Sri Dakshina Kali Hrudayam -1 (Mahakauthuhalam) – శ్రీ దక్షిణకాళీ హృదయ స్తోత్రం – 1 (మహాకౌతూహలం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

౧ (మహాకౌతూహలం)

శ్రీమహాకాల ఉవాచ |
మహాకౌతూహలస్తోత్రం హృదయాఖ్యం మహోత్తమమ్ |
శృణు ప్రియే మహాగోప్యం దక్షిణాయాః సుగోపితమ్ || ౧ ||

అవాచ్యమపి వక్ష్యామి తవ ప్రీత్యా ప్రకాశితమ్ |
అన్యేభ్యః కురు గోప్యం చ సత్యం సత్యం చ శైలజే || ౨ ||

శ్రీదేవ్యువాచ |
కస్మిన్ యుగే సముత్పన్నం కేన స్తోత్రం కృతం పురా |
తత్సర్వం కథ్యతాం శంభో మహేశ్వర దయానిధే || ౩ ||

శ్రీమహాకాల ఉవాచ |
పురా ప్రజాపతేః శీర్షచ్ఛేదనం కృతవానహమ్ |
బ్రహ్మహత్యాకృతైః పాపైర్భైరవత్వం మమాగతమ్ || ౪ ||
బ్రహ్మహత్యా వినాశాయ కృతం స్తోత్రం మయా ప్రియే |
కృత్యారినాశకం స్తోత్రం బ్రహ్మహత్యాపహారకమ్ || ౫ ||

అస్య శ్రీ దక్షిణకాళీ హృదయ స్తోత్ర మంత్రస్య శ్రీమహాకాల ఋషిః ఉష్ణిక్ ఛందః శ్రీదక్షిణకాళికా దేవతా క్రీం బీజం హ్రీం శక్తిః నమః కీలకం సర్వపాపక్షయార్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః –
ఓం క్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం క్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాది న్యాసః –
ఓం క్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం క్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం క్రైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం క్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్రః అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ –
ధ్యాయేత్కాళీం మహామాయాం త్రినేత్రాం బహురూపిణీమ్ |
చతుర్భుజాం లలజ్జిహ్వాం పూర్ణచంద్రనిభాననామ్ || ౧ ||

నీలోత్పలదళప్రఖ్యాం శత్రుసంఘవిదారిణీమ్ |
వర ముండం తథా ఖడ్గం ముసలం వరదం తథా || ౨ ||

బిభ్రాణాం రక్తవదనాం దంష్ట్రాళీం ఘోరరూపిణీమ్ |
అట్టాట్టహాసనిరతాం సర్వదా చ దిగంబరామ్ || ౩ ||

శవాసనస్థితాం దేవీం ముండమాలావిభూషితామ్ |
ఇతి ధ్యాత్వా మహాదేవీం తతస్తు హృదయం పఠేత్ || ౪ ||

అథ హృదయ స్తోత్రమ్ |
కాళికా ఘోరరూపాఢ్యా సర్వకామఫలప్రదా |
సర్వదేవస్తుతా దేవీ శత్రునాశం కరోతు మే || ౫ ||

హ్రీం హ్రీం స్వరూపిణీ శ్రేష్ఠా త్రిషులోకేషు దుర్లభా |
తవ స్నేహాన్మయాఖ్యాతం న దేయం యస్య కస్యచిత్ || ౬ ||

అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి నిశామయ పరాత్మికే |
యస్య విజ్ఞానమాత్రేణ జీవన్ముక్తో భవిష్యతి || ౭ ||

నాగయజ్ఞోపవీతాం చ చంద్రార్ధకృతశేఖరామ్ |
జటాజూటాం చ సంచింత్య మహాకాలసమీపగామ్ || ౮ ||

ఏవం న్యాసాదయః సర్వే యే ప్రకుర్వంతి మానవాః |
ప్రాప్నువంతి చ తే మోక్షం సత్యం సత్యం వరాననే || ౯ ||

యంత్రం శృణు పరం దేవ్యాః సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ |
గోప్యాద్గోప్యతరం గోప్యం గోప్యాద్గోప్యతరం మహత్ || ౧౦ ||

త్రికోణం పంచకం చాష్టకమలం భూపురాన్వితమ్ |
ముండపంక్తిం చ జ్వాలం చ కాళీయంత్రం సుసిద్ధిదమ్ || ౧౧ ||

మంత్రం తు పూర్వం కథితం ధారయస్వ సదా ప్రియే |
దేవ్యా దక్షిణకాళ్యాస్తు నామ మాలాం నిశామయ || ౧౨ ||

కాళీ దక్షిణకాళీ చ కృష్ణరూపా పరాత్మికా |
ముండమాలీ విశాలాక్షీ సృష్టిసంహారకారిణీ || ౧౩ ||

స్థితిరూపా మహామాయా యోగనిద్రా భగాత్మికా |
భగసర్పిః పానరతా భగధ్యేయా భగాంగజా || ౧౪ ||

ఆద్యా సదా నవా ఘోరా మహాతేజాః కరాళికా |
ప్రేతవాహా సిద్ధిలక్ష్మీరనిరుద్ధా సరస్వతీ || ౧౫ ||

నామాన్యేతాని సుభగే యే పఠంతి దినే దినే |
తేషాం దాసస్య దాసోఽహం సత్యం సత్యం మహేశ్వరి || ౧౬ ||

ఓం | కాళీం కాలహరాం దేవీం కంకాళీం బీజరూపిణీమ్ |
కాలరూపాం కళాతీతాం కాళికాం దక్షిణాం భజే || ౧౭ ||

కుండగోళప్రియాం దేవీం స్వయంభూ కుసుమే రతామ్ |
రతిప్రియాం మహారౌద్రీం కాళికాం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧౮ ||

దూతీప్రియాం మహాదూతీం దూతీయోగేశ్వరీం పరామ్ |
దూతీయోగోద్భవరతాం దూతీరూపాం నమామ్యహమ్ || ౧౯ ||

క్రీం మంత్రేణ జలం జప్త్వా సప్తధా సేచనేన తు |
సర్వేరోగాః వినశ్యంతి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౨౦ ||

క్రీం స్వాహాంతైర్మహామంత్రైశ్చందనం సాధయేత్తతః |
తిలకం క్రియతే ప్రాజ్ఞైర్లోకోవశ్యో భవేత్సదా || ౨౧ ||

క్రీం హూం హ్రీం మంత్రజప్తైశ్చ హ్యక్షతైః సప్తభిః ప్రియే |
మహాభయవినాశశ్చ జాయతే నాత్ర సంశయః || ౨౨ ||

క్రీం హ్రీం హూం స్వాహా మంత్రేణ శ్మశానే భస్మ మంత్రయేత్ |
శత్రోర్గృహే ప్రతిక్షిప్త్వా శత్రోర్మృత్యుర్భవిష్యతి || ౨౩ ||

హూం హ్రీం క్రీం చైవ ఉచ్చాటే పుష్పం సంశోధ్య సప్తధా |
రిపూణాం చైవ చోచ్చాటం నయత్యేవ న సంశయః || ౨౪ ||

ఆకర్షణే చ క్రీం క్రీం క్రీం జప్త్వాక్షతాన్ ప్రతిక్షిపేత్ |
సహస్రయోజనస్థా చ శీఘ్రమాగచ్ఛతి ప్రియే || ౨౫ ||

క్రీం క్రీం క్రీం హ్రూం హ్రూం హ్రీం హ్రీం చ కజ్జలం శోధితం తథా |
తిలకేన జగన్మోహః సప్తధా మంత్రమాచరేత్ || ౨౬ ||

హృదయం పరమేశాని సర్వపాపహరం పరమ్ |
అశ్వమేధాదియజ్ఞానాం కోటి కోటి గుణోత్తరమ్ || ౨౭ ||

కన్యాదానాది దానానాం కోటి కోటిగుణం ఫలమ్ |
దూతీయాగాది యాగానాం కోటి కోటి ఫలం స్మృతమ్ || ౨౮ ||

గంగాది సర్వతీర్థానాం ఫలం కోటిగుణం స్మృతమ్ |
ఏకధా పాఠమాత్రేణ సత్యం సత్యం మయోదితమ్ || ౨౯ ||

కౌమారీస్వేష్టరూపేణ పూజాం కృత్వా విధానతః |
పఠేత్‍ స్తోత్రం మహేశాని జీవన్ముక్తః స ఉచ్యతే || ౩౦ ||

రజస్వలాభగం దృష్ట్వా పఠేదేకాగ్రమానసః |
లభతే పరమం స్థానం దేవీలోకే వరాననే || ౩౧ ||

మహాదుఃఖే మహారోగే మహాసంకటకే దినే |
మహాభయే మహాఘోరే పఠేత్‍ స్తోత్రం మహోత్తమమ్ |
సత్యం సత్యం పునః సత్యం గోపయేన్మాతృజారవత్ || ౩౨ ||

ఇతి మహాకౌతూహలం నామ శ్రీ దక్షిణకాళీ హృదయ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

4 thoughts on “Sri Dakshina Kali Hrudayam -1 (Mahakauthuhalam) – శ్రీ దక్షిణకాళీ హృదయ స్తోత్రం – 1 (మహాకౌతూహలం)

  1. Respected sir who maintains this website to them ,Guruji heads of you to your feets.(Mi pada padmamulaku sirassu vamchi namaskaristunnanu.

స్పందించండి

error: Not allowed
%d bloggers like this: