Sri Dakshina Kali Hrudayam -1 (Mahakauthuhalam) – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳೀ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ -1 (ಮಹಾಕೌತೂಹಲಂ)


ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲ ಉವಾಚ |
ಮಹಾಕೌತೂಹಲಸ್ತೋತ್ರಂ ಹೃದಯಾಖ್ಯಂ ಮಹೋತ್ತಮಮ್ |
ಶೃಣು ಪ್ರಿಯೇ ಮಹಾಗೋಪ್ಯಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯಾಃ ಸುಗೋಪಿತಮ್ || ೧ ||

ಅವಾಚ್ಯಮಪಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ |
ಅನ್ಯೇಭ್ಯಃ ಕುರು ಗೋಪ್ಯಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಚ ಶೈಲಜೇ || ೨ ||

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಕಸ್ಮಿನ್ ಯುಗೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಕೇನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೃತಂ ಪುರಾ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕಥ್ಯತಾಂ ಶಂಭೋ ಮಹೇಶ್ವರ ದಯಾನಿಧೇ || ೩ ||

ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲ ಉವಾಚ |
ಪುರಾ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಶೀರ್ಷಚ್ಛೇದನಂ ಕೃತವಾನಹಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಕೃತೈಃ ಪಾಪೈರ್ಭೈರವತ್ವಂ ಮಮಾಗತಮ್ || ೪ ||
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ವಿನಾಶಾಯ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಯಾ ಪ್ರಿಯೇ |
ಕೃತ್ಯಾರಿನಾಶಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಪಹಾರಕಮ್ || ೫ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳೀ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲ ಋಷಿಃ ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಕಾಳಿಕಾ ದೇವತಾ ಕ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ನಮಃ ಕೀಲಕಂ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಕ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಕ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕಾಳೀಂ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಬಹುರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಮ್ || ೧ ||

ನೀಲೋತ್ಪಲದಳಪ್ರಖ್ಯಾಂ ಶತ್ರುಸಂಘವಿದಾರಿಣೀಮ್ |
ವರ ಮುಂಡಂ ತಥಾ ಖಡ್ಗಂ ಮುಸಲಂ ವರದಂ ತಥಾ || ೨ ||

ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ರಕ್ತವದನಾಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಳೀಂ ಘೋರರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸನಿರತಾಂ ಸರ್ವದಾ ಚ ದಿಗಂಬರಾಮ್ || ೩ ||

ಶವಾಸನಸ್ಥಿತಾಂ ದೇವೀಂ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀಂ ತತಸ್ತು ಹೃದಯಂ ಪಠೇತ್ || ೪ ||

ಅಥ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಕಾಳಿಕಾ ಘೋರರೂಪಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾ |
ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ಶತ್ರುನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ || ೫ ||

ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ತ್ರಿಷುಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಾ |
ತವ ಸ್ನೇಹಾನ್ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ || ೬ ||

ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಿಶಾಮಯ ಪರಾತ್ಮಿಕೇ |
ಯಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೭ ||

ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಂ ಚ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟಾಂ ಚ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಮಹಾಕಾಲಸಮೀಪಗಾಮ್ || ೮ ||

ಏವಂ ನ್ಯಾಸಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ಯೇ ಪ್ರಕುರ್ವಂತಿ ಮಾನವಾಃ |
ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಚ ತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ || ೯ ||

ಯಂತ್ರಂ ಶೃಣು ಪರಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಗೋಪ್ಯಾದ್ಗೋಪ್ಯತರಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಗೋಪ್ಯಾದ್ಗೋಪ್ಯತರಂ ಮಹತ್ || ೧೦ ||

ತ್ರಿಕೋಣಂ ಪಂಚಕಂ ಚಾಷ್ಟಕಮಲಂ ಭೂಪುರಾನ್ವಿತಮ್ |
ಮುಂಡಪಂಕ್ತಿಂ ಚ ಜ್ವಾಲಂ ಚ ಕಾಳೀಯಂತ್ರಂ ಸುಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೧೧ ||

ಮಂತ್ರಂ ತು ಪೂರ್ವಂ ಕಥಿತಂ ಧಾರಯಸ್ವ ಸದಾ ಪ್ರಿಯೇ |
ದೇವ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳ್ಯಾಸ್ತು ನಾಮ ಮಾಲಾಂ ನಿಶಾಮಯ || ೧೨ ||

ಕಾಳೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳೀ ಚ ಕೃಷ್ಣರೂಪಾ ಪರಾತ್ಮಿಕಾ |
ಮುಂಡಮಾಲೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ || ೧೩ ||

ಸ್ಥಿತಿರೂಪಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ |
ಭಗಸರ್ಪಿಃ ಪಾನರತಾ ಭಗಧ್ಯೇಯಾ ಭಗಾಂಗಜಾ || ೧೪ ||

ಆದ್ಯಾ ಸದಾ ನವಾ ಘೋರಾ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕರಾಳಿಕಾ |
ಪ್ರೇತವಾಹಾ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀರನಿರುದ್ಧಾ ಸರಸ್ವತೀ || ೧೫ ||

ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಸುಭಗೇ ಯೇ ಪಠಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ |
ತೇಷಾಂ ದಾಸಸ್ಯ ದಾಸೋಽಹಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ || ೧೬ ||

ಓಂ | ಕಾಳೀಂ ಕಾಲಹರಾಂ ದೇವೀಂ ಕಂಕಾಳೀಂ ಬೀಜರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಕಾಲರೂಪಾಂ ಕಳಾತೀತಾಂ ಕಾಳಿಕಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಭಜೇ || ೧೭ ||

ಕುಂಡಗೋಳಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ ಸ್ವಯಂಭೂ ಕುಸುಮೇ ರತಾಮ್ |
ರತಿಪ್ರಿಯಾಂ ಮಹಾರೌದ್ರೀಂ ಕಾಳಿಕಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೮ ||

ದೂತೀಪ್ರಿಯಾಂ ಮಹಾದೂತೀಂ ದೂತೀಯೋಗೇಶ್ವರೀಂ ಪರಾಮ್ |
ದೂತೀಯೋಗೋದ್ಭವರತಾಂ ದೂತೀರೂಪಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೯ ||

ಕ್ರೀಂ ಮಂತ್ರೇಣ ಜಲಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಪ್ತಧಾ ಸೇಚನೇನ ತು |
ಸರ್ವೇರೋಗಾಃ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೨೦ ||

ಕ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾಂತೈರ್ಮಹಾಮಂತ್ರೈಶ್ಚಂದನಂ ಸಾಧಯೇತ್ತತಃ |
ತಿಲಕಂ ಕ್ರಿಯತೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೈರ್ಲೋಕೋವಶ್ಯೋ ಭವೇತ್ಸದಾ || ೨೧ ||

ಕ್ರೀಂ ಹೂಂ ಹ್ರೀಂ ಮಂತ್ರಜಪ್ತೈಶ್ಚ ಹ್ಯಕ್ಷತೈಃ ಸಪ್ತಭಿಃ ಪ್ರಿಯೇ |
ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೨ ||

ಕ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ಸ್ವಾಹಾ ಮಂತ್ರೇಣ ಶ್ಮಶಾನೇ ಭಸ್ಮ ಮಂತ್ರಯೇತ್ |
ಶತ್ರೋರ್ಗೃಹೇ ಪ್ರತಿಕ್ಷಿಪ್ತ್ವಾ ಶತ್ರೋರ್ಮೃತ್ಯುರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೨೩ ||

ಹೂಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಚೈವ ಉಚ್ಚಾಟೇ ಪುಷ್ಪಂ ಸಂಶೋಧ್ಯ ಸಪ್ತಧಾ |
ರಿಪೂಣಾಂ ಚೈವ ಚೋಚ್ಚಾಟಂ ನಯತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೪ ||

ಆಕರ್ಷಣೇ ಚ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಜಪ್ತ್ವಾಕ್ಷತಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಿಪೇತ್ |
ಸಹಸ್ರಯೋಜನಸ್ಥಾ ಚ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛತಿ ಪ್ರಿಯೇ || ೨೫ ||

ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಚ ಕಜ್ಜಲಂ ಶೋಧಿತಂ ತಥಾ |
ತಿಲಕೇನ ಜಗನ್ಮೋಹಃ ಸಪ್ತಧಾ ಮಂತ್ರಮಾಚರೇತ್ || ೨೬ ||

ಹೃದಯಂ ಪರಮೇಶಾನಿ ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪರಮ್ |
ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಯಜ್ಞಾನಾಂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗುಣೋತ್ತರಮ್ || ೨೭ ||

ಕನ್ಯಾದಾನಾದಿ ದಾನಾನಾಂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗುಣಂ ಫಲಮ್ |
ದೂತೀಯಾಗಾದಿ ಯಾಗಾನಾಂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಫಲಂ ಸ್ಮೃತಮ್ || ೨೮ ||

ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಂ ಸ್ಮೃತಮ್ |
ಏಕಧಾ ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಯೋದಿತಮ್ || ೨೯ ||

ಕೌಮಾರೀಸ್ವೇಷ್ಟರೂಪೇಣ ಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ |
ಪಠೇತ್‍ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ || ೩೦ ||

ರಜಸ್ವಲಾಭಗಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಠೇದೇಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ |
ಲಭತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ದೇವೀಲೋಕೇ ವರಾನನೇ || ೩೧ ||

ಮಹಾದುಃಖೇ ಮಹಾರೋಗೇ ಮಹಾಸಂಕಟಕೇ ದಿನೇ |
ಮಹಾಭಯೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಪಠೇತ್‍ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹೋತ್ತಮಮ್ |
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಗೋಪಯೇನ್ಮಾತೃಜಾರವತ್ || ೩೨ ||

ಇತಿ ಮಹಾಕೌತೂಹಲಂ ನಾಮ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳೀ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed