Sri Kali Hrudayam – ஶ்ரீ காளீ ஹ்ருத³யம்


ஶ்ரீமஹாகால உவாச |
மஹாகௌதூஹலஸ்தோத்ரம் ஹ்ருத³யாக்²யம் மஹோத்தமம் |
ஶ்ருணு ப்ரியே மஹாகோ³ப்யம் த³க்ஷிணாயா꞉ ஸுகோ³பிதம் || 1 ||

அவாச்யமபி வக்ஷ்யாமி தவ ப்ரீத்யா ப்ரகாஶிதம் |
அன்யேப்⁴ய꞉ குரு கோ³ப்யம் ச ஸத்யம் ஸத்யம் ச ஶைலஜே || 2 ||

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச |
கஸ்மின்யுகே³ ஸமுத்பன்னம் கேன ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் புரா |
தத்ஸர்வம் கத்²யதாம் ஶம்போ⁴ மஹேஶ்வர த³யானிதே⁴ || 3 ||

ஶ்ரீமஹாகால உவாச |
புரா ப்ரஜாபதே꞉ ஶீர்ஷச்சே²த³னம் க்ருதவானஹம் |
ப்³ரஹ்மஹத்யாக்ருதை꞉ பாபைர்பை⁴ரவத்வம் மமாக³தம் || 4 ||
ப்³ரஹ்மஹத்யாவினாஶாய க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் மயா ப்ரியே |
க்ருத்யாரினாஶகம் ஸ்தோத்ரம் ப்³ரஹ்மஹத்யாபஹாரகம் || 5 ||

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளீ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமஹாகால ருஷி꞉ | உஷ்ணிக்ச²ந்த³꞉ | ஶ்ரீத³க்ஷிணகாளிகா தே³வதா | க்ரீம் பீ³ஜம் | ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉ | நம꞉ கீலகம் | ஸர்வபாபக்ஷயார்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ||

கரன்யாஸ꞉ |
ஓம் க்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்ரைம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்ரௌம் கனிஷ்ட²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

அங்க³ன்யாஸ꞉ |
ஓம் க்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் க்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் க்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் க்ரைம் கவசாய ஹும் |
ஓம் க்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் க்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ||

த்⁴யானம் |
த்⁴யாயேத்காளீம் மஹாமாயாம் த்ரினேத்ராம் ப³ஹுரூபிணீம் |
சதுர்பு⁴ஜாம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் பூர்ணசந்த்³ரனிபா⁴னனாம் || 1 ||

நீலோத்பலத³ளப்ரக்²யாம் ஶத்ருஸங்க⁴விதா³ரிணீம் |
வரமுண்ட³ம் ததா² க²ட்³க³ம் முஸலம் வரத³ம் ததா² || 2 ||

பி³ப்⁴ராணாம் ரக்தவத³னாம் த³ம்ஷ்ட்ராளீம் கோ⁴ரரூபிணீம் |
அட்டாட்டஹாஸனிரதாம் ஸர்வதா³ ச தி³க³ம்ப³ராம் || 3 ||

ஶவாஸனஸ்தி²தாம் தே³வீம் முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதாம் |
இதி த்⁴யாத்வா மஹாதே³வீம் ததஸ்து ஹ்ருத³யம் படே²த் || 4 ||

ஓம் காளிகா கோ⁴ரரூபா(அ)த்³யா ஸர்வகாமப²லப்ரதா³ |
ஸர்வதே³வஸ்துதா தே³வீ ஶத்ருனாஶம் கரோது மே || 5 ||

ஹ்ரீம்ஹ்ரீம்ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரேஷ்டா² த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்லபா⁴ |
தவ ஸ்னேஹான்மயா க்²யாதம் ந தே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் || 6 ||

அத² த்⁴யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி நிஶாமய பராத்மிகே |
யஸ்ய விஜ்ஞானமாத்ரேண ஜீவன்முக்தோ ப⁴விஷ்யதி || 7 ||

நாக³யஜ்ஞோபவீதாம் ச சந்த்³ரார்த⁴க்ருதஶேக²ராம் |
ஜடாஜூடாம் ச ஸஞ்சிந்த்ய மஹாகாளஸமீபகா³ம் || 8 ||

ஏவம் ந்யாஸாத³ய꞉ ஸர்வே யே ப்ரகுர்வந்தி மானவா꞉ |
ப்ராப்னுவந்தி ச தே மோக்ஷம் ஸத்யம் ஸத்யம் வரானநே || 9 ||

யந்த்ரம் ஶ்ருணு பரம் தே³வ்யா꞉ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யகம் |
கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம் கோ³ப்யம் கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம் மஹத் || 10 ||

த்ரிகோணம் பஞ்சகம் சாஷ்டகமலம் பூ⁴புரான்விதம் |
முண்ட³பங்க்திம் ச ஜ்வாலாம் ச காளீயந்த்ரம் ஸுஸித்³தி⁴த³ம் || 11 ||

மந்த்ரம் து பூர்வம் கதி²தம் தா⁴ரயஸ்வ ஸதா³ ப்ரியே |
தே³வ்யா த³க்ஷிணகாள்யாஸ்து நாமமாலாம் நிஶாமய || 12 ||

காளீ த³க்ஷிணகாளீ ச க்ருஷ்ணரூபா பராத்மிகா |
முண்ட³மாலீ விஶாலாக்ஷீ ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரிணீ || 13 ||

ஸ்தி²திரூபா மஹாமாயா யோக³னித்³ரா ப⁴கா³த்மிகா |
ப⁴க³ஸர்பி꞉பானரதா ப⁴க³த்⁴யேயா ப⁴கா³ங்க³ஜா || 14 ||

ஆத்³யா ஸதா³ நவா கோ⁴ரா மஹாதேஜா꞉ கராளிகா |
ப்ரேதவாஹா ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீரனிருத்³தா⁴ ஸரஸ்வதீ || 15 ||

நாமான்யேதானி ஸுப⁴கே³ யே பட²ந்தி தி³னே தி³னே |
தேஷாம் தா³ஸஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஹம் ஸத்யம் ஸத்யம் மஹேஶ்வரி || 16 ||

ஓம் காளீம் காளஹராம் தே³வீம் கங்காளீம் பீ³ஜரூபிணீம் |
காலரூபாம் கலாதீதாம் காளிகாம் த³க்ஷிணாம் ப⁴ஜே || 17 ||

குண்ட³கோ³ளப்ரியாம் தே³வீம் ஸ்வயம்பூ⁴தாம் ஸுமப்ரியாம் |
ரதிப்ரியாம் மஹாரௌத்³ரீம் காளிகாம் ப்ரணமாம்யஹம் || 18 ||

தூ³தீப்ரியாம் மஹாதூ³தீம் தூ³தியோகே³ஶ்வரீம் பராம் |
தூ³தோயோகோ³த்³ப⁴வரதாம் தூ³தீரூபாம் நமாம்யஹம் || 19 ||

க்ரீம்மந்த்ரேண ஜலம் ஜப்த்வா ஸப்ததா⁴ ஸேசனேன து |
ஸர்வரோகா³ வினஶ்யந்தி நாத்ர கார்யா விசாரணா || 20 ||

க்ரீம்ஸ்வாஹாந்தைர்மஹாமந்த்ரைஶ்சந்த³னம் ஸாத⁴யேத்தத꞉ |
திலகம் க்ரியதே ப்ராஜ்ஞைர்லோகோவஶ்யோ ப⁴வேத்ஸதா³ || 21 ||

க்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரீம் மந்த்ரஜாபேன சாக்ஷதம் ஸப்தபி⁴꞉ ப்ரியே |
மஹாப⁴யவினாஶஶ்ச ஜாயதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 22 ||

க்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஸ்வாஹா மந்த்ரேண ஶ்மஶானே ப⁴ஸ்ம மந்த்ரயேத் |
ஶத்ரோர்க்³ருஹே ப்ரதிக்ஷிப்த்வா ஶத்ரோர்ம்ருத்யுர்ப⁴விஷ்யதி || 23 ||

ஹ்ரூம் ஹ்ரீம் க்ரீம் சைவ உச்சாடே புஷ்பம் ஸம்ஶோத்⁴ய ஸப்ததா⁴ |
ரிபூணாம் சைவ சோச்சாடம் நயத்யேவ ந ஸம்ஶய꞉ || 24 ||

ஆகர்ஷணே ச க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஜப்த்வா(அ)க்ஷதம் ப்ரதிக்ஷிபேத் |
ஸஹஸ்ரயோஜனஸ்தா² ச ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச²தி ப்ரியே || 25 ||

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ச கஜ்ஜலம் ஶோதி⁴தம் ததா² |
திலகேன ஜக³ன்மோஹ꞉ ஸப்ததா⁴ மந்த்ரமாசரேத் || 26 ||

ஹ்ருத³யம் பரமேஶானி ஸர்வபாபஹரம் பரம் |
அஶ்வமேதா⁴தி³யஜ்ஞானாம் கோடி கோடி கு³ணோத்தரம் || 27 ||

கன்யாதா³னாதி³ தா³னானாம் கோடி கோடிகு³ணம் ப²லம் |
தூ³தீயாகா³தி³ யாகா³னாம் கோடி கோடி ப²லம் ஸ்ம்ருதம் || 28 ||

க³ங்கா³தி³ஸர்வதீர்தா²னாம் ப²லம் கோடிகு³ணம் ஸ்ம்ருதம் |
ஏகதா³ பாட²மாத்ரேண ஸத்யம் ஸத்யம் மயோதி³தம் || 29 ||

கௌமாரீஸ்வேஷ்டரூபேண பூஜாம் க்ருத்வா விதா⁴னத꞉ |
படே²த் ஸ்தோத்ரம் மஹேஶானி ஜீவன்முக்த꞉ ஸ உச்யதே || 30 ||

ரஜஸ்வலாப⁴க³ம் த்³ருஷ்ட்வா படே²தே³காக்³ரமானஸ꞉ |
லப⁴தே பரமம் ஸ்தா²னம் தே³வீலோகே வரானநே || 31 ||

மஹாது³꞉கே² மஹாரோகே³ மஹாஸங்கடகே தி³னே |
மஹாப⁴யே மஹாகோ⁴ரே படே²த் ஸ்தோத்ரம் மஹோத்தமம் |
ஸத்யம் ஸத்யம் புன꞉ ஸத்யம் கோ³பயேன்மாத்ருஜாரவத் || 32 ||

இதி ஶ்ரீ காளீஹ்ருத³யம் ||

மரின்னி த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: :"శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed