Sri Taramba (Tara) Hrudayam – ಶ್ರೀ ತಾರಾಂಬಾ ಹೃದಯಂ


ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ಪಾರ್ವತಿ ಭದ್ರಂ ತೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಕಂ |
ಕಥ್ಯತೇ ಸರ್ವದಾ ಗೋಪ್ಯಂ ತಾರಾಹೃದಯಮುತ್ತಮಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಥಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಕೃತಂ ಕೇನ ಪುರಾ ಪ್ರಭೋ |
ಕಥ್ಯತಾಂ ಸರ್ವವೃತ್ತಾಂತಂ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಮೋಪರಿ || ೨ ||

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ |
ರಣೇದೇವಾಸುರೇ ಪೂರ್ವಂ ಕೃತಮಿಂದ್ರೇಣ ಸುಪ್ರಿಯೇ |
ದುಷ್ಟಶತ್ರುವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಬಲ ವೃದ್ಧಿ ಯಶಸ್ಕರಂ || ೩ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದುಗ್ರತಾರಾ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ – ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಋಷಿಃ – ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ – ಶ್ರೀಮದುಗ್ರತಾರಾದೇವತಾ – ಸ್ತ್ರೀಂ ಬೀಜಂ – ಹೂಂಶಕ್ತಿಃ – ನಮಃ ಕೀಲಕಂ – ಸಕಲಶತ್ರುವಿನಾಶಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಸ್ತ್ರೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಕನಿಷ್ಠಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಸ್ತ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ತ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ |
ಓಂ ಐಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಂ |
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕೋಟಿದಿವಾಕರದ್ಯುತಿನಿಭಾಂ ಬಾಲೇಂದುಯುಕ್ಛೇಖರಾಂ
ರಕ್ತಾಂಗೀಂ ವಿಕಟಾಂ ಸುರಕ್ತವಸನಾಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬಾನನಾಂ |
ಪಾಶಂಖಡ್ಗಮಹಾಂಕುಶಾದಿ ದಧತೀಂ ದೋರ್ಭಿಶ್ಚತುರ್ಭಿರ್ಯುತಾಂ
ನಾನಾಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂ ಭಗವತೀಂ ತಾರಾಂ ಜಗತ್ತಾರಿಣೀಂ || ೪ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶುಭಾಂ ತಾರಾಂ ತತಸ್ತು ಹೃದಯಂ ಪಠೇತ್ |
ತಾರಿಣೀ ತತ್ತ್ವನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ || ೫ ||

ರಾಮಾಭಿನ್ನಾಪದಾಶಕ್ತಿಶ್ಶತ್ರುನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ |
ಸರ್ವದಾಶತ್ರುಸಂರಂಭೇ ತಾರಾ ಮೇ ಕುರುತಾಂ ಜಯಂ || ೬ ||

ಸ್ತ್ರೀಂ ತ್ರೀಂ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ದೇವೀ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಾ |
ತವ ಸ್ನೇಹಾನ್ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ನ ಪಶೂನಾಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ || ೭ ||

ಶೃಣು ದೇವಿ ತವಸ್ನೇಹಾತ್ತಾರಾನಾಮಾನಿ ತತ್ವತಃ |
ವರ್ಣಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಗುಪ್ತಾನಿ ದುರ್ಲಭಾನಿ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ || ೮ ||

ತಾರಿಣೀ ತರಳಾ ತಾರಾ ತ್ರಿರೂಪಾ ತರಣೀಪ್ರಭಾ |
ತತ್ತ್ವರೂಪಾ ಮಹಾಸಾಧ್ವೀ ಸರ್ವಸಜ್ಜನಪಾಲಿಕಾ || ೯ ||

ರಮಣೀಯಾ ರಜೋರೂಪಾ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಕರೀ ಪರಾ |
ತಮೋರೂಪಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಘೋರಾರಾವಾ ಭಯಾನಕಾ || ೧೦ ||

ಕಾಲರೂಪಾ ಕಾಳಿಕಾಖ್ಯಾ ಜಗದ್ವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀ |
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾ ಪರಾನಂತಾ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಽನಘಾ || ೧೧ ||

ರಕ್ತಾಂಗೀ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾ ಚ ರಕ್ತಮಾಲಾಸುಶೋಭಿತಾ |
ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಲಯಾ || ೧೨ ||

ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಾಸ್ಸರ್ವದೈಕಾಗ್ರಮಾನಸಾಃ |
ಪ್ರಪಠಂತಿ ಪ್ರಿಯೇ ತೇಷಾಂ ಕಿಂಕರತ್ವಂ ಕರೋಮ್ಯಹಂ || ೧೩ ||

ತಾರಾಂ ತಾರಪರಾಂದೇವೀಂ ತಾರಕೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಂ |
ತಾರಿಣೀಂ ಭವಪಾಥೋಧೇರುಗ್ರತಾರಾಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ || ೧೪ ||

ಸ್ತ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ತ್ರೀಂ ಫಣ್ಮಂತ್ರೇಣ ಜಲಂ ಜಪ್ತ್ವಾಽಭಿಷೇಚಯೇತ್ |
ಸರ್ವರೋಗಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಂ || ೧೫ ||

ತ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾಂತೈರ್ಮಹಾಮಂತ್ರೈಶ್ಚಂದನಂ ಸಾಧಯೇತ್ತತಃ |
ತಿಲಕಂ ಕುರುತೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಲೋಕೋವಶ್ಯೋಭವೇತ್ಪ್ರಿಯೇ || ೧೬ ||

ಸ್ತ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ತ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ ಮಂತ್ರೇಣ ಶ್ಮಶಾನಂ ಭಸ್ಮ ಮಂತ್ರಯೇತ್ |
ಶತ್ರೋರ್ಗೃಹೇ ಪ್ರತಿಕ್ಷಿಪ್ತೇ ಶತ್ರೋರ್ಮೃತ್ಯುರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧೭ ||

ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ಸ್ತ್ರೀಂ ಫಡಂತಮಂತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪಂ ಸಂಶೋಧ್ಯಸಪ್ತಧಾ |
ಉಚ್ಚಾಟನಂ ಕರೋತ್ಯಾಶು ರಿಪೂಣಾಂ ನೈವ ಸಂಶಯಃ || ೧೮ ||

ಸ್ತ್ರೀಂ ತ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಮಂತ್ರವರ್ಯೇಣ ಅಕ್ಷತಾಶ್ಚಾಭಿ ಮಂತ್ರಿತಾಃ |
ತತ್ಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪಮಾತ್ರೇಣ ಶೀಘ್ರಮಾಯಾತಿ ಮಾನಿನೀ || ೧೯ ||

ಹಂಸಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ತ್ರೀಂ ಹೂಂ ಹಂಸಃ |

ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಜಪ್ತೇನ ಶೋಧಿತಂ ಕಜ್ಜಲಂ ಪ್ರಿಯೇ |
ತಸ್ಯೈವ ತಿಲಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಗನ್ಮೋಹಂ ಸ ವಶಂ ನಯೇತ್ || ೨೦ ||

ತಾರಾಯಾ ಹೃದಯಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಂ |
ರಾಜಪೇಯಾದಿ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗುಣೋತ್ತರಂ || ೨೧ ||

ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಂ ಸ್ಮೃತಂ |
ಮಹಾದುಃಖೇ ಮಹಾರೋಗೇ ಸಂಕಟೇ ಪ್ರಾಣಸಂಶಯೇ || ೨೨ ||

ಮಹಾಭಯೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹೋತ್ತಮಂ |
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಯೋಕ್ತಂತೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ || ೨೩ ||

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಿದಂ ಕ್ವಚಿತ್ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭೈರವೀತಂತ್ರೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಮದುಗ್ರತಾರಾಹೃದಯಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed