Sri Taramba (Tara) Hrudayam – శ్రీ తారాంబా హృదయం


శ్రీ శివ ఉవాచ |
శృణు పార్వతి భద్రం తే లోకానాం హితకారకం |
కథ్యతే సర్వదా గోప్యం తారాహృదయముత్తమమ్ || ౧ ||

శ్రీ పార్వత్యువాచ |
స్తోత్రం కథం సముత్పన్నం కృతం కేన పురా ప్రభో |
కథ్యతాం సర్వవృత్తాంతం కృపాం కృత్వా మమోపరి || ౨ ||

శ్రీ శివ ఉవాచ |
రణేదేవాసురే పూర్వం కృతమింద్రేణ సుప్రియే |
దుష్టశత్రువినాశార్థం బల వృద్ధి యశస్కరం || ౩ ||

ఓం అస్య శ్రీమదుగ్రతారా హృదయ స్తోత్ర మంత్రస్య – శ్రీ భైరవ ఋషిః – అనుష్టుప్ఛందః – శ్రీమదుగ్రతారాదేవతా – స్త్రీం బీజం – హూంశక్తిః – నమః కీలకం – సకలశత్రువినాశార్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఓం స్త్రీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం త్రీం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం కనిష్ఠకాభ్యాం నమః |
ఓం హంసః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఓం స్త్రీం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం హూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం త్రీం కవచాయ హుం |
ఓం ఐం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హంసః అస్త్రాయఫట్ |

ధ్యానం |
ధ్యాయేత్కోటిదివాకరద్యుతినిభాం బాలేందుయుక్ఛేఖరాం
రక్తాంగీం వికటాం సురక్తవసనాం పూర్ణేందుబింబాననాం |
పాశంఖడ్గమహాంకుశాది దధతీం దోర్భిశ్చతుర్భిర్యుతాం
నానాభూషణభూషితాం భగవతీం తారాం జగత్తారిణీం || ౪ ||

ఏవం ధ్యాత్వా శుభాం తారాం తతస్తు హృదయం పఠేత్ |
తారిణీ తత్త్వనిష్ఠానాం సర్వతత్త్వప్రకాశికా || ౫ ||

రామాభిన్నాపదాశక్తిశ్శత్రునాశం కరోతు మే |
సర్వదాశత్రుసంరంభే తారా మే కురుతాం జయం || ౬ ||

స్త్రీం త్రీం స్వరూపిణీ దేవీ త్రిషు లోకేషు విశ్రుతా |
తవ స్నేహాన్మయాఖ్యాతం న పశూనాం ప్రకాశయేత్ || ౭ ||

శృణు దేవి తవస్నేహాత్తారానామాని తత్వతః |
వర్ణయిష్యామి గుప్తాని దుర్లభాని జగత్త్రయే || ౮ ||

తారిణీ తరళా తారా త్రిరూపా తరణీప్రభా |
తత్త్వరూపా మహాసాధ్వీ సర్వసజ్జనపాలికా || ౯ ||

రమణీయా రజోరూపా జగత్సృష్టికరీ పరా |
తమోరూపా మహామాయా ఘోరారావా భయానకా || ౧౦ ||

కాలరూపా కాళికాఖ్యా జగద్విధ్వంసకారిణీ |
తత్త్వజ్ఞానా పరానంతా తత్త్వజ్ఞానప్రదాఽనఘా || ౧౧ ||

రక్తాంగీ రక్తవస్త్రా చ రక్తమాలాసుశోభితా |
సిద్ధిలక్ష్మీశ్చ బ్రహ్మాణి మహాకాళీ మహాలయా || ౧౨ ||

నామాన్యేతాని యే మర్త్యాస్సర్వదైకాగ్రమానసాః |
ప్రపఠంతి ప్రియే తేషాం కింకరత్వం కరోమ్యహం || ౧౩ ||

తారాం తారపరాందేవీం తారకేశ్వరపూజితాం |
తారిణీం భవపాథోధేరుగ్రతారాం భజామ్యహం || ౧౪ ||

స్త్రీం హ్రీం హూం త్రీం ఫణ్మంత్రేణ జలం జప్త్వాఽభిషేచయేత్ |
సర్వరోగాః ప్రణశ్యంతి సత్యం సత్యం వదామ్యహం || ౧౫ ||

త్రీం స్వాహాంతైర్మహామంత్రైశ్చందనం సాధయేత్తతః |
తిలకం కురుతే ప్రాజ్ఞో లోకోవశ్యోభవేత్ప్రియే || ౧౬ ||

స్త్రీం హ్రీం త్రీం స్వాహా మంత్రేణ శ్మశానం భస్మ మంత్రయేత్ |
శత్రోర్గృహేప్రతిక్షిప్తే శత్రోర్మృత్యుర్భవిష్యతి || ౧౭ ||

హ్రీం హూం స్త్రీం ఫడంతమంత్రైః పుష్పం సంశోధ్యసప్తధా |
ఉచ్చాటనం కరోత్యాశు రిపూణాం నైవ సంశయః || ౧౮ ||

స్త్రీం త్రీం హ్రీం మంత్రవర్యేణ అక్షతాశ్చాభి మంత్రితాః |
తత్ప్రతిక్షేపమాత్రేణ శీఘ్రమాయాతి మానినీ || ౧౯ ||

హంసః ఓం హ్రీం స్త్రీం హూం హంసః |

ఇతి మంత్రేణ జప్తేన శోధితం కజ్జలం ప్రియే |
తస్యైవ తిలకం కృత్వా జగన్మోహం స వశం నయేత్ || ౨౦ ||

తారాయా హృదయం దేవి సర్వపాపప్రణాశనం |
రాజపేయాది యజ్ఞానాం కోటి కోటి గుణోత్తరం || ౨౧ ||

గంగాది సర్వతీర్థానాం ఫలం కోటిగుణం స్మృతం |
మహాదుఃఖే మహారోగే సంకటే ప్రాణసంశయే || ౨౨ ||

మహాభయే మహాఘోరే పఠేత్ స్తోత్రం మహోత్తమం |
సత్యం సత్యం మయోక్తంతే పార్వతి ప్రాణవల్లభే || ౨౩ ||

గోపనీయం ప్రయత్నేన న ప్రకాశ్యమిదం క్వచిత్ || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీ భైరవీతంత్రే శివపార్వతీ సంవాదే శ్రీమదుగ్రతారాహృదయం |


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Taramba (Tara) Hrudayam – శ్రీ తారాంబా హృదయం

  1. Sir nameste plz sir
    Tara hrudayam lo 15to 19 slokam ki meaning telapagalaru plz sir
    Satruvulu ekkuvuga vunnaru and health kooda bagaledu sir plz sir

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: