Sri Taramba (Tara) Hrudayam – ஶ்ரீ தாராம்பா³ ஹ்ருத³யம்


ஶ்ரீ ஶிவ உவாச |
ஶ்ருணு பார்வதி ப⁴த்³ரம் தே லோகானாம் ஹிதகாரகம் |
கத்²யதே ஸர்வதா³ கோ³ப்யம் தாராஹ்ருத³யமுத்தமம் || 1 ||

ஶ்ரீ பார்வத்யுவாச |
ஸ்தோத்ரம் கத²ம் ஸமுத்பன்னம் க்ருதம் கேன புரா ப்ரபோ⁴ |
கத்²யதாம் ஸர்வவ்ருத்தாந்தம் க்ருபாம் க்ருத்வா மமோபரி || 2 ||

ஶ்ரீ ஶிவ உவாச |
ரணேதே³வாஸுரே பூர்வம் க்ருதமிந்த்³ரேண ஸுப்ரியே |
து³ஷ்டஶத்ருவினாஶார்த²ம் ப³ல வ்ருத்³தி⁴ யஶஸ்கரம் || 3 ||

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீமது³க்³ரதாரா ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய – ஶ்ரீ பை⁴ரவ ருஷி꞉ – அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ – ஶ்ரீமது³க்³ரதாராதே³வதா – ஸ்த்ரீம் பீ³ஜம் – ஹூம்ஶக்தி꞉ – நம꞉ கீலகம் – ஸகலஶத்ருவினாஶார்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |

கரன்யாஸ꞉ –
ஓம் ஸ்த்ரீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்ரீம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஐம் கனிஷ்ட²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹம்ஸ꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

அங்க³ன்யாஸ꞉ –
ஓம் ஸ்த்ரீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் ஹூம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் த்ரீம் கவசாய ஹும் |
ஓம் ஐம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் ஹம்ஸ꞉ அஸ்த்ராயப²ட் |

த்⁴யானம் |
த்⁴யாயேத்கோடிதி³வாகரத்³யுதினிபா⁴ம் பா³லேந்து³யுக்சே²க²ராம்
ரக்தாங்கீ³ம் விகடாம் ஸுரக்தவஸனாம் பூர்ணேந்து³பி³ம்பா³னனாம் |
பாஶங்க²ட்³க³மஹாங்குஶாதி³ த³த⁴தீம் தோ³ர்பி⁴ஶ்சதுர்பி⁴ர்யுதாம்
நானாபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாம் ப⁴க³வதீம் தாராம் ஜக³த்தாரிணீம் || 4 ||

ஏவம் த்⁴யாத்வா ஶுபா⁴ம் தாராம் ததஸ்து ஹ்ருத³யம் படே²த் |
தாரிணீ தத்த்வனிஷ்டா²னாம் ஸர்வதத்த்வப்ரகாஶிகா || 5 ||

ராமாபி⁴ன்னாபதா³ஶக்திஶ்ஶத்ருனாஶம் கரோது மே |
ஸர்வதா³ஶத்ருஸம்ரம்பே⁴ தாரா மே குருதாம் ஜயம் || 6 ||

ஸ்த்ரீம் த்ரீம் ஸ்வரூபிணீ தே³வீ த்ரிஷு லோகேஷு விஶ்ருதா |
தவ ஸ்னேஹான்மயாக்²யாதம் ந பஶூனாம் ப்ரகாஶயேத் || 7 ||

ஶ்ருணு தே³வி தவஸ்னேஹாத்தாரானாமானி தத்வத꞉ |
வர்ணயிஷ்யாமி கு³ப்தானி து³ர்லபா⁴னி ஜக³த்த்ரயே || 8 ||

தாரிணீ தரளா தாரா த்ரிரூபா தரணீப்ரபா⁴ |
தத்த்வரூபா மஹாஸாத்⁴வீ ஸர்வஸஜ்ஜனபாலிகா || 9 ||

ரமணீயா ரஜோரூபா ஜக³த்ஸ்ருஷ்டிகரீ பரா |
தமோரூபா மஹாமாயா கோ⁴ராராவா ப⁴யானகா || 10 ||

காலரூபா காளிகாக்²யா ஜக³த்³வித்⁴வம்ஸகாரிணீ |
தத்த்வஜ்ஞானா பரானந்தா தத்த்வஜ்ஞானப்ரதா³(அ)னகா⁴ || 11 ||

ரக்தாங்கீ³ ரக்தவஸ்த்ரா ச ரக்தமாலாஸுஶோபி⁴தா |
ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீஶ்ச ப்³ரஹ்மாணி மஹாகாளீ மஹாலயா || 12 ||

நாமான்யேதானி யே மர்த்யாஸ்ஸர்வதை³காக்³ரமானஸா꞉ |
ப்ரபட²ந்தி ப்ரியே தேஷாம் கிங்கரத்வம் கரோம்யஹம் || 13 ||

தாராம் தாரபராந்தே³வீம் தாரகேஶ்வரபூஜிதாம் |
தாரிணீம் ப⁴வபாதோ²தே⁴ருக்³ரதாராம் ப⁴ஜாம்யஹம் || 14 ||

ஸ்த்ரீம் ஹ்ரீம் ஹூம் த்ரீம் ப²ண்மந்த்ரேண ஜலம் ஜப்த்வா(அ)பி⁴ஷேசயேத் |
ஸர்வரோகா³꞉ ப்ரணஶ்யந்தி ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் || 15 ||

த்ரீம் ஸ்வாஹாந்தைர்மஹாமந்த்ரைஶ்சந்த³னம் ஸாத⁴யேத்தத꞉ |
திலகம் குருதே ப்ராஜ்ஞோ லோகோவஶ்யோப⁴வேத்ப்ரியே || 16 ||

ஸ்த்ரீம் ஹ்ரீம் த்ரீம் ஸ்வாஹா மந்த்ரேண ஶ்மஶானம் ப⁴ஸ்ம மந்த்ரயேத் |
ஶத்ரோர்க்³ருஹேப்ரதிக்ஷிப்தே ஶத்ரோர்ம்ருத்யுர்ப⁴விஷ்யதி || 17 ||

ஹ்ரீம் ஹூம் ஸ்த்ரீம் ப²ட³ந்தமந்த்ரை꞉ புஷ்பம் ஸம்ஶோத்⁴யஸப்ததா⁴ |
உச்சாடனம் கரோத்யாஶு ரிபூணாம் நைவ ஸம்ஶய꞉ || 18 ||

ஸ்த்ரீம் த்ரீம் ஹ்ரீம் மந்த்ரவர்யேண அக்ஷதாஶ்சாபி⁴ மந்த்ரிதா꞉ |
தத்ப்ரதிக்ஷேபமாத்ரேண ஶீக்⁴ரமாயாதி மானினீ || 19 ||

ஹம்ஸ꞉ ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்த்ரீம் ஹூம் ஹம்ஸ꞉ |

இதி மந்த்ரேண ஜப்தேன ஶோதி⁴தம் கஜ்ஜலம் ப்ரியே |
தஸ்யைவ திலகம் க்ருத்வா ஜக³ன்மோஹம் ஸ வஶம் நயேத் || 20 ||

தாராயா ஹ்ருத³யம் தே³வி ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் |
ராஜபேயாதி³ யஜ்ஞானாம் கோடி கோடி கு³ணோத்தரம் || 21 ||

க³ங்கா³தி³ ஸர்வதீர்தா²னாம் ப²லம் கோடிகு³ணம் ஸ்ம்ருதம் |
மஹாது³꞉கே² மஹாரோகே³ ஸங்கடே ப்ராணஸம்ஶயே || 22 ||

மஹாப⁴யே மஹாகோ⁴ரே படே²த் ஸ்தோத்ரம் மஹோத்தமம் |
ஸத்யம் ஸத்யம் மயோக்தந்தே பார்வதி ப்ராணவல்லபே⁴ || 23 ||

கோ³பனீயம் ப்ரயத்னேன ந ப்ரகாஶ்யமித³ம் க்வசித் || 24 ||

இதி ஶ்ரீ பை⁴ரவீதந்த்ரே ஶிவபார்வதீ ஸம்வாதே³ ஶ்ரீமது³க்³ரதாராஹ்ருத³யம் |

மரின்னி த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed