Sri Dhumavathi Hrudayam – ஶ்ரீ தூ⁴மாவதீ ஹ்ருத³யம்


ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ தூ⁴மாவதீஹ்ருத³யஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய-பிப்பலாத³ருஷி꞉- அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉- ஶ்ரீ தூ⁴மாவதீ தே³வதா- தூ⁴ம் பீ³ஜம்- ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉- க்லீம் கீலகம் -ஸர்வஶத்ரு ஸம்ஹாரார்தே² ஜபே வினியோக³꞉

கரன்யாஸ꞉ –
ஓம் தா⁴ம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் தீ⁴ம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் தூ⁴ம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் தை⁴ம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் தௌ⁴ம் கனிஷ்ட²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த⁴꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

அங்க³ன்யாஸ꞉ –
ஓம் தா⁴ம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் தீ⁴ம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் தூ⁴ம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் தை⁴ம் கவசாய ஹும் |
ஓம் தௌ⁴ம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் த⁴꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் |

த்⁴யானம் |
தூ⁴ம்ராபா⁴ம் தூ⁴ம்ரவஸ்த்ராம் ப்ரகடிதத³ஶனாம் முக்தபா³லாம்ப³ராட்⁴யாம் |
காகாங்கஸ்யந்த³னஸ்தா²ம் த⁴வளகரயுகா³ம் ஶூர்பஹஸ்தாதிரூக்ஷாம் |
கங்காங்க்ஷுத்க்ஷாந்த தே³ஹம் முஹுரதி குடிலாம் வாரிதா³பா⁴ம் விசித்ராம் |
த்⁴யாயேத்³தூ⁴மாவதீம் குடிலிதனயனாம் பீ⁴திதா³ம் பீ⁴ஷணாஸ்யாம் || 1 ||

கல்பாதௌ³ யா காளிகாத்³யா(அ)சீகலன்மது⁴கைடபௌ⁴ |
கல்பாந்தே த்ரிஜக³த்ஸர்வம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 2 ||

கு³ணாகா³ரா க³ம்யகு³ணா யா கு³ணாகு³ணவர்தி⁴னீ |
கீ³தாவேதா³ர்த²தத்த்வஜ்ஞை꞉ ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 3 ||

க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ க²ர்வக²ண்டி³னீ க²லரக்ஷஸாம் |
தா⁴ரிணீ கே²டகஸ்யாபி ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 4 ||

கூ⁴ர்ண கூ⁴ர்ணகராகோ⁴ரா கூ⁴ர்ணிதாக்ஷீ க⁴னஸ்வனா |
கா⁴தினீ கா⁴தகானாம் யா ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 5 ||

சர்வந்தீமஸ்திக²ண்டா³னாம் சண்ட³முண்ட³விதா³ரிணீம் |
சண்டா³ட்டஹாஸினீம் தே³வீம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 6 ||

சி²ன்னக்³ரீவாம் க்ஷதாஞ்ச²ன்னாம் சி²ன்னமஸ்தாஸ்வரூபிணீம் |
சே²தி³னீம் து³ஷ்டஸங்கா⁴னாம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 7 ||

ஜாதாயா யாசிதாதே³வைரஸுராணாம் விகா⁴தினீம் |
ஜல்பந்தீம் ப³ஹுக³ர்ஜந்தீம் ப⁴ஜேதாம் தூ⁴ம்ரரூபிணீம் || 8 ||

ஜ²ங்காரகாரிணீம் ஜு²ஞ்ஜா² ஜ²ஞ்ஜ²மாஜ²மவாதி³னீம் |
ஜ²டித்யாகர்ஷிணீம் தே³வீம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 9 ||

ஹேதிபடங்காரஸம்யுக்தான் த⁴னுஷ்டங்காரகாரிணீம் |
கோ⁴ராக⁴னக⁴டாடோபாம் வந்தே³ தூ⁴மாவதீமஹம் || 10 ||

ட²ண்ட²ண்ட²ண்ட²ம் மனுப்ரீதாம் ட²꞉ட²꞉மந்த்ரஸ்வரூபிணீம் |
ட²மகாஹ்வக³திப்ரீதாம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 11 ||

ட³மரூ டி³ண்டி³மாராவாம் டா³கினீக³ணமண்டி³தாம் |
டா³கினீபோ⁴க³ஸந்துஷ்டாம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 12 ||

ட⁴க்கானாதே³னஸந்துஷ்டாம் ட⁴க்காவாத³னஸித்³தி⁴தா³ம் |
ட⁴க்காவாத³சலச்சித்தாம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 13 ||

தத்வவார்தா ப்ரியப்ராணாம் ப⁴வபாதோ²தி⁴தாரிணீம் |
தாரஸ்வரூபிணீம் தாராம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 14 ||

தா²ந்தீ²ந்தூ²ந்தே²மந்த்ரரூபாம் தை²ந்தோ²த²ந்த²꞉ஸ்வரூபிணீம் |
த²காரவர்ணஸர்வஸ்வாம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 15 ||

து³ர்கா³ஸ்வரூபிணீதே³வீம் து³ஷ்டதா³னவதா³ரிணீம் |
தே³வதை³த்யக்ருதத்⁴வம்ஸாம் வந்தே³ தூ⁴மாவதீமஹம் || 16 ||

த்⁴வாந்தாகாராந்த⁴கத்⁴வம்ஸாம் முக்தத⁴ம்மில்லதா⁴ரிணீம் |
தூ⁴மதா⁴ராப்ரபா⁴ம் தீ⁴ராம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 17 ||

நர்தகீனடனப்ரீதாம் நாட்யகர்மவிவர்தி⁴னீம் |
நாரஸிம்ஹீம் நராராத்⁴யாம் நௌமி தூ⁴மாவதீமஹம் || 18 ||

பார்வதீபதிஸம்பூஜ்யாம் பர்வதோபரிவாஸினீம் |
பத்³மாரூபாம் பத்³மபூஜ்யாம் நௌமி தூ⁴மாவதீமஹம் || 19 ||

பூ²த்காரஸஹிதஶ்வாஸாம் ப²ட்மந்த்ரப²லதா³யினீம் |
பே²த்காரிக³ணஸம்ஸேவ்யாம் ஸேவே தூ⁴மாவதீமஹம் || 20 ||

ப³லிபூஜ்யாம் ப³லாராத்⁴யாம் ப³க³ளாரூபிணீம் வராம் |
ப்³ரஹ்மாதி³வந்தி³தாம் வித்³யாம் வந்தே³ தூ⁴மாவதீமஹம் || 21 ||

ப⁴வ்யரூபாம் ப⁴வாராத்⁴யாம் பு⁴வனேஶீஸ்வரூபிணீம் |
ப⁴க்தப⁴வ்யப்ரதா³ம் தே³வீம் ப⁴ஜே தூ⁴மாவதீமஹம் || 22 ||

மாயாம் மது⁴மதீம் மான்யாம் மகரத்⁴வஜமானிதாம் |
மத்ஸ்யமாம்ஸமதா³ஸ்வாதா³ம் மன்யே தூ⁴மாவதீமஹம் || 23 ||

யோக³யஜ்ஞப்ரஸன்னாஸ்யாம் யோகி³னீபரிஸேவிதாம் |
யஶோதா³ம் யஜ்ஞப²லதா³ம் யஜேத்³தூ⁴மாவதீமஹம் || 24 ||

ராமாராத்⁴யபத³த்³வந்த்³வாம் ராவணத்⁴வம்ஸகாரிணீம் |
ரமேஶரமணீபூஜ்யாமஹம் தூ⁴மாவதீம் ஶ்ரயே || 25 ||

லக்ஷலீலாகளாலக்ஷ்யாம் லோகவந்த்³யபதா³ம்பு³ஜாம் |
லம்பி³தாம் பீ³ஜகோஶாட்⁴யாம் வந்தே³ தூ⁴மாவதீமஹம் || 26 ||

ப³கபூஜ்யபதா³ம்போ⁴ஜாம் ப³கத்⁴யானபராயணாம் |
பா³லாந்தீகாரிஸந்த்⁴யேயாம் வந்தே³ தூ⁴மாவதீமஹம் || 27 ||

ஶங்கரீம் ஶங்கரப்ராணாம் ஸங்கடத்⁴வம்ஸகாரிணீம் |
ஶத்ருஸம்ஹாரிணீம் ஶுத்³தா⁴ம் ஶ்ரயே தூ⁴மாவதீமஹம் || 28 ||

ஷடா³னனாரிஸம்ஹந்த்ரீம் ஷோட³ஶீரூபதா⁴ரிணீம் |
ஷட்³ரஸாஸ்வாதி³னீம் ஸௌம்யாம் நேவே தூ⁴மாவதீமஹம் || 29 ||

ஸுரஸேவிதபாதா³ப்³ஜாம் ஸுரஸௌக்²யப்ரதா³யினீம் |
ஸுந்த³ரீக³ணஸம்ஸேவ்யாம் ஸேவே தூ⁴மாவதீமஹம் || 30 ||

ஹேரம்ப³ஜனநீம் யோக்³யாம் ஹாஸ்யலாஸ்யவிஹாரிணீம் |
ஹாரிணீம் ஶத்ருஸங்கா⁴னாம் ஸேவே தூ⁴மாவதீமஹம் || 31 ||

க்ஷீரோத³தீரஸம்வாஸாம் க்ஷீரபானப்ரஹர்ஷிதாம் |
க்ஷணதே³ஶேஜ்யபாதா³ப்³ஜாம் ஸேவே தூ⁴மாவதீமஹம் || 32 ||

சதுஸ்த்ரிம்ஶத்³வர்ணகானாம் ப்ரதிவர்ணாதி³னாமபி⁴꞉ |
க்ருதம் து ஹ்ருத³யஸ்தோத்ரம் தூ⁴மாவத்யாஸ்ஸுஸித்³தி⁴த³ம் || 33 ||

ய இத³ம் பட²தி ஸ்தோத்ரம் பவித்ரம் பாபனாஶனம் |
ஸ ப்ராப்னோதி பராம் ஸித்³த⁴ம் தூ⁴மாவத்யா꞉ ப்ரஸாத³த꞉ || 34 ||

பட²ன்னேகாக்³ரசித்தோயோ யத்³யதி³ச்ச²தி மானவ꞉ |
தத்ஸர்வம் ஸமவாப்னோதி ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் || 35 ||

இதி தூ⁴மாவதீஹ்ருத³யம் |


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed