Sri Dhumavathi Hrudayam – శ్రీ ధూమావతీ హృదయం


ఓం అస్య శ్రీ ధూమావతీహృదయస్తోత్ర మహామంత్రస్య-పిప్పలాదఋషిః- అనుష్టుప్ఛందః- శ్రీ ధూమావతీ దేవతా- ధూం బీజం- హ్రీం శక్తిః- క్లీం కీలకం -సర్వశత్రు సంహారార్థే జపే వినియోగః

కరన్యాసః –
ఓం ధాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం ధీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం ధూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం ధైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం ధౌం కనిష్ఠకాభ్యాం నమః |
ఓం ధః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఓం ధాం హృదయాయ నమః |
ఓం ధీం శిరసే స్వాహా |
ఓం ధూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం ధైం కవచాయ హుం |
ఓం ధౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ధః అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానం |
ధూమ్రాభాం ధూమ్రవస్త్రాం ప్రకటితదశనాం ముక్తబాలాంబరాఢ్యాం |
కాకాంకస్యందనస్థాం ధవళకరయుగాం శూర్పహస్తాతిరూక్షామ్ |
కంకాంక్షుత్క్షాంత దేహం ముహురతి కుటిలాం వారిదాభాం విచిత్రాం |
ధ్యాయేద్ధూమావతీం కుటిలితనయనాం భీతిదాం భీషణాస్యామ్ || ౧ ||

కల్పాదౌ యా కాళికాద్యాఽచీకలన్మధుకైటభౌ |
కల్పాంతే త్రిజగత్సర్వం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౨ ||

గుణాగారా గమ్యగుణా యా గుణాగుణవర్ధినీ |
గీతావేదార్థతత్త్వజ్ఞైః భజే ధూమావతీమహమ్ || ౩ ||

ఖట్వాంగధారిణీ ఖర్వఖండినీ ఖలరక్షసాం |
ధారిణీ ఖేటకస్యాపి భజే ధూమావతీమహమ్ || ౪ ||

ఘూర్ణ ఘూర్ణకరాఘోరా ఘూర్ణితాక్షీ ఘనస్వనా |
ఘాతినీ ఘాతకానాం యా భజే ధూమావతీమహమ్ || ౫ ||

చర్వంతీమస్తిఖండానాం చండముండవిదారిణీం |
చండాట్టహాసినీం దేవీం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౬ ||

ఛిన్నగ్రీవాం క్షతాంఛన్నాం ఛిన్నమస్తాస్వరూపిణీం |
ఛేదినీం దుష్టసంఘానాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౭ ||

జాతాయా యాచితాదేవైరసురాణాం విఘాతినీం |
జల్పంతీం బహుగర్జంతీం భజేతాం ధూమ్రరూపిణీమ్ || ౮ ||

ఝంకారకారిణీం ఝుంఝా ఝంఝమాఝమవాదినీం |
ఝటిత్యాకర్షిణీం దేవీం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౯ ||

హేతిపటంకారసంయుక్తాన్ ధనుష్టంకారకారిణీం |
ఘోరాఘనఘటాటోపాం వందే ధూమావతీమహమ్ || ౧౦ ||

ఠంఠంఠంఠం మనుప్రీతాం ఠఃఠఃమంత్రస్వరూపిణీం |
ఠమకాహ్వగతిప్రీతాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౧ ||

డమరూ డిండిమారావాం డాకినీగణమండితాం |
డాకినీభోగసంతుష్టాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౨ ||

ఢక్కానాదేనసంతుష్టాం ఢక్కావాదనసిద్ధిదాం |
ఢక్కావాదచలచ్చిత్తాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౩ ||

తత్వవార్తా ప్రియప్రాణాం భవపాథోధితారిణీం |
తారస్వరూపిణీం తారాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౪ ||

థాంథీంథూంథేమంత్రరూపాం థైంథోథంథఃస్వరూపిణీం |
థకారవర్ణసర్వస్వాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౫ ||

దుర్గాస్వరూపిణీదేవీం దుష్టదానవదారిణీం |
దేవదైత్యకృతధ్వంసాం వందే ధూమావతీమహమ్ || ౧౬ ||

ధ్వాంతాకారాంధకధ్వంసాం ముక్తధమ్మిల్లధారిణీం |
ధూమధారాప్రభాం ధీరాం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౧౭ ||

నర్తకీనటనప్రీతాం నాట్యకర్మవివర్ధినీం |
నారసింహీం నరారాధ్యాం నౌమి ధూమావతీమహమ్ || ౧౮ ||

పార్వతీపతిసంపూజ్యాం పర్వతోపరివాసినీం |
పద్మారూపాం పద్మపూజ్యాం నౌమి ధూమావతీమహమ్ || ౧౯ ||

ఫూత్కారసహితశ్వాసాం ఫట్‍మంత్రఫలదాయినీం |
ఫేత్కారిగణసంసేవ్యాం సేవే ధూమావతీమహమ్ || ౨౦ ||

బలిపూజ్యాం బలారాధ్యాం బగళారూపిణీం వరాం |
బ్రహ్మాదివందితాం విద్యాం వందే ధూమావతీమహమ్ || ౨౧ ||

భవ్యరూపాం భవారాధ్యాం భువనేశీస్వరూపిణీం |
భక్తభవ్యప్రదాం దేవీం భజే ధూమావతీమహమ్ || ౨౨ ||

మాయాం మధుమతీం మాన్యాం మకరధ్వజమానితాం |
మత్స్యమాంసమదాస్వాదాం మన్యే ధూమావతీమహమ్ || ౨౩ ||

యోగయజ్ఞప్రసన్నాస్యాం యోగినీపరిసేవితాం |
యశోదాం యజ్ఞఫలదాం యజేద్ధూమావతీమహమ్ || ౨౪ ||

రామారాధ్యపదద్వంద్వాం రావణధ్వంసకారిణీం |
రమేశరమణీపూజ్యామహం ధూమావతీం శ్రయే || ౨౫ ||

లక్షలీలాకళాలక్ష్యాం లోకవంద్యపదాంబుజాం |
లంబితాం బీజకోశాఢ్యాం వందే ధూమావతీమహమ్ || ౨౬ ||

బకపూజ్యపదాంభోజాం బకధ్యానపరాయణాం |
బాలాంతీకారిసంధ్యేయాం వందే ధూమావతీమహమ్ || ౨౭ ||

శంకరీం శంకరప్రాణాం సంకటధ్వంసకారిణీం |
శత్రుసంహారిణీం శుద్ధాం శ్రయే ధూమావతీమహమ్ || ౨౮ ||

షడాననారిసంహంత్రీం షోడశీరూపధారిణీం |
షడ్రసాస్వాదినీం సౌమ్యాం నేవే ధూమావతీమహమ్ || ౨౯ ||

సురసేవితపాదాబ్జాం సురసౌఖ్యప్రదాయినీం |
సుందరీగణసంసేవ్యాం సేవే ధూమావతీమహమ్ || ౩౦ ||

హేరంబజననీం యోగ్యాం హాస్యలాస్యవిహారిణీం |
హారిణీం శత్రుసంఘానాం సేవే ధూమావతీమహమ్ || ౩౧ ||

క్షీరోదతీరసంవాసాం క్షీరపానప్రహర్షితాం |
క్షణదేశేజ్యపాదాబ్జాం సేవే ధూమావతీమహమ్ || ౩౨ ||

చతుస్త్రింశద్వర్ణకానాం ప్రతివర్ణాదినామభిః |
కృతం తు హృదయస్తోత్రం ధూమావత్యాస్సుసిద్ధిదమ్ || ౩౩ ||

య ఇదం పఠతి స్తోత్రం పవిత్రం పాపనాశనం |
స ప్రాప్నోతి పరాం సిద్ధం ధూమావత్యాః ప్రసాదతః || ౩౪ ||

పఠన్నేకాగ్రచిత్తోయో యద్యదిచ్ఛతి మానవః |
తత్సర్వం సమవాప్నోతి సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || ౩౫ ||

ఇతి ధూమావతీహృదయమ్ |


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed