Sri Matangi Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2


ಮಾತಂಗೀಂ ಮಧುಪಾನಮತ್ತನಯನಾಂ ಮಾತಂಗ ಸಂಚಾರಿಣೀಂ
ಕುಂಭೀಕುಂಭವಿವೃತ್ತಪೀವರಕುಚಾಂ ಕುಂಭಾದಿಪಾತ್ರಾಂಚಿತಾಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇಽಹಂ ಮಧುಮಾರಣೈಕಸಹಜಾಂ ಧ್ಯಾತುಃ ಸುಪುತ್ರಪ್ರದಾಂ
ಶರ್ವಾಣೀಂ ಸುರಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯವನಿತಾ ಸಂಸೇವಿತಾ ಪಾದುಕಾಮ್ || ೧ ||

ಮಾತಂಗೀ ಮಹಿಷಾದಿರಾಕ್ಷಸಕೃತಧ್ವಾಂತೈಕದೀಪೋ ಮಣಿಃ
ಮನ್ವಾದಿಸ್ತುತ ಮಂತ್ರರಾಜವಿಲಸತ್ಸದ್ಭಕ್ತ ಚಿಂತಾಮಣಿಃ |
ಶ್ರೀಮತ್ಕೌಲಿಕದಾನಹಾಸ್ಯರಚನಾ ಚಾತುರ್ಯ ರಾಕಾಮಣಿಃ
ದೇವಿ ತ್ವಂ ಹೃದಯೇ ವಸಾದ್ಯಮಹಿಮೇ ಮದ್ಭಾಗ್ಯ ರಕ್ಷಾಮಣಿಃ || ೨ ||

ಜಯ ದೇವಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಜಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಜಯ |
ಜಯಾಂಜನಗಿರಿಪ್ರಖ್ಯೇ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಿಯಂಕರಿ || ೩ ||

ಮಹಾವಿಶ್ವೇಶದಯಿತೇ ಜಯ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಪೂಜಿತೇ |
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಗೃಹಾಣ ಕುಲನಾಯಿಕೇ || ೪ ||

ಜಯ ಮಾತರ್ಮಹಾಕೃಷ್ಣೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಭೇ |
ಮನೋಹಾರಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಶಂಕರಿ || ೫ ||

ಜಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದೇ ನೄಣಾಂ ಲೋಕಮೋಹಿನಿ ತೇ ನಮಃ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದೇ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದೇ ನಮಃ || ೬ ||

ಸರ್ವಾಪದಾಂ ನಾಶಕರೀಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀಮ್ |
ನಮೋ ಮಾತಂಗತನಯೇ ನಮಶ್ಚಾಂಡಾಲಿ ಕಾಮದೇ || ೭ ||

ನೀಲಾಂಬರೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನೀಲಾಲಕಸಮನ್ವಿತೇ |
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಹಾವಾಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ಮಹಾಮಾತಂಗಿ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ತವ ನಿತ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಏತದುಕ್ತಂ ಮಹಾದೇವ್ಯಾ ಮಾತಂಗ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೯ ||

ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ಮಾನವೋತ್ತಮಃ |
ವಿಮುಕ್ತಃ ಸಕಲೈಃ ಪಾಪೈಃ ಸಮಗ್ರಂ ಪುಣ್ಯಮಶ್ನುತೇ || ೧೦ ||

ರಾಜಾನೋ ದಾಸತಾಂ ಯಾಂತಿ ನಾರ್ಯೋ ದಾಸೀತ್ವಮಾಪ್ನುಯುಃ |
ದಾಸೀಭೂತಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಶೀಘ್ರಂ ತಸ್ಯ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೧೧ ||

ಮಹಾಕವೀ ಭವೇದ್ವಾಗ್ಭಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಾಗೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ |
ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಕಂ ಲಭೇತ್ || ೧೨ ||

ಲಭೇನ್ಮನೋರಥಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ನಾಪಿ ದುರ್ಲಭಾನ್ |
ಅಂತೇ ಶಿವತ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed