Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము”శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy the book.]

శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ |
భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేంకటేశ్వరమ్ |
పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః || ౧ ||

పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణయోగపరాణి కిమ్ |
ముఖ్యవృత్తీని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః || ౨ ||

నారద ఉవాచ |
నామాన్యనంతాని హరేః గుణయోగాని కాని చిత్ |
ముఖ్యవృత్తీని చాన్యాని లక్షకాణ్యపరాణి చ || ౩ ||

పరమార్థైః సర్వశబ్దైరేకో జ్ఞేయః పరః పుమాన్ |
ఆదిమధ్యాంతరహితస్త్వవ్యక్తోఽనంతరూపభృత్ || ౪ ||

చంద్రార్కవహ్నివాయ్వాద్యా గ్రహర్క్షాణి నభో దిశః |
అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం సంతి నో సంతి యన్మతేః || ౫ ||

తస్య దేవస్య నామ్నాం హి పారం గంతుం హి కః క్షమః |
తథాఽపి చాభిధానాని వేంకటేశస్య కానిచిత్ || ౬ ||

బ్రహ్మగీతాని పుణ్యాని తాని వక్ష్యామి సువ్రత |
యదుచ్చారణమాత్రేణ విముక్తాఘః పరం వ్రజేత్ || ౭ ||

వేంకటేశస్య నామ్నాం హి సహస్రస్య ఋషిర్విధిః |
ఛందోఽనుష్టుప్తథా దేవః శ్రీవత్సాంకో రమాపతిః || ౮ ||

బీజభూతస్తథోంకారో హ్రీం క్లీం శక్తిశ్చ కీలకమ్ |
ఓం నమో వేంకటేశాయేత్యాదిర్మంత్రోఽత్ర కథ్యతే || ౯ ||

బ్రహ్మాండగర్భః కవచమస్త్రం చక్రగదాధరః |
వినియోగోఽభీష్టసిద్ధౌ హృదయం సామగాయనః || ౧౦ ||

అస్య శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీవత్సాంకో రమాపతిర్దేవతా ఓం బీజం హ్రీం శక్తిః క్లీం కీలకం బ్రహ్మాండగర్భ ఇతి కవచం చక్రగదాధర ఇత్యస్త్రం సామగానమితి హృదయం ఓం నమో వేంకటేశాయేత్యాదిర్మంత్రః శ్రీ వేంకటేశ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

ధ్యానమ్ |
భాస్వచ్చంద్రమసౌ యదీయనయనే భార్యా యదీయా రమా
యస్మాద్విశ్వసృడప్యభూద్యమికులం యద్ధ్యానయుక్తం సదా
నాథో యో జగతాం నగేంద్రదుహితుర్నాథోఽపి యద్భక్తిమాన్
తాతో యో మదనస్య యో దురితహా తం వేంకటేశం భజే ||

ఊర్ధ్వౌ హస్తౌ యదీయౌ సురరిపుదళనే బిభ్రతౌ శంఖచక్రే
సేవ్యావంఘ్రీ స్వకీయావభిదధదధరో దక్షిణో యస్య పాణిః |
తావన్మాత్రం భవాబ్ధిం గమయతి భజతామూరుగో వామపాణిః
శ్రీవత్సాంకశ్చ లక్ష్మీర్యదురసి లసతస్తం భజే వేంకటేశమ్ ||

ఇతి ధ్యాయన్ వేంకటేశం శ్రీవత్సాంకం రమాపతిమ్ |
వేంకటేశో విరూపాక్ష ఇత్యారభ్య జపేత్క్రమాత్ ||

(స్తోత్రం)
ఓం వేంకటేశో విరూపాక్షో విశ్వేశో విశ్వభావనః |
విశ్వసృడ్విశ్వసంహర్తా విశ్వప్రాణో విరాడ్వపుః || ౧ ||

శేషాద్రినిలయోఽశేషభక్తదుఃఖప్రణాశనః |
శేషస్తుత్యః శేషశాయీ విశేషజ్ఞో విభుః స్వభూః || ౨ ||

విష్ణుర్జిష్ణుశ్చ వర్ధిష్ణురుత్సహిష్ణుః సహిష్ణుకః |
భ్రాజిష్ణుశ్చ గ్రసిష్ణుశ్చ వర్తిష్ణుశ్చ భరిష్ణుకః || ౩ ||

కాలయంతా కాలగోప్తా కాలః కాలాంతకోఽఖిలః |
కాలగమ్యః కాలకంఠవంద్యః కాలకలేశ్వరః || ౪ ||

శంభుః స్వయంభూరంభోజనాభిః స్తంభితవారిధిః |
అంభోధినందినీజానిః శోణాంభోజపదప్రభః || ౫ ||

కంబుగ్రీవః శంబరారిరూపః శంబరజేక్షణః |
బింబాధరో బింబరూపీ ప్రతిబింబక్రియాతిగః || ౬ ||

గుణవాన్ గుణగమ్యశ్చ గుణాతీతో గుణప్రియః |
దుర్గుణధ్వంసకృత్సర్వసుగుణో గుణభాసకః || ౭ ||

పరేశః పరమాత్మా చ పరంజ్యోతిః పరా గతిః |
పరం పదం వియద్వాసాః పారంపర్యశుభప్రదః || ౮ ||

బ్రహ్మాండగర్భో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మసృడ్బ్రహ్మబోధితః |
బ్రహ్మస్తుత్యో బ్రహ్మవాదీ బ్రహ్మచర్యపరాయణః || ౯ ||

సత్యవ్రతార్థసంతుష్టః సత్యరూపీ ఝషాంగవాన్ |
సోమకప్రాణహారీ చాఽఽనీతామ్నాయోఽబ్ధిసంచరః || ౧౦ ||

దేవాసురవరస్తుత్యః పతన్మందరధారకః |
ధన్వంతరిః కచ్ఛపాంగః పయోనిధివిమంథకః || ౧౧ ||

అమరామృతసంధాతా ధృతసం‍మోహినీవపుః |
హరమోహకమాయావీ రక్షస్సందోహభంజనః || ౧౨ ||

హిరణ్యాక్షవిదారీ చ యజ్ఞో యజ్ఞవిభావనః |
యజ్ఞీయోర్వీసముద్ధర్తా లీలాక్రోడః ప్రతాపవాన్ || ౧౩ ||

దండకాసురవిధ్వంసీ వక్రదంష్ట్రః క్షమాధరః |
గంధర్వశాపహరణః పుణ్యగంధో విచక్షణః || ౧౪ ||

కరాలవక్త్రః సోమార్కనేత్రః షడ్గుణవైభవః |
శ్వేతఘోణీ ఘూర్ణితభ్రూర్ఘుర్ఘురధ్వనివిభ్రమః || ౧౫ ||

ద్రాఘీయాన్ నీలకేశీ చ జాగ్రదంబుజలోచనః |
ఘృణావాన్ ఘృణిసమ్మోహో మహాకాలాగ్నిదీధితిః || ౧౬ ||

జ్వాలాకరాళవదనో మహోల్కాకులవీక్షణః |
సటానిర్భిన్నమేఘౌఘో దంష్ట్రారుగ్వ్యాప్తదిక్తటః || ౧౭ ||

ఉచ్ఛ్వాసాకృష్టభూతేశో నిశ్శ్వాసత్యక్తవిశ్వసృట్ |
అంతర్భ్రమజ్జగద్గర్భోఽనంతో బ్రహ్మకపాలహృత్ || ౧౮ ||

ఉగ్రో వీరో మహావిష్ణుర్జ్వలనః సర్వతోముఖః |
నృసింహో భీషణో భద్రో మృత్యుమృత్యుః సనాతనః || ౧౯ ||

సభాస్తంభోద్భవో భీమః శీరోమాలీ మహేశ్వరః |
ద్వాదశాదిత్యచూడాలః కల్పధూమసటాచ్ఛవిః || ౨౦ ||

హిరణ్యకోరఃస్థలభిన్నఖః సింహముఖోఽనఘః |
ప్రహ్లాదవరదో ధీమాన్ భక్తసంఘప్రతిష్ఠితః || ౨౧ ||

బ్రహ్మరుద్రాదిసంసేవ్యః సిద్ధసాధ్యప్రపూజితః |
లక్ష్మీనృసింహో దేవేశో జ్వాలాజిహ్వాంత్రమాలికః || ౨౨ ||

ఖడ్గీ ఖేటీ మహేష్వాసీ కపాలీ ముసలీ హలీ |
పాశీ శూలీ మహాబాహుర్జ్వరఘ్నో రోగలుంఠకః || ౨౩ ||

మౌంజీయుక్ ఛాత్రకో దండీ కృష్ణాజినధరో వటుః |
అధీతవేదో వేదాంతోద్ధారకో బ్రహ్మనైష్ఠికః || ౨౪ ||

అహీనశయనప్రీతః ఆదితేయోఽనఘో హరిః |
సంవిత్ప్రియః సామవేద్యో బలివేశ్మప్రతిష్ఠితః || ౨౫ ||

బలిక్షాలితపాదాబ్జో వింధ్యావలివిమానితః |
త్రిపాదభూమిస్వీకర్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః || ౨౬ ||

ధృతత్రివిక్రమః స్వాంఘ్రినఖభిన్నాండఖర్పరః |
పజ్జాతవాహినీధారాపవిత్రితజగత్త్రయః || ౨౭ ||

విధిసమ్మానితః పుణ్యో దైత్యయోద్ధా జయోర్జితః |
సురరాజ్యప్రదః శుక్రమదహృత్సుగతీశ్వరః || ౨౮ ||

జామదగ్న్యః కుఠారీ చ కార్తవీర్యవిదారణః |
రేణుకాయాః శిరోహారీ దుష్టక్షత్రియమర్దనః || ౨౯ ||

వర్చస్వీ దానశీలశ్చ ధనుష్మాన్ బ్రహ్మవిత్తమః |
అత్యుదగ్రః సమగ్రశ్చ న్యగ్రోధో దుష్టనిగ్రహః || ౩౦ ||

రవివంశసముద్భూతో రాఘవో భరతాగ్రజః |
కౌసల్యాతనయో రామో విశ్వామిత్రప్రియంకరః || ౩౧ ||

తాటకారిః సుబాహుఘ్నో బలాతిబలమంత్రవాన్ |
అహల్యాశాపవిచ్ఛేదీ ప్రవిష్టజనకాలయః || ౩౨ ||

స్వయంవరసభాసంస్థ ఈశచాపప్రభంజనః |
జానకీపరిణేతా చ జనకాధీశసంస్తుతః || ౩౩ ||

జమదగ్నితనూజాతయోద్ధాఽయోధ్యాధిపాగ్రణీః |
పితృవాక్యప్రతీపాలస్త్యక్తరాజ్యః సలక్ష్మణః || ౩౪ ||

ససీతశ్చిత్రకూటస్థో భరతాహితరాజ్యకః |
కాకదర్పప్రహర్తా చ దండకారణ్యవాసకః || ౩౫ ||

పంచవట్యాం విహారీ చ స్వధర్మపరిపోషకః |
విరాధహాఽగస్త్యముఖ్యమునిసమ్మానితః పుమాన్ || ౩౬ ||

ఇంద్రచాపధరః ఖడ్గధరశ్చాక్షయసాయకః |
ఖరాంతకో దూషణారిస్త్రిశిరస్కరిపుర్వృషః || ౩౭ ||

తతః శూర్పణఖానాసాచ్ఛేత్తా వల్కలధారకః |
జటావాన్ పర్ణశాలాస్థో మారీచబలమర్దకః || ౩౮ ||

పక్షిరాట్కృతసంవాదో రవితేజా మహాబలః |
శబర్యానీతఫలభుక్ హనూమత్పరితోషితః || ౩౯ ||

సుగ్రీవాఽభయదో దైత్యకాయక్షేపణభాసురః |
సప్తతాలసముచ్ఛేత్తా వాలిహృత్కపిసంవృతః || ౪౦ ||

వాయుసూనుకృతాసేవస్త్యక్తపంపః కుశాసనః |
ఉదన్వత్తీరగః శూరో విభీషణవరప్రదః || ౪౧ ||

సేతుకృద్దైత్యహా ప్రాప్తలంకోఽలంకారవాన్ స్వయమ్ |
అతికాయశిరశ్ఛేత్తా కుంభకర్ణవిభేదనః || ౪౨ ||

దశకంఠశిరోధ్వంసీ జాంబవత్ప్రముఖావృతః |
జానకీశః సురాధ్యక్షః సాకేతేశః పురాతనః || ౪౩ ||

పుణ్యశ్లోకో వేదవేద్యః స్వామితీర్థనివాసకః |
లక్ష్మీసరఃకేళిలోలో లక్ష్మీశో లోకరక్షకః || ౪౪ ||

దేవకీగర్భసంభూతో యశోదేక్షణలాలితః |
వసుదేవకృతస్తోత్రో నందగోపమనోహరః || ౪౫ ||

చతుర్భుజః కోమలాంగో గదావాన్నీలకుంతలః |
పూతనాప్రాణసంహర్తా తృణావర్తవినాశనః || ౪౬ ||

గర్గారోపితనామాంకో వాసుదేవో హ్యధోక్షజః |
గోపికాస్తన్యపాయీ చ బలభద్రానుజోఽచ్యుతః || ౪౭ ||

వైయాఘ్రనఖభూషశ్చ వత్సజిద్వత్సవర్ధనః |
క్షీరసారాశనరతో దధిభాండప్రమర్దనః || ౪౮ ||

నవనీతాపహర్తా చ నీలనీరదభాసురః |
ఆభీరదృష్టదౌర్జన్యో నీలపద్మనిభాననః || ౪౯ ||

మాతృదర్శితవిశ్వాఽఽస్య ఉలూఖలనిబంధనః |
నలకూబరశాపాంతో గోధూళిచ్ఛురితాంగకః || ౫౦ ||

గోసంఘరక్షకః శ్రీశో బృందారణ్యనివాసకః |
వత్సాంతకో బకద్వేషీ దైత్యాంబుదమహానిలః || ౫౧ ||

మహాజగరచండాగ్నిః శకటప్రాణకంటకః |
ఇంద్రసేవ్యః పుణ్యగాత్రః ఖరజిచ్చండదీధితిః || ౫౨ ||

తాలపక్వఫలాశీ చ కాళీయఫణిదర్పహా |
నాగపత్నీస్తుతిప్రీతః ప్రలంబాసురఖండనః || ౫౩ ||

దావాగ్నిబలసంహారీ ఫలాహారీ గదాగ్రజః |
గోపాంగనాచేలచోరః పాథోలీలావిశారదః || ౫౪ ||

వంశగానప్రవీణశ్చ గోపీహస్తాంబుజార్చితః |
మునిపత్న్యాహృతాహారో మునిశ్రేష్ఠో మునిప్రియః || ౫౫ ||

గోవర్ధనాద్రిసంధర్తా సంక్రందనతమోఽపహః |
సదుద్యానవిలాసీ చ రాసక్రీడాపరాయణః || ౫౬ ||

వరుణాభ్యర్చితో గోపీప్రార్థితః పురుషోత్తమః |
అక్రూరస్తుతిసంప్రీతః కుబ్జాయౌవనదాయకః || ౫౭ ||

ముష్టికోరఃప్రహారీ చ చాణూరోదరదారణః |
మల్లయుద్ధాగ్రగణ్యశ్చ పితృబంధనమోచకః || ౫౮ ||

మత్తమాతంగపంచాస్యః కంసగ్రీవానికృంతనః |
ఉగ్రసేనప్రతిష్ఠాతా రత్నసింహాసనస్థితః || ౫౯ ||

కాలనేమిఖలద్వేషీ ముచుకుందవరప్రదః |
సాల్వసేవితదుర్ధర్షరాజస్మయనివారణః || ౬౦ ||

రుక్మిగర్వాపహారీ చ రుక్మిణీనయనోత్సవః |
ప్రద్యుమ్నజనకః కామీ ప్రద్యుమ్నో ద్వారకాధిపః || ౬౧ ||

మణ్యాహర్తా మహామాయో జాంబవత్కృతసంగరః |
జాంబూనదాంబరధరో గమ్యో జాంబవతీవిభుః || ౬౨ ||

కాలిందీప్రథితారామకేలిర్గుంజావతంసకః |
మందారసుమనోభాస్వాన్ శచీశాభీష్టదాయకః || ౬౩ ||

సత్రాజిన్మానసోల్లాసీ సత్యాజానిః శుభావహః |
శతధన్వహరః సిద్ధః పాండవప్రియకోత్సవః || ౬౪ ||

భద్రప్రియః సుభద్రాయా భ్రాతా నాగ్నాజితీవిభుః |
కిరీటకుండలధరః కల్పపల్లవలాలితః || ౬౫ ||

భైష్మీప్రణయభాషావాన్ మిత్రవిందాధిపోఽభయః |
స్వమూర్తికేలిసంప్రీతో లక్ష్మణోదారమానసః || ౬౬ ||

ప్రాగ్జ్యోతిషాధిపధ్వంసీ తత్సైన్యాంతకరోఽమృతః |
భూమిస్తుతో భూరిభోగో భూషణాంబరసంయుతః || ౬౭ ||

బహురామాకృతాహ్లాదో గంధమాల్యానులేపనః |
నారదాదృష్టచరితో దేవేశో విశ్వరాడ్గురుః || ౬౮ ||

బాణబాహువిదారశ్చ తాపజ్వరవినాశకః |
ఉషోద్ధర్షయితాఽవ్యక్తః శివవాక్తుష్టమానసః || ౬౯ ||

మహేశజ్వరసంస్తుత్యః శీతజ్వరభయాంతకః |
నృగరాజోద్ధారకశ్చ పౌండ్రకాదివధోద్యతః || ౭౦ ||

వివిధారిచ్ఛలోద్విగ్నబ్రాహ్మణేషు దయాపరః |
జరాసంధబలద్వేషీ కేశిదైత్యభయంకరః || ౭౧ ||

చక్రీ చైద్యాంతకః సభ్యో రాజబంధవిమోచకః |
రాజసూయహవిర్భోక్తా స్నిగ్ధాంగః శుభలక్షణః || ౭౨ ||

ధానాభక్షణసంప్రీతః కుచేలాభీష్టదాయకః |
సత్త్వాదిగుణగంభీరో ద్రౌపదీమానరక్షకః || ౭౩ ||

భీష్మధ్యేయో భక్తవశ్యో భీమపూజ్యో దయానిధిః |
దంతవక్త్రశిరశ్ఛేత్తా కృష్ణః కృష్ణాసఖః స్వరాట్ || ౭౪ ||

వైజయంతీప్రమోదీ చ బర్హిబర్హవిభూషణః |
పార్థకౌరవసంధానకారీ దుశ్శాసనాంతకః || ౭౫ ||

బుద్ధో విశుద్ధః సర్వజ్ఞః క్రతుహింసావినిందకః |
త్రిపురస్త్రీమానభంగః సర్వశాస్త్రవిశారదః || ౭౬ ||

నిర్వికారో నిర్మమశ్చ నిరాభాసో నిరామయః |
జగన్మోహకధర్మీ చ దిగ్వస్త్రో దిక్పతీశ్వరః || ౭౭ ||

కల్కీ మ్లేచ్ఛప్రహర్తా చ దుష్టనిగ్రహకారకః |
ధర్మప్రతిష్టాకారీ చ చాతుర్వర్ణ్యవిభాగకృత్ || ౭౮ ||

యుగాంతకో యుగాక్రాంతో యుగకృద్యుగభాసకః |
కామారిః కామకారీ చ నిష్కామః కామితార్థదః || ౭౯ ||

భర్గో వరేణ్యః సవితుః శార్ఙ్గీ వైకుంఠమందిరః |
హయగ్రీవః కైటభారిః గ్రాహఘ్నో గజరక్షకః || ౮౦ ||

సర్వసంశయవిచ్ఛేత్తా సర్వభక్తసముత్సుకః |
కపర్దీ కామహారీ చ కలా కాష్ఠా స్మృతిర్ధృతిః || ౮౧ ||

అనాదిరప్రమేయౌజాః ప్రధానః సన్నిరూపకః |
నిర్లేపో నిఃస్పృహోఽసంగో నిర్భయో నీతిపారగః || ౮౨ ||

నిష్ప్రేష్యో నిష్క్రియః శాంతో నిష్ప్రపంచో నిధిర్నయః
కర్మ్యకర్మీ వికర్మీ చ కర్మేప్సుః కర్మభావనః || ౮౩ ||

కర్మాంగః కర్మవిన్యాసో మహాకర్మీ మహావ్రతీ |
కర్మభుక్కర్మఫలదః కర్మేశః కర్మనిగ్రహః || ౮౪ ||

నరో నారాయణో దాంతః కపిలః కామదః శుచిః |
తప్తా జప్తాఽక్షమాలావాన్ గంతా నేతా లయో గతిః || ౮౫ ||

శిష్టో ద్రష్టా రిపుద్వేష్టా రోష్టా వేష్టా మహానటః |
రోద్ధా బోద్ధా మహాయోద్ధా శ్రద్ధావాన్ సత్యధీః శుభః || ౮౬ ||

మంత్రీ మంత్రో మంత్రగమ్యో మంత్రకృత్పరమంత్రహృత్ |
మంత్రభృన్మంత్రఫలదో మంత్రేశో మంత్రవిగ్రహః || ౮౭ ||

మంత్రాంగో మంత్రవిన్యాసో మహామంత్రో మహాక్రమః |
స్థిరధీః స్థిరవిజ్ఞానః స్థిరప్రజ్ఞః స్థిరాసనః || ౮౮ ||

స్థిరయోగః స్థిరాధారః స్థిరమార్గః స్థిరాగమః |
నిశ్శ్రేయసో నిరీహోఽగ్నిర్నిరవద్యో నిరంజనః || ౮౯ ||

నిర్వైరో నిరహంకారో నిర్దంభో నిరసూయకః |
అనంతోఽనంతబాహూరురనంతాంఘ్రిరనంతదృక్ || ౯౦ ||

అనంతవక్త్రోఽనంతాంగోఽనంతరూపో హ్యనంతకృత్ |
ఊర్ధ్వరేతా ఊర్ధ్వలింగో హ్యూర్ధ్వమూర్ధోర్ధ్వశాఖకః || ౯౧ ||

ఊర్ధ్వ ఊర్ధ్వాధ్వరక్షీ చ హ్యూర్ధ్వజ్వాలో నిరాకులః |
బీజం బీజప్రదో నిత్యో నిదానం నిష్కృతిః కృతీ || ౯౨ ||

మహానణీయన్ గరిమా సుషమా చిత్రమాలికః |
నభః స్పృఙ్నభసో జ్యోతిర్నభస్వాన్నిర్నభా నభః || ౯౩ ||

అభుర్విభుః ప్రభుః శంభుర్మహీయాన్ భూర్భువాకృతిః |
మహానందో మహాశూరో మహోరాశిర్మహోత్సవః || ౯౪ ||

మహాక్రోధో మహాజ్వాలో మహాశాంతో మహాగుణః |
సత్యవ్రతః సత్యపరః సత్యసంధః సతాం గతిః || ౯౫ ||

సత్యేశః సత్యసంకల్పః సత్యచారిత్రలక్షణః |
అంతశ్చరో హ్యంతరాత్మా పరమాత్మా చిదాత్మకః || ౯౬ ||

రోచనో రోచమానశ్చ సాక్షీ శౌరిర్జనార్దనః |
ముకుందో నందనిష్పందః స్వర్ణబిందుః పురందరః || ౯౭ ||

అరిందమః సుమందశ్చ కుందమందారహాసవాన్ |
స్యందనారూఢచండాంగో హ్యానందీ నందనందనః || ౯౮ ||

అనసూయానందనోఽత్రినేత్రానందః సునందవాన్ |
శంఖవాన్పంకజకరః కుంకుమాంకో జయాంకుశః || ౯౯ ||

అంభోజమకరందాఢ్యో నిష్పంకోఽగరుపంకిలః |
ఇంద్రశ్చంద్రరథశ్చంద్రోఽతిచంద్రశ్చంద్రభాసకః || ౧౦౦ ||

ఉపేంద్ర ఇంద్రరాజశ్చ వాగింద్రశ్చంద్రలోచనః |
ప్రత్యక్ పరాక్ పరంధామ పరమార్థః పరాత్పరః || ౧౦౧ ||

అపారవాక్ పారగామీ పారావారః పరావరః |
సహస్వానర్థదాతా చ సహనః సాహసీ జయీ || ౧౦౨ ||

తేజస్వీ వాయువిశిఖీ తపస్వీ తాపసోత్తమః |
ఐశ్వర్యోద్భూతికృద్భూతిరైశ్వర్యాంగకలాపవాన్ || ౧౦౩ ||

అంభోధిశాయీ భగవాన్ సర్వజ్ఞః సామపారగః |
మహాయోగీ మహాధీరో మహాభోగీ మహాప్రభుః || ౧౦౪ ||

మహావీరో మహాతుష్టిర్మహాపుష్టిర్మహాగుణః |
మహాదేవో మహాబాహుర్మహాధర్మో మహేశ్వరః || ౧౦౫ ||

సమీపగో దూరగామీ స్వర్గమార్గనిరర్గలః |
నగో నగధరో నాగో నాగేశో నాగపాలకః || ౧౦౬ ||

హిరణ్మయః స్వర్ణరేతా హిరణ్యార్చిర్హిరణ్యదః |
గుణగణ్యః శరణ్యశ్చ పుణ్యకీర్తిః పురాణగః || ౧౦౭ ||

జన్యభృజ్జన్యసన్నద్ధో దివ్యపంచాయుధో వశీ |
దౌర్జన్యభంగః పర్జన్యః సౌజన్యనిలయోఽలయః || ౧౦౮ ||

జలంధరాంతకో భస్మదైత్యనాశీ మహామనాః |
శ్రేష్ఠః శ్రవిష్ఠో ద్రాఘిష్ఠో గరిష్ఠో గరుడధ్వజః || ౧౦౯ ||

జ్యేష్ఠో ద్రఢిష్ఠో వర్షిష్ఠో ద్రాఘీయాన్ ప్రణవః ఫణీ |
సంప్రదాయకరః స్వామీ సురేశో మాధవో మధుః || ౧౧౦ ||

నిర్నిమేషో విధిర్వేధా బలవాన్ జీవనం బలీ |
స్మర్తా శ్రోతా వికర్తా చ ధ్యాతా నేతా సమోఽసమః || ౧౧౧ ||

హోతా పోతా మహావక్తా రంతా మంతా ఖలాంతకః |
దాతా గ్రాహయితా మాతా నియంతాఽనంతవైభవః || ౧౧౨ ||

గోప్తా గోపయితా హంతా ధర్మజాగరితా ధవః |
కర్తా క్షేత్రకరః క్షేత్రప్రదః క్షేత్రజ్ఞ ఆత్మవిత్ || ౧౧౩ ||

క్షేత్రీ క్షేత్రహరః క్షేత్రప్రియః క్షేమకరో మరుత్ |
భక్తిప్రదో ముక్తిదాయీ శక్తిదో యుక్తిదాయకః || ౧౧౪ ||

శక్తియుఙ్మౌక్తికస్రగ్వీ సూక్తిరామ్నాయసూక్తిగః |
ధనంజయో ధనాధ్యక్షో ధనికో ధనదాధిపః || ౧౧౫ ||

మహాధనో మహామానీ దుర్యోధనవిమానితః |
రత్నాకరో రత్నరోచీ రత్నగర్భాశ్రయః శుచిః || ౧౧౬ ||

రత్నసానునిధిర్మౌళిరత్నభా రత్నకంకణః |
అంతర్లక్ష్యోఽంతరభ్యాసీ చాంతర్ధ్యేయో జితాసనః || ౧౧౭ ||

అంతరంగో దయావాంశ్చ హ్యంతర్మాయో మహార్ణవః |
సరసః సిద్ధరసికః సిద్ధిః సాధ్యః సదాగతిః || ౧౧౮ ||

ఆయుఃప్రదో మహాయుష్మానర్చిష్మానోషధీపతిః |
అష్టశ్రీరష్టభాగోఽష్టకకుబ్వ్యాప్తయశో వ్రతీ || ౧౧౯ ||

అష్టాపదః సువర్ణాభో హ్యష్టమూర్తిస్త్రిమూర్తిమాన్ |
అస్వప్నః స్వప్నగః స్వప్నః సుస్వప్నఫలదాయకః || ౧౨౦ ||

దుఃస్వప్నధ్వంసకో ధ్వస్తదుర్నిమిత్తః శివంకరః |
సువర్ణవర్ణః సంభావ్యో వర్ణితో వర్ణసమ్ముఖః || ౧౨౧ ||

సువర్ణముఖరీతీరశివధ్యాతపదాంబుజః |
దాక్షాయణీవచస్తుష్టో దూర్వాసోదృష్టిగోచరః || ౧౨౨ ||

అంబరీషవ్రతప్రీతో మహాకృత్తివిభంజనః |
మహాభిచారకధ్వంసీ కాలసర్పభయాంతకః || ౧౨౩ ||

సుదర్శనః కాలమేఘశ్యామః శ్రీమంత్రభావితః |
హేమాంబుజసరఃస్నాయీ శ్రీమనోభావితాకృతిః || ౧౨౪ ||

శ్రీప్రదత్తాంబుజస్రగ్వీ శ్రీకేళిః శ్రీనిధిర్భవః |
శ్రీప్రదో వామనో లక్ష్మీనాయకశ్చ చతుర్భుజః || ౧౨౫ ||

సంతృప్తస్తర్పితస్తీర్థస్నాతృసౌఖ్యప్రదర్శకః |
అగస్త్యస్తుతిసంహృష్టో దర్శితావ్యక్తభావనః || ౧౨౬ ||

కపిలార్చిః కపిలవాన్ సుస్నాతాఘవిపాటనః |
వృషాకపిః కపిస్వామిమనోఽన్తఃస్థితవిగ్రహః || ౧౨౭ ||

వహ్నిప్రియోఽర్థసంభావ్యో జనలోకవిధాయకః |
వహ్నిప్రభో వహ్నితేజాః శుభాభీష్టప్రదో యమీ || ౧౨౮ ||

వారుణక్షేత్రనిలయో వరుణో వారణార్చితః |
వాయుస్థానకృతావాసో వాయుగో వాయుసంభృతః || ౧౨౯ ||

యమాంతకోఽభిజననో యమలోకనివారణః |
యమినామగ్రగణ్యశ్చ సంయమీ యమభావితః || ౧౩౦ ||

ఇంద్రోద్యానసమీపస్థః ఇంద్రదృగ్విషయః ప్రభుః |
యక్షరాట్ సరసీవాసో హ్యక్షయ్యనిధికోశకృత్ || ౧౩౧ ||

స్వామితీర్థకృతావాసః స్వామిధ్యేయో హ్యధోక్షజః |
వరాహాద్యష్టతీర్థాభిసేవితాంఘ్రిసరోరుహః || ౧౩౨ ||

పాండుతీర్థాభిషిక్తాంగో యుధిష్ఠిరవరప్రదః |
భీమాంతఃకరణారూఢః శ్వేతవాహనసఖ్యవాన్ || ౧౩౩ ||

నకులాభయదో మాద్రీసహదేవాభివందితః |
కృష్ణాశపథసంధాతా కుంతీస్తుతిరతో దమీ || ౧౩౪ ||

నారదాదిమునిస్తుత్యో నిత్యకర్మపరాయణః |
దర్శితావ్యక్తరూపశ్చ వీణానాదప్రమోదితః || ౧౩౫ ||

షట్కోటితీర్థచర్యావాన్ దేవతీర్థకృతాశ్రమః |
బిల్వామలజలస్నాయీ సరస్వత్యంబుసేవితః || ౧౩౬ ||

తుంబురూదకసంస్పర్శజనచిత్తతమోఽపహః |
మత్స్యవామనకూర్మాదితీర్థరాజః పురాణభృత్ || ౧౩౭ ||

చక్రధ్యేయపదాంభోజః శంఖపూజితపాదుకః |
రామతీర్థవిహారీ చ బలభద్రప్రతిష్ఠితః || ౧౩౮ ||

జామదగ్న్యసరస్తీర్థజలసేచనతర్పితః |
పాపాపహారికీలాలసుస్నాతాఘవినాశనః || ౧౩౯ ||

నభోగంగాభిషిక్తశ్చ నాగతీర్థాభిషేకవాన్ |
కుమారధారాతీర్థస్థో వటువేషః సుమేఖలః || ౧౪౦ ||

వృద్ధస్య సుకుమారత్వప్రదః సౌందర్యవాన్ సుఖీ |
ప్రియంవదో మహాకుక్షిరిక్ష్వాకుకులనందనః || ౧౪౧ ||

నీలగోక్షీరధారాభూర్వరాహాచలనాయకః |
భరద్వాజప్రతిష్ఠావాన్ బృహస్పతివిభావితః || ౧౪౨ ||

అంజనాకృతపూజావాన్ ఆంజనేయకరార్చితః |
అంజనాద్రినివాసశ్చ ముంజకేశః పురందరః || ౧౪౩ ||

కిన్నరద్వయసంబంధిబంధమోక్షప్రదాయకః |
వైఖానసమఖారంభో వృషజ్ఞేయో వృషాచలః || ౧౪౪ ||

వృషకాయప్రభేత్తా చ క్రీడనాచారసంభ్రమః |
సౌవర్చలేయవిన్యస్తరాజ్యో నారాయణః ప్రియః || ౧౪౫ ||

దుర్మేధోభంజకః ప్రాజ్ఞో బ్రహ్మోత్సవమహోత్సుకః |
భద్రాసురశిరశ్ఛేత్తా భద్రక్షేత్రీ సుభద్రవాన్ || ౧౪౬ ||

మృగయాఽక్షీణసన్నాహః శంఖరాజన్యతుష్టిదః |
స్థాణుస్థో వైనతేయాంగభావితో హ్యశరీరవాన్ || ౧౪౭ ||

భోగీంద్రభోగసంస్థానో బ్రహ్మాదిగణసేవితః |
సహస్రార్కచ్ఛటాభాస్వద్విమానాంతఃస్థితో గుణీ || ౧౪౮ ||

విష్వక్సేనకృతస్తోత్రః సనందనవరీవృతః |
జాహ్నవ్యాదినదీసేవ్యః సురేశాద్యభివందితః || ౧౪౯ ||

సురాంగనానృత్యపరో గంధర్వోద్గాయనప్రియః |
రాకేందుసంకాశనఖః కోమలాంఘ్రిసరోరుహః || ౧౫౦ ||

కచ్ఛపప్రపదః కుందగుల్ఫకః స్వచ్ఛకూర్పరః |
మేదురస్వర్ణవస్త్రాఢ్యకటిదేశస్థమేఖలః || ౧౫౧ ||

ప్రోల్లసచ్ఛురికాభాస్వత్కటిదేశః శుభంకరః |
అనంతపద్మజస్థాననాభిర్మౌక్తికమాలికః || ౧౫౨ ||

మందారచాంపేయమాలీ రత్నాభరణసంభృతః |
లంబయజ్ఞోపవీతీ చ చంద్రశ్రీఖండలేపవాన్ || ౧౫౩ ||

వరదోఽభయదశ్చక్రీ శంఖీ కౌస్తుభదీప్తిమాన్ |
శ్రీవత్సాంకితవక్షస్కో లక్ష్మీసంశ్రితహృత్తటః || ౧౫౪ ||

నీలోత్పలనిభాకారః శోణాంభోజసమాననః |
కోటిమన్మథలావణ్యశ్చంద్రికాస్మితపూరితః || ౧౫౫ ||

సుధాస్వచ్ఛోర్ధ్వపుండ్రశ్చ కస్తూరీతిలకాంచితః |
పుండరీకేక్షణః స్వచ్ఛో మౌలిశోభావిరాజితః || ౧౫౬ ||

పద్మస్థః పద్మనాభశ్చ సోమమండలగో బుధః |
వహ్నిమండలగః సూర్యః సూర్యమండలసంస్థితః || ౧౫౭ ||

శ్రీపతిర్భూమిజానిశ్చ విమలాద్యభిసంవృతః |
జగత్కుటుంబజనితా రక్షకః కామితప్రదః || ౧౫౮ ||

అవస్థాత్రయయంతా చ విశ్వతేజస్స్వరూపవాన్ |
జ్ఞప్తిర్జ్ఞేయో జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానాతీతః సురాతిగః || ౧౫౯ ||

బ్రహ్మాండాంతర్బహిర్వ్యాప్తో వేంకటాద్రిగదాధరః |
వేంకటాద్రిగదాధర ఓం నమః ఇతి ||
ఏవం శ్రీవేంకటేశస్య కీర్తితం పరమాద్భుతమ్ || ౧౬౦ ||

నామ్నాం సహస్రం సంశ్రావ్యం పవిత్రం పుణ్యవర్ధనమ్ |
శ్రవణాత్సర్వదోషఘ్నం రోగఘ్నం మృత్యునాశనమ్ || ౧ ||

దారిద్ర్యభేదనం ధర్మ్యం సర్వైశ్వర్యఫలప్రదమ్ |
కాలాహివిషవిచ్ఛేది జ్వరాపస్మారభంజనమ్ || ౨ ||

[శత్రుక్షయకరం రాజగ్రహపీడానివారణమ్ |
బ్రహ్మరాక్షసకూష్మాండభేతాలభయభంజనమ్ ||]

విద్యాభిలాషీ విద్యావాన్ ధనార్థీ ధనవాన్ భవేత్ |
అనంతకల్పజీవీ స్యాదాయుష్కామో మహాయశాః || ౩ ||

పుత్రార్థీ సుగుణాన్పుత్రాన్ లభేతాఽఽయుష్మతస్తతః |
సంగ్రామే శత్రువిజయీ సభాయాం ప్రతివాదిజిత్ || ౪ ||

దివ్యైర్నామభిరేభిస్తు తులసీపూజనాత్సకృత్ |
వైకుంఠవాసీ భగవత్సదృశో విష్ణుసన్నిధౌ || ౫ ||

కల్హారపూజనాన్మాసాత్ ద్వితీయ ఇవ యక్షరాట్ |
నీలోత్పలార్చనాత్సర్వరాజపూజ్యః సదా భవేత్ || ౬ ||

హృత్సంస్థితైర్నామభిస్తు భూయాద్దృగ్విషయో హరిః |
వాంఛితార్థం తదా దత్వా వైకుంఠం చ ప్రయచ్ఛతి || ౭ ||

త్రిసంధ్యం యో జపేన్నిత్యం సంపూజ్య విధినా విభుమ్ |
త్రివారం పంచవారం వా ప్రత్యహం క్రమశో యమీ || ౮ ||

మాసాదలక్ష్మీనాశః స్యాత్ ద్విమాసాత్ స్యాన్నరేంద్రతా |
త్రిమాసాన్మహదైశ్వర్యం తతః సంభాషణం భవేత్ || ౯ ||

మాసం పఠన్న్యూనకర్మపూర్తిం చ సమవాప్నుయాత్ |
మార్గభ్రష్టశ్చ సన్మార్గం గతస్వః స్వం స్వకీయకమ్ || ౧౦ ||

చాంచల్యచిత్తోఽచాంచల్యం మనస్స్వాస్థ్యం చ గచ్ఛతి |
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం జ్ఞానం మోక్షం చ విందతి || ౧౧ ||

సర్వాన్కామానవాప్నోతి శాశ్వతం చ పదం తథా |
సత్యం సత్యం పునస్సత్యం సత్యం సత్యం న సంశయః || ౧౨ ||

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే వసిష్ఠనారదసంవాదే శ్రీవేంకటాచలమాహాత్మ్యే శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం సమాప్తమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed