಷೀರಪಾನಪ್ರಹರ್ಷಿತಾಂ |
ಕ್ಷಣದೇಶೇಜ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಂ ಸೇವೇ ಧೂಮಾವತೀಮಹಮ್ || ೩೨ ||

ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶದ್ವರ್ಣಕಾನಾಂ ಪ್ರತಿವರ್ಣಾದಿನಾಮಭಿಃ |
ಕೃತಂ ತು ಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಧೂಮಾವತ್ಯಾಸ್ಸುಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೩೩ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಂ |
ಸ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಂ ಧೂಮಾವತ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೩೪ ||

ಪಠನ್ನೇಕಾಗ್ರಚಿತ್ತೋಯೋ ಯದ್ಯದಿಚ್ಛತಿ ಮಾನವಃ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೫ ||

ಇತಿ ಧೂಮಾವತೀಹೃದಯಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed