Sri Maha Kali Stotram – ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಧ್ಯಾನಂ |
ಶವಾರೂಢಾಂ ಮಹಾಭೀಮಾಂ ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಂ ವರಪ್ರದಾಂ
ಹಾಸ್ಯಯುಕ್ತಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಂಚ ಕಪಾಲ ಕರ್ತ್ರಿಕಾ ಕರಾಂ |
ಮುಕ್ತಕೇಶೀಂ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಿಬಂತೀಂ ರುಧಿರಂ ಮುಹುಃ
ಚತುರ್ಬಾಹುಯುತಾಂ ದೇವೀಂ ವರಾಭಯಕರಾಂ ಸ್ಮರೇತ್ ||

ಶವಾರೂಢಾಂ ಮಹಾಭೀಮಾಂ ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಂ ಹಸನ್ಮುಖೀಂ
ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಖಡ್ಗಮುಂಡವರಾಭಯಕರಾಂ ಶಿವಾಂ |
ಮುಂಡಮಾಲಾಧರಾಂ ದೇವೀಂ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಂ ದಿಗಂಬರಾಂ
ಏವಂ ಸಂಚಿಂತಯೇತ್ಕಾಳೀಂ ಶ್ಮಶನಾಲಯವಾಸಿನೀಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀಂ |
ನಿದ್ರಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಿಷ್ಣೋರತುಲಾಂ ತೇಜಸಃ ಪ್ರಭಾಂ ||

ತ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾ ತ್ವಂ ಸ್ವಧಾ ತ್ವಂ ಹಿ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಸ್ವರಾನ್ವಿಕಾ |
ಸುಧಾತ್ವಮಕ್ಷರೇ ನಿತ್ಯೇ ತ್ರಿಧಾ ಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಥಿತಾ ||

ಅರ್ಥಮಾತ್ರಾ ಸ್ಥಿತಾ ನಿತ್ಯಾ ಯಾನುಚ್ಛಾರ್ಯಾ ವಿಶೇಷತಃ |
ತ್ವಮೇವ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ವಂ ದೇವೀ ಜನನೀ ಪರಾ ||

ತ್ವಯೈತದ್ಧಾರ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಯೈತದ್ ಸೃಜ್ಯತೇ ಜಗತ್ |
ತ್ವಯೈತತ್ಪಾಲ್ಯತೇ ದೇವಿ ತ್ವಮತ್ಸ್ಯಂತೇ ಚ ಸರ್ವದಾ ||

ವಿಸೃಷ್ಟೌ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಿರೂಪಾ ಚ ಪಾಲನೇ |
ತಥಾ ಸಂಹೃತಿರೂಪಾಂತೇ ಜಗತೋಽಸ್ಯ ಜಗನ್ಮಯೇ ||

ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ |
ಮಹಾಮೋಹಾ ಚ ಭವತೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ ||

ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿನೀ |
ಕಾಲರಾತ್ರಿ-ರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿ-ರ್ಮೋಹರಾತ್ರಿಶ್ಚ ದಾರುಣಾ ||

ತ್ವಂ ಶ್ರೀಸ್ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ತ್ವಂ ಹ್ರೀಸ್ತ್ವಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬೋಧಲಕ್ಷಣಾ |
ಲಜ್ಜಾ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತಥಾ ತುಷ್ಟಿಃ ತ್ವಂ ಶಾಂತಿಃ ಕ್ಷಾಂತಿರೇವ ಚ ||

ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಾ ಭುಶುಂಡೀ ಪರಿಘಾ ಯುಧಾ ||

ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯತರಾಶೇಷಾ ಸೌಮ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ವತಿಸುಂದರೀ |
ಪರಾಪರಾಣಾಂ ಚ ಪರಮಾ ತ್ವಮೇವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ||

ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿದ್ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸದಸದ್ವಾಖಿಲಾತ್ಮಿಕೇ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಸ್ತೂಯಸೇ ತದಾ ||

ಯಯಾ ತ್ವಯಾ ಜಗತ್ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಗತ್ಪಾತ್ಯತ್ತಿ ಯೋ ಜಗತ್ |
ಸೋಽಪಿ ನಿದ್ರಾವಶಂ ನೀತಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಹೇಶ್ವರಃ ||

ವಿಷ್ಣುಃ ಶರೀರಗ್ರಹಣಮಹಮೀಶಾನ ಏವ ಚ |
ಕಾರಿತಾಸ್ತೇ ಯತೋಽತಸ್ತ್ವಾಂ ಕಃ ಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ ||

ಸಾ ತ್ವಮಿತ್ಥಂ ಪ್ರಭಾವೈಃ ಸ್ವೈರುದಾರೈರ್ದೇವಿ ಸಂಸ್ತುತಾ |
ಮೋಹಯೈತೌ ದುರಾಧರ್ಷಾವಸುರೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ ||

ಪ್ರಬೋಧಂ ಚ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ನೀಯತಾಮಚ್ಯುತೋ ಲಘು |
ಬೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಮಸ್ಯ ಹಂತುಮೇತೌ ಮಹಾಸುರೌ ||

ತ್ವಂ ಭೂಮಿಸ್ತ್ವಂ ಜಲಂ ಚ ತ್ವಮಸಿಹುತವಹ ಸ್ತ್ವಂ ಜಗದ್ವಾಯುರೂಪಾ |
ತ್ವಂ ಚಾಕಾಶಮ್ಮನಶ್ಚ ಪ್ರಕೃತಿ ರಸಿಮಹತ್ಪೂರ್ವಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಾ ||

ಆತ್ಮಾತ್ವಂ ಚಾಸಿ ಮಾತಃ ಪರಮಸಿ ಭಗವತಿ ತ್ವತ್ಪರಾನ್ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ |
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಪ್ರಕಟಿತ ವದನೇ ಕಾಮರೂಪೇ ಕರಾಳೇ ||

ಕಾಲಾಭ್ರಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ವಿಗಳಿತ ಚಿಕುರಾಂ ಖಡ್ಗಮುಂಡಾಭಿರಾಮಾಂ |
ತ್ರಾಸತ್ರಾಣೇಷ್ಟದಾತ್ರೀಂ ಕುಣಪಗಣ ಶಿರೋಮಾಲಿನೀಂ ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾಂ ||

ಸಂಸಾರಸ್ಯೈಕಸಾರಾಂ ಭವಜನನಹರಾಂ ಭಾವಿತೋ ಭಾವನಾಭಿಃ |
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಪ್ರಕಟಿತ ವದನೇ ಕಾಮ ರೂಪೇ ಕರಾಳೇ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed