Sri Tara Stotram (Tara Ashtakam) – ಶ್ರೀ ತಾರಾಷ್ಟಕಂ


ಧ್ಯಾನಂ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಪದಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಶವಹೃದ್ ಘೋರಾಟ್ಟಹಾಸಾ ಪರಾ
ಖಡ್ಗೇಂದೀವರಕರ್ತ್ರಿಕರ್ಪರಭುಜಾ ಹುಂಕಾರ ಬೀಜೋದ್ಭವಾ |
ಸರ್ವಾ ನೀಲವಿಶಾಲಪಿಂಗಲಜಟಾಜೂಟೈಕ ನಾಗೈರ್ಯುತಾ
ಜಾಡ್ಯನ್ಯಸ್ಯ ಕಪಾಲಕೇ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಹಂತ್ಯುಗ್ರತಾರಾ ಸ್ವಯಂ ||

ಶೂನ್ಯಸ್ಥಾಮತಿತೇಜಸಾಂ ಚ ದಧತೀಂ ಶೂಲಾಬ್ಜ ಖಡ್ಗಂ ಗದಾಂ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಸುಬದ್ಧ ರತ್ನ ರಸನಾಂ ಕರ್ಪೂರ ಕುಂದೋಜ್ವಲಾಮ್ |
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಸುರೇಂದ್ರರುದ್ರನಮಿತಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಪರಾಮ್
ನೀಲಾಂ ತಾಮಹಿಭೂಷಣಾಧಿವಲಯಾಮತ್ಯುಗ್ರತಾರಾಂ ಭಜೇ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ಮಾತರ್ನೀಲಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪತ್ಪ್ರದೇ
ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಪದಸ್ಥಿತೇ ಶವಹೃದಿ ಸ್ಮೇರಾನನಾಂಭೋರುಹೇ |
ಫುಲ್ಲೇಂದೀವರಲೋಚನೇ ತ್ರಿನಯನೇ ಕರ್ತ್ರೀಕಪಾಲೋತ್ಪಲೇ
ಖಡ್ಗಂ ಚಾದಧತೀ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ತ್ವಾಮೀಶ್ವರೀಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ ||

ವಾಚಾಮೀಶ್ವರಿ ಭಕ್ತಿಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಿ
ಗದ್ಯಪ್ರಾಕೃತಪದ್ಯಜಾತರಚನಾಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ |
ನೀಲೇಂದೀವರಲೋಚನತ್ರಯಯುತೇ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧೇ
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಮೃತವರ್ಧನೇನ ಕೃಪಯಾಸಿಂಚ ತ್ವಮಸ್ಮಾದೃಶಮ್ || ೨ ||

ಖರ್ವೇ ಗರ್ವಸಮೂಹಪೂರಿತತನೋ ಸರ್ಪಾದಿವೇಷೋಜ್ವಲೇ
ವ್ಯಾಘ್ರತ್ವಕ್ಪರಿವೀತಸುಂದರಕಟಿವ್ಯಾಧೂತಘಂಟಾಂಕಿತೇ |
ಸದ್ಯಃಕೃತ್ತಗಲದ್ರಜಃಪರಿಮಿಲನ್ಮುಂಡದ್ವಯೀಮೂರ್ಧಜೇ
ಗ್ರಂಥಿಶ್ರೇಣಿನೃಮುಂಡದಾಮಲಲಿತೇ ಭೀಮೇ ಭಯಂ ನಾಶಯ || ೩ ||

ಮಾಯಾನಂಗವಿಕಾರರೂಪಲಲನಾಬಿಂದ್ವರ್ಧಚಂದ್ರಾಂಬಿಕೇ
ಹುಂಫಟ್ಕಾರಮಯಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ ಮಾದೃಶಃ |
ಮೂರ್ತಿಸ್ತೇ ಜನನಿ ತ್ರಿಧಾಮಘಟಿತಾ ಸ್ಥೂಲಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪರಾ
ವೇದಾನಾಂ ನಹಿ ಗೋಚರಾ ಕಥಮಪಿ ಪ್ರಾಜ್ಞೈರ್ನುತಾಮಾಶ್ರಯೇ || ೪ ||

ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಸೇವಯಾ ಸುಕೃತಿನೋ ಗಚ್ಛಂತಿ ಸಾಯುಜ್ಯತಾಂ
ತಸ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರತ್ರಿನಯನಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಾಮ್ಯಾತ್ಮನಃ |
ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿಮಜ್ಜನೇ ಪಟುತನುರ್ದೇವೇಂದ್ರಮುಖ್ಯಾಸುರಾನ್
ಮಾತಸ್ತೇ ಪದಸೇವನೇ ಹಿ ವಿಮುಖಾನ್ ಕಿಂ ಮಂದಧೀಃ ಸೇವತೇ || ೫ ||

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಂಕಜದ್ವಯರಜೋಮುದ್ರಾಂಕಕೋಟೀರಿಣಸ್ತೇ
ದೇವಾ ಜಯಸಂಗರೇ ವಿಜಯಿನೋ ನಿಶ್ಶಂಕಮಂಕೇ ಗತಾಃ |
ದೇವೋಽಹಂ ಭುವನೇ ನ ಮೇ ಸಮ ಇತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಂ ವಹಂತಃ ಪರೇ
ತತ್ತುಲ್ಯಾಂ ನಿಯತಂ ಯಥಾ ಶಶಿರವೀ ನಾಶಂ ವ್ರಜಂತಿ ಸ್ವಯಮ್ || ೬ ||

ತ್ವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ಪಲಾಯನಪರಾಂದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ಶಕ್ತಾ ನ ತೇ
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚರಾಕ್ಷಸಗಣಾ ಯಕ್ಷಶ್ಚ ನಾಗಾಧಿಪಾಃ |
ದೈತ್ಯಾ ದಾನವಪುಂಗವಾಶ್ಚ ಖಚರಾ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಕಾ ಜಂತವೋ
ಡಾಕಿನ್ಯಃ ಕುಪಿತಾಂತಕಶ್ಚ ಮನುಜಾನ್ ಮಾತಃ ಕ್ಷಣಂ ಭೂತಲೇ || ೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಿದ್ಧಿಗಣಶ್ಚ ಪಾದುಕಮುಖಾಃ ಸಿದ್ಧಾಸ್ತಥಾ ವೈರಿಣಾಂ
ಸ್ತಂಭಶ್ಚಾಪಿ ವರಾಂಗನೇ ಗಜಘಟಾಸ್ತಂಭಸ್ತಥಾ ಮೋಹನಮ್ |
ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಸೇವಯಾ ಖಲು ನೃಣಾಂ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ತೇ ತೇ ಗುಣಾಃ
ಕ್ಲಾಂತಃ ಕಾಂತಮನೋಭವೋಽತ್ರ ಭವತಿ ಕ್ಷುದ್ರೋಽಪಿ ವಾಚಸ್ಪತಿಃ || ೮ ||

ತಾರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಚ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ || ೯ ||

ಲಭತೇ ಕವಿತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿದ್ಭವೇತ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಶ್ವರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ || ೧೦ ||

ಕೀರ್ತಿಂ ಕಾಂತಿಂ ಚ ನೈರುಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಂತೇ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ವಿಖ್ಯಾತಿಂ ಚಾಪಿ ಲೋಕೇಷು ಪ್ರಾಪ್ಯಂತೇ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೧ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed