Sri Dakshina Kali Hrudayam -1 (Mahakauthuhalam) – ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளீ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் -1 (மஹாகௌதூஹலம்)


ஶ்ரீமஹாகால உவாச ।
மஹாகௌதூஹலஸ்தோத்ரம் ஹ்ருத³யாக்²யம் மஹோத்தமம் ।
ஶ்ருணு ப்ரியே மஹாகோ³ப்யம் த³க்ஷிணாயா꞉ ஸுகோ³பிதம் ॥ 1 ॥

அவாச்யமபி வக்ஷ்யாமி தவ ப்ரீத்யா ப்ரகாஶிதம் ।
அந்யேப்⁴ய꞉ குரு கோ³ப்யம் ச ஸத்யம் ஸத்யம் ச ஶைலஜே ॥ 2 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
கஸ்மிந் யுகே³ ஸமுத்பந்நம் கேந ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் புரா ।
தத்ஸர்வம் கத்²யதாம் ஶம்போ⁴ மஹேஶ்வர த³யாநிதே⁴ ॥ 3 ॥

ஶ்ரீமஹாகால உவாச ।
புரா ப்ரஜாபதே꞉ ஶீர்ஷச்சே²த³நம் க்ருதவாநஹம் ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாக்ருதை꞉ பாபைர்பை⁴ரவத்வம் மமாக³தம் ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யா விநாஶாய க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் மயா ப்ரியே ।
க்ருத்யாரிநாஶகம் ஸ்தோத்ரம் ப்³ரஹ்மஹத்யாபஹாரகம் ॥ 5 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளீ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமஹாகால ருஷி꞉ உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீத³க்ஷிணகாளிகா தே³வதா க்ரீம் பீ³ஜம் ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉ நம꞉ கீலகம் ஸர்வபாபக்ஷயார்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥

கரந்யாஸ꞉ –
ஓம் க்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஹ்ருத³யாதி³ ந்யாஸ꞉ –
ஓம் க்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் க்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் க்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் க்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் க்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் க்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।

த்⁴யாநம் –
த்⁴யாயேத்காளீம் மஹாமாயாம் த்ரிநேத்ராம் ப³ஹுரூபிணீம் ।
சதுர்பு⁴ஜாம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநாம் ॥ 1 ॥

நீலோத்பலத³ளப்ரக்²யாம் ஶத்ருஸங்க⁴விதா³ரிணீம் ।
வர முண்ட³ம் ததா² க²ட்³க³ம் முஸலம் வரத³ம் ததா² ॥ 2 ॥

பி³ப்⁴ராணாம் ரக்தவத³நாம் த³ம்ஷ்ட்ராளீம் கோ⁴ரரூபிணீம் ।
அட்டாட்டஹாஸநிரதாம் ஸர்வதா³ ச தி³க³ம்ப³ராம் ॥ 3 ॥

ஶவாஸநஸ்தி²தாம் தே³வீம் முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதாம் ।
இதி த்⁴யாத்வா மஹாதே³வீம் ததஸ்து ஹ்ருத³யம் படே²த் ॥ 4 ॥

அத² ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் ।
காளிகா கோ⁴ரரூபாட்⁴யா ஸர்வகாமப²லப்ரதா³ ।
ஸர்வதே³வஸ்துதா தே³வீ ஶத்ருநாஶம் கரோது மே ॥ 5 ॥

ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரேஷ்டா² த்ரிஷுலோகேஷு து³ர்லபா⁴ ।
தவ ஸ்நேஹாந்மயாக்²யாதம் ந தே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் ॥ 6 ॥

அத² த்⁴யாநம் ப்ரவக்ஷ்யாமி நிஶாமய பராத்மிகே ।
யஸ்ய விஜ்ஞாநமாத்ரேண ஜீவந்முக்தோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 7 ॥

நாக³யஜ்ஞோபவீதாம் ச சந்த்³ரார்த⁴க்ருதஶேக²ராம் ।
ஜடாஜூடாம் ச ஸஞ்சிந்த்ய மஹாகாலஸமீபகா³ம் ॥ 8 ॥

ஏவம் ந்யாஸாத³ய꞉ ஸர்வே யே ப்ரகுர்வந்தி மாநவா꞉ ।
ப்ராப்நுவந்தி ச தே மோக்ஷம் ஸத்யம் ஸத்யம் வராநநே ॥ 9 ॥

யந்த்ரம் ஶ்ருணு பரம் தே³வ்யா꞉ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யகம் ।
கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம் கோ³ப்யம் கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம் மஹத் ॥ 10 ॥

த்ரிகோணம் பஞ்சகம் சாஷ்டகமலம் பூ⁴புராந்விதம் ।
முண்ட³பங்க்திம் ச ஜ்வாலம் ச காளீயந்த்ரம் ஸுஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 11 ॥

மந்த்ரம் து பூர்வம் கதி²தம் தா⁴ரயஸ்வ ஸதா³ ப்ரியே ।
தே³வ்யா த³க்ஷிணகால்யாஸ்து நாம மாலாம் நிஶாமய ॥ 12 ॥

காளீ த³க்ஷிணகாளீ ச க்ருஷ்ணரூபா பராத்மிகா ।
முண்ட³மாலீ விஶாலாக்ஷீ ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரிணீ ॥ 13 ॥

ஸ்தி²திரூபா மஹாமாயா யோக³நித்³ரா ப⁴கா³த்மிகா ।
ப⁴க³ஸர்பி꞉ பாநரதா ப⁴க³த்⁴யேயா ப⁴கா³ங்க³ஜா ॥ 14 ॥

ஆத்³யா ஸதா³ நவா கோ⁴ரா மஹாதேஜா꞉ கராளிகா ।
ப்ரேதவாஹா ஸித்³தி⁴ளக்ஷ்மீரநிருத்³தா⁴ ஸரஸ்வதீ ॥ 15 ॥

நாமாந்யேதாநி ஸுப⁴கே³ யே பட²ந்தி தி³நே தி³நே ।
தேஷாம் தா³ஸஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஹம் ஸத்யம் ஸத்யம் மஹேஶ்வரி ॥ 16 ॥

ஓம் । காளீம் காலஹராம் தே³வீம் கங்காளீம் பீ³ஜரூபிணீம் ।
காலரூபாம் கலாதீதாம் காளிகாம் த³க்ஷிணாம் ப⁴ஜே ॥ 17 ॥

குண்ட³கோ³ளப்ரியாம் தே³வீம் ஸ்வயம்பூ⁴ குஸுமே ரதாம் ।
ரதிப்ரியாம் மஹாரௌத்³ரீம் காளிகாம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 18 ॥

தூ³தீப்ரியாம் மஹாதூ³தீம் தூ³தீயோகே³ஶ்வரீம் பராம் ।
தூ³தீயோகோ³த்³ப⁴வரதாம் தூ³தீரூபாம் நமாம்யஹம் ॥ 19 ॥

க்ரீம் மந்த்ரேண ஜலம் ஜப்த்வா ஸப்ததா⁴ ஸேசநேந து ।
ஸர்வேரோகா³꞉ விநஶ்யந்தி நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 20 ॥

க்ரீம் ஸ்வாஹாந்தைர்மஹாமந்த்ரைஶ்சந்த³நம் ஸாத⁴யேத்தத꞉ ।
திலகம் க்ரியதே ப்ராஜ்ஞைர்லோகோவஶ்யோ ப⁴வேத்ஸதா³ ॥ 21 ॥

க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் மந்த்ரஜப்தைஶ்ச ஹ்யக்ஷதை꞉ ஸப்தபி⁴꞉ ப்ரியே ।
மஹாப⁴யவிநாஶஶ்ச ஜாயதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 22 ॥

க்ரீம் ஹ்ரீம் ஹூம் ஸ்வாஹா மந்த்ரேண ஶ்மஶாநே ப⁴ஸ்ம மந்த்ரயேத் ।
ஶத்ரோர்க்³ருஹே ப்ரதிக்ஷிப்த்வா ஶத்ரோர்ம்ருத்யுர்ப⁴விஷ்யதி ॥ 23 ॥

ஹூம் ஹ்ரீம் க்ரீம் சைவ உச்சாடே புஷ்பம் ஸம்ஶோத்⁴ய ஸப்ததா⁴ ।
ரிபூணாம் சைவ சோச்சாடம் நயத்யேவ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 24 ॥

ஆகர்ஷணே ச க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஜப்த்வாக்ஷதாந் ப்ரதிக்ஷிபேத் ।
ஸஹஸ்ரயோஜநஸ்தா² ச ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச²தி ப்ரியே ॥ 25 ॥

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ச கஜ்ஜலம் ஶோதி⁴தம் ததா² ।
திலகேந ஜக³ந்மோஹ꞉ ஸப்ததா⁴ மந்த்ரமாசரேத் ॥ 26 ॥

ஹ்ருத³யம் பரமேஶாநி ஸர்வபாபஹரம் பரம் ।
அஶ்வமேதா⁴தி³யஜ்ஞாநாம் கோடி கோடி கு³ணோத்தரம் ॥ 27 ॥

கந்யாதா³நாதி³ தா³நாநாம் கோடி கோடிகு³ணம் ப²லம் ।
தூ³தீயாகா³தி³ யாகா³நாம் கோடி கோடி ப²லம் ஸ்ம்ருதம் ॥ 28 ॥

க³ங்கா³தி³ ஸர்வதீர்தா²நாம் ப²லம் கோடிகு³ணம் ஸ்ம்ருதம் ।
ஏகதா⁴ பாட²மாத்ரேண ஸத்யம் ஸத்யம் மயோதி³தம் ॥ 29 ॥

கௌமாரீஸ்வேஷ்டரூபேண பூஜாம் க்ருத்வா விதா⁴நத꞉ ।
படே²த் ஸ்தோத்ரம் மஹேஶாநி ஜீவந்முக்த꞉ ஸ உச்யதே ॥ 30 ॥

ரஜஸ்வலாப⁴க³ம் த்³ருஷ்ட்வா படே²தே³காக்³ரமாநஸ꞉ ।
லப⁴தே பரமம் ஸ்தா²நம் தே³வீலோகே வராநநே ॥ 31 ॥

மஹாது³꞉கே² மஹாரோகே³ மஹாஸங்கடகே தி³நே ।
மஹாப⁴யே மஹாகோ⁴ரே படே²த் ஸ்தோத்ரம் மஹோத்தமம் ।
ஸத்யம் ஸத்யம் புந꞉ ஸத்யம் கோ³பயேந்மாத்ருஜாரவத் ॥ 32 ॥

இதி மஹாகௌதூஹலம் நாம ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளீ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed